Perfect Welding

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Welding

Zapraszamy do w konkursie "Jaką wydajność stapiania ma proces speedclad 2,0?"

Awans

26.07.2022

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie  "Jaką wydajność stapiania ma proces speedclad 2,0?". Wystarczy polubić nas na FB https://www.facebook.com/FroniusPolska  i pod postem konkursowym w komentarzu odpowiedzieć na nasze pytanie.

konkurs

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest Fronius Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Gustawa Eiffel'a 8 NIP: 9691601384  (zwana dalej „Organizatorem”).

2.       Fundatorem nagród jest Organizator.

3.       Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4.       Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5.       Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6.       Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7.       Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu   https://www.facebook.com/FroniusPolska  (zwanej dalej “Fanpage”).

8.       Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1.       Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto w serwisie Facebook, którzy polubili “Fanpage Fronius Polska Perfect Welding

2.       Uczestnik oświadcza, że:

a.       zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

b.      wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

c.       zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

d.      wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

e.      jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

3.      W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.    

  § 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.

2. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane 3 (trzem) Uczestnikom, którzy w toku Konkursu pt.  "Jaką wydajność stapiania ma proces speedclad 2,0?" odpowiedzą na pytanie w komentarzu pod postem konkursowym.

3. Nagrodą za I miejsce jest leżak plażowy i piłka marki Fronius, oraz środki pieniężne w wysokości 40,00zł, stanowiącej równowartość podatku dochodowego, jaki zdobywca nagrody zobowiązany będzie zapłacić z tytułu otrzymanej nagrody.

4 Nagrodą za II miejsce jest piłka, czapeczka marki Fronius – oraz środki pieniężne w wysokości 14,00zł, stanowiącej równowartość podatku dochodowego, jaki zdobywca nagrody zobowiązany będzie zapłacić z tytułu otrzymanej nagrody.

5. Nagrodą za III  miejsce plecak marki Fronius – oraz środki pieniężne w wysokości 6,00zł , stanowiącej równowartość podatku dochodowego, jaki zdobywca nagrody zobowiązany będzie zapłacić z tytułu otrzymanej nagrody.

6. Organizator przekaże zwycięzcom nagrody rzeczowe, zatrzymując część wartości nagrody w postaci środków pieniężnych, w celu pokrycia z nich – jako płatnik – podatku dochodowego od wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.

8. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługują mu ekwiwalent pieniężny ani jakiekolwiek inne nagrody.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1.       Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy”) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/FroniusPolska

2.       Konkurs trwa od dnia 26.07.22 r. od godz. 12:00 do dnia 27.07.2021 r. do godz. 12:00. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook,

§ 5. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE ORAZ ODBIORU NAGRÓD

1.       Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań wskazanych w ust.2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2.       Zadaniem Uczestnika Konkursu jest w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzenie na pytanie "Jaką wydajność stapiania ma proces speedclad 2,0?"

3.       Wygrywa 3 pierwszy uczestników, którzy odpwiedzą na pytanie.

4.       O przyznaniu nagród decyduje trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w drodze analizy kolejności i poprawności odpowiedzi.  

5.       Po zakończeniu Konkursu, spośród wszystkich uczestników zostaną wybrane wybierze I, II i III miejsce.

6.       Informacje o Zwycięzcach w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 7 dni od daty publikacji do godziny 12:00 na Facebook’u Organizatora. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/FroniusPolska

7.       Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem  maila na adres: magdziarz-zhao.magdalena@fronius.com , w celu ustalenia szczegółów odbioru/wysyłki nagrody do 7 din od daty opublikowana wyników. do godziny 16:00

8.       Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/FroniusPolska.

9.       Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie do 7 dni od ogłoszenia wyników do godziny 16:00 wiadomości e-mail:

a.       imię i nazwisko,

b.      adres korespondencyjny,

c.       numer telefonu,

d.      adres mailowy,

10.   Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt 9 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

11.   Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji.

12.   Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej. Koszt związany z wysyłką nagród ponosi Organizator.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2.       Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a.       zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b.      podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c.       podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d.      ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e.      tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.  

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.       Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator - Fronius Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Gustawa Eiffel'a 8 NIP: 9691601384. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1789).

2.       Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu, ponadto w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

3.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

4.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

5.       Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.

6.       W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

7.       Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie https://www.fronius.com/pl-pl/poland

§ 9. PRAWA AUTORSKIE   

1.       Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a.       kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 4 (czterech) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu r..

2.       W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3.       Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej.  

 

 

 

 


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?