Company

Den nåværende siden finnes ikke på målspråket.

Vil du endre språket og besøke hjemmesiden eller være på den aktuelle siden?

Skifte språk
Company

Generelle vilkår for levering og betaling Fronius Norge AS

gjelder fra 15.11.2023

A. General Section

Generell Del

1. Validity; Deviating Provisions; written form

Gyldighet; Avvikende Bestemmelser; skriftlig Form

1.1 These Terms and Conditions of Delivery and Payment apply to all our deliveries, services and payments (the "Terms and Conditions") to Fronius Norway AS (the "Company"). These Terms shall also apply to all future deliveries, services or offers to the Customer ("Customer"), even if they are not separately agreed again.

Disse vilkårene for levering og betaling gjelder for alle våre leveranser, tjenester samt betalinger (de «Generelle Vilkårene») til Fronius Norway AS («Selskapet»). Disse vilkårene skal også gjelde for alle fremtidige leveranser, tjenester eller tilbud til kunden («Kunden»), selv om det ikke foreligger særskilt skriftlig avtale på at vilkårene skal gjelde.

1.2 For contractual relationships with our parent company Fronius International GmbH (Austria) and contractual relationships with other subsidiaries of Fronius International GmbH their own General Terms and Conditions of Delivery and Payment apply in each case. An overview with links to the terms and conditions of the individual Group companies can be found under https://www.fronius.com/en/overview-terms-and-conditions.

For avtaleforhold med morselskapet Fronius International GmbH (Østerrike) og avtaleforhold med andre datterselskaper av Fronius International GmbH gjelder deres generelle leverings- og betalingsvilkår for det enkelte tilfelle. En oversikt med lenker til vilkårene for de enkelte selskapene i gruppen finner du her: https://www.fronius.com/en/overview-terms-and-conditions.

1.3 Our Terms and Conditions apply only to legal entities and others who is engaged in commercial enterprise. Someone who is engaging in commercial enterprise can either be a physical person or legal entity who is primarily acting as part of commercial enterprise.

De Generelle Vilkårene gjelder kun for juridiske personer og andre som opptrer i næringsvirksomhet. En som opptrer i næringsvirksomhet kan være en fysisk eller juridisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

1.4 D eviating or additional terms and conditions of business of the Customer are only binding on ourselves if we expressly acknowledge them in writing; in this case they shall only apply to the respective individual contract.Vilkår som avviker fra de Generelle Vilkårene er kun bindende for Selskapet dersom de er avtalt skriftlig. Ved et slik tilfelle skal vilkårene kun gjelder for den respektive avtalen som inngås.

1.5 Agreements concerning deviations from these General Terms and Conditions of Delivery and Payment or concerning addenda thereto are not valid unless agreed to in writing the same applies to deviations from the requirement of the written form.

Avtaler om avvik fra eller tillegg til de Generelle Vilkårene er ikke gyldige med mindre det er skriftlig avtalt. Det samme gjelder for avvik fra kravet til skriftlig form.

1.6 Where in these Terms and Conditions the written form is required and unless otherwise stipulated, this requirement shall also be met in the case of communications sent via fax or e-mail. However, individually negotiated contracts whose content is formed by these General Terms and Conditions of Delivery and Payment must always be agreed to in writing.

Der det i de Generelle Vilkårene kreves skriftlig kommunikasjon og med mindre annet er angitt, skal dette kravet også oppfylles for kommunikasjon sendt via faks eller e-post.

Avtaler som er individuelt forhandlet frem, skal også være underlagt de Generelle Vilkårene, og alle avtaler skal avtales skriftlig.

2. Offers; Conclusion of contract

Tilbud; InngÅElse Av Avtale

2.1 Our offers are nonbinding and subject to alteration, unless the offer makes express mention of a period where the offer is fixed.

Selskapets tilbud er uforpliktende og kan endres, med mindre det uttrykkelig angis en tidsperiode hvor tilbudet er bindende.

2.2 Information we provide concerning the object of the delivery or service (e.g. weights, dimensions, utility values, load capacity, tolerances and technical data) as well as our representations of the same (e.g. drawings and illustrations) contains only approximations, unless usability for the contractually intended purpose requires exact conformity. They are not guaranteed quality features, but rather descriptions or indications of the delivery or service. Deviations that are customary in the trade and deviations that occur due to legal requirements or that represent technical improvements as well as the replacement of components with equivalent parts are permissible provided they do not impair usability for the contractually intended purpose.

2.3 Informasjon Selskapet gir om leveransen eller tjenesten som skal ytes (f.eks. vekt, dimensjoner, bruksverdier, lastekapasitet, toleranser og tekniske data), samt presentasjoner av samme (f.eks. tegninger og illustrasjoner), inneholder kun estimater, med mindre hensikten for bruken for det avtalemessig tiltenkte formålet krever nøyaktig samsvar. Informasjonen er ikke garanterte kvalitetsegenskaper, men snarere beskrivelser eller indikasjoner på leveransen eller tjenesten. Avvik som er vanlige i bransjen, og avvik som oppstår på grunn av juridiske krav eller som representerer tekniske forbedringer, samt7/43utskifting av arbeidsemner med tilsvarende deler er tillatt, forutsatt at de ikke svekkerhensikten for bruk til det avtalemessige formålet.

2.4 Orders and changes to orders are only accepted by us when we have confirmed them. Confirmation shall include either receipt of a delivery note or invoice and the performance of the delivery or performance of services. If the Customer has objections to the content of a confirmation, the Customer must object to it immediately, at latest within three working days; otherwise the content of the confirmation shall be deemed to be accepted. The contract shall be concluded at the latest upon receipt of the delivery in accordance with our confirmation.

Bestillinger og endringer i bestillinger er først akseptert av Selskapet når det er gitt bekreftelse. Bekreftelsen skal inkludere enten mottak av en følgeseddel eller faktura og utførelse av levering eller utførelse av tjenester. Dersom Kunden har innvendinger mot innholdet i en bekreftelse, må Kunden umiddelbart melde fra om dette, og senest innen tre virkedager; ellers er innholdet i bekreftelsen ansett for å være akseptert. Avtalen skal være inngått senest ved mottak av leveransen i henhold til Selskapets bekreftelse.

2.5 It is the Customer’s responsibility to check the order and all contractual documents to ensure they are complete, correct and suitable for their intended purpose.

Det er Kundens ansvar å kontrollere bestillingen og alle avtaledokumentene for å være sikker på at de er fullstendige, korrekte og egnet for det tiltenkte formålet.

2.6 In the case of blanket order contracts, we agree a delivery quantity with the Customer which the Customer calls off within the agreed period. Call-offs must be received by us no later than six weeks before the beginning of the respective delivery month.

Ved rammeavtale vil det avtales en leveringsmengde hvor Kunden kan foreta avrop frem til rammeavtalen utløper. Avrop må være Selskapet i hende senest seks uker før starten av den respektive leveringsmåneden.

3. Price and payment conditions; Offsetting; Retention

Pris og Betalingsvilkår; Motregning; Tilbakeholdelse。

3.1 Our prices are quoted in NOK plus the applicable statutory sales tax and excluding packaging and transport costs ex works. Any customs duties, fees and other public charges shall be borne by the Customer.

Prisene våre er oppgitt i NOK og inkluderer alle statlige avgifter og tilleggskostnader.

3.2 The prices apply to the scope of services and deliveries stated in the order confirmations. Additional or special services will be charged separately.

Prisene gjelder for de tjenester og leveranser som er angitt i den enkelte ordrebekreftelse. Ytterligere eller spesielle tjenester vil bli belastet separat.

3.3 Our receivables are due and payable immediately in cash or by bank transfer, without any deduction, free of charges and within 30 days from the invoice date. We reserve all our statutory rights in the event of default in payment, including all legal fees accrued related to debt collection of said payment. In the event of late payment, late payment interest shall accrue in accordance with the Act relating to Interest on Overdue Payments.

Betaling skal skje umiddelbart i kontanter eller via bankoverføring, uten fradrag, uten omkostninger og innen 30 dager fra fakturadato. Selskapet forbeholder seg alle lovfestede rettigheter i tilfelle mislighold av betalingen, herunder alle lovlige gebyrer ved inndrivelse av slike beløp. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven), fra forfall og til betaling skjer.

3.4 The Customer shall only be entitled to rights of set-off or retention insofar as its counter-claim has been legally established or is undisputed or the counter-claim is based on the same contractual relationship.
Kunden skal kun ha rett til motregning eller tilbakeholdelse i den utstrekning hans motkrav er rettslig stadfestet, er ubestridt eller motkravet springer ut av samme avtaleforhold.

3.5 We are entitled to offset our claims against the Customer’s claims at any time.
Selskapet har rett til å motregne krav mot Kundens krav når som helst.

3.6 For the performance of works (assembly, repairs, maintenance and similar), we charge the hourly rates and material prices applicable at the time the services are completed; in the case of overtime and work performed at night, on Sundays and on public holidays, we also apply the surcharges applicable at our company; travel and waiting times are deemed to be working times. Travel expenses and daily and overnight allowances shall be invoiced separately. We will send price lists on request.

For utførelse av arbeider (montering, istandsettinger, vedlikehold og lignende), benyttes Selskapets timepriser og materialprisene som gjelder på det tidspunkt tjenestene fullføres. I tilfelle overtid og arbeid utført om natten, på søndager og på offentlige helligdager, benyttes Selskapets gjeldende tilleggsavgifter. Reise- og ventetid regnes som arbeidstid. Reiseutgifter, diett- og overnattingsutgifter skal faktureres separat. Selskapet sender prislister på forespørsel.

3.7 We are entitled to send you an electronic invoice (e.g. as a PDF document) via e-mail unless otherwise agreed. At our discretion we may also send a paper invoice.

3.8 Selskapet har rett til å sende Kunden en elektronisk faktura (f.eks. som PDF-dokument) via e-post med mindre noe annet er avtalt. Selskapet kan selv velge å sende papirfaktura.

4. Delivery; transfer of risk; delay in delivery; non-Availability of Servicedelay in Acceptance

Leveranse; Risikooverførsel; Leveringsforsinkelse; manglende tilgjengelighet av service; forsinkelse av aksept

4.1 We deliver FCA at our registered office (Incoterms 2020).

Selskapet skal levere varene ferdigfortollet på Selskapets adresse (FCA Øvre Eiker)

4.2 Even if we undertake to ship at our own expense in individual cases, shipment shall always be at the Customer’s risk. We will only arrange transport or breakage insurance on behalf of and for the account of the Customer. If shipping or delivery is delayed for reasons beyond our control, the risk shall pass to the Customer as soon as the Customer has been notified that the goods are ready for delivery.

Selv om Selskapet forplikter å foreta forsendelsen for egen regning i enkelttilfeller, skal forsendelse alltid skje på Kundens risiko. Selskapet vil kun ordne transport eller bruddforsikring på vegne av, og for Kundens regning. Dersom forsendelsen eller leveringen blir forsinket av årsaker utenfor Selskapets kontroll, skal risikoen overdras til Kunden så snart kunden har fått beskjed om at varene er klare for levering.

4.3 The delivery period commences with the mailing of the order confirmation, while the performance period for installation, maintenance or repair work commences when the equipment is available for performance.Leveringsperioden starter med utsendelse av ordrebekreftelsen, mens arbeidsperioden for installasjon, vedlikehold eller istandsettingsarbeid starter når utstyret er tilgjengelig for dette arbeidet.

4.4 The observance of dates and deadlines is always on condition that all commercial and technical issues between the parties have been clarified and that the Customer has met all its cooperation and performance obligations, including payment of an agreed down-payment. Otherwise, dates and deadlines shall be extended accordingly. We shall only be in default if we receive a written reminder from the Customer after the due date.

Overholdelsen av datoer og frister er alltid under forutsetning av at alle kommersielle og tekniske forhold mellom partene er avklart og at Kunden har oppfylt alle sine samarbeids- og ytelsesforpliktelser, herunder betaling av en avtalt forskuddsbetaling. Ellers skal datoene og fristene forlenges tilsvarende. Selskapet er kun i mislighold dersom det mottas en skriftlig påminnelse fra Kunden etter forfallsdato.

4.5 If we are unable to meet binding delivery times for reasons beyond our control (non-availability of service), we shall inform the Customer of this without delay and at the same time, insofar as possible, notify the Customer of the expected new delivery time. If a new delivery time is not foreseeable or if the service is also not available within a notified new delivery time, we will inform the Customer of this immediately and are entitled to withdraw from the contract in whole or in part. We will immediately refund any consideration already paid by the Customer. A case of non-availability of service in this context shall be deemed to be the incorrect or late delivery of goods to ourselves by our supplier if we have concluded a congruent covering transaction, neither we nor our supplier are at fault, or we have no procurement obligation in the individual case.

Dersom Selskapet ikke kan overholde de avtalte leveringstidspunktene på grunn av årsaker utenfor Selskapets kontroll, skal Kunden informeres om dette uten opphold, og så langt det er mulig varsles om forventet nytt leveringstidspunkt. Dersom et nytt leveringstidspunkt ikke kan fastslås eller hvis tjenesten heller ikke er tilgjengelig innen en varslet nytt leveringstidspunkt, vil Selskapet informere Kunden om dette umiddelbart, og Kunden har rett til å trekke seg fra avtalen helt eller delvis. Selskapet vil umiddelbart refundere eventuelle beløp som allerede er betalt av Kunden. Årsak som er utenfor Selskapets kontroll etter denne klausul 4.5 er feil eller forsinket levering av varer fra Selskapets leverandør når Selskapet har inngått en samlet oppfyllingstransaksjon, og der verken Selskapet eller leverandøren har skyld.

4.6 We are entitled to make partial deliveries if (a) the partial delivery can be used by the Customer within the scope of the contractual purpose, (b) delivery of the remaining ordered goods is assured and (c) the Customer does not incur any significant additional effort or costs as a result (unless we agree to bear these costs).

Selskapet har rett til å foreta delleveranser hvis (a) delleveransen kan brukes av Kunden innenfor rammen av avtaleformålet, (b) leveringen av de gjenværende bestilte varene er sikret og (c) Kunden ikke pådrar seg noen vesentlig ekstra innsats eller kostnader som et resultat (med mindre Selskapet godtar å bære disse kostnadene).

4.7 We may withhold deliveries until such time as the Customer has paid all due claims arising from all business transactions.

Selskapet kan holde tilbake leveranser inntil Kunden har betalt alle forfalte krav som oppstår fra alle forretningstransaksjoner.

