Perfect Charging

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Charging

Optymalizacja procesów i Unikanie błędów obsługi

Czas to pieniądz — szczególnie w intralogistyce. Dlatego ważna jest maksymalna optymalizacja procesów ładowania akumulatorów. W ten sposób zmaksymalizujesz dyspozycyjność urządzeń do transportu poziomego, wydłużysz żywotność często bardzo drogich akumulatorów i zwiększysz bezpieczeństwo Twoich pracowników.

Optymalizacja procesów

Aby zoptymalizować żywotność akumulatora napędowego, cykle ładowania powinny być możliwie łagodne i regularne. W przypadku akumulatorów ołowiowych, ładowania częściowe i dodatkowe mogą obniżyć pojemność i skrócić oczekiwaną żywotność. Pomimo to, w wielu zakładach są codziennością: jeżeli czas jazdy urządzenia do transportu poziomego z napędem elektrycznym nie wystarcza na całą zmianę, następuje krótkie ładowanie dodatkowe i szybko akumulator jest ponownie gotowy do użytku. Takie działania na dłuższą metę grożą jednak obniżeniem dyspozycyjności systemu urządzenia do transportu poziomego i wysokimi kosztami nabycia nowych akumulatorów.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius wyposażono w funkcję kalendarza, dzięki której użytkownik może zapisać w urządzeniu swobodnie definiowalne fazy zatrzymania. W tym okresie nie można rozpocząć żadnego ładowania — przykładowo pomiędzy początkiem i końcem jednej zmiany. Zapobiega to szkodliwym ładowaniom dodatkowym i wydłuża żywotność akumulatorów napędowych.

Pożądane ładowanie dodatkowe

Nadgodziny przed świętami szczyty na przyjęciu zamówień lub szczególnie ciężkie ładunki? Urządzenia do transportu poziomego z napędem elektrycznym przez wiele dni muszą sprostać szczególnie dużym obciążeniom. Ale co zrobić, gdy pojemność akumulatora napędowego — a co za tym idzie czas jazdy — jest niewystarczający? Bez możliwości szybkiego i nieskomplikowanego ładowania dodatkowego system urządzenia do transportu poziomego szybko traci wydajność, spada przepustowość intralogistyki.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius dają użytkownikowi możliwość łatwego i sterowanego wykonywania ładowań dodatkowych. W tym celu urządzenia wyposażono w opcję intuicyjnego ustawiania charakterystyki. Za naciśnięciem przycisku użytkownik może przełączać się pomiędzy różnymi trybami ładowania — i na przykład wybrać specjalną charakterystykę ładowania dodatkowego. Wydłuża to czasy jazdy i zwiększa wydajność.

Boże Narodzenie, okres zbiorów, szczyty produkcyjne: sezonowe wahania w wykorzystaniu mocy intralogistyki pojawiają się we wszystkich branżach. Stanowią one duże i zróżnicowane obciążenie także dla akumulatorów napędowych urządzeń do transportu poziomego. Wiele systemów ładowania akumulatorów nie potrafi się dostosować do takich zmian — co ma katastrofalne skutki dla akumulatorów.

Jeżeli technologia ładowania akumulatorów jest zaprojektowana do maksymalnego wykorzystania, oznacza to obciążenie dla akumulatora napędowego: czasy ładowania niepotrzebnie się skracają, niebezpiecznie rośnie temperatura akumulatorów i skraca się ich żywotność. Jeżeli jednak system ładowania akumulatorów zostanie wyłączony z normalnego trybu pracy, w przypadku pojawienia się szczytów produkcji czasy ładowania są zbyt długie i nie następuje pełne naładowanie akumulatora. Konieczne są wówczas czasochłonne wymiany akumulatorów lub stosowanie ładowań dodatkowych, co obniża dyspozycyjność systemu urządzenia do transportu poziomego.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius można bez problemu dostosowywać do różnych scenariuszy użytkowych przez odpowiednią konfigurację przyciskami na wyświetlaczu urządzenia. Dzięki temu zagwarantowane jest zawsze optymalne i najbardziej rentowne ładowanie akumulatorów. Jeżeli w przypadku wystąpienia wahań produkcji koniecznością stają się szczególnie krótkie czasy ładowania lub ładowania dodatkowe, urządzenia można też opcjonalnie wyposażyć w funkcję wymuszonego obiegu elektrolitu. Zapewnia ona równomierne obciążenie płytek, a co za tym idzie, optymalne wykorzystanie pojemności akumulatora.

