Company

Поточна сторінка не існує на цільовій мові.

Ви хотіли б змінити мову і перейти на початкову сторінку або хотіли б ви залишитися на поточній сторінці?

Змінити мову
Company

Загальні умови поставки і оплати товару ТОВ «Фроніус Україна»

діють з 14.03.2017 року

1. Застосування

1.1. Умови поставок та інших послуг, що здійснюються Постачальником, а також порядок розрахунків, регулюються цими ЗАГАЛЬНИМИ УМОВАМИ ПОСТАВКИ ТА ОПЛАТИ (далі – Умови). Для відносин, не врегульованих цими Умовами, застосовуються норми чинного законодавства України.

1.2. Умови є невід'ємною частиною Договору поставки, укладеного між Постачальником і Покупцем. Дані умови застосовуються при здійсненні операції купівлі – продажу за спрощеним способом (оформлюються рахунком на оплату та видатковою накладною на передачу товару).

1.3. Якщо будь-які комерційні умови Покупця суперечать цим Умовам, такі розбіжності є обов'язковими лише в разі їх письмового узгодження з Постачальником.

1.4. Здійснюючи замовлення поставки товарів і / або послуг, Покупець визнає обов’язковість виконання даних Умов.

2. Пропозиції

2.1. Пропозиції Постачальника не є обов'язковими і можуть бути змінені Постачальником. Документи, що можуть містити пропозицій Постачальника, такі як креслення, ілюстрації, зразки, схеми, а також інформація про обсяг, вагу, характеристиках і дані про споживання, містять, або самі по собі є приблизними даними і не вважаються спеціально узгодженими основними характеристиками, якщо інше не встановлено Договором. Постачальник зберігає за собою право вносити зміни з технічних причин.

2.2. Постачальник залишає за собою права власності та авторські права на всі кошториси, креслення та іншу документацію. Без згоди Постачальника вони не можуть бути використані або відтворені Покупцем, або передані, або повідомлені третім особам.

3. Прийом замовлення і додаткові угоди

3.1. Прийом замовлення або додаткові угоди між Постачальником і Покупцем, а також будь-якого роду доповнення і зміни, мають юридичну силу лише в тому випадку, якщо вони узгоджені ними письмово, телефаксом або електронною поштою.

4. Ціна та умови оплати. компенсація

4.1. Ціни, зазначені в прейскуранті, дійсні на день поставки. Поставка здійснюється на умовах самовивозу (EXW [Інкотермс відповідно до діючих умов Інкотермс]), без урахування упаковки, страхування, завантаження. Вартість упаковки поверненню не підлягає.

4.2. Оплата здійснюється безготівковим розрахунком без будь-яких знижок і зборів протягом 3-х днів з моменту виставлення Постачальником рахунку.

4.3. Якщо за бажанням Покупця необхідно внести зміни в раніше зроблене замовлення, то всі пов'язані з цим додаткові витрати несе Покупець.

4.4. У разі порушення Покупцем строків оплати нараховується пеня в розмірі діючої подвійної облікової ставки Національного банку України за несвоєчасно перераховані суми за кожний день прострочення. Пеня нараховується за весь період прострочення не обмежуючись шестимісячним терміном. Інші наслідки прострочення цим не обмежуються.

4.5. Додаткові послуги Постачальника (монтаж, ремонт, технічне обслуговування та інші роботи) додатково оплачуються Покупцем. Вартість таких послуг визначається Постачальником на дату їх завершення з урахуванням погодинних ставок заробітної плати, вартості сировини і матеріалів. При понаднормових роботах, а також роботах у нічний час, у вихідні та святкові дні Постачальник встановлює додаткові надбавки. Час на проїзд і очікування вважаються робочим часом.

4.6. У разі порушення термінів оплати предмета поставки та / або вартості додаткових послуг Постачальника з боку Покупця останній зобов'язується повернути предмет поставки Постачальнику в первісному стані в строк 7 календарних днів з моменту отримання вимоги від Постачальника, якщо інший строк не зазначений у договорі.

4.7. При наявності заборгованості Покупця, зарахування грошових коштів від Покупця здійснюється в наступному порядку:

  • в першу чергу – відсотки за користування грошовими коштами.
  • в другу чергу – пеня за прострочені платежі.
  • в третю чергу – сума основного боргу.

4.8. За користування чужими грошовими коштами, Покупець зобов’язаний сплачувати проценти в розмірі 24% річних. Проценти нараховуються с наступного дня граничного строку оплати до дати сплати грошового боргу в повному об’ємі. 

4.9. За порушення строків розрахунків, Покупець сплачує Постачальнику неустойку у вигляді пені у розмірі 2 облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день затримки.

5. Виконання, перевезення та невиконання

5.1. Термін (строк) поставки починається з моменту отримання Постачальником передоплати згідно рахунку-фактури, якщо інше не вказано в Договорі, а термін(строк) виконання робіт із встановлення, обслуговування або ремонту – з моменту передачі обладнання Постачальнику, але не раніше ніж через 14 днів після надання Покупцем документів (технічних креслень, планів і т.д.), дозволів або тверджень, необхідних для підготовки, і після того як Покупцем була здійснена узгоджена передоплата. Поставка або виконання вважаються завершеними в строк, в разі повідомлення Покупця до закінчення такого строку про готовність здійснити поставку або виконання. Додатково Сторони можуть передбачити, що термін поставки або виконання вважається дотриманим, якщо до його закінчення предмет поставки або об'єкт виконання договірного зобов'язання передані Постачальнику або Перевізнику згідно з накладною на товар, товарно-транспортною накладною або актом виконаних робіт.

5.2. Період поставки або виконання продовжується на термін дії обставин непереборної сили, що знаходяться поза межами сфери впливу Постачальника. Такі перешкоди або обставини повинні розглядатися як такі, що звільняють від відповідальності. Сторона, яка вимагає звільнення від відповідальності з огляду на дії вищезазначених обставин, зобов'язана негайно повідомити в письмовій формі іншу сторону, як про наявність цих обставин, так і про їх припинення. Дія обставин непереборної сили повинна бути підтверджена висновком Торгово-промислової палати України. Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати повністю або частково договір при настанні обставин, що знаходяться поза межами сфери впливу Постачальника. В такому випадку, можливість вимог про відшкодування шкоди Покупця виключається.

