SOLAR ENERGY

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

SOLAR ENERGY

Studie „100% obnovitelná Evropa“ – V roce 2030 by mohlo být hlavním zdrojem pro výrobu elektřiny slunce

Blog

11.06.2020

 V rámci evropské „Zelené dohody“, vize Evropské unie o klimatické neutralitě do roku 2050, vznikla studie 100% obnovitelná Evropa. Asociace SolarPower Europe a Univerzita LUT (Lappeenranta-Lahti University of Technology) přitom zkoumaly úlohu solární energie v rámci evropské energetické transformace, a to za podpory vybraných členů, například společnosti Fronius.

Podle studie je mimo jiné možné, že Evropa jako první kontinent na světě bude do roku 2040 klimaticky neutrální a že se podaří dosáhnout nezbytných cílů Pařížské dohody. Globální opatření, která jsou v ní definována, mají za cíl omezit globální oteplování na 1,5 stupně Celsia, aby se zabránilo změnám klimatu.

Přehled scénářů budoucnosti:  

Cílem studie je na základě tří možných scénářů budoucnosti popsat naplňování Pařížské dohody a vypouštění skleníkových plynů technicky proveditelným a ekologickým způsobem. Na základě současného stavu všechny tři možné scénáře prosazují propojování sektorů energie, tepla a mobility, a to v různé míře:

Zaostávající scénář

První varianta představuje vizi budoucnosti s málo ambiciózními cíli. Mimo jiné jsou fosilní paliva a jaderné elektrárny stále součástí energetické matice. Eliminace spalovacích motorů je zpožděna kvůli pomalejší elektrifikaci silničního provozu. Kromě toho podíl fosilních paliv v letectví a lodní dopravě je stále ještě 50%. Do roku 2050 proto nelze dosáhnout ani cílů Pařížské dohody ani klimatické neutrality.  

Umírněný scénář

Umírněný scénář slibuje výrazně pozitivnější budoucnost: Cíle Evropské komise, kterým je ukončení emisí skleníkových plynů, tak i cílů Pařížské dohody, zahrnujících zvýšení teploty pod 2 stupně, lze dosáhnout před uplynutím lhůty v roce 2050.    

Vedoucí scénář  

S třetí a zároveň nejambicióznější variantou bude cílů dosaženo již o deset let dříve, tedy do roku 2040. Tento scénář opět zdůrazňuje, čeho lze pomocí vhodných opatření skutečně dosáhnout. Podle něho se navíc nesmí stavět žádné nové jaderné elektrárny a ty stávající se současně odstaví.

Fotovoltaika jako průkopník energetické transformace

Klíčovým bodem k dosažení těchto cílů je nárůst míry elektrifikace na 85 % a zvýšení účinnosti energetického systému propojením sektorů.

Studie přitom zdůrazňuje zejména důležitou roli solární energie – z dlouhodobého hlediska by měla pokrývat více než 60 % celkové spotřeby.

Velkou výhodou je flexibilita použití: Fotovoltaické systémy lze realizovat v různých velikostech a navíc se vyznačují atraktivními cenami. Podle studie by tato solární cesta byla také ekonomicky nejvýhodnější.Nyní musí následovat přechod na obnovitelné zdroje energie  

Jak je však vidět na níže uvedeném obrázku, cesta k energetické transformaci v Evropě je ještě velmi dlouhá. Zatímco energetický sektor má ještě přijatelný podíl obnovitelných zdrojů přibližně 32 %, zejména sektor dopravy s aktuální hodnotou pouze 8 % za požadovanými 100 % daleko zaostává. V budoucnu bude středem zájmu hlavně další vývoj akumulátorů (pro elektrifikaci vozidel) a vodík, který bude hrát rozhodující roli především v silném provozu (včetně lodní a letecké dopravy).

Energetická matice 2018: Podíl fosilních paliv v poměru k obnovitelným zdrojům
(rozdělení na sektory energie, tepla a mobility)

Ukládání energie jako klíčový faktor  

Poté, co v příštích letech výrazně vzroste zejména podíl solární a větrné energie, bude důležitou součástí energetické transformace do roku 2050 především ukládání energie. Pomocí akumulátorů se má skladovat až 70 % energie, čímž se zajistí 24 % evropské spotřeby. Pro dlouhodobé zajištění dodávek energie v Evropě je nyní důležité urychlit vývoj technologií a vypracovat dlouhodobou strategii pro solární energii, která připraví cestu také budoucím generacím.   

24 hodin slunce – společná vize  

Jako průkopník v oblasti obnovitelných energií společnost Fronius tuto studii nejen podpořila, ale jejími výsledky již žije ve své vlastní vizi – 24 hodin slunce. Tato vize popisuje budoucnost, ve které bude veškerá spotřeba energie stoprocentně pokryta z obnovitelných zdrojů. Klíč spočívá v efektivní výrobě a skladování obnovitelných energií, inteligentní a nákladově efektivní distribuci a přiměřené spotřebě.  Navíc solární energie v energetické mixu s dalšími obnovitelnými zdroji představuje nejefektivnější a ekonomicky nejvýhodnější zdroj energie, který zajišťuje maximální soběstačnost a je k dispozici kdekoli, kdykoli a v dostatečném množství.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?