Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
SOLAR ENERGY
WŁAŚCICIELE DOMÓW

Wsparcie w zakresie urządzenia Fronius Ohmpilot

Pomoc dotycząca produktu

Wskazówki ogólne i informacje dotyczące urządzenia Fronius Ohmpilot.
  1. Dwukrotnie naciśnij przycisk z przodu urządzenia Ohmpilot, aby włączyć punkt dostępu WLAN. Gdy punkt dostępu jest otwarty, miga niebieska dioda LED.
  2. Podłącz laptop/tablet/smartfon do dostępnej teraz sieci WLAN o nazwie „Ohmpilot” (klucz sieciowy: 12345678).
  3. Wpisz następujący adres IP na pasku adresu przeglądarki (np. Google Chrome): „192.168.250.181”.

Komunikacja między urządzeniem Ohmpilot a falownikiem może odbywać się bezpośrednio przez połączenie kablowe RS485 (Modbus RTU) lub poprzez sieć lokalną (Ethernet lub WiFi):

Modbus RTU (RS485)

Okablowanie magistrali łączy się równolegle z licznikiem Fronius Smart Meter i falownikiem Fronius lub urządzeniem Data-/Hybridmanager. Skontaktuj się z instalatorem w celu uruchomienia urządzenia.

Ethernet/WLAN

Sieć konfigurujemy w interfejsie użytkownika urządzenia Ohmpilot, w obszarze „Network” (Sieć) (patrz: „Uzyskiwanie dostępu do interfejsu użytkownika urządzenia Ohmpilot”).

Falownik wyszukuje urządzenie Ohmpilot i łączy się z nim automatycznie, jeżeli tylko oba elementy znajdą się w tej samej sieci. Proces wyszukiwania może trwać do 5 minut. W przypadku korzystania z podsieci oba elementy muszą znajdować się w tej samej podsieci.

Skontaktuj się z instalatorem w celu uruchomienia urządzenia.

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia Ohmpilot falownik i urządzenie Ohmpilot automatycznie łączą się ze sobą. Jednak po wymianie dowolnego elementu (np. w ramach zgłoszenia serwisowego) urządzenie należy skonfigurować z falownikiem ręcznie. Procedura zależy od posiadanego falownika:

Fronius SnapINverter (Symo, Symo Hybrid, Primo, Eco)

  1. Uzyskaj dostęp do interfejsu użytkownika falownika SnapINverter (Data-/Hybridmanager). Procedura jest opisana tutaj: „Uzyskiwanie dostępu do interfejsu użytkownika falownika SnapINverter poprzez sieć WLAN” lub „Uzyskiwanie dostępu do interfejsu użytkownika falownika SnapINverter poprzez sieć Ethernet”. Aby kontynuować, kreator uruchamiania musi zakończyć działanie. Jeśli kreator uruchamiania otwiera się automatycznie po przejściu do interfejsu użytkownika, należy najpierw zakończyć cały proces uruchamiania.
  2. W interfejsie użytkownika falownika SnapINverter (Data-/Hybridmanager) przejdź do sekcji „System information” (Informacje o systemie).
  3. W obszarze „Components” (Elementy), obok urządzenia Ohmpilot, kliknij „Pairing” (Parowanie).

Fronius GEN24

  1. Uzyskaj dostęp do interfejsu użytkownika falownika. Procedura jest opisana tutaj: „Uzyskiwanie dostępu do interfejsu użytkownika falownika SnapINverter poprzez sieć WLAN” lub „Uzyskiwanie dostępu do interfejsu użytkownika falownika poprzez sieć Ethernet”. Aby kontynuować, wszystkie pola kreatora uruchamiania muszą być wypełnione. Jeśli kreator uruchamiania otwiera się automatycznie po przejściu do interfejsu użytkownika, należy najpierw zakończyć cały proces uruchamiania.
  2. W interfejsie użytkownika falownika przejdź do sekcji „Device Configuration” (Konfiguracja urządzenia) --> „Components” (Elementy).
  3. Kliknij „Add component” (Dodaj element) --> „Ohmpilot” i dodaj swoje urządzenie Ohmpilot.