5.3. При порушенні Постачальником узгоджених термінів (строків) поставки або затримки виконання більш ніж на чотири тижні Покупець має право розірвати договір, повідомивши Постачальника рекомендованим листом не пізніше ніж за 14 календарних днів до такого розірвання. Можливість вимоги відшкодування шкоди Покупця у разі відсутності вини з боку Постачальника виключається.

5.4. Якщо прострочення з вини Постачальника завдає шкоди Покупцеві, Постачальник сплачує на користь Покупця пеню в розмірі 0,5% від вартості невчасно поставленої продукції за кожен повний тиждень, але не більше 5% від вартості партії товару. За прострочення надання послуг більше ніж на 20 календарних днів, Постачальник сплачує штраф у розмірі 5% від суми винагороди Постачальника за надання таких послуг. Сторони погодили, що можливість будь-яких вимог відшкодування шкоди, які перевищують ліміти, встановлені цим пунктом – виключається.

5.5. За погодженням Сторін Постачальник самостійно визначає метод і маршрут перевезення. У будь-якому випадку перевезення здійснюється завжди за відповідальністю і за рахунок Покупця. Транспортну страховку або страхування майна Постачальник укладає виключно за дорученням та за рахунок Покупця.

5.6. Постачальник має право здійснювати поставку частинами.

5.7. Постачальник зобов'язаний дотримуватися строку поставки, за умови виконання Покупцем договірних грошових зобов'язань за раніше зробленими замовленнями.

5.8. Якщо поставка відкладається в зв'язку з обставинами, які виникають з вини Покупця, останній несе всі пов'язані з цим додаткові витрати, такі як зберігання на підприємстві Постачальника, при цьому вартість такого зберігання становить 0,5% від вартості товару за кожен тиждень зберігання. Постачальник має право надати Покупцеві відстрочку платежів на строк не більше 14 днів. Якщо в цей період Сторони не погодять терміни поставки, Постачальник має право розірвати договір та вимагати відшкодування збитків за порушення умов договору і сплати штрафу у розмірі 10% від вартості не поставленого товару.

5.9. Для надання узгоджених послуг з монтажу, Покупець зобов'язаний надати необхідне обладнання і допоміжні матеріали (лебідки, рейки і т.д.) своєчасно і безкоштовно, навіть якщо монтаж включений у вартість або якщо фіксована ціна на це вже була встановлена. Будь-які роботи, які Покупець зобов'язаний виконати перед установкою, наприклад, будівельні роботи, повинні бути завершені до прибуття персоналу з монтажу. Покупець зобов'язаний вжити застережних заходів, що необхідні для захисту людей і майна. Постачальник не несе відповідальності за персонал Покупця, обладнання та допоміжні матеріали, які використовуються при здійснені монтажу.

6. Перехід ризику

6.1. Всі ризики переходять до Покупця, як тільки предмети поставки та/або предмети, за якими здійснювалися технічне обслуговування, ремонт або інші роботи, покинули територію підприємства Постачальника. Це правило також застосовується до поставок частинами або в тих випадках, коли Постачальник зобов'язаний здійснити перевезення, або виконувати поставку, налаштування, збірку, монтаж та інші подібні послуги. Якщо технічне обслуговування, ремонт або інші роботи проводяться на території Покупця, ризики переходять до останнього, як тільки він отримав повідомлення про завершення відповідних робіт.

7. Збереження права власності. Розірвання договору

7.1. Постачальник зберігає за собою право власності на предмет поставки до повної оплати Покупцем предмета поставки, а також всіх, належних Постачальнику ще на будь якій іншій правовій підставі боргових зобов'язань Покупця. Збереження права власності не впливає на перехід ризиків, як зазначено в статті 6 цих Умов.

7.2. У разі порушення Покупцем своїх зобов'язань, зокрема, наявності заборгованості з платежів або інших договірних зобов'язань, або у разі неплатоспроможності Покупця, Постачальник має право, на свій розсуд, або розірвати договір, або, залишивши договір в силі, повернути предмет поставки або заборонити його використання. Постачальник має право реалізувати повернутий предмет іншим Покупцям. Після утримання податків та інших обов'язкових платежів із доходу від реалізації, залишок списується із загальної суми заборгованості Покупця.

У разі розірвання договору, Покупець зобов'язаний сплатити неустойку в розмірі 5% від початкової вартості такого предмета поставки.

8. Гарантія

8.1. В предметах поставки допускаються відхилення за розміром, вагою або якості в межах, допустимих стандартами ÖNORM, EN або DIN. Інформація, надана щодо предметів поставки, не є гарантією їх придатності для цілей Покупця або будь-якої іншої конкретної мети.

8.2. Хоча ми і надаємо гарантію щодо правильності наших вказівок щодо обробки, а також наших інструкцій з експлуатації та обслуговування, і щодо консультування клієнтів, однак за дотримання правових та інших норм при використанні предмета поставки, а також за його перевірку для використання за запланованим призначенням відповідальність несе виключно Покупець. Ми несемо відповідальність за вказівки, які відрізняються від наших письмових вказівок щодо обробки, а також від інструкцій з експлуатації та обслуговування тільки в тому випадку, якщо ми завчасно беззастережно підтвердили їх Покупцю в письмовій формі або факсом або електронною поштою.

8.3. Поставлені предмети або надані послуги повинні бути перевірені Покупцем негайно після їх приймання. Покупець зобов'язаний повідомляти про будь-які дефекти з моменту їх виявлення письмовим повідомленням, відправленим поштою, телефаксом або електронною поштою, із зазначенням номера та дати письмового підтвердження замовлення, накладної або рахунку-фактури, а також серійний і артикулярний номера. Якщо Покупець не робить це негайне повідомлення, він втрачає право висувати вимоги за гарантійними зобов'язаннями або вимоги щодо відшкодування збитків завданих дефектом, або неправильним уявленням щодо того, що поставка або послуги були надані без дефектів. У повідомленні мають бути зазначені поставлені предмети або надані послуги з дефектами, детальний опис дефектів і за яких супутніх обставин виникли ці дефекти. Всі без винятку дефекти повинні бути точно описані. Будь-які витрати, понесені в результаті необґрунтованих повідомлень або повідомлень, які суперечать умовам експлуатації, відшкодовуються Покупцем.

