Företag

Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
Företag

Allmänna villkor för leverans och betalning Fronius International GmbH

Giltig sedan 1 juni 2013

1. Tillämplighet

1.1 Alla leveranser och alla tjänster som vi själva tillhandahåller, samt alla betalningar till oss, styrs enbart av dessa leverans- och betalningsvillkor. Om det konstateras att några villkor saknas så gäller de allmänna leveransvillkoren från Österrikes el- och elektronikbransch underordnat. I alla andra aspekter gäller österrikiska lagar och förordningar. Om något av beställarens affärsvillkor avviker från dessa allmänna leverans- och betalningsvillkor så är vi bara underkastade sådana villkor om vi uttryckligen har samtyckt till dem per brev eller fax.

1.2 När beställaren tar emot leveransen med varan och/eller tjänsten godkänner också beställaren att enbart våra leverans- och betalningsvillkor gäller.

2. Erbjudanden

2.1 Våra erbjudanden är inte bindande och kan komma att ändras såvida inte erbjudandet uttrycker en engagemangsperiod. Dokument som är knutna till erbjudandet, exempelvis ritningar, illustrationer, prover och mönster samt uppgifter om mått, vikt, prestanda och förbrukning, är enbart approximativa och betraktas inte som särskilt utlovade egenskaper om inget annat sägs. Vi förbehåller oss rätten att införa konstruktionsrelaterade ändringar.

2.2 Vi reserverar oss rätten till immateriell egendom och upphovsrätten till alla kostnadsuppskattningar, ritningar och andra dokument. De får inte spridas till tredje man eller användas för någon tredje mans syften.

3. Ordergodkännande och tilläggsavtal

Ordergodkännanden, eventuella åtaganden eller tilläggsavtal från våra medarbetare samt alla slags tillägg och förändringar är inte bindande för oss innan vi har godkänt dem skriftligt per brev, fax eller e-post.

4. Pris- och betalningsvillkor, avvikelser

4.1 Priserna är alltid listpriserna som gäller på leveransdagen. Priserna är från fabrik (EXW) exklusive emballering, försäkring, lastning på fabriken och moms. Vi tar inte emot emballaget i retur.

4.2 Betalningarna ska erläggas netto kontant utan avdrag och utan avgifter inom 30 dagar från fakturadatumet. Vi beslutar själva om vilka av beställarens anspråk som kan kvittas mot sådana betalningar.

4.3 Om ordern måste förändras på ett sätt där beställaren bär risken så ska beställaren också ansvara för alla extra kostnader som eventuellt uppstår.

4.4 Om betalningsvillkoren överskrids har vi rätt att debitera en ränta som ligger tio procentenheter över den gällande basräntan som anges av Österrikes riksbank plus indrivningskostnader. Beloppet uppgår till minst 12 % av det totala anspråket per år. Detta gäller utan hänsyn till andra konsekvenser av betalningsförsummelser.

4.5 Beställaren får inte hålla inne betalningar eller kvitta dem mot motreklamationer som vi själva bestrider.

4.6 Om beställaren lämnar anspråk mot oss så har vi rätt att när som helst kvitta dem mot våra egna anspråk gentemot beställaren.

4.7 För tjänster som utförs enligt avtal för arbete och material (installation, reparation, underhåll och liknande) debiterar vi de tim- och materialpriser som gäller vid slutförandetiden plus gällande tillägg för eventuell övertid, nattarbete och arbete på söndagar eller helgdagar. Res- och väntetider räknas som arbetstid. Reseutlägg och traktamenten faktureras separat.

5. Genomförande, leverans och betalningsförsummelse

5.1 Leveransperioden påbörjas när orderbekräftelsen skickas. Genomförandetiden för installation, underhåll eller reparationer påbörjas när utrustningen överlämnas. Men inte under några omständigheter ska leverans- eller genomförandeperioden börja räknas tidigare än 14 dagar efter den tidpunkt när beställaren överlämnade dokumenten (konstruktionsritningar, skisser med mera), tillstånd eller godkännanden som vederbörande ansvarar för att framställa eller när beställaren har erlagt det överenskomna förskottet. Deadline för leveransen eller tjänsten ska anses ha avklarats om vi har meddelat beställaren före deadline om vår beredskap att leverera eller utföra tjänsten. Om ett särskilt avtal kräver leverans eller avsändning från oss ska deadline för leveransen eller tjänsten anses ha avklarats om föremålet för leveransen eller genomförande har lämnat vår fabrik innan denna deadline inträffade.

5.2 Leverans- eller genomförandetiderna förlängs så länge oförutsedda hinder utanför vår kontroll pågår, exempelvis driftstopp, omfattande personalbrist, vilda strejker, fördröjda leveranser av vitala råvaror eller komponenter och dylikt, samt i de fall risken åläggs beställaren, ifall sådana hinder och/eller omständigheter är relevanta för oförmågan att hålla deadline. Hinder och/eller omständigheter av sådan natur eliminerar också konsekvenserna av betalningsförsummelser som vi i andra fall skulle vara ansvariga för, så länge sådana hinder föreligger, och eventuella överenskomna avgifter för avtalsbrott i sådana situationer ska helt och hållet vara ogiltiga. När dessa hinder uppstår eller försvinner ska det omgående meddelas. Vi har rätt att bryta hela eller delar av avtalet ifall sådana hinder uppstår. Såvida inte beställaren påvisar grov oaktsamhet från vår sida avvisar vi alla beställarens eventuella krav på skadestånd.

5.3 Om avtalade deadlines för leverans eller genomförande, eller deadlines som förlängts enligt 5.2 ovan, överskrids med mer än fyra veckor har beställaren rätt att bryta avtalet ifall beställaren har godkänt en förlängning åt oss på minst 14 dagar via rekommenderat brev. Såvida inte beställaren påvisar grov oaktsamhet från vår sida avvisar vi alla beställarens eventuella krav på skadestånd i sådana fall.