4.8 The Customer is obliged to accept the delivery item on the agreed delivery date or, if a delivery date has not been agreed, within one week of notification of readiness for shipping. If it has been agreed that delivery of the goods requires a blanket order by the Customer,the Customer must call off and accept the goods within three months of conclusion of the contract, unless otherwise agreed.

Kunden plikter å akseptere varen som skal leveres på avtalt leveringsdato eller, dersom leveringsdato ikke er avtalt, innen én uke etter varsel om at den er klar for levering. Dersom det er avtalt levering av varer i henhold til en rammeavtale, må Kunden akseptere varene levert innen tre måneder etter avropet til Selskapet, med mindre annet er avtalt.

4.9 If the Customer delays acceptance or fails to cooperate or if our delivery is delayed for other reasons for which the Customer is responsible, we shall be entitled to demand compensation for the resulting damage including additional expenses (e.g. storage costs). For storage, we charge a flat rate of NOK 500.00 per week or part thereof for each pallet required to store the delivery items, starting from the agreed delivery date or, if a delivery date has not been agreed, after the expiry of one week from notification of readiness for shipping. We reserve the right to claim higher damages and assert our legal claims (in particular, compensation for additional expenses, withdrawal, termination); however, the flat rate shall be offset against further monetary claims. The Customer shall be entitled to demonstrate that we have incurred no damage whatsoever or significantly less damage than the aforementioned flat rate.

Dersom Kunden utsetter aksepten eller unnlater å samarbeide, eller dersom Selskapets leveranse blir forsinket av andre årsaker som Kunden er ansvarlig for, har Selskapet rett til å kreve erstatning for økonomisk tap, herunder tilleggsutgifter (f.eks. lagringskostnader). For lagring belaster Selskapet en fast pris på NOK 500,00 per uke for hver pall som kreves for å lagre varene som skal leveres, med start fra avtalt leveringsdato, eller, hvis en leveringsdato ikke er avtalt, etter utløpet av én uke fra melding om at varene er klare for forsendelse. Ved lagring under en uke, belastes Kunden for en forholdsmessig del av fast pris per pall. Den faste prisen på lagring skal motregnes mot ytterligere pengekrav.

4.10 If the Customer does not comply with its obligation to accept the goods pursuant to Clause 4.8, even after setting a deadline, we are entitled to withdraw from the contract. Claims for damages remain unaffected by a withdrawal.

Dersom Kunden ikke har akseptert varen i tråd med klausul 4.8, har Selskapet rett til å trekke seg fra avtalen. Et eventuelt erstatningskrav forblir upåvirket av en tilbaketrekking.

4.11 For the performance of works, the Customer shall provide us with the necessary auxiliary materials (e.g. electricity) in good time and free of charge, even if installation is included in the price or a lump-sum price has been agreed for this. Any necessary arrangements to be made by the Customer for the installation, e.g. structural measures, shall be completed before our installers arrive. If any transport required in this context cannot be carried out at ground level, the Customer shall provide the necessary aids and equipment (e.g. counterbalanced lift truck, ramps, rails, winches) at its own expense. Furthermore, the Customer shall take the necessary safety precautions to protect persons and property.

For at Selskapet skal kunne utføre arbeidet knyttet til installasjoner som avtalt, skal Kunden i god tid og vederlagsfritt sørge for de nødvendige betingelsene for å kunne utføre arbeidet er på plass (f.eks. strøm), selv om installasjon er inkludert i prisen eller det er avtalt en total pris for dette. Eventuelle nødvendige tilrettelegginger som Kunden skal utføre før installasjonen, f.eks. konstruksjonsmessige tiltak, skal være ferdigstilt før Selskapets installatører ankommer. Dersom installasjonen krever transporten som kreves i denne sammenhengen ikke kan utføres for hånd, skal Kunden som ikke kan utføres for hånd, skal Kunden stille de nødvendige hjelpemidlene til disposisjon (f.eks. gaffeltruck, ramper, skinner, vinsjer) for egen regning. Videre skal Kunden iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personer og eiendom.

5. Force Majeure

Force Majeure

5.1 If our deliveries or services are prevented, hindered or disturbed by force majeure, we shall be released from our performance obligations for the duration and to the extent of its effect, even if we are in default.

Hvis Selskapets leveranser eller tjenester blir forsinket som følge av en hindring som anses som force majeure, vil Selskapet være ansvarsfri så lenge hindringen virker.

5.2 Force majeure is any event beyond our control which impairs our ability to fulfil all or part of our obligations; this includes, in particular, fire damage, flood, epidemics, industrial disputes, riots, acts of war or terrorism as well as operational disruptions or official orders for which we are not responsible. Force majeure also includes any instance where we do not receive, in good time, approvals from third parties required for the performance of deliveries despite these approvals having been applied for in good time.

Som force majeure anses enhver hindring utenfor Selskapets kontroll som man ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av. Eksempler på hindringer er brannskader, flom, epidemier, industrielle konflikter, opptøyer, krigshandlinger eller terrorisme, samt driftsforstyrrelser eller offentlige ordre som Selskapet ikke er ansvarlige for. Som force majeure skal også regnes det tilfellet at Selskapets leveranse blir forsinket som følge av at påkrevd godkjenning for gjennomføring fra en tredjepart ikke foreligger. Dersom Selskapets gjennomføring av leveransen er betinget av godkjenning fra tredjepart, skal det også anses som en force majeure hendelse dersom forsinkelsen skyldes at slik godkjenning ikke er mottatt.

5.3 If such events make the delivery or service significantly more difficult or impossible and the hindrance is not only of temporary duration, we are entitled to withdraw from the contract. In the case of hindrances of temporary duration, the delivery or service times shall be extended or the delivery or service times shall be postponed to the extent of the period of the hindrance plus a reasonable restart period. If the Customer cannot reasonably be expected to accept the delivery or service as a result of the delay, it may withdraw from the contract by means of an immediate written declaration.

Dersom slike hindringer gjør leveransen eller tjenesten vesentlig vanskeligere eller umulig, og hindringen ikke bare er av midlertidig varighet, har Selskapet rett til å trekke seg fra avtalen. Ved hindringer av midlertidig varighet skal leverings- eller servicetidene forlenges, eller utsettes i takt med hindringens varighet, samt en rimelig ny oppstartsperiode. Dersom Kunden ikke med rimelighet kan forventes å akseptere leveransen eller tjenesten som følge av forsinkelsen, kan Kunden trekke seg fra avtalen ved en umiddelbar skriftlig erklæring.

6. Sales Liens

Salgspant

6.1 The company has a sales lien in delivered products as security for the entire purchase price with the addition of any interest and costs, cf. Mortgages and Pledges Act sections 3-14 to 3-22.

Selskapet har salgspant i leverte produkter til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf. panteloven §§ 3-14 til 3-22.

6.2 If demanded by us, the Customer is obliged prior to the delivery, to provide additional security for correct payment.

Kunden er før levering forpliktet til å stille ytterligere sikkerhet for riktig betaling, hvis Selskapet krever det.

7. Warranty

Garanti

7.1 Scope

Omfang

7.1.1 We warrant the quality and properties of our deliveries and services in accordance with the information provided in our offers or the technical specifications agreed in writing.

Selskapet garanterer for kvaliteten og egenskapene til sine leveransene og tjenestene i henhold til informasjonen som er gitt i tilbudene eller de tekniske spesifikasjonene som er avtalt skriftlig.

7.1.2 If a service is provided on the basis of a specification and requirements of the Customer, we warrant only that the service has been carried out in accordance with the details supplied by the Customer, but not the correctness of the corresponding design, composition and construction.

Hvis en tjeneste ytes på grunnlag av en spesifikasjon og krav fra Kunden, garanterer Selskapet kun at tjenesten er utført i samsvar med de opplysningene som er gitt av Kunden, men ikke riktigheten av det tilsvarende designet, sammensetningen og konstruksjonen.

7.1.3 Deviations in dimensions, weight or quality which are customary in the trade, or which are to be tolerated in accordance with code of practice and EN standards shall be deemed to be in accordance with the contract and shall not constitute a defect. Lack of suitability for a purpose desired by the Customer shall only constitute a defect if we have expressly confirmed the suitability for this purpose in advance.

Avvik i dimensjoner, vekt eller kvalitet som er vanlige i bransjen, eller som er normalt akseptert i henhold bransjestandarder og EN-standarder skal anses å være i henhold til avtalen og skal ikke utgjøre en mangel. Dersom leveransen ikke passer til Kundens ønskede formål, skal dette kun utgjøre en mangel dersom Selskapet uttrykkelig har bekreftet at leveransen passer for Kundens ønskede formål.

7.1.4 We warrant the correctness of our processing instructions as well as our usage and operating instructions and our advice to the Customer. However, the Customer is alone responsible for compliance with statutory or other regulations when using the delivery item and for testing it for the intended purpose. We shall only be liable for instructions deviating from our written processing instructions and from our usage and operating instructions if we have expressly confirmed them to the Customer in advance in writing or via fax or e-mail.

Selskapet garanterer for riktigheten av sine behandlingsinstruksjoner samt bruks- og driftsanvisningene og rådene som gis til Kunden. Kunden er imidlertid alene ansvarlig for overholdelse av krav som følger av lov eller forskrift knyttet til bruk av den leverte varen og for å teste den for det tiltenkte formålet. Selskapet er kun ansvarlige for instruksjoner som avviker fra Selskapets skriftlige behandlingsinstruksjoner og fra bruks- og driftsanvisningene, dersom Selskapet uttrykkelig har bekreftet dem skriftlig overfor Kunden på forhånd eller via faks eller e-post.

7.1.5 Our products comply, insofar as necessary, with legal requirements in the European Union (EU)/EEA . We warrant compliance with legal requirements in states outside the EU/EEA only if this has been expressly agreed.

Selskapets produkter overholder, så langt det er nødvendig, lovkravene i EU/ EØS. Selskapet garanterer bare overholdelse av lovkrav i stater utenfor EU/ EØS hvis dette er uttrykkelig avtalt.

7.1.6 In the case of corrective and preventive maintenance work, our warranty shall be limited to the services actually rendered.

Ved korrigerende og forebyggende vedlikeholdsarbeid skal Selskapets garanti begrenses til de faktisk utførte tjenestene.

7.1.7 We only warrant the correct overall functioning of an installation, machine, software or similar whose components were not all supplied by ourselves if we have undertaken – despite the provision of certain components by the Customer or by third parties – to manufacture the overall installation, machine, software or similar, and if faulty functioning is not attributable to incorrect or incomplete information from the Customer.

Der hvor ikke alle komponenter er levert av Selskapet, garanterer Selskapet kun at en installasjon, maskin, programvare eller lignende fungerer korrekt dersom Selskapet har forpliktet seg til levere den samlede installasjonen, maskinen, programvaren eller lignende, og dersom feilfunksjonen ikke kan tilskrives feil eller ufullstendig informasjon fra Kunden.

7.1.8 In the case of goods with digital elements or where we supply digital products, we are under no obligation to the Customer to update the digital product or element. However, where the Customer has resold goods with digital elements or digital products to a consumer, we shall see to it that the consumer is provided with updates necessary to ensure that the digital product or goods with digital elements satisfy the contract during the period that the consumer can objectively expect; the Customer shall be obliged to inform the consumer of such updates in an appropriate manner.

Der hvor ikke alle komponenter er levert av Selskapet, garanterer Selskapet kun at en installasjon, maskin, programvare eller lignende fungerer korrekt dersom Selskapet har forpliktet seg til levere den samlede installasjonen, maskinen, programvaren eller lignende, og dersom feilfunksjonen ikke kan tilskrives feil eller ufullstendig informasjon fra Kunden.

7.1.9 For software, moreover, the provisions relating to software contained in the Special Section apply (see B. I below).

For programvare gjelder bestemmelsene under del B (de «Spesielle Vilkårene») punkt 1 i tillegg.

7.2 Notification of defects; burden of proof

Melding om Mangler; Bevisbyrde

7.2.1 The Customer shall carefully inspect the delivery items or services immediately after delivery or upon acceptance; they shall be deemed to have been approved by the Customer with regard to obvious defects if the Customer does not notify us in writing immediately, at latest within five working days (Monday to Friday excluding public holidays at the Customer’s registered office) after delivery.

Kunden skal så snart Kunden etter forholdene har rimelig anledning til det, undersøke varene eller tjenestene. Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldene dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir Selskapet melding som angir hva mangelen gjelder. Som «rimelig tid» etter disse Generelle Vilkårene skal forstås senest innen fem virkedager (mandag til fredag, unntatt helligdager på kundens forretningskontor).

7.2.2 With regard to other defects, the delivery items or services shall be deemed to have been approved by the Customer if the Customer does not notify us in writing without delay, at latest within five working days after the time at which the defect became apparent; if the defect was already apparent at an earlier time during normal use, this earlier time shall, however, be decisive for the commencement of the period for notification of defects. In the case of goods intended for installation or other further processing, an inspection must in any case take place immediately prior to installation or processing.

Med hensyn til andre mangler skal varene eller tjenestene som leveres anses som godkjent av Kunden dersom Kunden ikke gir Selskapet skriftlig melding innen «rimelig tid». Dersom mangelen allerede har vist seg på et tidligere tidspunkt ved normal bruk, er dette tidligere tidspunktet imidlertid avgjørende for starten av fristen for å melde om mangler. Når det gjelder varer som er beregnet for montering eller annen videre bearbeiding, skal det uansett gjennomføres en kontroll umiddelbart før montering eller bearbeiding.

7.2.3 The notice of defects must contain the number and date of the order confirmation, delivery note or invoice as well as the serial and commission numbers. The notice must set out which delivered items or services are affected by the defects, what the defects consist of in detail, and under what accompanying circumstances these defects occurred. Every single defect must be exactly described.

Varsel om mangel skal inneholde nummer og dato på ordrebekreftelsen, følgeseddelen eller fakturaen, samt serie- og ferdigstillelsesnummer. Varselet skal angi hvilke leverte varer eller tjenester som er berørt av mangelen, hva mangelen består av i detalj, og under hvilke omstendigheter mangelen har oppstått. Hver enkelt mangel må beskrives nøyaktig.

7.2.4 If the notice of defect is unfounded and the Customer knows or should have known or negligently failed to recognise this, the Customer is obliged to compensate us for the expenses incurred for the inspection.Dersom meldingen om mangel er ubegrunnet og Kunden vet eller burde ha visst eller uaktsomt unnlot å erkjenne dette, plikter Kunden å betale Selskapet for påløpte utgifter under kontrollen.