8.4. При виконанні пусконалагоджувальних та ремонтних робіт наша гарантія обмежується наданими послугами. Ми беремо на себе гарантію за бездоганне функціонування пристрою, машини, програмного забезпечення і т.п., компоненти яких були поставлені не тільки нами, тільки в тому випадку, якщо не дивлячись на надання компонентів Покупцем або третьою особою ми беззастережно зобов'язалися виготовити пристрій (машину) і т.п. в цілому, і якщо недоліки у функціонуванні не пов'язані з наданням Покупцем неправильних або неповних даних.

8.5. За відсутності іншої домовленості, гарантійний термін становить 24 місяці. Проте, починаючи з 13 місяця цього періоду, гарантія обмежується наданням безкоштовного виправлення дефектів (і не включає витрати на транспортування і робочий час). З цього моменту інші гарантійні вимоги не допускаються. Гарантійний термін починається з моменту здійснення Покупцем повної оплати предмета поставки, а також всіх, належних Постачальнику боргових зобов'язань Покупця, згідно п. 6.1. розділу 4 цих Умов.

Покупець зобов'язаний довести, що виявлені під час гарантійного терміну дефекти вже існували на момент переходу ризику.

8.6. У випадках надання гарантії Постачальник упродовж розумного строку, але не менше 4 тижнів з моменту звернення Покупця, на свій розсуд: замінює предмет з дефектом, або його несправні деталі, на предмет або деталі без дефектів; усуває за свій рахунок дефект (и); надає Покупцеві прийнятне зниження ціни. Гарантійний термін не продовжується при заміні предметів або їх частин, або деталей. Замінені предмети, або деталі, або компоненти переходять у власність Постачальника. Витрати Покупця або третьої особи в зв'язку з усуненням або спробою усунення дефектів Постачальник не відшкодовує.

8.7. На вимогу Постачальника Покупець зобов'язаний негайно пред'явити обладнання цілком або його дефектну частину, інакше гарантійні зобов'язання припиняють свою дію.

8.8. Покупець не має права затримувати оплату в зв'язку з претензіями за гарантійними зобов'язаннями або іншим зустрічними вимогами, що не визнані Постачальником.

8.9. Гарантійні вимоги Покупця не задовольняються якщо: надані Постачальником або витребувані Покупцем у Постачальника інструкції по установці, експлуатації та обслуговуванню не дотримувалися Покупцем; монтаж предмета поставки було проведено неналежним чино, особливо неліцензованими для цього підрядниками, предмет поставки без згоди на це з боку Постачальника підлягав ремонтним або іншим роботам; предмет поставки обслуговувався або використовувався не належним чином, експлуатувався, незважаючи на несправні запобіжні пристрої; предмет поставки переправлявся за кордон або використовувався для цілей, для яких він не призначений; дефекти пояснюються впливом чужорідних тіл, хімічним впливом, перенапруженням, дією третіх осіб або форс-мажорними обставинами; виникнення дефекту викликано природним зносом.

8.10. Гарантія Постачальника не поширюється на замовлення по ремонту, зміни або переобладнання вживаних предметів або здійснення поставки таких предметів.

8.11. І нарешті, з нашого боку виключається будь-яка гарантія, якщо Покупець використовує наші предмети постачання або надані нами послуги разом з чужими або додатковими компонентами, використання яких не було завчасно беззастережно рекомендовано нами.8.12. Додатково до прав Покупця, викладеним в пункті 8.6., При поставці інверторів для фотоелектричних установок діє гарантія відповідно до умов гарантії «Fronius», з якими можна ознайомитися на сайті www.fronius.com/solar/garantie.

9. Відшкодування шкоди і відповідальність за якість продукції

9.1. Зобов'язання Постачальника компенсувати збитки обмежується фактично заподіяною шкодою. Максимальна загальна сума компенсації не може перевищувати загальну суму замовлення.

9.2. Відповідальність за якість обладнання або деталей, виготовлених і поставлених відповідно до креслень, проектами, моделями і іншими документами, наданими Покупцем, несе Покупець, в тому числі і перед третіми особами.

9.3. Відповідальність Постачальника за псування або пошкодження майна встановлюється чинним законодавством України в сфері відповідальності за якість продукції. Всі права обмежуються сумою замовлення Покупця.

9.4. При використанні монтажних робіт, обладнання та інших предметів постачання, що надані Постачальником, Покупець зобов'язаний ретельно дотримуватися всіх правил техніки безпеки, технічних регламентів, положенням по монтажних роботах, інструкції з експлуатації і керівництву користувача, і, зокрема, всіх норм, які застосовуються у сфері електротехніки і допускати до роботи з обладнанням тільки кваліфікований персонал.

9.5. Виключається будь-яка гарантія на пошкодження, які виникли внаслідок використання або застосування разом з нашими предметами поставки чужих або додаткових компонентів, що не були доказово і беззастережно рекомендовані нами завчасно.

10. Конфіденційність

10.1. Даючи згоду на підставі права захисту даних, які не підлягають розголошенню Покупець заявляє про свою згоду на те, що «Fronius International GmbH» і її дочірні компанії будуть збирати, обробляти і використовувати його особисті дані (такі як, назва, адреса, адреса електронної пошти), в разі необхідності також із залученням уповноваженого постачальника послуг, з метою передачі будь-якої інформації про продукцію та послуги (наприклад, поштою, електронною поштою, в розсилках і т.п.). Передача даних стороннім особам, яка виходить за рамки вищевказаного (за винятком законного надання інформації або за постановою суду) здійснюватися не буде. Проти цієї згоди можна в будь-який час подати письмове заперечення, та/або відмовитися від розсилки такої інформації, звернувшись за відповідним посиланням.

