SOLAR ENERGY

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language

SOLAR ENERGY

Zaplanuj swoje ekodziałania w terminarzu Fronius!

08.02.2021

Wejdź na nasz profil na Facebook'u i weź udział w konkursie Fronius: https://www.facebook.com/FroniusPolskaSolarEnergy/

Mamy do rozdania 15 terminarzy Fronius, w których możesz zaplanować swoje #ekodziałania ❗ Napisz w komentarzu pod postem konkursowym, co zrobisz dla środowiska naturalnego w 2021 roku, a 15 najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy dobrej jakości terminarzami.

Zanim przystąpisz do konkursu zapoznaj się z regulaminem zamieszczonym pod zdjęciem:

Konkurs Fronius

REGULAMIN KONKURSU:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest Fronius Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Gustawa Eiffel'a 8 NIP: 9691601384  (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpieniaprzez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu   https://www.facebook.com/FroniusPolskaSolarEnergy/  (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto w serwisie Facebook i zaakceptowali niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 15 równorzędnych nagrody 
2. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane piętnastu Uczestnikom, którzy w toku Konkursu pt. MOJE EKO-PLANY 2021 najciekawiej opiszą swoje plany na 2021 rok związane z ich działaniami proekologicznymi.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/FroniusPolskaSolarEnergy/
2. Konkurs trwa od dnia 08.02. 2021 r. od godz. 10:00 do dnia 12.02.2021 r. do godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest opisanie i opublikowanie w formie komentarza pod postem konkursowym opisu swoich zamierzeń proekologicznych. Zdjęcia będą dodatkowym atutem.2. Nagrodzone zostaną komentarze wybrane przez Organizatora.3. Czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook, Informacje o Zwycięzcach w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 17.02.2021 r. do godziny 18:00 na Facebook’u Organizatora.4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/FroniusPolskaSolarEnergy/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. 
3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze oceny celności komentarzy przez niezależną komisję
4. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni piętnastu zwycięzców.
5. Zwycięzcy Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u   w celu ustalenia szczegółów odbioru/wysyłki nagrody 
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie  https://www.facebook.com/FroniusPolskaSolarEnergy/
7. Warunkiem odebrania nagród jest przesłanie do 19.02.2021 r. do godziny 10:00 wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko 
b. adres korespondencyjny, 
c. numer telefonu, 
d. adres mailowy, 
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji. 
10. Nagrody zostaną wysłane poprzez Pocztę Polska. 
11. Koszt związany z wysyłką nagród ponosi Organizator.
12. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
4. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
5. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
6. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniua. łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformyb. Facebook.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
4. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 4 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2021 r. i obowiązuje do 15.02. 2021r.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na Fanpage’u Organizatora.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych  (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?