The current page does not exist in the target language.

Do you want to change the language and go to the home page or do you want to stay on the current page?

Change Language

SOLAR ENERGY

INSTALLERS & PARTNERS

Fronius Tauro - Truyền thông dữ liệu, 18. June 2021

Webinar

6/18/2021
Register here
Trong buổi hội thảo trực tuyến này, chúng tôi giới thiệu bộ biến tần Fronius Tauro và Tauro Eco. Chúng tôi sẽ tóm tắt lại những điểm nổi bật và tính năng đặc biệt của sản phẩm. Truyền thông dữ liệu sẽ được trình bày chi tiết để đáp ứng linh hoạt nhất trong các điều kiện dự án khác nhau. Các thông tin hữu ích về tối ưu hóa thiết bị & thiết lập giao tiếp dữ liệu và tích hợp Fronius Tauro trên Solar.web cũng sẽ được đưa ra trong buổi hội thảo.
Laptop showing Fronius Webinar homepage on the screen

Details

Date 6/18/2021
Address Online
Duration 09:00 - 10:00 am CEST
Language Vietnamese
Max. Attendees 1000
Costs Free of charge
Register here

Your contact person

+43 (7242) 241 5262
+43 (7242) 241 5262 ci-genvavat@sebavhf.pbz

We think you are located in a different country

The country currently selected is Fronius International. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?