7.2.5 The Customer has to prove that defects coming to light during the warranty period were already present at the time of the transfer of risk.Kunden har bevisbyrden for at mangelen som har kommet til syne i løpet av garantiperioden allerede var tilstede på tidspunktet for risikoens overgang.

7.3 Complaint and limitation periods

Reklamasjons og Foreldelsesfrister

7.3.1 A complaint period of 2 years shall be applicable unless different complaint periods are specified in part B. Special Section of these terms.

Med mindre noe annet følger av de Spesielle Vilkårene, gjelder det en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år.

7.3.2 Unless otherwise has been agreed, claims of the Customer due to a defect shall be subject to a limitation period of 3 years, cf. the Statue of Limitations section 2. The limitation period for claims due to defect will commence as of “the day the default occurs", cf. the Statue of Limitations section 3 (2). The aforesaid is not applicable for claims as specified in Clause 7.3.3.

Med mindre noe annet er avtalt, skal krav fra Kunden på grunn av en mangel være underlagt en foreldelsesfrist på 3 år, jf. Foreldelsesloven § 2. For mangelskrav skal fristen begynne å løpe fra «den dag misligholdet inntrer», jf. Foreldelsesloven § 3 (2). Dette gjelder ikke for kravene nevnt i klausul 7.3.3.

7.3.3 Claims for damages or restitution will be statute-barred in line with the Statue of Limitations section 9 (1). Claims for compensation as a result of product damage will be statute-barred in accordance with section 2-7 of the Product Liability Act.

Krav på skadeserstatning eller oppreisning foreldes i tråd med foreldelsesloven § 9 (1). Erstatningskrav som følge av produktskade foreldes i henhold til produktansvarsloven § 2-7.

7.4 Remedy for breach of contract

Misligholdsbeføvelser

7.4.1 In the event of defects, we shall, at our discretion, remove the defect (through rectification or improvement) or carry out a new delivery (subsequent delivery or replacement), together referred to as subsequent performance. Our right to refuse subsequent performance in accordance with statutory requirements remains unaffected. If subsequent performance fails, is unreasonable or refused, the Customer may lower the price or – in the case of not insubstantial defects – withdraw from the contract; if we are responsible for the defect, the Customer may claim damages within the limits of Clause 9.

Ved mangler vil Selskapet etter eget skjønn foreta retting, enten som reparasjon eller etterlevering. Ved vesentlig mangel kan Kunden kreve omlevering. Kunden taper sin rett til å kreve retting eller omlevering dersom Selskapet ikke mottar melding om kravet samtidig med reklamasjon som nevnt i klausul 7.2, eller innen rimelig tid deretter. Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at Kunden har klaget over mangelen, kan Kunden kreve prisavslag eller heve kjøpet. Hvis Selskapet er ansvarlige for mangelen, kan Kunden kreve erstatning innenfor rammene av klausul 9.

7.4.2 The Customer shall provide the time and opportunity necessary to effect subsequent performance. The Customer shall send or transport the rejected goods to us for inspection and any necessary rectification after consultation with us. In the case of a replacement delivery, the Customer shall return the defective item to us in accordance with the applicable statutory provisions.

Kunden skal sørge for den nødvendige tiden og muligheten for å gjennomføre etterfølgende ytelse. Kunden skal sende eller transportere de avviste varene til Selskapet for kontroll og eventuell nødvendig utbedring etter samråd med Selskapet. Ved erstatningslevering skal Kunden returnere den defekte varen til Selskapet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser.。

7.4.3 We are entitled to make subsequent performance dependent on the Customer paying the purchase price due. However, the Customer shall be entitled to retain a reasonable part of the purchase price proportionate to the defect.

Selskapet er berettiget til å utføre etterfølgende ytelse dersom Kunden betaler den forfalte kjøpesummen. Kunden skal imidlertid ha rett til å beholde en rimelig del av kjøpesummen i forhold til mangelen.

7.5 Exclusion of claims due to defect

Utelukkelser fra Mangelskrav

7.5.1 The Customer’s claims due to defect are excluded or invalid in the following cases:

 • If the installation instructions or usage and operating instructions provided by us or to be requested from us have not been observed.
 • If the installation has not been carried out correctly and in compliance with relevant standards, in particular if it has not been carried out by a specialist company.
 • If repair or other work has been carried out on the object of delivery or service without our consent.
 • If the product has been operated or used improperly, operated despite faulty protection devices or used contrary to our instructions or for purposes for which it is not intended.
 • If defects are attributable to the effects of foreign bodies, chemical influences, overvoltages, the behavior of third parties or force majeure.

Kunden har ikke et mangelskrav ved følgende tilfeller:

 • Monteringsanvisningen eller bruks- og driftsanvisningen som er gitt av Selskapet eller som skal bes om fra Selskapet er ikke overholdt.
 • Installasjon er ikke utført korrekt og i samsvar med relevante standarder. Dette omfatter også det tilfellet installasjonen ikke er utført av spesialfirma.
 • Det er utført istandsetting eller annet arbeid på leverings- eller serviceobjektet uten Selskapets samtykke.
 • Brukerfeil
 • Bruk i strid med Selskapets instruksjoner eller til formål som installasjonen ikke er beregnet for
 • Manglene skyldes påvirkning fra fremmedlegemer, kjemiske påvirkninger, overspenninger, tredjeparters adferd eller force majeure.

7.5.2 No warranty is given for material defects of used goods delivered by agreement with the Customer in individual cases.

Det gis ingen garanti for materialfeil ved brukte varer som leveres etter avtale med Kunden i enkelttilfeller.

7.6 Rights of recourse

Regress

7.6.1 The Customer’s statutory rights of recourse against us remain unaffected.

Kundens lovbestemte rett til regress gjelder.

7.6.2 The Customer can only assert rights of recourse insofar as no agreements have been made between the Customer and its customer that extend beyond the statutory rights relating to defects. The customer’s claim cannot be asserted directly against us.

Kunden kan bare gjøre regress gjeldende i den grad det ikke er inngått avtaler mellom Kunden og dennes kunde som strekker seg utover de lovbestemte rettighetene knyttet til mangler. Kunden sin kunde har ikke rett til å gjøre direktekrav gjeldende mot Selskapet.

8. Special provisions for guarantee

Spesielle Bestemmelser for Garantien

8.1 For some of our delivery items and services, we issue a guarantee to end-customers or end-customers are able to register for them or obtain guaranties against payment. This neither affects nor restricts our statutory warranty obligations under these Terms and Conditions.

For noen av Selskapets varer og tjenester som Selskapet leverer, gis en garanti til sluttkunder, eller sluttkundene kan registrere seg for dem eller få garantier mot betaling. Dette verken påvirker eller begrenser Selskapets lovpålagte plikt til å svare for mangler etter disse Generell Vilkårene.

8.2 The guarantee options available in the individual business units Solar Energy, Perfect Welding (including and excluding Automation) and Perfect Charging as well as the associated guarantee conditions are set out in part B. Special Section of these Terms and Conditions.

Garantier som gjelder for de enkelte forretningsområdene Solar Energy, Perfect Welding (inkludert og unntatt automatisering) og Perfect Charging er angitt i de Spesielle Vilkårene.

9. Liability

Ansvarsforhold

9.1 We are not liable to compensate intentional or culpable negligence.

Selskapet er ikke erstatningspliktige for forsettlig eller grov uaktsomhet.

9.2 Furthermore our liability is limited to the order value. In the event of a claim for compensation arising from service or maintenance work, our liability shall be limited to the annual fee for the service in question. Liability for loss of profit, indirect or consequential damages, reputational damage or other immaterial damage is excluded in all cases. Our liability is further reduced by existing insurance claims or claims against third parties which may have to be asserted by the Customer with priority over liability claims against us.

Videre er Selskapets ansvar begrenset til verdien av bestillingen. Ved erstatningskrav som følge av service- eller vedlikeholdsarbeid skal Selskapets ansvar begrenses til årsavgiften for den aktuelle tjenesten. Ansvar for tapt fortjeneste, indirekte eller følgeskader, omdømmeskade eller annen immateriell skade er utelukket i alle tilfeller. Selskapets ansvar reduseres ytterligere av eksisterende forsikringskrav eller krav mot tredjeparter som kan måtte gjøres gjeldende av Kunden med prioritet foran ansvarskravene mot Selskapet.

9.3 With every order, the Customer is obliged to draw our attention expressly and in writing to the risk of unusually high damages; otherwise we shall not be liable for such damages. Unusually high damage shall be deemed to exist in particular if the Customer has given an undertaking to its customers or other third parties to pay a contractual penalty, lump-sum compensation or other payment in the event of a defect or delay which is related to our service to the Customer.

Ved hver bestilling er Kunden forpliktet til å gjøre Selskapet uttrykkelig og skriftlig oppmerksom på risikoen for ekstraordinære tap. I motsatt tilfelle er Selskapet ikke ansvarlige for slike skader. Uvanlig høye skader skal særlig anses å foreligge dersom Kunden har forpliktet seg overfor sine kunder eller andre tredjeparter til å betale en avtalesmessig bot, engangserstatning eller annen betaling ved en mangel eller forsinkelse som er knyttet til Selskapets service til Kunden.

9.4 The above liability clauses apply to the same extent in favor of our executive bodies, legal representatives, employees and other vicarious agents.

Ovennevnte ansvarsklausuler gjelder i samme grad til fordel for våre utøvende organer, juridiske representanter, ansatte og andre stedfortredende agenter.

10. Intellectual property rights

Immaterielle rettigheter

10.1 All intellectual property rights, such as, copyrights, trademark rights, design rights, patent rights, utility model rights and know-how, as well as, non-protected inventions, industrial experience, trade secrets, to our delivery items and services as well as to manufacturing processes and all processes related thereto, their application, to components, to software (including source and object code as well as user documentation, algorithms, user interface, etc.), to processes, plans, sketches, descriptions, drawings, manuals, instructions and installation instructions, calculations, offers, quotations, other technical documents as well as samples, prototypes, catalogues, brochures, illustrations and the like – irrespective of the time at which they are disclosed to the Customer – belong exclusively to ourselves or our licensors. The Customer is granted the right only to use the subject matter of the contract for its intended purpose.

Alle immaterielle rettigheter, slik som opphavsrett, varemerkerettigheter, designrettigheter, patentrettigheter, bruksmodellrettigheter og kunnskap, samt ikke-beskyttede oppfinnelser, industriell erfaring, forretningshemmeligheter, også til våre leveringsartikler og -tjenester når det gjelder produksjonsprosesser og alle prosesser knyttet til disse, deres anvendelse, til arbeidsemner, til programvare (inkludert kilde- og objektkode samt brukerdokumentasjon, algoritmer, brukergrensesnitt, osv.), til prosesser, planer, skisser, beskrivelser, tegninger, bruksanvisninger, instruksjoner og monteringsanvisninger, beregninger, tilbud, andre tekniske dokumenter samt prøver, prototyper, kataloger, brosjyrer, illustrasjoner og lignende – uavhengig av når de blir utlevert til Kunden – tilhører utelukkende Selskapet selv eller Selskapets lisensgivere. Kunden gis kun rett til å bruke gjenstanden i avtalen til det tiltenkte formålet.

10.2 We reserve unrestricted title and copyright to offers, quotations, drawings and all other documents and supporting items; they must not be made accessible to third parties nor used for their or other purposes. If an order is not placed, the aforementioned documents and supporting items shall be returned or destroyed immediately at our request.

Selskapet forbeholder seg ubegrenset eiendomsrett og opphavsrett til tilbud, tegninger og alle andre dokumenter samt støttende elementer. De må ikke gjøres tilgjengelige for tredjeparter eller brukes til deres eller andre formål. Hvis en bestilling ikke legges inn, skal de nevnte dokumentene og de støttende elementene returneres eller destrueres umiddelbart på Selskapets forespørsel.

10.3 We are exclusively and fully entitled to claim rights to services, developments, findings, inventions and the like which arise within the context of services provided by us, even if a delivery or service is made on the basis of a Customer specification or the Customer otherwise contributes thereto. Any rights arising on the side of the Customer are automatically transferred to us when they arise, so that we become the sole owner of therights and the party entitled to exercise them.

Selskapet er utelukkende og fullt berettiget til å kreve rettighetene for sine tjenester, utviklinger, funn, oppfinnelser og lignende som oppstår i sammenheng med tjenester levert av Selskapet, selv om en leveranse eller tjeneste er utført på grunnlag av en kundespesifikasjon eller Kunden på annen måte bidrar til dette. Eventuelle rettigheter som oppstår på Kundens side blir automatisk overført til Selskapet i det øyeblikket de oppstår, slik at Selskapet blir eneeier av rettighetene og dermed den parten som har rett til å utøve dem.

11. Confidentiality

Taushetsplikt

11.1 The contents of our offers are to be kept confidential. Any form of active or passive disclosure of all or part of the content requires our prior express written approval. The same applies to all contents of the contractual relationship with ourselves.

Innholdet i Selskapets tilbud skal holdes konfidensielt. Enhver form for direkte eller indirekte avsløring av hele eller deler av innholdet krever Selskapets skriftlige forhåndsgodkjenning. Det samme gjelder alt innhold i avtaleforholdet med Selskapet.

11.2 The Customer grants us permission to list the Customer as a reference customer in publicly accessible media (particularly the Internet), until such permission is withdrawn.

Kunden gir Selskapet tillatelse til å oppføre Kunden som referansekunde i offentlig tilgjengelige medier, herunder på internett, inntil slik tillatelse trekkes tilbake.

12. Health And Safety

Helse Og Sikkerhet

12.1 The Customer undertakes to comply with all statutory and other legally or contractually prescribed regulations with regard to the protection of the health and safety of all persons deployed within the scope of the execution of the order. Furthermore, the Customer shall remove hazards to our personnel and the personnel of any subcontractors or suppliers used for the entire duration of the service provision at the Customer or within the Customer’s area of responsibility.

Kunden forplikter seg til å overholde alle lovbestemte og andre lov- eller kontraktsmessige forskrifter med hensyn til beskyttelse av helse og sikkerhet for alle personer som er utplassert innenfor rammen av utførelsen av bestillingen. Videre skal Kunden eliminere eventuelle farer for vårt personell samt for personellet til eventuelle underleverandører eller leverandører som brukes under hele varigheten av tjenesteytelsen hos Kunden eller innenfor Kundens ansvarsområde.

