Perfect Charging

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Charging

Bezpłatne przedłużenie gwarancji dla klientów końcowych przy rejestracji produktu ładowarki Fronius Selectiva 4.0 w klasach wydajności 2-30 kW i SelectION w klasach wydajności 3-30 kW

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do klientów końcowych przy rejestracji online produktu Fronius w odniesieniu do ładowarek Fronius Selectiva 4.0 i SelectION dla zarejestrowanego urządzenia. Klienci końcowi to z jednej strony konsumenci końcowi, a z drugiej strony komercyjni klienci końcowi, jako końcowi odbiorcy urządzenia.Sprzedawcy i odsprzedawcy są wyłączeni z tego przedłużenia gwarancji.

Okres gwarancji:

Po zarejestrowaniu produktu ładowarek Fronius Selectiva 4.0 lub SelectION przez klienta końcowego, klient otrzymuje 5-letnią gwarancję. Klient końcowy może dokonać przedłużenia gwarancji w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od daty zakupu. Licząc od daty umowy zakupu lub daty wystawienia faktury (dokumenty należy przesłać online), bezpłatne przedłużenie gwarancji obowiązuje pod następującymi warunkami:

Uprawniony z tytułu gwarancji:

Tylko klient końcowy produktu jest uprawniony z tytułu przedłużenia gwarancji, innym osobom nie przysługują żadne roszczenia.

Pokrycie kosztów:

W przypadku roszczenia gwarancyjnego (w przypadku wystąpienia wady) następujące koszty będą pokrywane przez łącznie 5 lat:

 • Materiał: Fronius zapewnia osobom uprawnionym z tytułu gwarancji bezpłatnie element zamienny.
 • Transport: Fronius nie ponosi żadnych kosztów wysyłki i transportu.
 • Serwis: Fronius ponosi koszty czasu pracy związane z demontażem i montażem części zamiennej, jeżeli usługi te są wykonywane przez Fronius lub osobę trzecią na zlecenie Fronius. Fronius nie ponosi żadnych innych kosztów, takich jak koszty podróży, koszty montażu lub opłaty celne.

Zakres zastosowania

Gwarancja dotyczy tylko następujących elementów ładowarek:

 • ładowarka zgodnie z umową zakupu
 • akcesoria zainstalowane fabrycznie zgodnie z umową zakupu

Wyjątki:

Następujące komponenty są wyłączone z gwarancji:

 • oprogramowanie
 • części zamienne, części wymienne
 • używany sprzęt
 • części zużywające się

Zdarzenie gwarancyjne:

Według własnego wyboru, w rozsądnym terminie co najmniej 4 tygodni, Fronius

 • wymieni lub naprawi wadliwy przedmiot lub jego wadliwe części na przedmiot lub części wolne od wad,
 • przyzna klientowi odpowiednią obniżkę ceny lub
 • anuluje umowę, chyba że chodzi o nieznaczną wadę.

Gwarancja / wyłączenie odpowiedzialności

Obowiązują ogólne warunki dostawy i płatności firmy Fronius, które są dostępne na naszej stronie internetowej www.fronius.com. Roszczenia gwarancyjne są wykluczone w szczególności, jeżeli:

 • nie była przestrzegana instrukcja instalacji, eksploatacji i obsługi, dostarczona przez Fronius lub zażądana przez klienta, lub do której przestrzegania użytkownik nie został zobowiązany lub nie zastosował zobowiązany w całości,
 • montaż nie został przeprowadzony prawidłowo i zgodnie ze standardami, zwłaszcza przez koncesjonowanych wykonawców,
 • naprawy lub inne prace dotyczące przedmiotu dostawy lub usługi zostały przeprowadzone bez naszej zgody,
 • przedmiot dostawy lub usługi był obsługiwany lub użytkowany nieprawidłowo, był eksploatowany pomimo wadliwych urządzeń ochronnych, został przeniesiony z obszaru umownego bez naszej zgody lub był używany niezgodnie z instrukcjami firmy Fronius lub do celów, do których nie jest przeznaczony, a ponadto, jeśli wady wynikają z działania ciał obcych, wpływów chemicznych, przepięć, zachowania stron trzecich lub z działania siły wyższej
 • wystąpiło naturalne zużycie,
 • Fronius otrzymał zlecenie wykonania naprawy, zmiany lub modyfikacji używanych przedmiotów lub dostarczenia takich przedmiotów,
 • klient stosował dostarczone przez nas przedmioty lub wykonane przez nas usługi wraz z częściami firm trzecich lub nieoryginalnymi częściami, których użycie nie było wcześniej wyraźnie rekomendowane przez Fronius.
 • stosowane były części firm trzecich lub nieoryginalne części