5.4 Om beställaren drabbas av förluster på grund av en försening som vi är ansvariga så har beställaren rätt till en kompensation motsvarande 0,5 % per hel vecka, upp till en gräns på 5 %, av värdet av den del av leveransen som inte kan användas under tiden eller i det avsedda syftet som resultat av förseningen. För andra tjänster är kompensationen 5 % av ersättningen. Alla skadeanspråk utöver ovanstående lämnas utan hänseende, liksom anspråk på skador som beror på förseningar hos våra leverantörer såvida inte grov oaktsamhet från vår sida har konstaterats.

5.5 Om vi har ålagt oss att genomföra leveransen så väljer vi helt och hållet själva leveranssätt och leveransväg. Varor levereras alltid på beställarens risk och kostnad. Vi ansvarar bara för skador om grov oaktsamhet har konstaterats från vår sida. Vi tecknar enbart transport- och skadeförsäkringar per beställning och för beställarens räkning.

5.6 Vi har rätt att genomföra delleveranser.
5.7 Vår uppfyllelse av leveransperioden är avhängig av att beställaren har uppfyllt sina avtalsåtaganden för alla pågående och ännu ej slutförda affärstransaktioner.

5.8 Om leveransen försenas på grund av omständigheter vars risker beställaren ansvarar för, så ska beställaren ansvara för alla extra kostnader som uppstår i samband med dem, exempelvis förvaring i vår fabrik, till en minsta månadskostnad av 0,5 % av fakturans belopp. I sådana fall har vi också rätt att godkänna en karensperiod på minst 14 dagar för beställaren. Om karensperioden passerar utan förändringar har vi då rätt att enligt vårt eget beslut antingen arrangera andra leveransmetoder för artikeln eller artiklarna och leverera dem till beställaren inom en rimlig tilläggsperiod, eller också bryta avtalet och begära ersättning för avtalsbrott. I det senare fallet har vi rätt att utan särskilda bevis kräva ett skadestånd på 10 % av ersättningen för den avsedda leveransen. Där det är motiverat kan vi också begära ersättning för skador över detta belopp.


5.9 Varor som beställs på avrop eller beställs för tillverkning utan fraktinstruktioner ska levereras inom tre månader. Om tiden går utan att något änder ska

5.8 tillämpas i motsvarande mån. 5.10 För tjänster som tillhandahålls enligt avtal för arbete och material (4.7) ska beställaren förse oss med den utrustning och de extra material som behövs (exempelvis vinschar, skenor, elektricitet med mera) i god tid och utan kostnad, även om installation ingår i priset (4.1) eller om en schablonkostnad har avtalats för detta. Allt arbete som måste utföras av beställaren före installationen, exempelvis byggnadsmodifieringar, måste slutföras innan våra installationstekniker anländer. Beställaren ska dessutom vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personer och egendom. Vi tar inget ansvar för extra personal, utrustning eller extra material som har tillhandahållits åt oss såvida inte det går att påvisa grov oaktsamhet från vår sida.

6. Överföring av risk

6.1 Risken övertas av beställaren så snart artiklarna som ska levereras eller som vi har underhållit, reparerat eller på annat sätt bearbetat lämnar vår fabrik. Detsamma gäller också för delleveranser eller i situationer där vi åtagit oss att betala för fraktkostnader eller genomföra leverans, konfiguration, montering, installation eller andra liknande tjänster. Om underhåll, reparationer eller annat arbete har utförts på beställarens område så övergår risken till beställaren så snart vederbörande meddelats om att arbetet ifråga har slutförts.

6.2 Om förseningar uppstår i avsändning eller leverans på grund av orsaker som vi inte är ansvariga för, så övergår risken till beställaren så snart vederbörande meddelats om att försändelsen är redo för leverans.

7. Äganderätt och återkallande

7.1 Vi kvarstår som ägare till alla levererade artiklar tills beställaren har betalat inköpspriset samt tillgodosett övriga krav, oavsett laglig grund, som vi har på beställaren.

7.2 Beställaren har bara tillåtelse att vidareförsälja den levererade artikeln inom sitt företags ordinarie verksamhet, även om artikeln har bearbetats eller sammanfogats med andra produkter. Men tillåtelsen upphör om de resulterande anspråken överförs till tredje man eller omfattas av överlåtelseförbud, eller om beställaren blir insolvent eller underlåter att uppfylla avtalade skyldigheter. Beställaren tillåts inte någon annan slags förfoganderätt. I händelse av utmätning, konfiskering eller annat förfarande av tredje man ska beställaren snarast meddela oss om detta. Beställaren tar ansvaret för våra juridiska kostnader som uppstår vid hävdandet av vår äganderätt.

7.3 Beställaren överlåter redan nu åt oss sina anspråk och andra rättigheter från vidareförsäljning, uthyrning eller leasing av den levererade artikeln, även om artikeln ifråga har sammanfogats med andra produkter eller bearbetats. Beställaren ska dokumentera detta i sina räkenskaper. Om den levererade artikeln säljs eller hamnar i tredje mans ägo för denna parts användning tillsammans med andra produkter (oavsett om artikeln har sammanfogats med andra produkter eller bearbetats) så ska fordringsanspråket bara uppgå till inköpspris som erlagts till oss. Detta påverkar inte giltigheten hos andra skadeståndsanspråk.

7.4 Beställaren har bara rätt att driva in anspråken och hävda övriga rättigheter om den har fullgjort sina betalningsskyldigheter gentemot oss och inte är insolvent. 7.5 Om beställaren agerar i strid mot villkoren i avtalet – i synnerhet genom att ha obetalda skulder, underlåta att uppfylla andra avtalsförpliktelser och/eller drabbas av insolvens – så har vi rätt att själva besluta om att antingen bryta avtalet utan uppsägningstid eller också ta tillbaka den levererade artikeln eller förbjuda att den används medan avtalet frånträds. Vi har i så fall också rätt att sälja den återlämnade artikeln på den öppna marknaden. Efter avdrag av en expeditionsavgift på 10 % av försäljningspriset så dras resten av från summan av våra utestående krav på beställaren. I väntan på att artikeln återlämnas efter vårt avtalsfrånträde debiterar vi beställaren en användningskostnad på 5 % av artikelns originalvärde såvida inte den faktiska värdeminskningen är högre.