12.2 We expressly reserve the right to withdraw our personnel and/or the personnel of our subcontractors/suppliers from the locations of the respective service provision, at short notice if need be, if the above-mentioned requirements cease to be met or in the event of a foreseeable, direct or indirect hazard. Any forms of such hazard constitute a hindrance and/or interruption attributable to the Customer. For the duration of the hindrance/interruption, we shall be released from our contractual obligations and fully indemnified and held harmless.

Selskapet forbeholder seg retten til å trekke sitt personell og/eller personellet til Selskapets underleverandører/leverandører ut av lokalitetene for den respektive tjenesteytelsen, om nødvendig på kort varsel, dersom de ovennevnte kravene ikke lenger oppfylles eller i tilfelle en forutsigbar, direkte eller indirekte fare oppstår. Enhver form for slik fare utgjør en hindring og/eller avbrudd som tilskrives Kunden. Så lenge hindringen/avbruddet varer, skal Selskapet fritas fra sine avtalemessige forpliktelser og holdes fullstendig skadesløse.

13. Data Protection

Personvern

We process personal data in accordance with our Data Privacy Statement (https://www.fronius.com/nb-no/norway/data-sikkerhetserklaering).

Selskapet behandler personopplysninger i samsvar med sin personvernerklæring (https://www.fronius.com/nb-no/norway/data-sikkerhetserklaering).

14. Applicable Law; Dispute Resolution

Gjeldende Lovgivning; Tvisteløsning

14.1 Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with these Terms and Conditions and the Special Section, including agreements entered hereto, shall (to the extent possible) be settled through negotiations. If such negotiations falls through, the dispute shall be resolved according to Norwegian law by ordinary court proceedings with the Buskerud District Court as the legal venue.

Enhver tvist mellom Kunden og Selskapet knyttet til de Generelle Vilkårene og de Spesielle Vilkårene, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Buskerud tingrett som verneting.

14.2 Upon entering into the agreement, the Customer is aware of and accepts the agreed legal venue.

Ved inngåelse av avtalen er Kunden kjent med og akseptert avtalt verneting.

15. Severability Clause

Delvis Ugyldighet

15.1 If individual provisions of these Terms and Conditions of Delivery and Payment are legally ineffective, invalid or unenforceable, the effectiveness, validity and enforceability of the remaining provisions shall remain unaffected. In such a case, the parties agree that the provision in question shall be replaced by a provision which comes as close as possible to it in terms of its economic outcome and which is not ineffective, invalid or unenforceable and which comes as close as possible to the intention of the contracting parties at the time the contract was concluded. The same shall apply to any loopholes in the contract.

Hvis de individuelle bestemmelsene i disse vilkårene for levering og betaling er eller blir ugyldig, lovstridig eller på annen måte ikke kan gjennomføres, skal Kunden og Selskapet samarbeide om å finne frem til tilpasninger og endringer som på best mulig måte reparere vedkommende ugyldighet etc., slik at avtalen som helhet blir mest mulig i samsvar med den opprinnelige avtale og dens intensjon.

B. Special Section

Spesiell Del

This Special Section of these Terms and Conditions of Delivery and Payment applies to the special areas contained therein in addition to the General Section.De Spesielle Vilkårene gjelder i tillegg til de Generelle Vilkårene.

Ved eventuell motstrid skal de Spesielle Vilkårene ha forrang.

I. Special Provisions for Software

Spesielle Bestemmelser for Programvare

16. Scope of Services; System Requirements; Contract Processing

Omfang av Tjenester; Systemkrav; Avtalebehandling

16.1 The functional scope of the software is conclusively defined in the respective service description and/or user documentation.

Det funksjonelle omfanget av programvaren er endelig definert i den respektive tjenestebeskrivelsen og/eller brukerdokumentasjonen.

16.2 We provide the Customer with software exclusively in object code. We may also provide the Customer with the associated user documentation in purely digital form (e.g. as a PDF document or online help) at our discretion. Unless otherwise agreed, we shall provide software and user documentation in German only.

Programvaren gis utelukkende i objektkode. Selskapet kan, etter eget skjønn, gi Kunden den tilhørende brukerdokumentasjonen i ren digital form (f.eks. som PDF-dokument eller nettbasert hjelp). Med mindre annet er avtalt, skal Selskapet levere programvare og brukerdokumentasjon på engelsk.

16.3 The software is standard software. It shall be adapted to special requirements of the Customer only in exceptional cases and only after express written agreement.

Programvaren er en standard programvare. Den skal kun tilpasses spesielle krav fra Kunden i unntakstilfeller og bare dersom det er uttrykkelig skriftlig avtalt.

16.4 We provide installation and configuration services only in exceptional cases and only by separate agreement.

Selskapet tilbyr installasjons- og konfigureringstjenester i unntakstilfeller og bare etter særskilt skriftlig avtale.

16.5 The system requirements for use of the software result from the respective service description and/or user documentation. It is the Customer’s responsibility to ensure that the Customer has a suitable and adequate hardware and software environment in line with the system requirements.

Systemkravene for bruk av programvaren følger av den respektive tjenestebeskrivelsen og/eller brukerdokumentasjonen.

Det er Kundens ansvar å sikre at Kunden har et passende og tilstrekkelig maskinvare- og programvaremiljø i tråd med systemkravene.

16.6 If we process personal data on the Customer’s behalf in connection with the software provided by us, we shall conclude a separate data processing agreement with the Customer in this regard.

Hvis Selskapet behandler personopplysninger på vegne av Kunden i forbindelse med programvaren som leveres, vil Selskapet inngå en egen databehandlingsavtale med Kunden i denne forbindelse.

17. Copyright Notices; Software Protection

Merknader om Opphavsrett; Programvarebeskyttelse

17.1 Copyright notices, serial numbers or other features intended to identify the program may not be removed from the software or changed.

Merknader om opphavsrett, serienumre eller andre funksjoner beregnet på å identifisere programmet kan ikke fjernes fra programvaren eller endres.

17.2 The Customer shall take suitable measures to secure the software and, if applicable, the access data for online access against access by unauthorised third parties. In particular, all copies of the software as well as the access data shall be kept in a protected location.

Kunden skal iverksette passende tiltak for å sikre programvaren og eventuelt tilgangsdataene for nettilgang mot tilgang fra uautoriserte tredjeparter. Spesielt skal alle kopier av programvaren samt tilgangsdata oppbevares på et trygt sted.

18. Software Purchase

Kjøp Av Programvare

If it is agreed that the Customer acquires the software on a permanent basis, this clause 18 shall also apply.

Dersom det er avtalt at Kunden anskaffer programvaren på permanent basis, gjelder også denne klausulen 18

18.1 Granting of rights

Tildeling Av Rettigheter

18.1.1 After the agreed fee has been paid, we grant the Customer a simple, non-exclusive right to use the software for the intended purpose for an unlimited period of time. The right of use is limited to the agreed number of users or number of devices. Depending on the type of license agreed, the software may only be used by a maximum number of natural persons or on a maximum number of devices corresponding to the number of licenses purchased by the Customer. Permitted use includes the installation of the software, loading into main memory and the intended use by the Customer. The number of licenses and the type and scope of use shall otherwise be determined by the agreement reached, when applicable.

Etter at den avtalte lisensavgiften er betalt, gis Kunden en enkel, ikke-eksklusiv rett til å bruke programvaren for det tiltenkte formålet i ubegrenset tidsperiode. Bruksretten er begrenset til avtalt antall brukere eller antall enheter. Avhengig av hvilken type lisens som er avtalt, kan programvaren kun brukes av et maksimalt antall fysiske personer eller på et maksimalt antall enheter som tilsvarer antall lisenser som Kunden har kjøpt. Tillatt bruk inkluderer installasjon av programvaren, lasting inn til hovedminnet og den tiltenkte bruken av Kunden. Antall lisenser, type og bruksomfang skal ellers bestemmes av avtalen som er inngått, når det er relevant.

18.1.2 The Customer is entitled to make a backup copy if this is necessary to secure future use. The Customer shall visibly affix the note “Backup copy” as well as a copyright notice of the maker on the created backup copy. If software is provided with technical copy protection, the Customer shall receive a replacement copy at short notice upon request in the event of damage to a supplied data medium or the transmitted files.

Kunden har rett til å opprette en sikkerhetskopi dersom dette er nødvendig for å sikre fremtidig bruk. Kunden skal synlig påføre merknaden "Sikkerhetskopi" samt en melding om opphavsrett fra produsenten på den opprettede sikkerhetskopien. Dersom programvaren er utstyrt med teknisk kopibeskyttelse, skal Kunden på forespørsel på kort varsel motta en erstatningskopi i tilfelle skader på et levert datamedium eller de overførte filene.

18.1.3 The Customer may permanently transfer the acquired copy of the software to a third party, handing over the user documentation, if the Customer stops using the software entirely, removes all installed copies from its computers and deletes all copies on other data media or hands them over to us, unless it is legally obliged to retain them for a longer period. Upon request, the purchaser shall confirm to us in writing that the aforementioned measures have been carried out in full or, where applicable, explain the reasons for longer retention. The purchaser shall expressly agree with the third party to observe the scope of the rights of use in accordance with the provisions of this Clause 18 and shall provide us with evidence of this upon request.

Kunden kan permanent overføre den anskaffede kopien av programvaren til en tredjepart og overlevere brukerdokumentasjonen dersom Kunden helt slutter å bruke programvaren, fjerner alle installerte kopier fra alle datamaskinene og sletter alle kopier på andre datamedier eller overleverer dem til Selskapet, med mindre det finnes en juridisk forpliktelse til å beholde dem over en lengre periode. På forespørsel skal Kunden bekrefte skriftlig overfor Selskapet at de ovennevnte tiltakene er utført i sin helhet, eller eventuelt forklare årsakene til lengre oppbevaring. Kunden skal uttrykkelig avtale med tredjeparten at de forplikter seg til å overholde omfanget av bruksrettighetene i samsvar med bestemmelsene i denne klausul 18 og skal på forespørsel gi Selskapet bevis for dette.

18.1.4 The Customer is only entitled to otherwise copy or decompile the software to the extent that this is provided for by law. For decompilation, however, this shall only apply on condition that we have not made the necessary information available to theCustomer upon request within a reasonable period of time.

Kunden har kun rett til å kopiere eller dekompilere programvaren i den utstrekning dette er fastsatt ved lov. For dekompilering skal dette imidlertid kun gjelde under forutsetning av at Selskapet ikke har gjort den nødvendige informasjonen tilgjengelig for Kunden på forespørsel innen rimelig tid.

18.1.5 Furthermore, the Customer is not entitled to reproduce, distribute, rent out (in particular not as software as a service), make available to the public (e.g. via the Internet), sub-license or modify, translate, edit or otherwise rework the software in whole or in part. The Customer’s right to transfer use of the software for a limited period of time for neither direct nor indirect profit-making purposes (lending) remains unaffected.

Videre har Kunden ikke rett til å reprodusere, distribuere, leie ut (spesielt ikke som programvare som en tjeneste), gjøre tilgjengelig for allmennheten (f.eks. via Internett), underlisensiere eller endre, oversette, redigere eller på annen måte omarbeide programvaren helt eller delvis. Kundens rett til å overføre bruk av programvaren i en begrenset periode for verken direkte eller indirekte verdiskapende formål (utlån) forblir upåvirket.

18.1.6 If we provide the Customer with updates, upgrades and/or new versions of the software under the warranty or for any other reason, the following shall apply: The transfer of rights to the Customer is conditional upon the transfer of a newer, independently executable version of the software. The Customer shall receive rights of use to this newer software version to the same extent as to the previous software version; the rights to the previous software version shall expire at the same time; however, we will allow use of the previous version until the software provided has been installed or, in the event of defects in the software most recently provided, until these defects have been remedied.

Hvis Selskapet gir Kunden oppdateringer, oppgraderinger og/eller nye versjoner av programvaren under garantien eller av hvilken som helst annen grunn, gjelder følgende: Overføringen av rettigheter til Kunden er betinget av overføring av en nyere, uavhengig kjørbar versjon av programvaren. Kunden skal motta bruksrettighetene til denne nyere programvareversjonen i samme grad som til den tidligere programvareversjonen. Rettighetene til den forrige programvareversjonen skal utløpe samtidig. Selskapet vil imidlertid tillate bruk av den forrige versjonen fram til den leverte programvaren er installert eller, i tilfelle feil i den sist leverte programvaren, fram til disse feilene er utbedret.

18.2 Warranty

Garanti

18.2.1 We warrant the agreed quality and warrant that the Customer can use the software without infringing rights of third parties.

Selskapet garanterer for den avtalte kvaliteten og garanterer at Kunden kan bruke programvaren uten å krenke noen tredjepartsrettigheter.

18.2.2 Our warranty does not apply to errors that are due to the software being used in a hardware and software environment that does not meet the requirements specified by us or to the fact that the purchaser has made changes and modifications to the software without being legally entitled to do so or other than on the basis of prior consent declared by us at least in text form.

Garantien gjelder ikke for feil som skyldes at programvaren brukes i et maskinvare- og programvaremiljø som ikke oppfyller kravene spesifisert av Selskapet, eller at Kunden har foretatt endringer og modifikasjoner av programvaren uten å ha juridisk rett til å gjøre dette, eller av hvilken som helst annen grunn som ikke er basert på et skriftlig forhåndssamtykke fra Selskapet.

18.2.3 In the case of updates, upgrades and deliveries of new versions, claims for defects shall be limited to the new features provided by the update, upgrade or new version compared to the previous version. If we provide the Customer with updates, upgrades or new versions free of charge without being legally obliged to do so, warranty and liability shall be governed by Clause 21. In this case, the Customer is free to use the previous version (downgrade); we will make this available to the Customer again if required. Claims of the Customer due to defects of the previous version are excluded to the extent that these defects would be eliminated by installing the current version provided by us.

I tilfelle oppdateringer, oppgraderinger og leveranser av nye versjoner, skal krav om mangler begrenses til de nye funksjonene som oppdateringen, oppgraderingen eller den nye versjonen gir sammenlignet med forrige versjon. Hvis Selskapet gir Kunden oppdateringer, oppgraderinger eller nye versjoner gratis uten å være juridisk forpliktet til det, skal garantien og ansvarsforholdet reguleres av klausul 21. I dette tilfellet står Kunden fritt til å bruke den forrige versjonen (nedgradering). Selskapet vil gjøre denne tilgjengelig for Kunden på nytt om nødvendig. Krav fra Kunden på grunn av mangler i den forrige versjonen er utelukket i den grad disse feilene ville blitt eliminert ved å installere den nyeste versjonen levert fra Selskapet.