Postanowienia ogólne:

Urządzenia lub komponenty należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu lub w równoważnym opakowaniu. W ramach gwarancji własność wadliwego urządzenia lub wadliwych części przechodzi na Fronius po otrzymaniu zamiennego urządzenia lub części zamiennych.

W celu skorzystania z gwarancji Fronius, należy przedstawić kartę gwarancyjną i fakturę za zarejestrowaną ładowarkę Fronius.

Klient końcowy ponosi przez cały czas ciężar dowodowy, że wada była obecna w momencie dostawy.

Fronius jest uprawniony do korzystania z usług stron trzecich w celu wypełnienia gwarancji. W tym celu Fronius ma prawo do przekazywania osobom trzecim koniecznych danych (np.: numer seryjny, dane kontaktowe klienta itp.). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą deklaracją ochrony danych, dostępną w Internecie na stronie www.fronius.com

Dodatkowe informacje na temat ochrony danych:

a) Nazwa i dane kontaktowe administratora danych: Fronius International GmbH, Froniusstrasse 1, 4643 Pettenbach; Austria, tel. +43 (0) 7242 241–0; E-mail: contact@fronius.com;

b) Cel przetwarzania: przedłużenie gwarancji;

c) Podstawa prawna: umowa i uzasadniony interes administratora danych;

d) Odbiorca: wyłącznie administrator danych i grupa firm Fronius oraz ich reprezentanci, generalni przedstawiciele i partnerzy handlowi.

e) Przekazywanie do kraju trzeciego: do wyżej wymienionych odbiorców na całym świecie

f) Okres przechowywania / usunięcie: przetwarzanie i przechowywanie przez czas trwania stosunku umownego oraz ewentualnie dłużej zgodnie z wymaganiami prawnymi lub ustawowymi. Po tym okresie ma miejsce całkowite usunięcie danych.

Twoje prawa:

a) informacje o przetwarzanych przez nas twoich danych osobowych;

b) poprawianie twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

c) ograniczenie twoich danych osobowych, jeśli spełnione są odpowiednie warunki, zwłaszcza jeśli istnieje poważne podejrzenie niezgodnego z prawem przetwarzania lub w razie sprzeciwu;d

) przekazywanie twoich danych osobowych w obiegowym, ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;

e) usunięcie twoich danych osobowych w przypadku istniejących przyczyn prawnych;

f) sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją,

g) odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

h) zażalenie do nas, jeśli uważasz, że przetwarzamy twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem. Ponadto masz również prawo do wniesienia zażalenia do austriackiego urzędu ochrony danych: Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien.

Zakres obowiązywania:

Przedłużenie gwarancji można zawrzeć tylko w następujących krajach:Austria, Brazylia, Chile, Republika Czeska, Francja, Niemcy, Węgry, Indie, Irlandia, Włochy, Liechtenstein, Luksemburg, Meksyk, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.Zawarcie umowy o przedłużenie gwarancji jest wykluczone we wszystkich innych krajach.

Informacja prawna:

Niniejsze przedłużenie gwarancji zostaje zawarte z Fronius International GmbH z siedzibą w 4643 Pettenbach,Froniusstraße 1, Austria. Stosuje się prawo austriackie.Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz IPRG (międzynarodowego prawa prywatnego) i norm kolizyjnych jest wykluczone.Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Wels, Austria.

 


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?