Wymuszony obieg elektrolitu

W przypadku szczególnie wysokich wymagań dotyczących urządzeń do transportu poziomego z napędem elektrycznym, podczas ładowania akumulatorów napędowych często stosowany jest wymuszony obieg elektrolitu (EUW). Zapewnia on osiągnięcie szczególnie łagodnego i chłodnego procesu ładowania i minimalizację przeładowywania — co wydłuża żywotność akumulatora, przede wszystkim w przypadku regularnych ładowań dodatkowych. Pozwala to także na znaczące skrócenie czasu ładowania i akumulator jest szybciej gotowy do użytku. Dzięki niewielkiej utracie wody w trakcie ładowania wymuszony obieg elektrolitu zapewnia wydłużenie okresów konserwacji.

Na życzenie klienta systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius są dostarczane z funkcją wymuszonego obiegu elektrolitu. Zapewnia ona równomierne obciążenie płytek, a co za tym idzie, optymalne wykorzystanie pojemności akumulatora. Opcja „Air-Puls” pozwala na oszczędność czasową do dwóch godzin: wymuszony obieg elektrolitu jest uaktywniany przez pompy pneumatyczne. Rozwiązanie to jest optymalne w zastosowaniach, w których konieczne są ładowania dodatkowe akumulatorów. Dzięki temu w większości wypadków można oszczędzić na akumulatorach zamiennych.

Czas to pieniądz — szczególnie w intralogistyce. Rozładowane akumulatory napędowe elektrycznych urządzeń do transportu poziomego muszą być szybko gotowe do ponownego użytku — często w ciągu kilku godzin. Standardowy czas ładowania wynosi od ośmiu do dwunastu godzin, ale to dla wielu użytkowników za długo. Producenci akumulatorów reagują na to i projektują technologie, przeznaczone do szybkiego ładowania w czasie poniżej siedmiu godzin. Jednakże obciążenia powstające w czasie takiego procesu ładowania są bardzo duże: szybkie ładowanie oznacza znaczne rozgrzanie i duże obciążenie akumulatora. Skraca to okres ich używalności.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius, dzięki zaimplementowaniu w nich procesu ładowania Ri umożliwiają szczególnie łagodne ładowanie, co wydłuża okres używalności akumulatora. Dzięki nim można bezproblemowo ładować akumulatory w czasie od pięciu do sześciu godzin. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zapisu różnych charakterystyk naciskając przyciski wyświetlacza. Pozwala to na przykład na ustawienie w ciągu tygodnia ładowań szybkich, a na weekend powolnego, łagodnego ładowania.

W przypadku szybkiego ładowania firma Fronius zaleca zastosowanie wymuszonego obiegu elektrolitu. Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich systemów ładowania akumulatorów serii Selectiva. Zapewnia ona równomierne obciążenie płytek, a co za tym idzie, optymalne wykorzystanie pojemności akumulatora. Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius dysponują ponadto funkcją „Ładowanie sterowane temperaturą”. Użytkownik może określić wartości graniczne temperatury maksymalnej i minimalnej akumulatora. Jeżeli temperatura zbliża się do którejś z tych wartości granicznych, system ładowania akumulatorów wysyła ostrzeżenie. Po przekroczeniu temperatury krytycznej system zatrzymuje proces ładowania, aby nie doszło do uszkodzenia akumulatora. Zwiększa to bezpieczeństwo podczas szybkiego ładowania, wydłuża okres używalności akumulatora i wyraźnie podwyższa rentowność całego systemu urządzenia do transportu poziomego.