11. Заключні положення

11.1. Місцем виконання поставки, інших послуг та платежів, і винятковим місцем розгляду спорів є місце знаходження Постачальника. В судовому порядку суперечки розглядаються відповідно до процесуального законодавства України.

11.2. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів щодо спірних правовідносин не застосовується.

12. Основні положення для програмного забезпечення, котре входить в комплект поставки або поставляється окремо

Особливі положення для програмного забезпечення, яке входить в комплект поставки або поставляється окремо (далі по тексту «Програмне забезпечення») даних УМОВ ПОСТАВКИ ТА ОПЛАТИ діють лише в тому випадку, якщо вони не розходяться з наведеними нижче положеннями або положеннями, окремо погодженими з Покупцем за відповідним Договором.

12.1. Обсяг використання

12.1.1. Всі права на інтелектуальну власність, такі як авторські права, права на товарні знаки, права на промислові зразки, права на патенти, права на використання промислових зразків, ноу-хау, а також, зокрема, не захищені винаходи, виробничий досвід, виробничі таємниці, незалежно від того, коли вони повідомляються Покупцю, в будь-якому випадку належать нам або включені в нашу ліцензію. Після оплати узгодженої суми Покупець отримує право на використання програмного забезпечення виключно у власних цілях, в обсязі придбаної кількості ліцензій. На підставі цього договору надається тільки дозвіл на використання. Поширення Покупцем виключається відповідно до Закону про авторське право. На підставі можливого сприяння Покупця при виготовленні програмного забезпечення він не набуває прав, які виходять за рамки використання, визначені в цьому пункті 12. Покупець може одночасно використовувати програмний продукт лише на одному пристрої; право вибору пристрою для використання залишається за ним. Використанням програмного забезпечення вважається будь-яке, розраховане на тривале або також на короткий час, повне або часткове дублювання (копіювання) програмного забезпечення шляхом його збереження, завантаження, запуску або відображення з метою виконання програмного забезпечення та обробки даних, які в ньому містяться. Покупець не має права копіювати керівництво користувача з експлуатації обладнання.

12.1.2. Покупцю дозволяється робити копії програмного забезпечення з метою архівування та створення резервних копій даних за умови, що в програмному забезпеченні і можливих супровідних матеріалах (інструкцій з обслуговування, упаковці і т.п.) немає категоричної заборони на це, і що всі позначення щодо авторських прав і власності будуть перенесені в ці копії без змін. Зворотні переклади початкового коду програми (декомпіляція), які виходять за рамки законоположень, є неприпустимими.

12.1.3. Якщо програмне забезпечення оснащене технічним захистом від копіювання, то при його пошкодженні Покупцю поставляється резервна копія в обмін на повернення носія даних.

12.2. Інші праваПри можливості використання нової версії програмного забезпечення Покупець має право замінити поставлений пакет програмного забезпечення на відповідну нову версію пакету програмного забезпечення за уточненою ціною, вказаною нами згідно з тарифами; заміні підлягає пакет програмного забезпечення в цілому, в тому вигляді, в якому він був придбаний Покупцем. З моменту заміни припиняється право Покупця на використання заміненого пакета програмного забезпечення.

У такому випадку Покупець повинен негайно і повністю знищити всі копії, часткові копії і резервні копії, а також змінені або перероблені редакції програмного забезпечення і зроблені з них копії, часткові копії і резервні копії.

12.3. Гарантія програмного забезпечення

12.3.1. Покупець приймає до відома, що розробка програм пакета програмного забезпечення таким чином, щоб вони були бездоганними в будь-яких умовах використання, є неможливою.

12.3.2. Ми надаємо гарантію того, що поставлене програмне забезпечення виконує узгоджені функції і однозначно має гарантовані властивості. Умовою для надання будь-якої гарантії є використання у відповідності до договору. Дефект, за який ми несемо відповідальність, має місце лише в тому випадку, якщо програмне забезпечення демонструє властивість, яке відрізняється від відповідного опису технічних характеристик / документації в останній чинній редакції, і воно може бути відтворене Покупцем. З метою більш точного дослідження можливих дефектів Покупець зобов'язаний сприяти нам при усуненні дефекту.

12.3.3. Ми також надаємо гарантію того, що оригінальне програмне забезпечення належним чином записано на перевіреному носії даних. Винятком є попередньо встановлене програмне забезпечення і програмні продукти третіх осіб.

12.3.4. Недоліки програмного забезпечення повинні бути задокументовані користувачем і негайно повідомлені нам в письмовому вигляді; в іншому випадку застосовується пункт 8.3. дійсних умов поставки та оплати.

12.3.5. Гарантійний термін завжди становить дванадцять місяців; відлік цього терміну починається з моменту доставки програмного забезпечення.

12.3.6. Якщо поставлений пакет програмного забезпечення є непридатним для використання або має недоліки (12.3.2), то спочатку ми замінимо його новим з такими ж вихідними даними, або узгодимо відповідне альтернативне рішення. Якщо ж і цей пакет виявиться непридатним для використання або з недоліками, і ми в змозі забезпечити його придатність для використання в межах допустимого протягом відповідного терміну, проте як мінімум протягом чотирьох тижнів, то Покупець може вимагати або зниження ціни, або здійснити анулювання. Ми не відшкодовуємо витрати на усунення недоліків, здійснене Покупцем або третьою особою, або за їх спробу усунути недоліки.

12.3.7. Ми не надаємо гарантію, яка виходить за рамки зазначеного (12.3.6), зокрема, також не надаємо гарантію щодо того, що поставлене програмне забезпечення відповідає спеціальним вимогам Покупця, або користувача, а також щодо змінених, або перероблених редакцій програмного забезпечення (пункт 12.1. 2), хіба тільки Покупець доведе, що недоліки ніяким чином не пов'язані зі змінами або переробками. Покупець сам несе відповідальність за вибір, установку і використання програмного забезпечення.

12.3.8. У разі неправомірного пред'явлення претензій через недоліки програмного забезпечення, ми маємо право виставити Покупцю рахунок на витрати, які виникли, згідно з відповідними діючими розцінками.