8. Garanti

8.1 Vi lämnar inga garantier för normala avvikelser i storlek, vikt eller kvalitet (eller sådana avvikelser som tolereras enligt standarderna ÖNORM, EN och DIN), inte heller garantier för artikelns/artiklarnas lämplighet för beställarens avsedda syfte eller några andra särskilda syften.

8.2 Vi tar ansvar för att våra bearbetningsinstruktioner, bruksanvisningar och kundråd är korrekta för användningen av produkterna och testningen av dem för de avsedda syftena, men beställaren ansvarar helt själv för att följa gällande lagar och andra förordningar. Vi kan bara ställas till svars för instruktioner som avviker från våra skriftliga bearbetningsinstruktioner och bruksanvisningar om vi uttryckligen har bekräftat avvikelserna för beställaren skriftligt via brev, telefax eller e-post.

8.3 Artiklarna eller tjänsterna som tillhandahålls måste granskas av beställaren omedelbart efter mottagningen av leveransen. Alla fel ska rapporteras till oss så snart som möjligt efter att de upptäcks. Det ska ske skriftligt via brev, telefax eller e-post som innehåller nummer och datum på beställningsbekräftelsen, följesedeln eller fakturan samt serienummer och idrifttagningsnummer. Om beställaren inte meddelar enligt ovan så godtas inte beställarens eventuella reklamations- eller skadeståndsanspråk, varken på grund av själva felet eller på grund av en felaktigt antagande om att leveransen eller tjänsten var felfri. Meddelandet måste ange vilka levererade artiklar eller tjänster som påverkas av felet eller felen, vad felen består av i detalj och under vilka samtidiga omständigheter felen uppstod. Varje enskilt fel måste beskrivas exakt. Beställaren är skyldig att ersätta oss för alla kostnader som beror på ogrundade meddelanden eller meddelanden som avviker från användarvillkoren.

8.4 För korrigerande och förebyggande underhållsarbete begränsas vår garanti till de tjänster som faktiskt utförts. Vi garanterar bara korrekt funktion hos installationer, maskiner, programvara eller dylikt vars samtliga komponenter inte tillhandahålls av oss ifall vi påvisbart har åtagit oss – och det gäller även om beställaren eller tredje man har tillhandahållit vissa komponenter – att producera hela installationen, maskinen eller dylikt och om det aktuella funktionsfelet inte beror på felaktig eller ofullständig information från beställaren.

8.5 Om inget annat har avtalats gäller garantin i 24 månader. Men från början av den 13:e månaden i perioden är vår garanti begränsad till att utan kostnad tillhandahålla de artiklar som behövs för avhjälpning av felet. Efter denna tid avvisar vi garantianspråk som går utöver detta. Den här periodbegränsningen gäller också för tillhandahållande av artiklar som betraktas som fasta samt arbeten som är eller betraktas vara stationära. Garantiperioden börjar löpa när risken överförs enligt informationen i punkt 6. Beställaren behöver alltid visa att fel som upptäcks under garantiperioden redan fanns vid tidpunkten för risköverföringen.

8.6 I de fall vi lämnar en garanti så kommer vi – enligt vårt eget beslut och inom en skälig tidsperiod på minst 4 veckor – att antingen ersätta den felaktiga artikeln eller felaktiga komponenter i den med en felfri artikel eller felfria komponenter, också åtgärda felen, erbjuda beställaren ett skäligt prisavdrag eller också (såvida inte felet betraktas som litet) häva avtalet. Garantiperiodens längd påverkas inte av utbyten av artikeln eller dess delar eller komponenter. Men om återstoden av garantiperioden – inklusive den period under vilken vår garanti begränsas till kostnadsfritt tillhandahållande av erforderliga material i enlighet med punkt 8.5 – är kortare än tolv månader så förlängs garantiperioden för de utbytta artiklarna, delarna eller komponenterna till tolv månader. Alla utbytta artiklar, delar eller komponenter övergår i vår ägo. Vi ersätter inga kostnader för felavhjälpning som beställaren eller tredje man har genomfört eller påbörjat.

8.7 I den omfattning det behövs och skäligen kan förväntas av beställaren ska föremålet eller tjänsten för leveransen, eller felaktiga delar i den, snarast skickas eller fraktas till oss på vår anmodan, varvid beställaren står för risker och kostnader. I annat fall upphör samtliga våra garantiåtaganden att gälla.

8.8 Beställaren har inte tillåtelse att hålla inne betalning på grund av garantianspråk eller andra motkrav som vi inte själva godtar.

8.9 Beställarens garantianspråk gäller inte om installationsanvisningen samt användar- och bruksanvisningen som tillhandahålls av oss eller begärs av beställaren från oss inte har följts, eller om användaren inte (helt) har ålagts att följa sådana instruktioner. Om inte installationsarbetet har genomförts korrekt enligt tillämpliga standarder, och i synnerhet om de inte utförts av licensierade yrkesmän, om korrigerande underhåll eller annat arbete har utförts på den levererade produkten eller tjänsten utan vårt godkännande, om den har används eller manövrerats på fel sätt eller används trots att dess skyddsfunktioner är felaktiga, eller avlägsnats från området i avtalet utan vårt samtycke eller använts i strid med våra instruktioner eller i syften för vilka den inte är avsedd, samt vid fel som beror på skador från främmande föremål, kemisk påverkan, överspänning, tredje mans uppträdande eller force majeure. Det gäller även i händelse av naturligt slitage.

8.10 Vår garanti gäller inte heller för artiklar om vi har ålagts enligt avtal att tillhandahålla, utföra reparationsordrar på för att förändra eller modifiera sådana artiklar.

8.11. Slutligen gäller inte heller några garantianspråk om beställaren installerar tredjepartskomponenter eller ersättningsdelar i våra levererade produkter eller tillhandahållna tjänster om vi inte uttryckligen har rekommenderat dem först.

8.12. Utöver beställarens rättigheter enligt punkt 8.6 avseende leverans av växelriktare för solcellsanläggningar så gäller garantin i enlighet med Fronius garantivillkor som kan läsas på www.fronius.com/solar/garantie.