18.2.4 We shall also meet our obligation to remedy defects by providing reasonable and acceptable workarounds, providing updates with an automatic installation routine available to download from a website, informing the Customer about these and offering the Customer telephone support to solve installation problems. In the case of subsequent delivery, the Customer will accept any new version of the software unless this has unreasonable negative effects. In the event of defects of title, we will, at our own discretion, enable the Customer to use the contractual software in a legally unobjectionable manner or modify the software in such a way that the rights of third parties are no longer infringed.

Selskapet skal også oppfylle sine forpliktelser til å utbedre mangler ved å tilby rimelige og akseptable løsninger, gi oppdateringer med en automatisk installasjonsrutine som er tilgjengelig for nedlastning fra et nettsted, informere Kunden om disse og tilby Kunden telefonstøtte for å løse installasjonsproblemer. Ved senere leveringer vil Kunden godta enhver ny versjon av programvaren med mindre dette har urimelige negative virkninger. Ved mangler på opphavsrett vil Selskapet etter eget skjønn gjøre Kunden i stand til å bruke den avtalemessige programvaren på en juridisk korrekt måte eller modifisere programvaren på en slik måte at rettighetene til tredjeparter ikke lenger krenkes.

18.2.5 Where a data carrier is provided, the limitation period shall begin at the time of its delivery. Where data is provided via download from the Internet, it shall begin after notification and activation of the access data for the download area. Where updates, upgrades and new versions are delivered, the limitation period for these items shall commence at the time each is provided. The foregoing is without prejudice to Clause 7.3.3.

Dersom det er levert en databærer, begynner reklamasjonsfristen på tidspunktet for leveringen. Der data leveres via nedlastning fra Internett, skal den begynne etter varsling og aktivering av tilgangsdataene for nedlastingsområdet. Der det leveres oppdateringer, oppgraderinger og nye versjoner, skal reklamasjonsfristen for disse elementene begynne på det tidspunktet hver enkelt leveres. Det foregående gjelder i tillegg til klausul 7.3.

18.2.6 If we have concluded a software maintenance agreement with the Customer, the period for removal of defects shall be based on the term of the software maintenance agreement.

Dersom Selskapet har inngått en vedlikeholdsavtale for programvaren med Kunden, skal fristen for fjerning av mangler være basert på denne vedlikeholdsavtalen.

19. Software Maintenance

Vedlikehold av Programvarei

f it is agreed that we will provide the Customer with updates, upgrades and/or new versions of a sold software for a certain period of time, this Clause 19 shall also apply, unless a separate software maintenance agreement is executed.

Dersom det er avtalt at Selskapet skal gi Kunden oppdateringer, oppgraderinger og/eller nye versjoner av en solgt programvare for en bestemt tidsperiode, skal også denne klausulen 19 gjelde, med mindre det inngås en separat vedlikeholdsavtale for programvaren.

19.1 Scope of services; granting of rights; 

Warrantyomfang av tjenester; tildeling av rettigheter; Garanti

19.1.1 We continuously develop the software and provide the Customer with the latest version of the software for download via the Internet during the term of the software maintenance agreement.

Selskapet utvikler programvaren kontinuerlig og gir Kunden den nyeste versjonen av programvaren for nedlastning via Internett mens vedlikeholdsavtalen løper.

19.1.2 Wherever technically possible, we will eliminate any software errors within a reasonable period of time by providing updates, upgrades and/or new versions for download via the Internet. An error is deemed to exist if the software does not fulfil the functions specified in the service description, delivers faulty results or does not function properly in any other respect, such that use of the software is impossible or restricted. We provide our services based on the latest and immediately preceding versions of the software and on the interests of all software users. We do not provide troubleshooting for earlier versions of the software.

Der det er teknisk mulig, vil Selskapet eliminere eventuelle programvarefeil innen rimelig tid ved å tilby oppdateringer, oppgraderinger og/eller nye versjoner for nedlastning via Internett. En feil anses å foreligge dersom programvaren ikke oppfyller funksjonene som er spesifisert i tjenestebeskrivelsen, gir feilaktige resultater eller ikke fungerer som den skal på enhver annen måte, slik at bruk av programvaren er umulig eller begrenset. Selskapet tilbyr tjenester basert på de siste og umiddelbart foregående versjonene av programvaren og basert på interessene til alle brukerne av programvaren. Selskapet tilbyr ikke feilsøking for tidligere versjoner av programvaren.

19.1.3 Concerning the granting of rights and the warranty for updates, upgrades and/or new versions, Clauses 18.1 and 18.2 apply mutatis mutandis. If we have granted the Customer rights to use software which is the subject of the software maintenance agreement to an extent that differs from the scope of Clause 18.1, we will grant the Customer rights to use updates, upgrades and/or new versions which we provide to the Customer under the software maintenance agreement to such different agreed extent.

Når det gjelder tildeling av rettigheter og garantien for oppdateringer, oppgraderinger og/eller nye versjoner, gjelder klausulene 18.1 og 18.2 mutatis mutandis. Hvis Selskapet har gitt Kunden rettigheter til å bruke programvaren som er regulert i en vedlikeholdsavtale, i en grad som avviker fra omfanget i klausul 18.1, vil Selskapet gi Kunden rettigheter til å bruke oppdateringer, oppgraderinger og/eller nye versjoner som Selskapet leverer til Kunden i henhold til vedlikeholdsavtalen for programvare i samme omfang som avtalt.

19.2 Fees; Duration; Termination

Avgifter; Varighet, Avslutning

19.2.1 The amount and due date of the fees shall be determined by the respective agreement.Beløpet og forfallsdatoen for avgiftene fastsettes i den enkelte avtale med Kunden.19.2.2If the contract is concluded for a fixed period, it ends at the end of the period without notice of termination being required.Dersom avtalen inngås for en bestemt periode, opphører avtalen automatisk ved utløpet av perioden uten varsel om oppsigelse.

19.2.3 If the contract is concluded for an indefinite period, it may be terminated by either party at six (6) weeks’ notice to the end of any calendar quarter.

Hvis avtalen er inngått på ubestemt tid, kan den sies opp av hver av partene med seks (6) ukers varsel. Avtalen ved avsluttes ved første kalenderkvartal seks uker etter at den er sagt opp.

19.2.4 The foregoing is without prejudice to the right of either party to terminate the contract with immediate effect for good cause.

Det foregående berører ingen av partenes rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning, dersom avtalen er vesentlig misligholdt av en av partene.

19.2.5 Notice of termination must be served in writing.

Varsel om oppsigelse må skje skriftlig.

20. Software Leasing

Leasing av Programvare

If it is agreed that the Customer may use the software for a limited period, this Clause 20 shall additionally apply.

Dersom det er avtalt at Kunden skal bruke programvaren over en begrenset periode, gjelder også denne klausulen 20.

20.1 Granting of rights

Tildeling av Rettigheter

20.1.1 After payment of the agreed fee, we will grant the Customer a simple, non-exclusive, non-transferable and non-sublicensable right for a limited period of time to use the software as intended. In all other respects, Clause 18.1.1 shall apply mutatis mutandis.

Etter betaling av den avtalte lisensavgiften, vil Selskapet gi Kunden en enkel, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar rett i en begrenset periode til å bruke programvaren etter hensikten. I alle tilfeller skal klausulen 18.1.1 gjelde mutatis mutandis.

20.1.2 Clauses 18.1.2 and 18.1.4 shall apply mutatis mutandis. Furthermore, the Customer is not entitled to reproduce, distribute, lend, rent out (in particular not as software as a service), make available to the public (e.g. via the Internet), sub-license or modify, translate, edit or otherwise rework the software in whole or in part.

Klausulene 18.1.2 og 18.1.4 skal gjelde mutatis mutandis. Videre har ikke Kunden rett til å reprodusere, distribuere, låne ut, leie ut (spesielt ikke som programvare som en tjeneste), gjøre tilgjengelig for allmennheten (f.eks. via Internett), underlisensiere eller modifisere, oversette, redigere eller på annen måte omarbeide programvaren helt eller delvis.20.1.3Clause 18.1.6 applies mutatis mutandis.Klausulen 18.1.6 gjelder mutatis mutandis.

20.2 Scope Of Service

Tjenestens omfang

20.2.1 We continuously develop the software and provide the Customer with the latest version of the software during the agreed period.

Selskapet utvikler programvaren kontinuerlig og gir Kunden den nyeste versjonen av programvaren under den avtalte perioden.

20.2.2 Wherever technically possible, we will eliminate any software errors within a reasonable period of time. An error is deemed to exist if the software does not fulfil the functions specified in the service description, delivers faulty results or does not function properly in any other respect, such that use of the software is impossible or restricted.

Der det er teknisk mulig, vil Selskapet eliminere eventuelle programvarefeil innen rimelig tid. En feil anses å foreligge dersom programvaren ikke oppfyller funksjonene som er spesifisert i tjenestebeskrivelsen, gir feilaktige resultater eller ikke fungerer som den skal på enhver annen måte, slik at bruk av programvaren er umulig eller begrenset.

20.3 Special conditions for provision via the internet

Spesielle Bestemmelser for Levering via internett

20.3.1 In the event that the software is provided via a server operated by us or on our behalf (Software as a Service, SaaS), this Clause 20.3 shall additionally apply.

Hvis programvaren leveres via en server som drives av Selskapet eller på Selskapets vegne (Software as a Service, SaaS), skal denne klausulen 20.3 også gjelde.

20.3.2 The Customer requires an Internet connection in order to use the software. Further requirements result from the service description, the user documentation and the system requirements.

Kunden må ha Internett-tilkobling for å bruke programvaren. Ytterligere krav følger av tjenestebeskrivelsen, brukerdokumentasjonen og systemkravene.

20.3.3 We are not responsible for the permanent availability of the application and are entitled to restrict or terminate its use in whole or in part if necessary, with regard to capacity restrictions, security or integrity. Furthermore, the application is wholly or partially unavailable during maintenance periods (e.g. when new software is being36/43installed); we will endeavor to schedule planned maintenance periods at times of lowuse if possible.

Selskapet er ikke ansvarlige for at programvaren er permanent tilgjengelig og har rett til å begrense eller avslutte bruken helt eller delvis hvis det er nødvendig med hensyn til kapasitetsbegrensninger, sikkerhet eller integritet. Videre er programvaren helt eller delvis utilgjengelig i vedlikeholdsperioder (f.eks. når ny programvare installeres). Selskapet vil bestrebe seg på å planlegge vedlikeholdsperiodene til tider med lite bruk, hvis mulig.

20.3.4 We shall provide the Customer with the storage space on a server required for the intended use of the software. The Customer is not entitled to make this storage space available to a third party. The Customer undertakes not to store any unlawful content or content that is in breach of laws, official requirements or the rights of third parties on the storage space provided.

Selskapet skal gi Kunden lagringsplassen som kreves på en server for den tiltenkte bruken av programvaren. Kunden har ikke rett til å gjøre denne lagringsplassen tilgjengelig for en tredjepart. Kunden forplikter seg til ikke å lagre ulovlig innhold eller innhold som er i strid med lover eller rettigheter til tredjeparter på den gitte lagringsplassen.

20.3.5 The Customer is itself responsible for the entry and maintenance of its data and information required in order to use SaaS services. The Customer is obliged to check its data and information for viruses or other harmful components before entering them and to use state-of-the-art virus protection programs for this purpose.

Kunden er selv ansvarlig for inntasting og vedlikehold av sine egne data og informasjon som kreves for å bruke SaaS-tjenestene. Kunden er forpliktet til å kontrollere at dataene og informasjonen ikke inneholder virus eller andre skadelige arbeidsemner før de går inn, og Kunden plikter derfor å bruke avanserte antivirusprogrammer for dette formålet.

20.3.6 It is the Customer’s responsibility to back up its data on a regular basis. We shall not be liable for loss of data where such loss is due to the Customer’s failure to carry out regular data backups so as to ensure that lost data can be restored with reasonable effort. The foregoing is without prejudice to Clause 9.

Det er Kundens ansvar å sikkerhetskopiere egne data med jevne mellomrom. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for tap av data der slikt tap skyldes at Kunden ikke har utført regelmessige sikkerhetskopier av data for å sikre at data som er tapt kan gjenopprettes med rimelig innsats. Dette gjelder uavhengig av hva som fremgår av klausul 9.

20.4 Fees; Duration; Termination

Avgifter; Varighet, Avslutning

20.4.1 The amount and due date of the fees shall be determined by the respective agreement.

Beløpet og forfallsdatoen for lisensavgiftene fastsettes i den enkelte avtalen med Kunden.

20.4.2 If the contract is concluded for a fixed period, it ends at the end of the period without notice of termination being required.

Dersom avtalen inngås for en bestemt periode, opphører avtalen automatisk ved utløpet av perioden uten varsel om oppsigelse.

20.4.3 If the contract is concluded for an indefinite period, it may be terminated by either party at six (6) weeks’ notice to the end of any calendar quarter.

Hvis avtalen er inngått på ubestemt tid, kan den sies opp av hver av partene med seks (6) ukers varsel. Avtalen ved avsluttes ved første kalenderkvartal seks uker etter at den er sagt opp.

20.4.4 The foregoing is without prejudice to the right of either party to terminate the contract with immediate effect for good cause.

Det foregående berører ingen av partenes rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning, dersom avtalen er vesentlig misligholdt av en av partene.

20.4.5 Notice of termination must be served in writing.

Varsel om oppsigelse må skje skriftlig.

20.4.6 In the event of termination, the Customer shall cease using the software and remove all installed copies of the software from its computers and destroy any backup copies of the software that have been made.

Ved oppsigelse skal Kunden slutte å bruke programvaren og fjerne alle installerte kopier fra alle datamaskinene og slette eventuelle sikkerhetskopier av programvaren som er laget.。

20.5 Warranty (Maintenance)

Vedlikehold

20.5.1 Notwithstanding Clause 7.1.8, we warrant that the software will remain compliant with the contract (through updating) during the term of the contract and that no third-party rights will prevent use of the software in compliance with the contract.

I tillegg til det som følger av klausul 7.1.8, garanterer Selskapet at programvaren vil forbli i samsvar med avtalen gjennom oppdatering i løpet av avtaleperioden, og at ingen tredjepartsrettigheter vil forhindre at programvaren kan brukes i samsvar med avtalen.