Nadwyżka energii PV wypływa do sieci zamiast być wykorzystywana przez urządzenie Ohmpilot do grzania wody? Dowiedz się, co można zrobić, aby rozwiązać ten problem:

Trzykrotnie naciśnij przycisk z przodu urządzenia Ohmpilot, aby włączyć tryb Boost. W trybie Boost potencjometr (L1) jest ustawiony na 100%, a fazy L2 i L3 są załączone. W trybie Boost urządzenie Ohmpilot grzeje z maksymalną mocą.

Po 4 godzinach lub ponownym jednokrotnym naciśnięciu przycisku tryb Boost zostaje wyłączony. Jeśli urządzenie Ohmpilot nie zasila elementu grzejnego nawet w trybie Boost, przyczyny mogą być następujące:

Niepodłączony przewód zerowy

W przypadku trójfazowego elementu grzejnego niezbędny jest przewód zerowy. Element grzejny musi być połączony w układzie gwiazdy. Jeżeli element grzejny nie ma przewodu zerowego, należy go doposażyć.

Termostat elementu grzejnego

Sprawdź, czy działa termostat elementu grzejnego. Aby przeprowadzić test, wybierz najwyższą możliwą temperaturę i ponownie nastaw tryb Boost.

Niezgodny element grzejny

Jednofazowe elementy grzejne mogą mieć moc od 0,3 do 3 kW, a trójfazowe od 0,9 do 9 kW. Należy stosować wyłącznie obciążenia czysto rezystancyjne (brak elektronicznych ograniczników temperatury, wentylatorów itp.). W przypadku trójfazowych elementów grzejnych obciążenie musi być równo rozdzielone między wszystkie 3 fazy (np. 3 × 3 kW).

Jeśli urządzenie Ohmpilot oddaje pełną moc grzewczą w trybie Boost, ale nie grzeje w normalnym trybie pracy, przyczyny mogą być następujące:

Ustawienie temperatury maksymalnej

W interfejsie użytkownika urządzenia Ohmpilot, na karcie „General” („Ogólne”), sprawdź, czy nie jest ustawiona zbyt niska temperatura maksymalna, uniemożliwiająca grzanie (patrz: „Uzyskiwanie dostępu do interfejsu użytkownika urządzenia Ohmpilot”).

Brak komunikacji pomiędzy urządzeniem Ohmpilot a falownikiem

Sprawdź połączenie transmisji danych między urządzeniem Ohmpilot a falownikiem. Patrz punkty „Konfiguracja połączenia transmisji danych między urządzeniem Ohmpilot a falownikiem” oraz „Ręczne parowanie falownika z urządzeniem Ohmpilot”. Zalecamy konfigurację komunikacji poprzez Modbus RTU (RS485).

Pobieranie mocy z sieci przez urządzenie Ohmpilot może mieć następujące przyczyny:

Zwalczanie legionelli / termostat

Termostat elementu grzejnego i czujnik temperatury urządzenia Ohmpilot (jeśli jest zainstalowany) mierzą różne wartości, w zależności od ich umiejscowienia. Jeśli zwalczanie legionelli w urządzeniu Ohmpilot jest aktywne, ale maksymalna temperatura ustawiona na termostacie elementu grzejnego jest zbyt niska, urządzenie Ohmpilot nie może nagrzać wody do wymaganej temperatury 60°C. W tym przypadku urządzenie Ohmpilot co kilka godzin ponawia próbę osiągnięcia temperatury 60°C, co może prowadzić do pobierania mocy z sieci. Aby rozwiązać ten problem, należy zwiększyć maksymalną temperaturę na termostacie elementu grzejnego.

Ustawienie temperatury minimalnej

Sprawdź ustawienia krzywej dziennej w interfejsie użytkownika urządzenia Ohmpilot, w obszarze „General” (Ogólne). Urządzenie Ohmpilot stara się utrzymać ustawioną minimalną temperaturę przez cały ustawiony okres, co może prowadzić do pobierania energii elektrycznej z sieci (patrz: „Uzyskiwanie dostępu do interfejsu użytkownika urządzenia Ohmpilot”).