9. Skador och produktansvar

9.1 Vi tar bara obegränsat ansvar för skador, oavsett art, om beställaren bevisar att vi själva orsakat dem antingen uppsåtligt eller också på grund av grov oaktsamhet. Om beställaren bevisar att vi har orsakat skadan på ett ovarsamt sätt begränsas vår skadeersättning till kostnaden skadan som faktiskt har inträffat, och skadeersättningen är maximalt lika med det totala ordervärdet. Dessutom kan sådana anspråk bara hävdas enligt lag om det sker inom sex månader från att skadan ifråga blivit känd.

9.2 Om tredje man startar en rättslig tvist med oss för varor eller tjänster vi har levererat och som motsvarar beställarens ritningar, designer, modeller eller andra dokument så ska beställaren hålla oss skadeslösa.

9.3 När beställaren använder installationer, maskiner och andra artiklar levererade av oss ska beställaren noga följa alla säkerhetsförordningar, tekniska regler, installationsförordningar, användningsinstruktioner och bruksanvisningar och i synnerhet alla förordning som gäller för elteknik och enbart låta behöriga och kunniga personer använda utrustningen.

9.4. Vi tar inget som helst ansvar för skador som beror på installationen eller användning av komponenter eller reservdelar från tredje part med våra levererade produkter om de inte uttryckligen och påvisbart har rekommenderats av oss.

10. Samtycke till dataskydd

Kunden godkänner att Fronius International GmbH och dess filialer samlar in, behandlar och använder personuppgifter (exempelvis namn, adress och e-postadress), i förekommande fall även av anlitade tjänsteleverantörer, i syfte att skicka information om produkter och tjänster av olika slag (exempelvis via brev, e-post, nyhetsbrev med mera). Uppgifterna kommer inte att spridas till externa parter (med undantag av lagstadgade eller juridiska krav på uppgiftslämning). Samtycket kan återtas skriftligt när som helst, och nyhetsbreven innehåller också en länk för att avbryta abonnemanget.

11. Avslutande villkor

11.1 Orten för utförandet av leveranser, andra tjänster och betalningar och den enda geografiska domsrätten är Wels i Österrike. Men vi har även rätt att tvista i domstol med beställaren vid den domstolen som har territoriell och sakrättslig jurisdiktion enligt de relevanta förordningarna i beställarens kommersiella hemvist eller bostadsort.

11.2 Beställaren förstår att det i internationell handel är sedvanligt att avtal om geografisk domsrätt också kan ingås på ett formellt giltigt sätt som ett resultat av underförstått samtycke eller frånvaro av svar på en formell affärsbekräftelse, exempelvis en orderbekräftelse som innehåller förtryckta uppgifter om den geografiska jurisdiktionen. Beställaren känner till detta kommersiella bruk, i synnerhet inom det affärsområde som Fronius International GmbH verkar, och tar hänsyn till det regelbundet.

11.3 Rättsliga tvister som uppstår på grund av avtalet regleras av österrikisk lag och av den kommersiella praxis som tillämpas på utförandeorten. FN-konventionen angående avtal av internationella köp av varor ska däremot inte vara tillämplig (Österrikes officiella tidning 1988/96).

12. Särskilda villkor för programvara som levereras separat eller tillsammans med beställda artiklar

Programvara som levereras separat eller tillsammans med andra artiklar (benämns gemensamt ”programvara”) omfattas bara av dessa allmänna affärsvillkor så länge de inte avviker från följande villkor eller villkor som avtalats separat med beställaren.

 

12.1 Användningsområde

12.1.1 Vi eller våra licensgivare förbehåller oss alla rättigheter till immateriell egendom, exempelvis upphovsrätt, varumärkesrättigheter, designrättigheter, patent, mönsterrättigheter och kunskap samt i synnerhet ej skyddade uppfinningar, kommersiell erfarenhet, affärshemligheter och dylikt oavsett när de tillkännagavs för beställaren. Beställaren har rätt att använda programvaran, efter betalning av den avtalade summan, enbart för egna syften i enlighet med det införskaffade antalet licenser. Med det aktuella avtalet erhålls bara en rätt att använda programvaran. Beställaren har enligt gällande lag inte rätt att sprida den. Även om beställaren har deltagit i framställningen av programvaran får beställaren inte rätt till annan användning än den som redovisas i avsnitt 12. Beställaren får bara använda programvaran på en produkt åt gången. Beställaren väljer själv vilken produkt det är. Användning av programvaran innebär både långvarig och tillfällig duplicering (kopiering) av programvaran, helt eller i delar, genom lagring, inläsning, körning eller visning i syfte att köra programvaran och behandla informationen i den som härrör från maskinvaran. Beställaren har inte rätt att kopiera bruksanvisningen.

12.1.2 Beställaren har tillåtelse att framställa kopior av programvaran i arkiverings- och dataskyddssyfte förutsatt att det inte uttryckligen förbjuds i programvaran eller tillhörande material (bruksanvisning, förpackning med mera) och att all information om upphovsrätt och äganderätt överförs i oförändrat skick till kopiorna. Det är inte tillåtet att dekompilera programvaran utöver i den omfattning som tillåts enligt lag.

12.1.3. Om programvaran är försedd med ett tekniskt kopieringsskydd ska beställaren, i händelse av skador, erhålla en ersättningskopia när databäraren har återlämnats.

12.2 Ytterligare rättigheter: Om en ny programvaruversion blir tillgänglig har beställaren rätt att byta det levererade programvarupaketet mot ett motsvarande programvarupaket i den nya versionen till vårt listpris för uppdateringen. Bytet avser underförstått hela programvarupaketet så som det införskaffades av beställaren. Med bytet upphör beställarens tillåtelse att använda den utbytta programvaran. I sådana situationer ska beställaren genast destruera alla kopior, säkerhetskopior och partiella kopior samt förändrade eller reviderade versioner av programvaran inklusive kopior, partiella kopior och säkerhetskopior av den.