20.5.2 For defects already existing at the time the contract was concluded, we are only liable for compensation if we are found to be at fault through an adjudication process. The foregoing is without prejudice to Clause 9.

For mangler som allerede eksisterte når avtalen ble inngått, er Selskapet kun erstatningspliktige dersom Selskapet finner feil gjennom en vurderingsprosess. Dette punkt 20.5 får ikke betydning for klausulen 9.

20.5.3 Clause 18.2.3 applies mutatis mutandis.

Klausulen 18.2.3 gjelder mutatis mutandis.

21. Provision of software free of charge

Levering av gratis Programvare

If we provide the Customer with software free of charge, whether for an unlimited period of time (gifted) or for a limited period of time (lent), this Clause 21 shall additionally apply.

Hvis Selskapet gir kunden programvaren gratis, enten for en ubegrenset periode eller for en begrenset periode, skal denne klausulen 21 gjelde i tillegg.

21.1 Granting Of Rights

Tildeling av Rettigheter

For the granting of rights, the provisions in Clause 18.1 and/or Clause 20.1 apply mutatis mutandis.

For tildelingen av rettigheter, gjelder bestemmelsene i klausul 18.1 og/eller klausul 20.1 mutatis mutandis.

21.2 Warranty; Liability

Ansvarsforhold

21.2.1 In the event of material defects, we shall be liable for direct damage caused to the Customer because a defect in the software was fraudulently concealed from the Customer, and for consequential damage caused by defects due to intent or gross negligence on our part. Any further warranty for material defects is excluded. The Customer shall have no claim to the rectification of errors.

Ved materielle mangler på programvaren er Selskapet ansvarlige for den direkte skaden som er påført Kunden dersom en feil i programvaren var skjult for Kunden på uredelig vis, samt følgeskader forårsaket av mangler som skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Selskapets side. Selskapet er ikke ansvarlige for øvrige materielle mangler.

21.2.2 In the event of defects of title, we shall only be liable for damages incurred by the Customer because a defect of title to the software was fraudulently concealed from the Customer. Any further warranty for defects of title is excluded.

I tilfelle av manglende opphavsrett, er Selskapet kun ansvarlige for skader som Kunden har pådratt seg fordi mangelen på opphavsretten til programvaren ble skjult for Kunden på uredelig vis. Enhver ytterligere garanti for mangel på opphavsrett er utelukket.

21.2.3 We are only liable for intent and gross negligence, any further liability being excluded. However, liability under the Product Liability Act (Produktansvarsloven) remains unaffected.

Selskapet er kun ansvarlige for forsettlig og grov uaktsomhet, ethvert ytterligere ansvar er utelukket. Ansvaret i henhold til produktansvarsloven forblir imidlertid upåvirket.

II. Special provisions for our Business Unit Solar Energy

Spesielle bestemmelser for Forretningsområdet «Solar Energy»

22. Guarantee

Produktgaranti

End-customers (both consumers and businesses) may be entitled to a guarantee for products of our Business Unit SOLAR ENERGY by separate agreement. The respective Fronius guarantee conditions apply, available at https://www.fronius.com/solar/warranty.

The guarantee period can be extended by the end-customer against payment in accordance with the Fronius guarantee conditions.

Sluttkunder (både privatkunder og bedrifter) kan ha rett til en produktgaranti fra Selskapets forretningsenhet «SOLAR ENERGY» etter separat avtale. De respektive Fronius-garantibetingelsene gjelder, og er tilgjengelige på https://www.fronius.com/solar/warranty

Garantiperioden kan forlenges av sluttkunden mot betaling i henhold til Fronius’ garantivilkår.

III. Special Provisions for our Business Unit Perfect Welding (Excludingautomation)

Spesielle bestemmelser for Forretningsområdet «Perfect Welding» (Unntatt Automatisering)

23. Guarantee

Produktgaranti

For products of our Business Unit PERFECT WELDING (excluding AUTOMATION), end-customers (both consumers and businesses) can obtain guaranties against payment or activate them by registering, subject to a separate agreement. The respective Fronius guarantee conditions apply, available at www.fronius.com/en/welding-technology/products/services/support/extended-warranty/extended-warranty

For produkter fra forretningsområdet «PERFEKT WELDING» (unntatt automatisering), kan sluttkundene (både privatkunder og bedrifter) få garantier mot betaling eller aktivere dem ved å registrere seg i en separat avtale. De respektive Fronius-garantibetingelsene gjelder. Disse kan du se under https://www.fronius.com/en/welding-technology/products/services/support/extended-warranty/extended-warranty

IV. Special provisions for automation in the Business Unit Perfect Welding

Spesielle bestemmelser for automatisering i for Forretningsområdet Perfect Welding

24. Delivery

Levering

24.1 Subject to the agreement of a different delivery date, we shall deliver at the earliest 20 weeks after the contract is concluded.

Med forbehold om en avtale om annen leveringsdato, skal Selskapet levere tidligst 20 uker etter at avtalen med Kunden er inngått.

25. Acceptance; Operational Handover

Aksept; Overtakelse av Drift

25.1A s soon as the object of sale is ready for collection, we shall notify the Customer accordingly. If agreed, preliminary acceptance (Factory Acceptance Test, FAT) will then take place in our factory within two weeks of notification of readiness for collection.

Så snart varen er klart for henting, skal Selskapet varsle Kunden om dette. Dersom det er avtalt, vil foreløpig aksept (Factory Acceptance Test, FAT) deretter skje på Selskapets fabrikk innen to uker etter varselet om at varene er klare for henting.

25.2 The Customer shall collect the object of sale or have it collected within two weeks after notification of readiness for collection or within one week after successful preliminary acceptance.

Kunden skal hente salgsobjektet eller få det hentet innen to uker etter varselet om at det er klart for henting, eller innen én uke etter at Kunden har gitt en foreløpig aksept.

25.3 Within 45 days after collection or other delivery, final acceptance (Site Acceptance Test, SAT) will take place at the Customer’s place of business or any other agreed place of use of the object of sale.

Innen 45 dager etter hentingen eller annen form for levering, vil den endelige aksepten (Site Acceptance Test, SAT) finne sted på Kundens forretningssted eller hvilket som helst annet avtalt brukssted for utstyret som er solgt.

25.4 The Customer may not refuse either preliminary acceptance or final acceptance due to non-significant defects.

Kunden kan ikke nekte verken å avgi en foreløpig aksept eller en endelig aksept på grunn av mangler som ikke er vesentlige.

25.5 The object of sale shall also be deemed to have been accepted if final acceptance has not taken place within the period specified in Clause 25.3, without our being responsible for this and without the Customer having refused acceptance within this period indicating at least one significant defect.

Varen skal også anses å ha blitt akseptert dersom endelig aksept ikke har funnet sted innen fristen som er spesifisert i klausul 25.3, uten at Selskapet er ansvarlige for dette, og uten at Kunden har nektet aksept innen denne fristen, noe som indikerer minst én vesentlig mangel.

25.6 The object of purchase shall be put into operation as part of final acceptance. The parties will draw up a joint record of final acceptance. Final operational handover to the Customer shall only take place if the object of purchase is in a perfectly safe condition; in this case we shall hand over a signed Declaration of Conformity to the Customer. The Customer may not operate the object of purchase without a corresponding operational handover and Declaration of Conformity issued by us. The Customer shall only allow the object ofpurchase to be operated by trained personnel.

Varen skal settes i drift som en del av endelig aksept. Partene vil utarbeide en felles logg over endelig aksept. Endelig overtakelse for drift til Kunden skal bare finne sted dersom kjøpsobjektet er i en fullstendig sikker stand. Selskapet skal overlevere en signert samsvarserklæring til Kunden. Kunden kan ikke betjene kjøpsobjektet uten en tilsvarende driftsoverlevering og samsvarserklæring utstedt av Selskapet. Kunden skal kun la kjøpsobjektet betjenes av opplært personell.

25.7 If final acceptance does not take place immediately through no fault of our own, the final partial payment shall become due upon use of the delivery item by the Customer, but the unit shall be deemed to have been accepted no later than 45 days after delivery.

Dersom endelig aksept ikke skjer , forfaller den endelige delbetalingen når det leverte utstyret tas i bruk av Kunden. Imidlertid skal enheten anses for å være akseptert senest 45 dager etter levering.

26. Price and Payment Conditions; Right of Retention

Pris og Betalingsvilkår; Motregning; Rett Til Tilbakeholdelse

26.1 Unless otherwise agreed and subject to Clause 26.2, the following payment conditions shall apply:

Med mindre annet er avtalt og regulert av klausul 26.2, skal følgende betalingsvilkår gjelde:

26.1.1 50% of the agreed purchase price shall be paid by the Customer as a down-payment immediately after conclusion of the contract within 14 days after receipt of the down-payment invoice.50 % av den avtalte kjøpesummen skal betales av Kunden som forskudd umiddelbart etter avtalesinngåelse og innen 14 dager etter mottaket av fakturaen for forskuddet.

26.1.2 40% of the agreed purchase price shall be paid by the Customer within 14 days after notification of readiness for collection or – if preliminary acceptance has been agreed – within 14 days after successful preliminary acceptance, but at the latest before the object of purchase is commissioned in the Customer’s works. If we still must carry out non-significant rework after preliminary acceptance, this shall not entitle the Customer to withhold this purchase price instalment. Rework is non-significant if the intended use of the object of sale does not depend on the performance of this rework.

40 % av den avtalte kjøpesummen skal betales av Kunden innen 14 dager etter melding om at utstyret er klart til avhenting eller – dersom foreløpig aksept er avtalt – innen 14 dager etter den foreløpige aksepten, men senest før kjøpsgjenstanden er klart til bruk på kundens brukssted. Dersom Selskapet foreta uvesentlige korrigeringer av salgsobjektet etter den foreløpige aksepten, gir ikke dette Kunden rett til å holde tilbake denne delsummen. Korrigeringer regnes som uvesentlig dersom den tiltenkte bruken av salgsobjektet ikke er avhengig av en korrigering.

26.1.3 10% of the agreed purchase price shall be paid by the Customer within 14 days after final acceptance, or implied final acceptance pursuant to Clause 25.5.

10 % av den avtalte kjøpesummen skal betales av Kunden innen 14 dager etter endelig aksept, eller underforstått endelig aksept i henhold til klausul 27.5.

26.2 The payment conditions pursuant to Clause 26.1.1 – 26.1.3 shall apply subject to a positive cover check by our credit insurer, failing which full payment in advance shall be deemed to be agreed immediately after the contract is concluded.

Betalingsbetingelsene i henhold til 26.1.1. – 26.1.3 gjelder med forbehold om en positiv dekningssjekk fra vårt kredittforsikringsselskap. I motsatt tilfelle skal full forskuddsbetaling anses å være avtalt umiddelbart etter at avtalen er inngått.

27. Complaint Period

Reklamasjonsfrist

27.1 The complaint period for warranty claims shall commence upon final acceptance or implied final acceptance pursuant to Clause 27.5.

Reklamasjonsfristen for mangelskrav skal begynne ved endelig aksept eller underforstått endelig aksept i henhold til klausul 25.5.

V. Special provisions for our Business Unit Perfect Charging

Spesielle bestemmelser for Forretningsområdet «Perfect Charging»

28. Guarantee

Produktgaranti

For products of our Business Unit PERFECT CHARGING, end-customers (both consumers and businesses) can obtain guaranties against payment or activate them by registering, subject to a separate agreement. The respective Fronius guarantee conditions apply, available at https://www.fronius.com/en/battery-charging-technology/warranty-extension.

For produkter fra forretningsområdet «PERFECT CHARGING», kan sluttkundene (både privatkunder og bedrifter) få garantier mot betaling eller aktivere dem ved å inngå en separat avtale. De respektive Fronius-garantibetingelsene gjelder. Disse kan du se under https://www.fronius.com/en/battery-charging-technology/warranty-extension.

***

The English language version of these General Terms and Conditions of Delivery and Payment is the original text. In case of discrepancies, the English text shall prevail.

Den norske versjonen av disse generelle vilkår for levering og betaling er en uoffisiell overset-telse av den originale engelske versjonen. Ved eventuell motstrid, skal den engelske versjonen ha forrang.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Norway. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

Generelle leverings- og betalingsvilkår

1. GYLDIGHETSOMRÅDE

1.1 Alle leveringer og andre tjenester som berører oss (Fronius Norge AS), og alle innbetalinger til oss, skal reguleres kun av disse Generelle leverings- og betalingsvilkår (heretter også kalt „Vilkår“). Hvis det mangler passende bestemmelser i disse vilkårene, gjelder lovgivningen i Norge. Hvis forretningsvilkårene til kjøperen er i strid med disse Generelle leverings- og betalingsvilkårene, er vi bare bundet av slike avvikende vilkår dersom vi uttrykkelig har godkjent dem i brev eller telefaks.

1.2 Ved å motta levering av varene og/eller tjenestene bekrefter kjøperen den eksklusive gyldigheten av våre Generelle leverings- og betalingsvilkår.

2. TILBUD

2.1 Våre tilbud er uforpliktende og kan endres når som helst, med mindre tilbudet gjør uttrykkelig oppmerksom på at tilbudet er bindende i en angitt periode. Dokumenter som gjelder våre tilbud, for eksempel tegninger, illustrasjoner, vareprøver og mønstre, og dimensjoner, vekt, ytelse og forbruksdata, inneholder eller representerer bare omtrentlige data og skal ikke anses å være spesielt avtalte egenskaper, med mindre noe annet er spesielt angitt. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av tekniske grunner.

2.2 Vi forbeholder eiendomsrett og opphavsrett til alle kostnadsoverslag, tegninger og andre dokumenter, og disse må verken fremlegges til tredjeparter eller brukes i forbindelse med noen formål med eller av tredjeparter.

3. AKSEPT AV ORDRE, TILLEGGSAVTALER

Aksept av en ordre, og eventuelle forpliktelser eller tilleggsavtaler inngått av våre ansatte, samt rettelser og endringer av noe slag, skal ikke være bindende for oss før vi har utstedt skriftlig bekreftelse i brev, telefaks eller e-post.

4. PRIS- OG BETALINGSVILKÅR, MOTREGNING

4.1 Prisene er alltid gjeldende listepriser på leveringsdatoen. De er priser fra fabrikk/lager (EXW [I henhold til de hhv. aktuelle gyldige Incobetingelsene]), eksklusive emballasje, forsikring, opplasting på fabrikk og merverdiavgift. Emballasjen vil ikke bli tatt i retur.