Użytkownicy często korzystają z wielu rodzajów urządzeń do transportu poziomego z napędem elektrycznym — a więc także z różnych typów akumulatorów o różnych napięciach i pojemnościach. Aby je naładować, potrzebne są także różne systemy ładowania akumulatorów — a mają one różne wtyczki do ładowania. Zapewnienie płynnej pracy wymaga wtedy nieco nakładów: użytkownicy zmuszeni są do dokładnego znakowania urządzeń do transportu poziomego, akumulatorów i systemów ładowania akumulatorów, aby pracownicy mogli je do siebie właściwie przyporządkować. Dodatkowo, operatorzy urządzeń do transportu poziomego muszą być odpowiednio przeszkoleni, aby bezproblemowo opanować obsługę różnych typów urządzeń i systemów wtyków. Błędy obsługi mogą m.in. spowodować skrócenie żywotności akumulatorów i obniżenie dyspozycyjności systemu urządzenia do transportu poziomego.

Pomocą może tu służyć standaryzacja systemów ładowania akumulatorów. Systemy ładowania akumulatorów Selectiva firmy Fronius elastycznie ładują akumulatory o napięciach 24, 48 i 80 V. Dzięki funkcji automatycznego rozpoznawania wartości napięcia charakterystyka ładowania dostosowuje się zawsze do podłączonego akumulatora. W systemach ładowania akumulatorów firmy Fronius można używać wszystkich typowych wtyków podłączeniowych. Znacząco ułatwia to proces ładowania: pracownicy mogą podłączać akumulatory do dowolnego systemu ładowania akumulatorów. Zbędne staje się znakowanie urządzeń i kosztowne szkolenia, a błędy obsługi wynikłe wskutek nieprawidłowego przyporządkowywania akumulatorów do systemów ładowania akumulatorów stają się historią.

Aby zarządzać systemami ładowania akumulatorów oraz akumulatorami urządzeń do transportu poziomego z napędem elektrycznym, użytkownik każdemu urządzeniu przypisuje numer inwentarzowy. Z reguły jest on naklejany na urządzeniu — ale to ma jedną wadę: jeżeli system ładowania akumulatorów nie jest zamontowany w zasięgu wzroku pracownika, nie ma on możliwości łatwego odczytania tego numeru. Jeżeli dojdzie do zgubienia naklejki, jej uszkodzenia albo wyblaknięcia, system ładowania akumulatorów można zidentyfikować tylko z dużym trudem albo jest to niemożliwe. W przypadku wystąpienia usterki lub konieczności dokonania regularnej konserwacji kosztuje to cenny czas.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius dają użytkownikowi możliwość zapisania numeru inwentarzowego w samym urządzeniu. W razie potrzeby, jednym naciśnięciem przycisku można go wywołać i wyświetlić na wyświetlaczu. Ułatwia to identyfikację i skraca nakład czasu podczas konserwacji i napraw. Na życzenie klienta, firma Fronius może fabrycznie zapisać numer inwentarzowy w urządzeniu, aby ułatwić użytkownikowi rozruch systemu.

Unikanie błędów obsługi

Użytkownicy często korzystają z wielu rodzajów urządzeń do transportu poziomego z napędem elektrycznym — a więc także z różnych typów akumulatorów o różnych napięciach i pojemnościach. Aby je naładować, potrzebne są także różne systemy ładowania akumulatorów, ponieważ nie każdy system ładowania akumulatorów jest kompatybilny z danym akumulatorem. Powoduje to jednak problemy, gdy pracownik podłączy akumulator do niewłaściwego systemu ładowania akumulatorów: prąd ładowania może się okazać za silny lub za słaby, albo będzie użyta niewłaściwa charakterystyka ładowania. Skutkiem jest skrócenie żywotności akumulatorów i obniżenie dyspozycyjności urządzeń do transportu poziomego.