 

12.3 Garanti

12.3.1 Beställaren godkänner att det inte är möjligt att utveckla programvara på ett sätt som gör dem fria från fel i alla tillämpningssituationer.

12.3.2 Vi garanterar att den levererade programvaran uppfyller de avtalade funktionerna och har de uttryckligen garanterade egenskaperna. Garantin gäller bara vid avtalsenlig användning. Fel som beror på oss godtas bara som giltigt om programvaran inte fungerar enligt den senaste versionen av tillhörande beskrivning/dokumentation av funktionen och om felet kan reproduceras av beställaren. För att vi noggrant ska kunna granska eventuella fel är beställaren ålagd att hjälpa oss med att åtgärda felen.

12.3.3 Vi garanterar också att originalprogramvaran har sparats på en testad databärare. Undantagen är tidigare installerad programvara och programvaruprodukter från tredje part.

12.3.4 Användaren ska dokumentera programvarufel, och vi ska informeras skriftligt så snart som möjligt. I annat fall gäller 8.3.

12.3.5 Garantiperioden är alltid tolv månader och den inleds när programvaran skickas iväg.

12.3.6 Om programvarupaketet inte är användbart eller också är skadat (12.3.2) kommer vi i första hand att byta det mot ett nytt med samma namn eller en adekvat alternativ lösning. Om även ersättningen visar sig vara oanvändbar eller skadad, och om vi inte är i stånd att göra den användbar med skälig arbetsinsats inom en skälig tid som är minst fyra veckor, har beställaren rätt att begära ett byte eller ett prisavdrag. Vi ersätter inte kostnader för avhjälpning som utförs av beställaren eller tredje part.

12.3.7 Utöver detta (12.3.6) lämnar vi ingen garanti, i synnerhet inte för levererad programvara som inte uppfyller beställarens eller användarens särskilda krav, inte heller för förändrade eller reviderade versioner av programvaran (punkt 12.1.2) såvida inte beställaren kan bevisa att felen inte beror på förändringarna eller revisionerna. Beställaren ansvarar själv för urval, installation och användning av programvaran samt för resultaten av dem.

12.3.8 Om programvarufel rapporteras, men felen inte går att påvisa, har vi rätt att debitera beställaren för alla uppkomna kostnader enligt gällande taxa.

12.3.9 Alla garantier upphör att gälla vid byte av slutanvändare.

 

12.4 Kompensation

12.4.1 Alla ytterligare anspråk från beställaren eller tredje man, i synnerhet anspråk på kompensation för skador av något slag, kommer att avvisas såvida inte den drabbade parten kan bevisa att skadan orsakades av oss antingen uppsåtligt eller på grund av grov oaktsamhet.

12.4.2 I övrigt gäller punkt 9.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

General terms and conditions

1. Applicability

1.1 All deliveries and other services effected by ourselves, and all payments made to us, shall be exclusively governed by these Terms of Delivery and Payment. Insofar as applicable provisions may be found to be missing therefrom, the General Terms of Delivery of the Austrian Electrical and Electronic Industries shall apply in a subsidiary manner; in all other regards, Austrian laws and regulations shall apply. If any business terms of the Ordering Party’s are at variance with these General Terms of Delivery and Payment, we shall only be bound by such divergent terms if we have expressly recognised the same by letter or by telefax.

1.2 In taking delivery of the goods and/or service, the Ordering Party acknowledges the exclusive applicability of our Terms of Delivery and Payment.

2. Offers

2.1 Our offers are without engagement and subject to alteration, unless the offer makes express mention of a period of engagement. Documents pertaining to our offers – such as drawings, illustrations, samples and patterns, and dimensional, weight, performance and consumption data – contain or themselves constitute only approximate data and are not deemed to be specially agreed characteristics unless otherwise provided. We retain the right to effect modifications for engineering reasons.

2.2 We reserve the proprietary rights and copyright to all cost estimates, drawings and other documents; these may neither be disclosed to any third party nor used for the purposes of any third party.

3. Acceptance of the order; supplementary agreements

Acceptance of an order, and any undertakings or supplementary agreements made by our employees, as well as amendments and alterations of any kind, shall not be binding upon us until we have issued written confirmation by letter, telefax or e-mail.

4. Price and payment conditions; offsetting

4.1 Prices are always the list prices valid on the date of delivery. They are ex-works prices (EXW), exclusive of packaging, insurance, loading at the factory and value-added tax; the packaging will not be taken back.

4.2 Payments are to be made net cash, without any deduction and free of charges, within 30 days of the invoice date. It shall be for us to decide which claims or partial claims of the Ordering Party’s may be offset against such payments.

4.3 If any changes in order execution are necessitated by circumstances where risk is borne by the Ordering Party, then this latter shall bear all additional costs thereby incurred.

4.4 If the payment period is exceeded, we shall be entitled to charge default interest at a rate of ten percentage points above the applicable base rate announced by the Austrian National Bank, plus the collection costs, such amounts to total at least 12% p.a. of the overall claim. This is without prejudice to any further consequences of default in payment.

4.5 It is inadmissible for the Ordering Party to withhold payments or to offset these against counter-claims which are contested by ourselves.

4.6 Where the Ordering Party holds claims against ourselves, we are entitled to offset these against our own claims against the Ordering Party, at any time.

4.7 For services performed under contracts for work and materials (installation, repairs, maintenance and other such work), we shall charge the hourly rates and materials-prices applicable at the time of completion, plus our applicable surcharges for any overtime, night-time, Sunday and public-holiday working; travel and waiting times are counted as working hours. Travel expenses and daily and overnight allowances will be invoiced separately.

5. Performance, shipping and default

5.1 The delivery period commences with the mailing of the order confirmation note, while the performance period for installation, maintenance or repair work commences when the equipment is handed over. On no account, however, shall the delivery or performance period start to elapse sooner than 14 days after the time when the Ordering Party has furnished us with the documents (e.g. engineering drawings, plans etc), permits or approvals which it is responsible for procuring, or when it has made the agreed pre-payment. The delivery or performance deadline is deemed to have been met if we have notified the Ordering Party prior to such deadline of our readiness to deliver or perform; in cases where a special agreement obliges us to dispatch or deliver, the delivery or performance deadline shall be deemed to have been met if the object of delivery or performance has left our factory prior to such deadline.