4.2 Betaling skal skje netto kontant, uten fradrag og uten gebyrer, innen 30 dager fra fakturadato. Det er opp til oss å avgjøre hvilke krav eller delkrav fra kjøperen, som kan motregnes mot slike betalinger.

4.3 Dersom det oppstår behov for endringer i ordreutførelsen som utspringer fra omstendigheter hvor risikoen bæres av kjøperen, skal sistnevnte dekke alle merkostnader som påløper på grunn av dette.

4.4 Dersom betalingsfristen overskrides, har vi rett til å kreve morarenter med en rentesats på 10 prosentpoeng over gjeldende basisrentesats publisert av NORGES BANK med tillegg av innkrevingskostnader, og slike beløp skal utgjøre minst 12 % p.a. av det samlede kravet. Dette begrenser ikke andre konsekvenser av betalingsmisligholdet.

4.5 Det er ikke tillatt for kjøperen å holde tilbake betalinger eller motregne slike med motkrav som er bestridt av oss.

4.6 Hvis kjøperen har krav mot oss, er vi berettiget til når som helst å motregne disse mot våre egne krav mot kjøperen. 

4.7 For tjenester utført i henhold til kontrakter om levering av arbeid og materialer (installasjon, reparasjoner, vedlikehold og lignende arbeider) skal vi belaste gjeldende timepriser og materialpriser på tidspunktet for ferdigstillelse, med tillegg av våre gjeldende tilleggsavgifter for overtid, nattillegg, arbeider på søndag og offentlige fridager, og reise- og ventetid regnes som arbeidstid. Reiseutgifter, diett og kostnader til overnatting vil bli fakturert separat.

5. OPPFYLLELSE, FRAKT OG MISLIGHOLD

5.1 Leveringsperioden starter med utsendelse av ordrebekreftelsen, mens oppfyllelsesperioden for installasjons-, vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider starter når utstyret blir overlevert. Under ingen omstendigheter skal imidlertid leverings- eller oppfyllelsesperioden starte å løpe før 14 dager etter tidspunktet da kjøperen har levert de aktuelle dokumentene til oss (f.eks. tekniske tegninger, planer osv.), tillatelser eller godkjenninger som kjøperen har ansvar for å fremskaffe, eller når kjøperen har utført avtalt forskuddsbetaling. Fristen for levering eller oppfyllelse anses å være oppfylt dersom vi har varslet kjøperen før den aktuelle fristen utløper, om at vi er klare til å levere eller oppfylle. I tilfeller hvor en spesiell avtale forplikter oss til å sende eller levere, skal fristen for leveringen eller oppfyllelsen anses å være oppfylt dersom gjenstanden for levering eller oppfyllelse har forlatt vår fabrikk før fristen utløper.

5.2 Leverings- eller oppfyllelsesperioder skal forlenges tilsvarende varigheten av eventuelle uforutsette hindringer som ligger utenfor vår kontroll, for eksempel driftsstans, høye personellfravær, ulovlige streiker, forsinkelser i leveringer av viktige råvarer eller komponenter eller lignende, samt grunnet omstendighetene hvor risikoen bæres av kjøperen, i den grad disse hindringene og/eller omstendighetene har vesentlig betydning for unnlatelse av å oppfylle innen fristen. Hindringer og/eller forhold av denne typen opphever også konsekvensene av et mislighold, som vi ellers ville vært ansvarlige for, tilsvarende varigheten av de aktuelle hindringene. Eventuelle kontraktsmessige dagbøter som kan ha blitt avtalt for spesielle omstendigheter, skal fullstendig opphøre å gjelde. Det må gis umiddelbart varsel om når slike hindringer starter og slutter. Vi har rett til å heve kontrakten, helt eller delvis, dersom slike hindringer oppstår. I slike tilfeller kan kjøperen ikke fremme erstatningskrav, med mindre kjøperen beviser grov uaktsomhet fra vår side.

5.3 Dersom avtalt leveringstid eller oppfyllelsestid, eller frister som har blitt forlenget i samsvar med pkt. 5.2 ovenfor, overskrides med mer enn fire uker, skal kjøperen ha rett til å heve kontrakten etter å ha gitt oss minst 14 dagers fristforlengelse med varsel sendt i rekommandert brev. Erstatningskrav fra kjøperen kan ikke fremmes i slike tilfeller, med mindre kjøperen beviser grov uaktsomhet fra vår side.

5.4 Dersom kjøperen pådrar seg et tap på grunn av en forsinkelse som vi er ansvarlige for, skal kjøperen ha rett til erstatning tilsvarende 0,5 % per hele uke, inntil maksimalt 5 %, av verdien av den delen av leveringen som kan ikke brukes tidsnok eller til det beregnede formålet som følge av forsinkelsen. For andre tjenester skal erstatningen være 5 % av vederlaget. Eventuelle erstatningskrav som går utover det ovennevnte skal ikke kunne fremmes, og heller ikke erstatningskrav som følge av forsinkelser som skyldes våre leverandører, med mindre kjøperen beviser at det foreligger grov uaktsomhet fra vår side.

5.5 I tilfeller hvor vi har forpliktet oss til å utføre forsendelse, skal vi avgjøre forsendelses-måte og -rute. Varer sendes alltid for kjøperens regning og risiko. Vi skal bare være ansvarlige for skader hvis kjøperen beviser grov uaktsomhet fra vår side. Vi vil kun tegne forsikring mot transport- eller brekkasjeskader på kjøperens ordre og for kjøperens regning.

5.6 Vi har rett til å foreta delleveringer.

5.7 Vår oppfyllelse av leveringsperioden skal være betinget av at kjøperen har oppfylt sine kontraktsmessige forpliktelser for alle løpende forretningstransaksjoner som ennå ikke er fullført.

5.8 Dersom forsendelsen blir forsinket på grunn av omstendigheter hvor risikoen bæres kjøperen, skal sistnevnte bære alle tilleggskostnader som følge av dette, for eksempel lagring på vår fabrikk, men med en minimum månedlig kostnad på 0,5 % av fakturabeløpet. I slike tilfeller skal vi også ha rett til å gi kjøperen en forlengelse på maksimalt 14 dager, og hvis denne perioden utløper uten at situasjonen avhjelpes, har vi rett til, etter eget skjønn, å enten iverksette alternative tiltak for å få levert varene til kjøperen innen en passende forlenget frist, eller å heve kontrakten og kreve erstatning for kontraktsbrudd. I sistnevnte tilfelle er vi berettiget til å kreve 10 % av vederlaget for den planlagte leveringen som erstatning, uten å måtte fremlegge noe spesielt bevis for lidt tap. Vi kan også kreve erstatning for eventuell påført skade utover dette beløpet, hvis vi i rimelig grad kan sannsynliggjøre å ha blitt påført slik skade. 

5.9 Varer bestilt for avrop eller for produksjon uten instruksjoner om frakt, må kreves levert innen tre måneder. Dersom denne fristen utløper uten krav om levering, skal pkt 5.8 gjelde tilsvarende.

5.10 For tjenester utført i henhold til kontrakter om levering av arbeid og materialer (pkt. 4.7), skal kjøperen levere oss nødvendig utstyr og hjelpematerialer (f.eks. vinsjer, skinner, elektrisitet osv.) i god tid og uten kostnad for oss, selv om installasjonen er inkludert i prisen (pkt. 4.1) eller det er avtalt en rundsum for dette. Eventuelle arbeider som må utføres av kjøperen som forberedelse til installasjonen, f.eks. byggearbeider, må være ferdigstilt før våre installasjonsteknikere ankommer. Dessuten må kjøperen iverksette alle nødvendige forholdsregler for å beskytte personer og materielle verdier. Vi påtar oss ikke noe ansvar for hjelpepersonell, utstyr og hjelpematerialer som er stilt til vår disposisjon, med mindre det kan bevises grov uaktsomhet fra vår side.

6. OVERGANG AV RISIKO

6.1 Risikoen skal overføres til kjøperen straks varene som skal leveres, eller varene som vi har utført vedlikehold, reparasjoner eller annet arbeid på, har forlatt vår fabrikk. Det samme gjelder også for delleveringer, eller i tilfeller der vi har forpliktet oss til å bære fraktkostnadene eller å utføre levering, oppsett, montering, installasjon eller andre lignende tjenester. Hvis vedlikehold, reparasjoner eller annet arbeid utføres på anlegget til kjøperen, skal risikoen overføres til sistnevnte straks kjøperen har mottatt melding om at det aktuelle arbeidet er fullført.

6.2 Hvis det oppstår forsinkelser i utsending eller levering av forsendelsen på grunn av forhold som vi ikke har ansvar for, skal risikoen gå over til kjøperen straks kjøperen har fått melding om at sendingen er klar til levering.

7. EIENDOMSFORBEHOLD (SALGSPANT), HEVING

7.1 Vi forbeholder oss eiendomsretten til varene vi har levert (salgspant) inntil våre krav om betaling av kjøpesummen/kontraktsbeløpet og alle andre krav vi har, på ethvert rettslig grunnlag, mot kjøperen, har blitt betalt i sin helhet.

7.2 Kjøperen kan kun videreselge de leverte varene, uansett om de har blitt integrert i andre gjenstander eller utsatt for bearbeiding, i forbindelse med sin ordinære virksomhet. Denne tillatelsen bortfaller imidlertid hvis de resulterende kravene overdras til tredjepart eller er gjenstand for et overføringsforbud eller hvis kjøperen blir insolvent eller misligholder sine kontraktsforpliktelser. Ingen annen form for rådighet over varene er tillatt for kjøperen. I tilfelle det tas utlegg, beslag eller annen rådighetsbegrensning fra tredjeparter, må kjøperen varsle oss om dette umiddelbart. Våre utgifter til juridisk bistand i forbindelse med håndheving av vår eiendomsrett skal bæres av kjøperen.

7.3 Kjøperen overdrar hermed til oss sine eventuelle, fremtidige krav og andre rettigheter fra eventuelt videresalg, utleie eller leasing av de leverte varene, selv om de har blitt integrert i andre gjenstander eller utsatt for bearbeiding. Kjøperen skal notere dette i sine regnskaper og forretningsdokumentasjon. Hvis de leverte varene selges eller overleveres til en tredjepart for at en slik part skal kunne bruke dem sammen med andre gjenstander (uavhengig av om det har blitt integrert med slike gjenstander eller har blitt bearbeidet), skal den utestående fordringen bare overdras til oss for et beløp tilsvarende kjøpesummen kjøperen skylder oss. Dette berører ikke eventuelle andre erstatningskrav.

7.4 Kjøperen har bare rett til å innkreve kravene og hevde andre rettigheter i den grad kjøperen har oppfylt sine betalingsforpliktelser overfor oss og ikke er insolvent.

7.5 Dersom kjøperen handler i strid med vilkårene i kontrakten, spesielt ved å være på etterskudd med betaling eller med andre kontraktsmessig forpliktelse og/eller ved å være insolvent, skal vi ha rett til, etter eget skjønn, enten å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning eller, mens kontrakten fortsatt er i kraft, å ta tilbake de leverte varene eller forby at de blir brukt. Vi skal også ha rett til å selge varene som er tatt tilbake på det åpne markedet. Etter fradrag av et ekspedisjonsgebyr på 10 % av vederlaget fra de solgte varene, vil resten bli trukket fra summen av våre utestående fordringer mot kjøperen. I påvente av retur av varene i tilfelle heving av kontrakten vil vi belaste kjøperen en bruksavgift på 5 % av den opprinnelige verdien av varene, med mindre det faktiske verdifallet er større.

8. GARANTI

8.1 Vi gir ingen garanti for normale avvik i størrelse, vekt eller kvalitet (eller som tolereres av ÖNORM-, EN- eller DIN-standarder) og heller ingen garanti for gitte opplysninger om egnethet av varene som skal leveres til det tiltenkte formålet til kjøperen, eller til noe annet spesielt formål. 

8.2. Vi garanterer for riktigheten av våre henvisninger for bearbeiding og for vår bruks- og betjeningsveiledninger, såsom også for rådgivning av kundene. Imidlertid skal oppdragsgiver alene være ansvarlig for at lovfestede eller andre forskrifter blir overhold under bruken av den leverte gjenstanden såsom for kontroll av den tiltenkte bruken. Vi er kun ansvarlig for avvik i våre skriftlige henvisninger angående bearbeidelsen, dersom vi har bekreftet disse avvikelsene uttrykkelig skriftlig med telefaks eller e-post overfor oppdragsgiver.

8.3 Leverte varer og tjenester må inspiseres av kjøperen umiddelbart etter mottak av levering har funnet sted. Eventuelle skader eller mangler må meldes til oss umiddelbart etter at de ble oppdaget i et skriftlig varsel sendt via brev, telefaks eller e-post, og som oppgir nummer og dato på ordrebekreftelsen, følgeseddelen eller fakturaen og serie- og oppdragsnummer. Dersom kjøperen unnlater å foreta umiddelbar varsling, kan kjøperen ikke lenger påberope seg garantikrav eller krav om erstatning verken på grunnlag av selve mangelen eller av eventuell misforståelse av om leveringen eller tjenesten var fri for mangler. Varselet må angi hvilke leverte varer eller leverte tjenester som er berørt av manglene, hva manglene består av i detalj og under hvilke medvirkende omstendigheter disse feilene oppsto. Hver eneste mangel må beskrives nøyaktig. Eventuelle kostnader som påføres oss som følge av uberettigede reklamasjoner eller reklamasjoner som ellers er i strid med bruksvilkårene, skal refunderes oss av kjøperen.

8.4 Ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeider innskrenkes vår garanti til de ytelser som utført. For riktig funksjon av et anlegg, maskin, programvare o.l. hvor komponentene ikke utelukkende er levert av oss, kan vi kun yte garanti, dersom vi til tross for levering av visse komponenter fra oppdragsgiver eller fra tredje, har forpliktet oss til å levere hele anlegget (maskin o.l.), og dersom feilfunksjonen hverken skyldes uriktige eller ufullstendige angivelser fra oppdragsgivers side.