Aby uniknąć błędów przyporządkowania, wielu użytkowników konsekwentnie znakuje urządzenia do transportu poziomego, akumulatory i systemy ładowania akumulatorów. Jest to jednak związane ze znacznym nakładem pracy. Trzeba też regularnie szkolić pracowników, aby mogli oni bez trudności obsługiwać różne systemy ładowania akumulatorów.

Systemy ładowania akumulatorów Selectiva firmy Fronius elastycznie ładują akumulatory o napięciach od 12 do 80 V. Dzięki opcjonalnie ustawianej funkcji automatycznego rozpoznawania wartości napięcia w akumulatorach 24, 48 i 80 V charakterystyka ładowania dostosowuje się zawsze do podłączonego akumulatora. Błędy obsługi spowodowane nieprawidłowym przyporządkowaniem akumulatora do systemu ładowania akumulatorów stają się historią.

Dalszy potencjał optymalizacji tkwi w standaryzacji wtyczki do ładowania. W systemach ładowania akumulatorów firmy Fronius można używać wszystkich typowych wtyków podłączeniowych. Określony, jednolity dla całej firmy system wtyków ułatwia obsługę, ponieważ pracownik może podłączyć każdy akumulator do dowolnego systemu ładowania akumulatorów. Zapewnia to elastyczność procesu i zapobiega uszkodzeniom drogich akumulatorów napędowych. Nie ma też już konieczności czasochłonnego znakowania urządzeń do transportu poziomego, akumulatorów i systemów ładowania akumulatorów.

Jeżeli użytkownik wcześniej nie zakończył procesu ładowania, podczas odłączania akumulatora napędowego od systemu ładowania akumulatorów może nastąpić silne iskrzenie. Prowadzi to do nadtopienia wtyczki do ładowania i jej uszkodzenia. Skutkiem jest ponoszenie znacznych nakładów na konserwację oraz przedwczesna awaria akumulatora lub systemu ładowania akumulatorów wskutek uszkodzenia wtyczki do ładowania, spadek wydajności i dyspozycyjności systemu urządzenia do transportu poziomego.

Systemy ładowania akumulatorów Selectiva firmy Fronius są opcjonalnie dostępne z funkcją „zewnętrzny Start/Stop”. Przerywa ona proces ładowania przed odłączeniem wtyczki do ładowania, zapobiegając w ten sposób niebezpiecznemu iskrzeniu. Efekt: brak uszkodzeń wtyczki. Zwiększa to bezpieczeństwo podczas ładowania akumulatorów i dyspozycyjność całego systemu urządzenia do transportu poziomego.
W większości systemów ładowania akumulatorów użytkownik musi rozpocząć proces ładowania ręcznie — np. naciskając odpowiedni przycisk. Aby było to możliwe, urządzenie musi być w zasięgu ręki pracownika, co w przypadku szczupłości miejsca nie zawsze jest proste. Często dochodzi też do tego, że pracownik wprawdzie podłącza akumulator, ale zapomina rozpocząć proces ładowania. Efekt: akumulator nie jest gotowy do pracy na następną zmianę, spada dyspozycyjność i wydajność systemu urządzenia do transportu poziomego.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius można skonfigurować tak, że proces ładowania rozpocznie się automatycznie, gdy tylko pracownik podłączy akumulator do systemu. Nie trzeba naciskać przycisku startowego. Dzięki temu zagwarantowane jest, że nastąpi naładowanie akumulatora. Wykluczone są więc sytuacje, w których wskutek błędów obsługi pojawiają się akumulatory niegotowe do pracy. Zapewniona jest dyspozycyjność i wydajność systemu urządzenia do transportu poziomego.