12.3.9. Зміна власника серед кінцевих користувачів виключає пред'явлення можливих гарантійних вимог.

12.4. Компенсація збитків

12.4.1. Всі інші претензії Покупця або третіх осіб, вимоги на відшкодування збитку виключаються, крім випадків, завдання шкоди навмисно або через грубу необережність.

12.4.2. В іншому випадку, застосовується пункт 9 даних умов.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Ukraine. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

Общие условия поставки и оплаты

1. ПРИМЕНИМОСТЬ

1.1. Условия поставок и других услуг, осуществляемых Поставщиком, а также порядок расчетов, регулируются настоящими Общими условиями поставки и оплаты (далее – Условия). Для отношений, не урегулированных настоящими Условиями, применяются нормы действующего законодательства Украины.

1.2. Условия являются неотъемлемой частью Договора поставки, заключенного между Поставщиком и Покупателем.

1.3. Если какие-либо коммерческие условия Покупателя противоречат этим Условиям, данные расхождения являются обязательными, лишь в случае их письменного согласования Поставщиком.

1.4. Принимая поставку товаров и/или услуг, Покупатель признает исключительную применимость данных Условий.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2.1. Предложения Поставщика не являются обязательными и могут быть изменены Поставщиком. Документы, имеющие отношение к предложениям Поставщика, такие как чертежи, иллюстрации, образцы, схемы, а также информация об объеме, весе, характеристиках и данные о потреблении, содержат или сами по себе являются приблизительными данными и не считаются специально согласованными характеристиками, если иное не установлено Договором. Поставщик сохраняет за собой право вносить изменения по техническим причинам.

2.2. Поставщик оставляет за собой права собственности и авторские права на все сметы, чертежи и другую документацию. Без согласия Поставщика они не могут быть использованы или воспроизведены Покупателем, или переданы или сообщены третьим лицам.

3. ПРИЕМ ЗАКАЗА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Прием заказа или дополнительные соглашения между Поставщиком и Покупателем, а также любого рода дополнения и изменения, имеют юридическую силу лишь в том случае, если они согласованы ими письменно, телефаксом или электронной почтой.

4. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. КОМПЕНСАЦИЯ

4.1. Цены, указанные в прейскуранте, действительны на день поставки. Поставка осуществляется на условиях самовывоза (EXW [Инкотермс в соответствии с действующими условиями Инкотермс]), без учета упаковки, страхования, погрузки на заводе и НДС. Стоимость упаковки не возвращается.

4.2. Оплата осуществляется безналичным расчетом без каких-либо скидок и сборов в течение 30 дней с момента выставления Поставщиком счета.

4.3. Если по желанию Покупателя необходимо внести изменения в ранее сделанный заказ, то все связанные с этим дополнительные расходы несет Покупатель.

4.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты начисляется пеня в размере действующей двойной учетной ставки Национального банка Украины от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки. Пеня начисляется за весь период просрочки, без ограничения шестимесячным сроком. Другие последствия просрочки этим не исключаются.

4.5. Дополнительные услуги Поставщика (монтаж, ремонт, техническое обслуживание и другие работы) дополнительно оплачиваются Покупателем. Стоимость таких услуг определяется Поставщиком на дату их завершения с учетом почасовых ставок заработной платы, стоимости сырья и материалов. При сверхурочных работах, а также работах в ночное время, в выходные и праздничные дни Поставщик устанавливает дополнительные надбавки. Время на проезд и ожидание считаются как рабочее время.

5. ИСПОЛНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА И НЕВЫПОЛНЕНИЕ

5.1. Срок поставки начинается с момента отправки Покупателем письменного подтверждения заказа, а срок исполнения работ по установке, обслуживанию или ремонту – с момента передачи оборудования Поставщику. Однако, ни в коем случае, срок поставки или исполнения не должен начинаться раньше чем через 14 дней после предоставления Покупателем документов (например, технические чертежи, планы и т.д.), разрешений или утверждений, необходимых для подготовки, и после того как Покупателем была сделана согласованная предоплата. Поставка или исполнение считаются завершенными в срок в случае уведомления Покупателя до окончания такого срока о готовности осуществить поставку или исполнение. Дополнительно Стороны могут предусмотреть, что. срок поставки или исполнения считается соблюденным, если до его окончания предмет поставки или объект исполнения договорного обязательства покинул предприятие Поставщика.

5.2. Период поставки или исполнения продлевается на срок действия непредвиденных обстоятельств, которое находится за пределами сферы влияния Поставщика, таких как: нарушения производственного процесса, прекращение работы сотрудников в большом объеме, незаконные забастовки, задержки в поставках основного сырья или компонентов и т.д., а также в связи с обстоятельствами, которые возникают по вине Покупателя, если такие препятствия и/или обстоятельства имеют непосредственное отношение к несоблюдению сроков. Такие препятствия или обстоятельства должны рассматриваться как освобождающие от ответственности. Сторона, требующая освобождения от ответственности ввиду действия вышеупомянутых обстоятельств, обязана незамедлительно уведомить в письменной форме другую сторону, как о наличии этих обстоятельств, так и об их прекращении. Действие непреодолимых обстоятельств должно быть подтверждено заключением Торгово-промышленной палаты Украины. Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть полностью или частично договор при наступлении обстоятельств, предусмотренных в этом пункте. В таком случае, если Покупатель не докажет грубую небрежность Поставщика, требования о возмещении ущерба Покупателя исключаются.

5.3. При нарушении Поставщиком согласованных сроков поставки или исполнения более чем на четыре недели Покупатель имеет право расторгнуть договор, уведомив Поставщика заказным письмом не менее чем за 14 дней до такого расторжения. Если Покупатель не докажет грубую небрежность со стороны Поставщика, требования возмещения ущерба в этом случае исключаются.

5.4. Если просрочка Поставщика наносит ущерб Покупателю, Поставщик уплачивает в пользу Покупателя пеню в размере 0,5% от стоимости невовремя поставленной продукции за каждую полную неделю, но не больше 5% от стоимости той части поставки, которая вследствие просрочки не может быть использована Покупателем своевременно или по назначению. За просрочку оказания других услуг Поставщик оплачивает единоразовый штраф в размере 5% от вознаграждения Поставщика за оказание таких услуг. Стороны согласовали, что любые требования возмещения ущерба, которые превышают лимиты, установленные настоящим пунктом - исключаются.

