SOLAR ENERGY

De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.

Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?

Verander de taal

SOLAR ENERGY

Studie 100% Renewable Europe - de zon kan in 2030 de belangrijkste energieopwekker zijn

Blog

11-6-2020

De studie '100% Renewable Europe' is opgezet in het kader van de Europese 'Green Deals', de visie van de Europese Unie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Het samenwerkingsverband SolarPower Europe en de Technische Universiteit Lappeenranta onderzoeken binnen deze studie de rol van zonne-energie in de Europese energietransitie. Ze worden hierbij ondersteund door geselecteerde leden, onder wie Fronius.

Uit de studie is onder andere gebleken dat Europa als eerste continent ter wereld tegen 2040 klimaatneutraal kan zijn en de noodzakelijke doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs kan halen. De wereldwijde maatregelen die in dit akkoord zijn opgenomen, moeten de opwarming van de aarde tot 1,5 °C beperken om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan.

Een overzicht van toekomstscenario's:

Het doel van de studie is om aan de hand van drie mogelijke toekomstscenario's een technisch haalbaar plan uit te werken waarmee de klimaatdoelstellingen op milieuvriendelijke wijze kunnen worden gehaald en de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kan worden verminderd. In alle drie de scenario's wordt in meer of mindere mate uitgegaan van een koppeling tussen de energie-, warmte- en mobiliteitssector.

Laggard-scenario

De eerste variant is een toekomstscenario met weinig ambitieuze doelstellingen.

In dit scenario maken fossiele brandstoffen en kerncentrales namelijk nog steeds deel uit van de energiematrix. Doordat de overstap op elektrisch aangedreven voertuigen minder snel verloopt, duurt het langer voordat er geen voertuigen met verbrandingsmotoren meer zijn. Bovendien bedraagt het aandeel fossiele brandstoffen in het totale verbruik van de lucht- en scheepvaart nog altijd 50%.

Als gevolg hiervan kunnen de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs niet worden gehaald en zal Europa ook niet tegen 2050 klimaatneutraal zijn.

Moderate-scenario

Bij het tweede scenario is het toekomstperspectief een stuk positiever: zowel de doelstelling van de Europese Commissie − geen uitstoot meer van broeikasgassen − als de tweegradendoelstelling en andere doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs worden voor 2050 gehaald.

Leadership-scenario

De derde variant is het meest ambitieus. In dit scenario worden de doelstellingen al een decennium eerder gehaald, namelijk tegen 2040. Hieruit blijkt nog maar eens wat we met de juiste maatregelen écht kunnen bereiken.

In het Leadership-scenario mogen geen nieuwe kerncentrales meer worden gebouwd en worden bestaande kerncentrales stilgelegd.

Zonne-energie effent het pad voor de energietransitie

Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het van belang dat het elektrificatiepercentage naar 85% wordt gebracht en de efficiëntie van het energiesysteem door middel van een koppeling tussen sectoren wordt verhoogd. 

Uit de studie komt vooral naar voren dat voor zonne-energie een belangrijke rol is weggelegd: op de lange termijn moet met zonne-energie meer dan 60% van de energiebehoefte worden afgedekt.

Deze rol heeft zonne-energie met name te danken aan de flexibele toepassingsmogelijkheden: PV-installaties kunnen in verschillende afmetingen worden gerealiseerd en zijn bovendien relatief voordelig in aanschaf. Uit de studie blijkt ook dat de energietransitie met zonne-energie als voortrekker het goedkoopst is.

Dit is hét moment om over te stappen op duurzame energie

In de onderstaande grafiek is te zien dat de energietransitie in Europa een zaak van lange adem is. Hoewel het aandeel duurzame energie in de energiesector met 32% nog best redelijk is, loopt vooral de transportsector met een aandeel duurzame energie van slechts 8% mijlenver achterop om het doel van 100% te halen.

De focus voor de toekomst ligt dan ook op de doorontwikkeling van accu's voor elektrisch aangedreven voertuigen en waterstof als brandstof. Waterstof zal met name in de scheep- en luchtvaart een beslissende rol gaan spelen.

energiematrix 2018 − het aandeel fossiele energiedragers ten opzichte van het aandeel duurzame energiedragers (opgedeeld in de sectoren energie, warmte en mobiliteit)

Energieopslag als bepalende factor

Doordat de opwekking van zonne- en windenergie de komende jaren significant zal toenemen, is vooral energieopslag een belangrijke factor in de energietransitie die tegen 2050 moet zijn voltooid.

Tot 70% van de energie moet met behulp van accu's worden opgeslagen om 24% van de Europese energiebehoefte af te dekken.

Om een stabiele energievoorziening op de lange termijn te waarborgen, is het van belang de technologische ontwikkeling te bevorderen en een langetermijnstrategie voor zonne-energie uit te werken, waarop toekomstige generaties kunnen voortbouwen. 

24 uur zon - één gemeenschappelijke visie

Als pionier op het gebied van duurzame energie heeft Fronius niet alleen een ondersteunende rol in deze studie. Fronius heeft de resultaten van de studie ook in een eigen visie omgezet: 24 uur zon. Op basis van deze visie wordt naar een toekomst gestreefd waarin de wereldwijde vraag naar energie volledig door duurzame energiebronnen wordt afgedekt.

Om dat te bereiken, wordt ingezet op een efficiënte opwekking en opslag van duurzame energie, een intelligente en kostenefficiënte verdeling van de opgewekte energie en een energieverbruik dat daarop is afgestemd. 

Van alle duurzame energiebronnen is zonne-energie de flexibelste, effectiefste en voordeligste. Bovendien is deze energiebron overal in afdoende mate beschikbaar.  

We think you are located in a different country

The country currently selected is Netherlands. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?