Jeżeli system ładowania akumulatorów zgłasza błąd, którego pracownik nie może usunąć samodzielnie, jedna rzecz jest ważna: możliwość kontaktu z kompetentną osobą, która szybko i niezawodnie usunie daną usterkę. Znalezienie takiej osoby nie jest jednak łatwe — szczególnie w dużym przedsiębiorstwie droga dotarcia do niej bywa długa, a nie każdy pracownik jest poinformowany, kogo powiadomić w razie konieczności wykonania serwisu. Skutkiem są drogie okresy przestoju i obniżenie dyspozycyjności całego systemu urządzenia do transportu poziomego.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius proaktywnie dostarczają informacje dotyczące systemu ładowania akumulatorów, sieci elektrycznej i podłączonego akumulatora. Użytkownik ma możliwość zapisania tekstu, który będzie wyświetlony w razie wystąpienia usterki. Mogą to być dane kontaktowe do wewnętrznego konsultanta lub serwisanta. Użytkownik może wprowadzić wszystkie dane samodzielnie lub skorzystać z tekstów prekonfigurowanych. Jeżeli w urządzeniu pojawi się usterka, pracownik zobaczy informację np. z numerem telefonu lub adresem e-mail jego konsultanta. Dzięki temu szybko uzyska pomoc i okresy przestoju ulegną znacznemu skróceniu.

Globalizacja postępuje — a intralogistyka jest istotnym jej motorem. Coraz więcej firm swój przepływ informacji i materiałów organizuje tak, że wykraczają one poza granice firmy i krajów. Wymaga to jednak zastosowania takich rozwiązań sprzętowych i programowych, które będą zrozumiałe na całym świecie — nieważne, czy operator będzie w Europie, Chinach, Brazylii czy USA. Technologia ładowania akumulatorów urządzeń do transportu poziomego z napędem elektrycznym nie stanowi tu żadnego wyjątku: instrukcje i wskazówki podane w odpowiednim języku pomagają unikać błędów obsługi i zapewniają w ten sposób większe bezpieczeństwo, niezawodność i dyspozycyjność całego systemu urządzenia do transportu poziomego.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius są standardowo dostarczane z wieloma wersjami językowymi oprogramowania wyświetlacza, pomiędzy którymi użytkownik może się swobodnie przełączać. Ułatwia to obsługę. Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius nadają się także jako rozwiązanie standardowe do zastosowania w firmach, działających globalnie, bez podziału na poszczególne oddziały: system ładowania jednolity dla całej firmy zapewnia większą transparentność i obniża stopę błędów — co sprzyja bezpieczeństwu i wydajności intralogistyki.

Unikanie błędów obsługi — łatwa konfiguracja podczas uruchamiania

Użytkownicy dużych flot urządzeń do transportu poziomego podczas rozruchu systemów ładowania akumulatorów często stają przed wyzwaniem żmudnej konfiguracji każdego systemu z osobna. Kosztuje to cenny czas i niesie za sobą ryzyko błędów konfiguracji.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius mają złącze USB, dzięki któremu można bez problemu przenieść wszystkie ustawienia z jednego urządzenia do drugiego. Wspólnie z użytkownikami, specjaliści z firmy Fronius konfigurują system ładowania akumulatorów podczas jego rozruchu lub udostępniają odpowiednie dane za pośrednictwem poczty e-mail. Stosując nośnik USB można je szybko skopiować na wszystkie pozostałe urządzenia. W czasie rozruchu lub w razie zmiany wymagań klienta zapewnia to wygodne, jednolite programowanie i oszczędza dużo czasu. Minimalizuje to również błędy obsługi i gwarantuje uzyskanie niezawodnej oraz bezpiecznej technologii ładowania akumulatorów.

Na życzenie, firma Fronius dostarcza systemy ładowania akumulatorów, w których dokonano już fabrycznie ustawień dostosowanych do danego klienta. Żądane ustawienia są wprowadzane już w trakcie produkcji danego urządzenia. Użytkownik otrzymuje wszystkie urządzenia już prekonfigurowane i gotowe do użytku, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów podczas rozruchu.