5.5. В тех случаях, когда Стороны согласовали, что Поставщик обязан осуществить перевозку, перевозка, метод и маршрут перевозки определяются Поставщиком. В любом случае перевозка производится всегда под ответственность и за счет Покупателя. Транс-портную страховку или страхование имущества Поставщик заключает только по поручению и за счет Покупателя.

5.6. Поставщик имеет право осуществлять поставку частями.

5.7. Поставщик обязан соблюдать срок поставки, при условии выполнения Покупателем договорных денежных обязательств по ранее сделанным заказам.

5.8. Если поставка откладывается в связи с обстоятельствами, которые возникают по вине Покупателя, последний несет все связанные с этим дополнительные расходы, такие как хранение на предприятии Поставщика, при этом стоимость такого хранения не может быть меньше 0,5% от суммы счета в месяц. В таком случае Поставщик имеет право предоставить Покупателю отсрочку платежей на срок не более 14 дней. Если в этот период Стороны не согласуют сроки поставки, Поставщик имеет право, по собственному усмотрению, применять альтернативные меры относительно предметов поставки и осуществлять поставку Покупателю в течение продленного срока или расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков за нарушение условий договора. В последнем случае Покупатель обязан уплатить в пользу Поставщика штраф в размере 10% от стоимости оборудования несостоявшейся поставки. Также в случае приведения достаточных оснований, Поставщик в дополнение к этой сумме имеет право требовать компенсацию за любые убытки.

5.9. Товары, заказанные по телефону или без инструкций по поставке должны быть поставлены в течение трех месяцев. При истечении данного предельного срока применяются условия, указанные в пункте 5.8. настоящих Условий.

5.10. Для оказания согласованных услуг Покупатель обязан предоставить необходимое оборудование и вспомогательные материалы (например, лебедки, рейки и т.д.) своевременно и бесплатно, даже если монтаж включен в стоимость или если фиксированная цена на это уже была установлена. Любые работы, которые Покупатель обязан выполнить перед установкой, например, строительные работы, должны быть завершены до прибытия монтажников. Кроме того, Покупатель обязан принять меры предосторожности, необходимые для защиты людей и имущества. Поставщик не несет ответственности за подсобный персонал, оборудование и вспомогательные материалы, которые могут быть в его распоряжении, если не доказана грубая небрежность со стороны Поставщика.

6. ПЕРЕХОД РИСКА

6.1. Все риски переходят к Покупателю, как только предметы поставки или предметы, по которым осуществлялись техническое обслуживание, ремонт или другие работы, покинули территорию предприятия Поставщика. Это правило также применяется к поставкам частями или в тех случаях, когда Поставщик обязан осуществить перевозку, или выполнять поставку, настройку, сборку, монтаж и другие подобные услуги. Если техническое обслуживание, ремонт или другие работы проводятся на территории Покупателя, риски переходят к последнему, как только он получил уведомление о завершении соответствующих работ.

6.2. Если отправка или доставка задерживается по причинам, за которые Поставщик не несет ответственность, риск переходит к Покупателю с момента уведомления его о, готовности к отправке.

7. СОХРАНЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Поставщик сохраняет за собой право собственности на предмет поставки до полной оплаты Покупателем предмета поставки, а также всех, причитающихся Поставщику еще на каком бы то ни было правовом основании долговых обязательств Покупателя. Сохранение права собственности не влияет на переход рисков, как указано в статье 6 настоящих Условий.

7.2. В случае нарушения Покупателем своих обязательств, в частности, имеет задолженность по платежам или другим договорным обязательствам или если Покупатель является неплатежеспособным, Поставщик имеет право, на свое усмотрение, либо расторгнуть договор, либо, оставив договор в силе, вернуть предмет поставки или запретить его использование. Поставщик вправе реализовать возвращенный предмет на свободном рынке. После удержания налогов и других обязательных платежей от дохода полученного таким образом, остаток списывается из общей суммы задолженности Покупателя. Дополнительно, в случае расторжения договора, Покупатель обязан оплатить плату за пользование предметом поставки в размере 5% от первоначальной стоимости такого предмета поставки.

8. ГАРАНТИЯ

8.1. В предметах поставки допускаются отклонения по размеру, весу или качеству в пределах, допустимых стандартами ÖNORM, EN или DIN. Информация, предоставленная о предметах поставки, не является гарантией их пригодности для целей Покупателя или любой другой конкретной цели.

8.2. Хотя мы и даем гарантию в отношении правильности наших указаний касательно обработки, а также наших инструкций по эксплуатации и обслуживанию, и в отношении консультирования клиентов, однако за соблюдение правовых и других норм при использовании предмета поставки, а также за его проверку для использования по запланированному назначению ответственность несет только заказчик. Мы несем ответственность за указания, которые отличаются от наших письменных указаний касательно обработки, а также от инструкций по эксплуатации и обслуживанию только в том случае, если мы заблаговременно безоговорочно подтвердили их заказчику в письменной форме или факсом или электронной почтой.

8.3. Поставленные предметы или оказанные услуги должны быть проверены Покупателем незамедлительно после их приемки. Покупатель обязан сообщать о любых дефектах с момента их обнаружения письменным уведомлением, отправленным почтой, телефаксом или электронной почтой, с указанием номера и даты письменного подтверждения заказа, накладной или счета-фактуры, а также серийный и комиссионный номера. Если Покупатель не делает это немедленное уведомление, он теряет право предъявлять требования по гарантийным обязательствам или требования о возмещении убытков из-за самого дефекта или неправильного представления относительно того, что поставка или услуги были без дефектов. В уведомлении должны быть указаны поставленные предметы или оказанные услуги с дефектами, детальное описание дефектов и при каких сопутствующих обстоятельствах возникли эти дефекты. Все без исключения дефекты должны быть точно описаны. Любые расходы, понесенные в результате необоснованных уведомлений или уведомлений, которые противоречат условиям эксплуатации, возмещаются Покупателем.