Nieprawidłowe wartości Fronius Smart Meter.

Falownik wysyła do urządzenia Ohmpilot wartość żądanej mocy grzewczej na podstawie wyników pomiarów z inteligentnego licznika Fronius Smart Meter. Jeśli inteligentny licznik podaje nieprawidłowe wyniki (np. z powodu wadliwej instalacji), sterowanie urządzeniem Ohmpilot również jest nieprawidłowe. Sprawdź w Solar.web, czy wartości wypływu energii do sieci i zużycia energii z sieci są wiarygodne i dostępne dla Twojej instalacji. Jeśli występuje problem z tymi wartościami, skontaktuj się z instalatorem w celu sprawdzenia podłączenia inteligentnego licznika Fronius Smart Meter.

Aktualizację oprogramowania sprzętowego urządzenia Ohmpilot można przeprowadzać tylko w aplikacji Solar.web.

Instrukcje można znaleźć tutaj: „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Fronius Solar.web”. 

Kody stanu urządzenia Fronius Ohmpilot

Twoje urządzenie Fronius Ohmpilot wyświetla komunikat o błędzie?

Na poniższej liście kodów błędów znajdziesz wyjaśnienia i rozwiązania różnych problemów.

Urządzenie Ohmpilot wykryło problem z elementem grzejnym 1. Upewnij się, że urządzenie Ohmpilot ma zainstalowane oprogramowanie sprzętowe co najmniej w wersji 1.0.25-3 i że element grzejny spełnia wymagania.

Dalsze informacje można znaleźć w punkcie „Urządzenie Ohmpilot nie grzeje”.
Urządzenie Ohmpilot wykryło problem z elementem grzejnym 1. Upewnij się, że urządzenie Ohmpilot ma zainstalowane oprogramowanie sprzętowe co najmniej w wersji 1.0.25-3 i że element grzejny spełnia wymagania.

Dalsze informacje można znaleźć w punkcie „Urządzenie Ohmpilot nie grzeje”.

Wykryto problem z przełączaniem przekaźnika fazy (L2 lub L3). Może to oznaczać usterkę sprzętową urządzenia Ohmpilot.

Skontaktuj się z instalatorem.

Zwalczanie legionelli zostało włączone w interfejsie użytkownika urządzenia Ohmpilot, ale nie udało się osiągnąć wymaganych 60°C.

Jeśli w urządzeniu Ohmpilot aktywowano źródło zewnętrzne (np. ogrzewanie gazowe), upewnij się, że jest ono włączone. Jeśli źródło zewnętrzne nie jest używane, sprawdź, czy termostat elementu grzejnego nie ma ustawionej zbyt niskiej temperatury.

Ponadto upewnij się, że czujnik temperatury urządzenia Ohmpilot jest prawidłowo zainstalowany w bojlerze (nad elementem grzejnym).

W interfejsie użytkownika urządzenia Ohmpilot ustawiono krzywą dzienną, ale nie udało się osiągnąć ustawionej temperatury minimalnej.

Jeśli w urządzeniu Ohmpilot aktywowano źródło zewnętrzne (np. ogrzewanie gazowe), upewnij się, że jest ono włączone.

Jeśli źródło zewnętrzne nie jest używane, sprawdź, czy termostat elementu grzejnego nie ma ustawionej zbyt niskiej temperatury.

Ponadto upewnij się, że czujnik temperatury urządzenia Ohmpilot jest prawidłowo zainstalowany w bojlerze (nad elementem grzejnym).

Skonfiguruj połączenie transmisji danych między urządzeniem Ohmpilot a falownikiem poprzez Modbus RTU lub Ethernet/WLAN (patrz: „Konfiguracja połączenia transmisji danych między urządzeniem Ohmpilot a falownikiem”).

Upewnij się, że urządzenie Ohmpilot i falownik są ze sobą sparowane (patrz: „Ręczne parowanie falownika z urządzeniem Ohmpilot”).


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?