5.2 Delivery or performance periods are extended for the duration of any unforeseen impediments lying outside our sphere of influence, such as stoppages, major personnel outages, unlawful strikes, delays in supplies of essential raw materials or components or the like, as well as by circumstances where risk is borne by the Ordering Party, to the extent that these impediments and/or circumstances are of material relevance to the failure to meet the deadline. Impediments and/or circumstances of this nature also annul the consequences of a default for which we would otherwise be liable, for the duration of such impediments; any contractual penalty obligations which may have been agreed for specific instances shall entirely cease to apply. Immediate notification is to be given of the beginning and end of such impediments. We are entitled to terminate the contract, in whole or in part, if such impediments should occur. In this case, unless the Ordering Party proves gross negligence on our part, damages claims from the Ordering Party shall be inadmissible.

5.3 If agreed delivery or performance deadlines, or deadlines that have been extended in accordance with 5.2 above, are exceeded by more than four weeks, the Ordering Party shall be entitled to terminate the contract, having granted us at least 14 days’ extra time by notice given to us in a registered letter. Unless the Ordering Party proves gross negligence on our part, damages claims from the Ordering Party shall be inadmissible in this case.

5.4 If the Ordering Party incurs a loss from a delay for which we are liable, then it shall be entitled to compensation amounting to 0.5% per whole week - up to a maximum of 5% - of the value of that part of the delivery which cannot be used in time or for its intended purpose as a result of the delay. For other services, the compensation shall be 5% of the remuneration. Any damages claims going beyond the above shall be inadmissible, as shall claims for damages in consequence of delays on the part of our suppliers, unless gross negligence is proven on our part.

5.5 In cases where we have undertaken to effect shipping, the mode and route of shipping shall be for us to decide. Goods are always shipped at the Ordering Party’s risk and expense. We shall only be liable for damage if gross negligence is proven on our part. We shall only take out transport / breakage insurance by order and for the account of the Ordering Party.

5.6 We are entitled to effect part-deliveries.

5.7 Our compliance with the delivery period shall be contingent upon the Ordering Party having fulfilled its contractual obligations in all pending, still-to-be-completed business transactions.

5.8 If shipping is delayed due to circumstances where risk is borne by the Ordering Party, then this latter shall bear all resulting additional costs, such as those for storage at our factory, but with a minimum monthly charge of 0.5% of the invoice amount. In such a case we shall also be entitled to grant the Ordering Party a grace period of at most 14 days, and if this period should expire to no avail, we shall then be entitled, at our own discretion, either to make alternative arrangements regarding the article(s) to be delivered and to effect delivery to the Ordering Party within a suitably extended period of time, or to terminate the contract and claim damages for breach of contract. In this latter case, we are entitled, without having to furnish any particular proof, to require 10% of the remuneration for the intended delivery as indemnification. Where appropriately substantiated, we can also claim compensation for any damage over and above this amount.

5.9 In the case of goods ordered on call, or ordered for production with no shipping instructions, delivery must be taken within three months. If this time limit elapses unused, then 5.8 shall apply analogously.

5.10 For services performed under contracts for work and materials (4.7), the Ordering Party is to provide us with the necessary equipment and auxiliary materials (e.g. winches, rails, electricity etc.) in good time and at no charge, even if installation is included in the price (4.1) or if a flat-rate price has been agreed for this. Any works needing to be carried out by the Ordering Party preparatory to installation, e.g. building work, must be completed prior to the arrival of our installation technicians. Furthermore, the Ordering Party must take all safety precautions needed for the protection of persons and property. We shall not accept liability for the ancillary personnel, equipment and auxiliary materials which may be placed at our disposal unless gross negligence is proven on our part.

6. Passage of risk

6.1 Risk shall pass to the Ordering Party as soon as the articles to be delivered, or the articles on which we have performed maintenance, repair or other work, have left our factory. The same shall also apply to part-deliveries or in cases where we have undertaken to bear the shipping charges or to perform delivery, setting-up, assembly, installation or other similar services. If the maintenance, repair or other work is carried out in the domain of the Ordering Party, then risk shall pass to this latter as soon as it has received notification that the work in question has been completed.

6.2 If there is any delay in dispatching or delivering the shipment for reasons for which we are not liable, the risk shall pass to the Ordering Party as soon as it has been notified that the consignment is ready for delivery.

7. Retention of title; rescission

7.1 We shall retain title to the article(s) delivered until our purchase-price claims, and all other claims that we have – on whatever legal grounds – against the Ordering Party, have been settled in full.

7.2 The Ordering Party is only permitted to re-sell the article delivered – even if this has been joined to other items or subjected to processing – in the course of its company’s regular business operations. However, this permission is precluded if the resulting claims are assigned to third parties or are the subject of an assignment prohibition, or if the Ordering Party is insolvent or in default with the performance of its contractual obligations. No other manner of disposition whatever is permitted to the Ordering Party. In the event of distrainment, confiscation or other disposition by third parties, the Ordering Party is to notify us hereof immediately. Our legal expenses incurred in connection with the enforcement of our title are to be borne by the Ordering Party.

7.3 The Ordering Party assigns to us even now its claims and other rights from the re-sale, rental or leasing of the article delivered, even if this latter has been joined together with other items or subjected to processing; the Ordering Party shall make an entry to this effect in its books. If the article delivered is sold or placed into the hands of a third party for such party’s use together with other items (regardless of whether or not it has been joined to any such items or subjected to processing), then the receivables claim shall only be assigned up to the amount of the purchase price owed to ourselves. This is without prejudice to any further damages claims.