8.4. При выполнении пусконаладочных и ремонтных работ наша гарантия ограничивается предоставленными услугами. Мы берем на себя гарантию за безупречное функционирование устройства, машины, программного обеспечения и т.п., компоненты которых были поставлены не только нами, только в том случае, если несмотря на предоставление компонентов заказчиком или третьим лицом мы безоговорочно обязались изготовить устройство (машину) и т.п. в целом, и если функционирование со сбоями не связано с предоставлением заказчиком неправильных или неполных данных.

8.5. Если не оговорено иное, гарантийный срок составляет 24 месяца. Тем не менее, начиная с 13 месяца этого периода, гарантия ограничивается предоставлением бесплатного исправления дефектов. С этого момента другие гарантийные требования не допускаются. Ограничение гарантийных сроков также применяется к поставке предметов, которые считаются недвижимыми и к работе над предметами, которые считаются недвижимыми. Гарантийный срок начинается с момента перехода риска на предмет поставки, согласно п. 6.1. настоящих Условий. Покупатель обязан доказать, что выявленные во время гарантийного срока дефекты уже существовали на момент перехода риска.

8.6. В случаях предоставления гарантии Поставщик в разумный срок, но не менее 4 недель с момента обращения Покупателя, по своему усмотрению:

заменяет предмет с дефектом, либо его неисправные детали, на предмет или детали без дефектов;

устраняет за свой счет дефект(ы);

предоставляет Покупателю приемлемое снижение цены.

Гарантийный срок не продлевается при замене предметов или их частей, или деталей. Замененные предметы, или детали, или компоненты переходят в собственность Поставщика. Затраты Покупателя или третьего лица в связи с устранением или попыткой устранения дефектов Поставщик не возмещает.

8.7. По требованию Поставщика Покупатель обязан незамедлительно предъявить оборудование целиком или его дефектную часть, иначе гарантийные обязательства прекращают свое действие.

8.8. Покупатель не имеет права задерживать оплату в связи с претензиями по гарантийным обязательствам или другим встречным требованиям, которые не признаны Поставщиком.

8.9. Гарантийные требования Покупателя не удовлетворяются если:

предоставленные Поставщиком или затребованные Покупателем у Поставщика инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию не соблюдались Покупателем;

монтаж предмета поставки был проведен не надлежащим и не соответствующим нормам образом, в особенности нелицензированными для этого подрядчиками,

на предмете поставки без согласия Поставщика проводились ремонтные или другие работы;

предмет поставки обслуживался или использовался не надлежащим образом, эксплуатировался, несмотря на неисправные предохранительные устройства;

предмет поставки переправлялся за границу или использовался для целей, для которых он не предназначен;

дефекты объясняются воздействием инородных тел, химическим влиянием, перенапряжением, действием третьих лиц или форс-мажорными обстоятельствами;

возникновение дефекта вызвано естественным износом.

8.10. Гарантия Поставщика не распространяется на заказы по ремонту, изменению или переоборудованию бывших в употреблении предметов или осуществление поставки таких предметов.

8.11. И наконец, с нашей стороны исключается любая гарантия, если заказчик использует наши предметы поставки или предоставленные нами услуги вместе с чужими или дополнительными компонентами, использование которых не было заблаговременно безоговорочно рекомендовано нами.

8.12. Дополнительно к правам заказчика, изложенным в пункте 8.6., при поставке инверторов для фотоэлектрических установок действует гарантия в соответствии с условиями гарантии «Fronius», с которыми можно ознакомиться на сайте https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

9.1. Обязательство Поставщика компенсировать ущерб ограничивается фактически нанесенным ущербом. Причем, максимальная общая сумма компенсации не может превышать общую сумму заказа.

9.2. Ответственность за качество оборудования или деталей, изготовленных и поставленных в соответствии с чертежами, проектами, моделями и другими документами, предоставленными Покупателем, несет Покупатель, в том числе и перед третьими лицами.

9.3. Ответственность Поставщика за порчу или повреждение имущества устанавливается действующим законодательством Украины в сфере ответственности за качество продукции. Все права регресса, ограничиваются суммой заказа Покупателя.

9.4. При использовании монтажных работ, оборудования и других предметов поставки, предоставленные Поставщиком, Покупатель обязан тщательно соблюдать все правила техники безопасности, технические регламенты, положения по монтажным работам, инструкции по эксплуатации и руководство пользователя, и, в частности, все нормы, применяемые в сфере электротехники и допускать к работе с оборудованием только квалифицированный персонал.

9.5.Исключается любая гарантия на повреждения, которые возникли вследствие использования или применения вместе с нашими предметами поставки чужих или дополнительных компонентов, которые не были доказательно и безоговорочно рекомендованы нами заблаговременно.

10. СОГЛАСИЕ НА ОСНОВАНИИ ПРАВА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ НЕ

Заказчик заявляет о своем согласии на то, что «Fronius International GmbH» и ее дочерние компании будут собирать, обрабатывать и использовать его личные данные (такие как, название, адрес, адрес электронной почты), в случае необходимости также с привлечением уполномоченного поставщика услуг, с целью передачи любой информации о продукции и услугах (например, по почте, электронной почте, в рассылках и т.п.). Передача данных посторонним, которая выходит за рамки вышеуказанного (за исключением законной или судебной обязанности предоставления информации) осуществляться не будет. Против этого согласия можно в любое время подать письмен-ное возражение, а также в каждой рассылке есть ссылка, чтобы письменно отказаться от нее.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Местом исполнения поставок, прочих услуг и платежей, и исключительным местом рассмотрения споров является место нахождения Поставщика. В судебном порядке споры рассматриваются в соответствии с процессуальным законодательством Украины.

11.2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров к спорным правоотношениям не применяется.

11.3. Покупатель настоящим уполномочивает Поставщика провести проверку названия в государственном реестре предприятий Украины и в случае необходимости обязуется предоставить нотариально заверенную доверенность для получения из соответствующих реестра(ов) копий и уведомлений.

12. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОТОРОЕВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЛИ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Для программного обеспечения, поставляемого вместе с другими поставками или отдельно (далее по тексту «Программное обеспечение») настоящие условия поставки и оплаты действуют лишь в том случае, если они не расходятся с приведенными ниже положениями или положенями, отдельно согласованными с заказчиком.

12.1. ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

12.1.1. Все права на интеллектуальную собственность, такие как авторские права, права на товарные знаки, права на промышленные образцы, права на патенты, права на использование промышленных образцов, ноу-хау, а также, в частности, не защищенные изобретения, производственный опыт, производственные тайны, независимо от того, когда они сообщаются заказчику, в любом случае принадлежат нам или нашим лицензиарам. После оплаты согласованной суммы заказчик получает право на использование программного обеспечения исключительно в собственных целях, в объеме приобретенного количества лицензий. На основании этого договора предоставляется только разрешение на использование. Распространение заказчиком исключается согласно Закону об авторском праве. На основании возможного содействия заказчика при изготовлении программного обеспечения он не приобретает права, которые выходят за рамки использования, определенные в этом пункте 12.

Заказчик может одновременно использовать программное обеспечение только на одном устройстве; право выбора устройства для использования остается за ним. Использованием программного обеспечения считается любое, рассчитанное на длительное или также на короткое время, полное или частичное дублирование (копирование) программного обеспечения путем его сохранения, загрузки, запуска или отображения с целью выполнения программного обеспечения и обработки данных, которые в нем содержатся, аппаратным обеспечением. Заказчик не имеет права копировать руководство пользователя.

12.1.2. Заказчику разрешается делать копии программного обеспечения с целью архивирования и создания резервных копий данных при условии, что в программном обеспечении и возможных сопроводительных материалах (инструкции по обслуживанию, упаковке и т.п.) нет категорического запрещения на это, и что все обозначения в отношении авторских прав и собственности будут перенесены в эти копии без изменений. Обратные переводы начального кода программы (декомпиляция), которые выходят за рамки законоположений, являются недопустимыми.

12.1.3. Если программное обеспечение оснащено технической защитой от копирования, то при его повреждении заказчику поставляется резервная копия в обмен на возврат носителя данных.

12.2. ДРУГИЕ ПРАВА

При возможности использования новой версии программного обеспечения заказчик имеет право заменить поставленный пакет программного обеспечения на соответствующую новую версию пакета программного обеспечения по уточненной цене, указанной нами согласно тарифам; замене подлежит пакет программного обеспечения в целом, в том виде, в котором он был приобретен заказчиком. С момента замены прекращается право заказчика на использование замененного пакета программного обеспечения. В таком случае заказчик должен немедленно и полностью уничтожить все копии, частичные копии и резервные копии, а также измененные или переработанные редакции программного обеспечения и сделанные из них копии, частичные копии и резервные копии.

12.3. ГАРАНТИЯ

12.3.1. Заказчик принимает к сведению, что разработка программ пакета программного обеспечения таким образом, чтобы они были безупречными в любых условиях использования, является невозможной.

12.3.2. Мы предоставляем гарантию того, что поставленное программное обеспечение выполняет согласованные функции и однозначно имеет гарантированные свойства. Условием для предоставления любой гарантии является использование согласно договору. Дефект, за который мы несем ответственность, имеет место лишь в том случае, если программное обеспечение демонстрирует свойство, которое отличается от соответствующего описания технических характеристик / документации в последней действующей редакции, и оно может быть воспроизведено заказчиком. С целью более точного исследования возможных дефектов заказчик обязан оказать нам содействие при устранении дефекта.

12.3.3. Мы также предоставляет гарантию того, что оригинальное программное обеспечение надлежащим образом записано на проверенном носителе данных. Исключением являются предварительно установленное программное обеспечение и программные продукты третьих лиц.

12.3.4. Недостатки программного обеспечения должны быть задокументированы пользователем и немедленно сообщены нам в письменном виде; в противном случае применяется пункт 8.3.

12.3.5. Гарантийный срок всегда составляет двенадцать месяцев; отсчет этого срока начинается с момента доставки программного обеспечения.

12.3.6. Если поставленный пакет программного обеспечения является непригодным для использования или имеет недостатки (12.3.2), то сначала мы заменим его новым с такими же исходными данными или соответствующим альтернативным решением. Если же и этот пакет окажется непригодным для использования или с недостатками, и мы в состоянии обеспечить его пригодность для использования в пределах допустимого в течение соответствующего срока, однако как минимум в течение четырех недель, то заказчик может требовать или снижения цены или осуществить аннулирование. Мы не возмещаем затраты на устранение недостатков, осуществленное заказчиком или третьим лицом, или за их попытку устранить недостатки.

12.3.7. Мы не предоставляем гарантию, которая выходит за рамки указанного (12.3.6), в частности, также не предоставляем гарантию касательно того, что поставленное программное обеспечение соответствует специальным требованиям заказчика или пользователя, а также касательно измененных или переработанных редакций программного обеспечения (пункт 12.1.2), разве только заказчик докажет, что недостатки никаким образом не связаны с изменениями или переработками. Заказчик сам несет ответственность за выбор, установку и использование программного обеспечения, а также предусматриваемые результаты этого.

12.3.8. В случае неправомерного предъявления претензий из-за недостатков программного обеспечения мы имеем право выставить заказчику счет на затраты, которые возникли, согласно соответствующим действующим расценкам.

12.3.8. В случае неправомерного предъявления претензий из-за недостатков программного обеспечения мы имеем право выставить заказчику счет на затраты, которые возникли, согласно соответствующим действующим расценкам.

12.3.9. Изменение собственника среди конечных пользователей исключает предъявление возможных гарантийных требований.

12.4. КОМПЕНСАЦИЯ УБЫТКОВ

12.4.1. Все другие претензии заказчика или третьих лиц, прежде всего любые требова-ния на возмещение ущерба, исключаются, разве только пострадавший докажет, что ущерб нанесен нами умышленно или по грубой неосторожности.

12.4.2. В другом случае пункт 9 действует соответствующим образом.