The current page does not exist in the target language.

Do you want to change the language and go to the home page or do you want to stay on the current page?

Change Language

SOLAR ENERGY

INSTALLERS & PARTNERS

Hỗ trợ khách hàng tốt hơn với Fronius Solar.web, 27. November 2020

Webinar

11/27/2020
Register here
Hội thảo trực tuyến sẽ trình bày chi tiết hơn về công cụ giám sát hệ thống PV Fronius Solar.web. Bạn sẽ biết tất cả các khả năng về cách sử dụng Solar.web trong dịch vụ khách hàng cũng như cho các mục đích tư vấn hệ thống. Hơn nữa, chúng tôi sẽ giới thiệu các tính năng hoàn toàn mới, mà bạn có thể sử dụng cho hoạt động kinh doanh tiếp theo. Bạn có thể hình dung tất cả các thành phần hệ thống từ khách hàng của mình dễ dàng hơn, ngay cả khi các thành phần vẫn chưa được tích hợp. Chúng tôi đang giải quyết các câu hỏi sau: / Fronius Solar.web cung cấp những chức năng nào? / Công cụ này có thể hỗ trợ bạn như thế nào trong cuộc họp với khách hàng? / Cách sử dụng dữ liệu Solar.web từ hệ thống tham chiếu cho mục đích tư vấn hệ thống. / Cách tính toán / mô phỏng lợi tức đầu tư ước tính của bạn có hoặc không có bộ lưu trữ.
Laptop showing Fronius Webinar homepage on the screen

Details

Date 11/27/2020
Address Online
Duration 08:00 - 09:00 am CET
Language Vietnamese
Max. Attendees 1000
Register here

Your contact person

+43 (7242) 241 5262
+43 (7242) 241 5262 ci-genvavat@sebavhf.pbz