7.4 The Ordering Party is only entitled to collect the claims and to assert the other rights to the extent that it has met its payment obligations towards us and is not insolvent.7.5 If the Ordering Party should act contrary to the terms of the contract – in particular by being in arrears with payment or with any other contractual obligation, and/or by being insolvent – we shall be entitled, at our own discretion, either to terminate the contract without granting any grace period or, while leaving the contract in force, to take back the article delivered or to forbid it to be used. We shall also be entitled to sell the taken-back article in the open market; after deduction of a handling fee of 10% of the proceeds thus realised, the remainder will be debited from the total of our outstanding claims against the Ordering Party. Pending return of the article in the event of our terminating the contract, we shall charge the Ordering Party a usage fee of 5% of the original value of the article, unless the actual diminution in its value is even greater.

8. Warranty

8.1 We give no warranty for ordinary deviations in size, weight or quality (or as tolerated by ÖNORM, EN or DIN standards), and also no warranty for information given regarding the suitability of the article(s) to be delivered for the purpose contemplated by the Ordering Party, or for any other particular purpose.

8.2 Although we warrant the correctness of our processing instructions, user/operating manuals and customer advisory service, compliance with statutory or other regulations when using the articles delivered, and the testing of these articles for the purpose envisaged, shall remain the sole responsibility of the Ordering Party. We shall only be answerable for any instructions differing from our written processing instructions and user/operating manuals if we expressively previously confirmed these deviations to the Ordering Party in writing, either by letter, telefax or e-mail.

8.3 Articles or services supplied must be inspected by the Ordering Party immediately after delivery has been taken of them. Any defects must be reported to us immediately upon being discovered, in a written notice sent by letter, telefax or e-mail quoting the number and date of the order confirmation note, of the delivery note or of the invoice, and the serial and commission numbers. If the Ordering Party omits to make this immediate notification, it may no longer assert any warranty claims or claims for compensatory damages on account either of the defect itself or of any misapprehension as to whether the delivery or service was free of defects. The notice must set out which delivered items or supplied services are affected by the defects, what the defects consist of in detail, and under what concomitant circumstances these defects occurred. Every single defect must be exactly described. Any costs which we incur as a result of unjustified notices or notices that are otherwise at variance with the conditions of use are to be refunded to us by the Ordering Party.

8.4 In the case of corrective and preventive maintenance work, our warranty shall be limited to the services actually rendered. We shall only warrant correct functioning of an installation, machine, Software or the like whose components were not all supplied by ourselves if we provable have undertaken – despite the provision of certain components by the Ordering Party or by third parties – to manufacture the installation (or machine etc.) as a whole, and if the faulty functioning in question is not attributable to incorrect or incomplete information from the Ordering Party.

8.5 Unless otherwise agreed, the warranty period shall be 24 months. From the beginning of the 13th month of this period, however, our warranty shall be limited to making available, free of charge, the items needed for remedying the defects; from this time onwards, any warranty claims going beyond the above shall be inadmissible. This period limitation also applies to the supply of items deemed to be immovable and to work on items which are, or are deemed to be, immovable. The warranty period shall start to elapse upon the passage of risk in accordance with Point 6. The Ordering Party must always prove that defects coming to light during the warranty period were already present at the time of the passage of risk.

8.6 In cases where we do give warranty, we shall – at our own discretion and within a reasonable period of at least 4 weeks’ duration – either exchange the defective article itself, or its defective components, for a defect-free article or defect-free components, or remedy the defect(s), or grant the Ordering Party a reasonable reduction in price, or (unless the defect in question is a minor one) cancel the contract. The warranty period is not prolonged by the exchange of the item or of parts or components belonging to the item. If, however, the remainder of the warranty period – including that part of the period during which our warranty is limited to free provision of the requisite materials in accordance with Point 8.5 – lasts for less than twelve months, then the warranty period for the exchanged items, parts or components shall be extended to twelve months. The items, parts or components thus exchanged shall become our property. We shall not refund the costs for any actual or attempted remedying of a defect by the Ordering Party or by any third party.

8.7 To the extent that is necessary and may reasonably be expected of the Ordering Party, the object of delivery or performance, or the defective part(s) thereof, are to be dispatched or shipped to us immediately at our request, at the Ordering Party’s risk and expense, failing which any and all warranty obligation on our part shall become void.

8.8 The Ordering Party is not entitled to withhold payments on account of warranty claims or other counter-claims not recognised by ourselves.

8.9 Warranty claims from the Ordering Party are excluded in cases where the installation, user and operating manuals provided by ourselves, or to be requested from us by the Ordering Party, have not been observed, or where the user has not been (fully) obligated to observe such instructions; if the installation work has not been performed properly and in accordance with the relevant Standards, and in particular if was not carried out by licensed contractors; if any corrective maintenance or other work has been performed on the object of delivery or performance without our consent; if it has been improperly operated or used, or operated despite its protective features being faulty, or taken out of the contract territory without our consent, or used contrary to our instructions or for purposes for which it is not intended; and, moreover, where defects are attributable to foreign object damage, chemical influences, overvoltage, the conduct of third parties or to force majeure; the same applies in respect of natural wear-and-tear.

8.10 Our warranty is also excluded in cases where we have been contracted to carry out repair-orders, to alter or modify used items, or to supply such items.

8.11. Finally all warranty claims shall be excluded if the Ordering Party installs third-party components or replacement parts in our delivery items or services provided by us which have not been expressly recommended by us prior thereto.

8.12. In addition to the rights of the Ordering Party in accordance with Point 8.6. regarding the delivery of inverters for photovoltaic systems the guarantee in accordance with the guarantee conditions of Fronius shall apply, available at https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. Damages and product liability

9.1 We shall only accept unlimited liability for damage, of whatever kind, to the extent that the Ordering Party proves that we ourselves brought about this damage either knowingly and wilfully or grossly negligently. If the Ordering Party proves that we have caused damage in an ordinarily negligent manner, our obligation to indemnify shall be limited to the damage actually incurred, and, moreover, to a maximum overall amount not exceeding the total order value. Furthermore, claims of this type may only be enforced at law if asserted within six months of the damage in question becoming known.

9.2 In the event that we are taken to law by a third party where we have produced and delivered in accordance with the drawings, designs, models or other documents provided by the Ordering Party, the Ordering Party shall indemnify and save us harmless.