8.5 Med mindre annet er avtalt, skal garantiperioden være 24 måneder. Fra begynnelsen av den 13. måneden i denne perioden skal imidlertid vår garanti begrenses til å levere gratis de gjenstandene som er nødvendige for å utbedre eventuelle mangler. Deretter skal det ikke kunne fremmes garantikrav mot oss som går utover det som er nevnt i forrige setning. Denne periodebegrensningen gjelder også for levering av gjenstander som anses å være fastmontert og utføre arbeider på gjenstander som er, eller anses å være, fastmontert. Garantiperioden skal begynne å løpe på tidspunktet for risikoens overgang (pkt. 6). Kjøperen må alltid bevise at feil som oppdages i garantiperioden allerede var til stede på tidspunktet for risikoens overgang.

8.6 I tilfeller der vi ikke gir noen garanti, skal vi, etter eget skjønn og innen en rimelig periode på minst 4 ukers varighet, enten skifte ut den defekte gjenstanden eller gjenstandens defekte komponenter, med en mangelfri gjenstand eller mangelfrie komponenter, eller avhjelpe manglene, eller gi kjøperen et rimelig prisavslag, eller (med mindre den aktuelle mangelen er beskjeden) heve kontrakten. Garantitiden blir ikke forlenget ved utskifting av gjenstanden eller deler eller komponenter som tilhører gjenstanden. Hvis imidlertid resten av garantiperioden, inkludert den delen av perioden hvor garantien vår er begrenset til gratis levering av nødvendige materialer (pkt. 8.5), varer i mindre enn tolv måneder, skal garantiperioden for de utskiftede gjenstandene, delene eller komponentene forlenges til 12 måneder. Gjenstandene, delene eller komponentene som skiftes ut i forbindelse med dette, blir vår eiendom. Vi skal ikke refundere kostnadene for eventuelle faktiske eller forsøkte utbedringer av en feil som kjøperen eller en tredjepart utfører.

8.7 I den utstrekning det er nødvendig og med rimelighet kan forventes av kjøperen, skal gjenstanden for levering eller oppfyllelse, eller de defekte delene i den, sendes eller leveres til oss umiddelbart på vår forespørsel og for kjøperens regning og risiko, og i motsatt fall skal alle garantiforpliktelsene fra vår side bortfalle.

8.8 Kjøperen har ikke rett til å tilbakeholde betalinger på grunn av garantikrav eller andre motkrav som ikke godtas av oss.

8.9 Garantikrav fra kjøperen er utelukket i tilfeller der installasjons-, bruker- og driftshåndbøker levert av oss, eller som kan leveres av oss av kjøperen, ikke har blitt fulgt, eller hvor brukeren ikke har vært (fullt) forpliktet å følge slike anvisninger, hvis installasjonsarbeidet ikke har blitt utført riktig og i samsvar med relevante standarder, og spesielt dersom det ikke ble utført av autoriserte entreprenører, hvis korrigerende vedlikehold eller annet arbeid har blitt utført på leverings- eller oppfyllelsesgjenstanden uten vårt samtykke, hvis gjenstanden har blitt drevet eller brukt feil eller brukt, eller drives til tross for at beskyttelsesfunksjoner er defekte, eller brakt ut av kontraktsområdet uten vårt samtykke, eller brukt i strid med våre instruksjoner eller til formål som den ikke er beregnet på, og dessuten, hvor defektene skyldes skader fra fremmedlegemer, kjemiske påvirkninger, overspenning, atferd fra tredjeparter eller force majeure, og det samme gjelder med hensyn til naturlig slitasje og elde.

8.10 Vår garanti er også utelukket i tilfeller der vi har fått i oppdrag å utføre reparasjoner som går ut på å endre eller modifisere brukte gjenstander eller levere slike gjenstander.

8.11. I tillegg blir ethvert ansvar utelukket, dersom oppdragsgiver bruker våre leverte varer hhv. våre ytelser sammen med fremmede eller kopier av deler, og ikke har innhentet vår uttrykkelige tillatelse til dette.

8.12. I tillegg til oppdragsgivers rettigheter i henhold til siff. 8.6., gjelder garantien ved levering av vekselomformer for PV anlegg i henhold til Fronius garantivilkår, disse finnes under https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. SKADER OG PRODUKTANSVAR

9.1 Vi aksepterer bare ubegrenset ansvar for skader av enhver type i den grad kjøperen beviser at vi forårsaket skaden enten forsettlig eller grovt uaktsomt. Dersom kjøperen beviser at vi har forårsaket skade på en ordinær, uaktsom måte, skal vår erstatningsplikt være begrenset til den skaden som faktisk er påført og dessuten begrenset til et maksimalt, samlet beløp som ikke overstiger den samlede ordreverdien. Videre kan erstatningskrav av denne typen kun håndheves ved lov dersom den aktuelle skaden påberopes innen seks måneder etter at den aktuelle skaden ble kjent.

9.2 Hvis vi blir saksøkt av en tredjepart, hvor vi har produsert og levert i henhold til tegninger, design, modeller eller andre dokumenter levert av kjøperen, skal kjøperen holde oss skadesløse og erstatte oss eventuelt påført tap.

9.3 Ved bruk av installasjoner, maskiner og andre gjenstander levert av oss, plikter kjøperen å følge alle sikkerhetsregler, tekniske regler, installasjonsbestemmelser, driftsinstruksjoner og brukerhåndbøker, og spesielt alle gjeldende forskrifter på det elektrotekniske området og kun tillate at autorisert, kyndig personell betjener utstyret.

9.4 Ethvert ansvar er utelukket for skader som blir forårsaket ved bruk, hhv. innsats av fremmede eller kopier av deler sammen med våre leverte deler, og oppdragsgiver ikke har innhentet uttrykkelig tillatelse til dette fra oss.

10. INNFORSTÅELSE MED RETTSLIG DATAVERN

Oppdragsgiver erklærer seg innforstått med at Fronius International GmbH og dens datterselskaper nytter sine data når det gjelder personer (som navn, adresse, e-post adresse) evt. også ved å gi en tjenesteyter i oppdrag med å formidle, bearbeide og bruke informasjoner om produkter og forskjellige tjenester (f. eks. per post, e-post, newsletter o.l.). En videre utbredelse til eksterne personer som går ut over dette (unntatt lovfestet eller rettslig plikt til å levere informasjon), vil ikke finne sted. Denne innforståelsen kan trekkes tilbake skriftlig når som hels, også i hvert newsletter finnes det en lenk for utmelding.

11. SLUTTBESTEMMELSER

11.1 Sted for oppfyllelse av leveringer, andre tjenester og betalinger og det eneste lovlige vernetinget, skal være Hokksund i Norge. Men skal vi også ha rett til å saksøke kjøperen ved en domstol som er kompetent på grunn av den omtvistede gjenstandens beliggenhet og territorial jurisdiksjon i henhold til regelverket for forretningsvernetinget eller bostedet til kjøperen.

11.2 Kjøperen skal anses for å være klar over, når det gjelder forretningspraksis i internasjonal handel, at en avtale om verneting i form av et trykt varsel i et forretningsbrev, for eksempel en ordrebekreftelse, kan gjelde selv om kjøperen har forholdt seg taus eller ikke har reagert på dette. Kjøperen bekrefter herved at han/hun er kjent med denne forretningspraksisen og samtykker i å følge den regelmessig også innenfor virksomheten til Fronius International GmbH.

11.3 Rettslige tvister som utspringer fra kontrakten, skal reguleres av norsk lov og forretningspraksisen som gjelder på stedet for oppfyllelse av kontrakten. FN-konvensjonen om kontrak-ter om internasjonalt salg av varer skal derimot ikke gjelde (den norske kjøpsloven av mai 1988).

11.4 Eiker, Modum og Sigdal tingrett er avtalt verneting.

11.5 Kjøperen gir oss herved tillatelse til å utføre navnekontroller i tinglysingsregisteret i kontraktslandet/-territoriet og vil på anmodning gi oss skriftlig fullmakt til å innhente kopier og meldinger fra det relevante, offentlige registeret (Tinglysningen).

12. SPESIELLE BESTEMMELSER FOR PROGRAMVARE SOM BLIR LEVERT SAMMEN MED PRODUKTER ELLER HHV. SEPARAT

For programvare som blir levert sammen med andre produkter hhv. blir levert separat (i det følgende kalt „programvare“), gjelder disse leverings- og betalingsvilkårene kun dersom de etterfølgende vilkårene eller andre vilkår som er avtalt med oppdragsgiver ikke avviker herfra.

12.1 BRUKSOMFANG

12.1.1 Alle rettigheter til åndelig eiendom, som f. eks. opphavsrett, rett til varemerke, mønsterbeskyttelse, patentrettigheter, vern om bruksmønster og know-how, såsom særskilte ikke vernete oppfinnelser, håndverkserfaringer, bedriftshemmeligheter o.l., uavhengig om tidspunktet hvor de blir åpenbart for oppdragsgiver, er forbeholdt oss, hhv. våre lisensgivere. Oppdragsgiver får rett til å bruke programvaren etter at den avtalte pengesummen er betalt og utelukkende til eget bruk, i henhold til det antallet som er avtalt. I og med den her gjeldende avtalen, blir det kun kjøpt en tillatelse til bruk innenfor firmaet. En videre utbredelse fra oppdragsgivers side er i henhold til loven om opphavsrett utelukket. Ved en eventuell medvirkning av oppdragsgiver når det gjelder produksjonen av programvaren, blir det ikke overdradd noen rettigheter angående den bruken som er fastlagt i dette punktet 12. Oppdragsgiver kan bare bruke programvaren på en maskin av gangen, det er opp til ham å velge hvilket apparat dette skal gjelde for. Som bruk av programvaren forstås enhver langsiktig eller også en korttids duplisering (kopiering) av programvaren ved lagring, lasting, utført eller visning av denne og bearbeiding av disse data på maskinen. Han er ikke berettiget til å mangfoldiggjøre (duplisere) brukerhåndboken.

12.1.2 Oppdragsgiver kan kun lage kopier av programvaren for arkiv- og med formål om datasikring under betingelse av at det ikke finnes et uttrykkelig forbud i programvaren, hhv. i vedlagt material (betjeningsveiledning, emballasje etc.) om dette og at samtlige copyright- og eiendomsrettigheter blir tatt med i disse kopiene uten forandringer. Videre dekompilering (tilbakesetting) av programkoder som går ut over lovens bestemmelsene, er ikke tillatt.

12.1.3. Dersom programvaren er utstyrt med teknisk beskyttelse mot kopiering, skal kjøperen i tilfelle av skade på originalen få utlevert en reservekopi mot å tilbakestille databæreren.

12.2. ANDRE RETTIGHETER

Når en ny versjon av programvaren står til disposisjon, er oppdragsgiver berettiget til å skifte ut den leverte pakken med programvare mot en tilsvarende pakke av den nye programvaren til den oppdaterte prisen som vi fører opp på listen; utskiftingen omfatter programvare pakken som helhet, slik som den er blitt kjøpt av oppdragsgiver. I og med denne utskiftingen av den gamle versjonen, slettes samtidig rettighetene til oppdragsgiver for bruk av den utskiftede pakken med programvaren.

Når en ny versjon av programvaren står til disposisjon, er oppdragsgiver berettiget til å skifte ut den leverte pakken med programvare mot en tilsvarende pakke av den nye programvaren til den oppdaterte prisen som vi fører opp på listen; utskiftingen omfatter programvare pakken som helhet, slik som den er blitt kjøpt av oppdragsgiver. I og med denne utskiftingen av den gamle versjonen, slettes samtidig rettighetene til oppdragsgiver for bruk av den utskiftede pakken med programvaren.

12.3 GARANTI

12.3.1 Oppdragsgiver er informert om at ikke er mulig å utvikle programvarer på en slik måte at de vil være feilfrie under alle bruksforhold.

12.3.2 Vi garanterer at den leverte programvaren oppfyller de avtalte funksjonene og har de uttrykkelig avtalte egenskapene. Forutsetning for garantien er at programvaren blir brukt i henhold til avtalen. En feil fra vår side foreligger kun dersom programvaren påviser et forhold som avviker fra den tilsvarende beskrivelsen av ytelse/dokumentasjonen og dette kan reproduseres av oppdragsgiver. Når det gjelder nøyaktig undersøkelse av eventuelle feil som oppstår, er oppdragsgiver forpliktet til å understøtte oss når det gjelder utbedringen av mangler.

12.3.3 Vi yter også garanti for at den originale programvaren er tatt opp og testet på en kontrollert databærer. Unntak fra dette gjelder for programvare og programvareprodukter som er installert på forhånd.

12.3.4 Eventuelle feil på programvare må meldes til oss umiddelbart skriftlig og må dokumenteres av brukeren; forøvrig skal 8.3 anvendes.

12.3.5 Garantifristen skal alltid være tolv måneder, fristen begynner i og med utlevering av programvarepakken.

12.3.6 Dersom den leverte programvarepakken er ubrukelig eller har feil (12.3.2), skifter vi den ut med en ny med samme tittel, eller vi tilbyr en annen rimelig løsning. Dersom denne pakken heller ikke er brukbar eller har feil, og dersom vi ikke er i stand til å levere en brukbar og rimelig løsning, så kan oppdragsgiver, etter en frist på minst fire uker, enten forlange reduksjon av prisen eller en utskifting. Kostnader for utbedring fra oppdragsgiver selv eller fra tredje eller forsøk på å utbedring av feil, blir ikke refundert av oss.

12.3.7 Ut over denne omfanget (12.3.6) gir vi ingen garanti, i særdeleshet ikke for at den programvaren som blir levert av oss skal tilsvare de spesielle kravene fra oppdragsgiver eller brukeren, og heller ikke for versjoner av programvaren (punkt 12.1.2) som er blitt endret eller bearbeidet, med mindre oppdragsgiver kan bevise at feilene ikke har noen som helt forbindelse med endringene eller bearbeidelsene. Oppdragsgiver skal selv ha ansvaret for valg, installasjon og bruk av programvaren, såsom de resultat som det tas sikte på.

12.3.8 I tilfelle det finner sted en uberettiget klage på grunn av mangler på programvare, er vi berettiget til å stille oppdragsgiver de nødvendige kostnadene som måtte oppstå i denne sammenhengen i regning.

12.3.9 Et eierskifte blant sluttbrukere utelukker eventuelle garantikrav.

12.4 ERSTATNING FOR SKADE

12.4.1 Alle videre krav fra oppdragsgiver eller tredje personer, fremfor alt krav om erstatning av skader av forskjellig type, er utelukket, med mindre den skadelidte kan bevise at skaden er forårsaket av oss på grunn av fortsett eller grov uaktsomhet.

12.4.2 Forøvrig gjelder 9. tilsvarende.