9.3 When using the installations, machines and other articles delivered by ourselves, the Ordering Party is obliged to painstakingly observe all safety regulations, technical rules, installation regulations, operating instructions and user manuals, and in particular all regulations applying to the electrical engineering field, and to allow only authorised skilled personnel to operate the equipment.

9.4. Any liability for damage caused by the installation or use of third-party components or replacement parts with our delivery items, which have not been verifiably and expressly recommended by us, shall be excluded.

10. Consent to data protection

Client shall agree that Fronius International GmbH and its subsidiaries may collect, process and use personel data (such as name, address, email address), if applicable also by commissioning a service provider, for the purpose of sending information regarding products and services of any kind (e.g. by post, email, newsletter and more). A dissemination to externals in excess thereof shall not occur (excluded are legal or judicial obligations to provide information). The consent may be objected at any time in writing, in the newsletter there is also a link to unsubscribe.

11. Final provisions

11.1 The place of performance for deliveries, other services and payments, and the sole place of jurisdiction, shall be Wels, Austria. However, we shall also be entitled to go to law against the Ordering Party at the court which has “in-rem” and territorial jurisdiction under the relevant regulations for the Ordering Party’s commercial domicile or place of residence.

11.2 The Ordering Party is aware that in international commerce, it is common practice that an agreement regarding the place of jurisdiction can also be entered into, in a formally effective manner, as a result of tacit acquiescence or non-reaction to a confirmatory business letter such as an order confirmation note containing a pre-printed reference to the place of jurisdiction. The Ordering Party is familiar with this commercial usage, especially in the field of business of Fronius International GmbH, and heeds it regularly.

11.3 Legal disputes arising out of the contract are to be governed by Austrian law and by the commercial practice prevailing at the place of performance. The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, on the other hand, shall not be applicable (Austrian Federal Gazette 1988/96).

12. Special provisions for software supplied together with ordered items or software supplied separately

For software delivered together with other items or for software delivered separately (hereafter “software”) these Terms and Conditions of Delivery and Payment only apply insofar as these do not deviate from the following conditions or from conditions agreed upon separately with the Ordering Party.

12.1 Scope of use

12.1.1 All rights of intellectual property, such as copyright, trademark rights, design rights, patent rights, utility model rights and know-how, as well as in particular unprotected inventions, commercial experience, trade secrets and such like, independent from the time these were disclosed to the Ordering Party, shall be reserved at any time by us or our licensors. The Ordering Party shall have the right to use the software after payment of the agreed sum exclusively for his own purposes in accordance with the acquired number of licences. With the present contract only the authorization to use the software is acquired. Dissemination by the Ordering Party shall be excluded in accordance with the copyright law. With a possible participation of the Ordering Party in producing the software no rights other than the specified usage laid out in Section 12 are acquired. The Ordering Party may only use the software simultaneously on one device, which one is his decision. Usage of the software shall constitute any long-term or even any temporary duplication (copying) of the software, whether in whole or also only in part, by saving, loading, running or displaying for the purpose of execution of the software and processing of the data contained therein by the hardware. He shall not be authorized to copy the user manual.

12.1.2 The Ordering Party shall be permitted to make copies of the software for archival and data protection purposes on condition that there is no explicit prohibition in the software or any accompanying material (instruction manual, packaging, etc.) and that all copyright and proprietary notices are transferred unchanged in these copies. Retranslations of the programme code (decompilation) exceeding the legal provisions shall not be permitted.

12.1.3. If the software is equipped with technical copy protection, the Ordering Party shall in the case of damage be supplied with a replacement copy after restitution of the data carrier.

12.2 Further rights

In the event of availability of a new software version the Ordering Party shall be entitled to exchange the supplied software package for a similar software package of the new version at our listed update price; the exchange implies the software package as a whole, as it was acquired by the Ordering Party. With the exchange Ordering Party´s permission to use the exchanged software package shall expire. In such an event the Ordering Party shall immediately and completely destroy all copies, partial copies and backup copies as well as altered or revised versions of the software and the copies, partial copies and backup copies made thereof.

12.3 Warranty

12.3.1 The Ordering Party shall note that it is not possible to develop software programmes in such a manner that these are free from defects for every application condition.

12.3.2 We shall warrant that the supplied software fulfils the agreed functions and has the expressly guaranteed properties. Requirement for any warranty is usage according to contract. A defect for which we are responsible shall only be deemed to exist if the software does not function according to the most recent version of the corresponding performance description/documentation and if this is reproducible by the Ordering Party. In order to carefully examine possible occurring defects the Ordering Party shall be obliged to support us in the rectification of any defects.

12.3.3 We further shall warrant that the original software is duly recorded onto a tested data carrier. Excepted here from are previously installed software and third-party software products.

12.3.4 Software defects shall be documented by the user and we shall be notified in writing with immediate effect; otherwise 8.3 shall apply.

12.3.5 The warranty period shall always be twelve months; the period commences with the dispatch of the software package.

12.3.6 If the software package is not usable or defect (12.3.2), we shall exchange it primarily for a new one of the same title or for an adequate alternative solution. If this also proves to be unusable or defect and if we are not in a position to make it usable with adequate effort within an adequate time, but at least within a period of four weeks, the Ordering Party may demand a price reduction or a change. Costs of defect rectification by the Ordering Party or a third person shall not be compensated by us.

12.3.7 In excess of this (12.3.6) we shall not provide warranty, in particular not in the case of the supplied software not meeting the special requirements of the Ordering Party or user, and also not for altered or revised versions of the software (point 12.1.2), unless the Ordering Party can prove that the defects are not connected to the alterations or revisions. The Ordering Party itself is solely responsible for the selection, installation and usage of the software as well as for the results intended therewith.

12.3.8 In the event of unjustified assertion of defects in the software we shall be entitled to charge the Ordering Party with any incurred costs according to valid cost rates.

12.3.9 A change of the end-user shall exclude any warranty claims

12.4 Compensation

12.4.1 All further claims of the Ordering Party or third persons, in particular claims for compensation for damages of any kind, shall be excluded, unless the injured party can prove that the damage was caused by us either intentionally or due to gross negligence.

12.4.2 Otherwise Point 9 shall apply accordingly.