Corporate

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Corporate

Všeobecné dodací a platební podmínky společnosti̇ Fronius Česká republika s.r.o.

Platné od 3.3.2023

A. Obecná část

1. Platnost, odchylky, písemná forma

1.1 Veškeré naše dodávky a služby, a platby, které nám hradíte, upravují výlučně tyto dodací a platební podmínky. Tyto podmínky se vztahují i na veškeré budoucí dodávky, služby či nabídky určené Zákazníkovi, aniž by bylo nutné tyto podmínky opětovně sjednat.

1.2 Smluvní vztahy s naší mateřskou společností Fronius International GmbH (Rakousko) a smluvní vztahy s ostatními dceřinými společnostmi společnosti Fronius International GmbH upravují vždy jejich vlastní všeobecné dodací a platební podmínky. Přehled s odkazy na obchodní podmínky jednotlivých koncernových společností naleznete na adrese https://www.fronius.com/en/overview-terms-and-conditions.

1.3 Naše obchodní podmínky se vztahují pouze na podniky, právnické osoby veřejného práva a zvláštní veřejnoprávní fondy. Podnikem se rozumí fyzická nebo právnická osoba či osobní společnost s právní subjektivitou, která činí právní jednání v rámci výkonu své obchodní nebo nezávislé profesní činnosti.

1.4 Odchylné nebo dodatečné obchodní podmínky Zákazníka jsou pro nás závazné pouze tehdy, pokud je výslovně písemně uznáme; v takovém případě se vztahují pouze na příslušnou individuální smlouvu.

1.5 Ujednání o odchylkách od těchto Všeobecných dodacích a platebních podmínek nebo o jejich doplnění jsou platná jen tehdy, pokud jsou sjednána písemně, a totéž platí pro odchylky od požadavku na písemnou formu.

1.6 V případech, kdy tyto podmínky vyžadují písemnou formu, a není-li stanoveno jinak, je tento požadavek splněn i v případě sdělení zaslaných faxem nebo e-mailem. To však neplatí pro ujednání o písemné formě zakotvené v individuálně sjednaných smlouvách, jejichž obsah tvoří tyto Všeobecné dodací a platební podmínky.

2. Nabídky, uzavření smlouvy

2.1 Naše nabídky jsou nezávazné a mohou být změněny, pokud není v nabídce výslovně uvedena doba, po kterou je nabídka platná.

2.2 Informace, které poskytujeme ohledně předmětu dodávky nebo služby (např. hmotnosti, rozměry, užitné hodnoty, nosnost, tolerance a technické údaje), jakož i jejich vyobrazení (např. výkresy a ilustrace) obsahují pouze přibližné údaje, není-li pro použití ke smluvně zamýšlenému účelu nutná přesná shoda. Nejedná se o zaručené aspekty jakosti, ale o popisy či označení dodávky nebo služby. Odchylky, které jsou v obchodním styku obvyklé, a odchylky, k nimž dochází v důsledku právních požadavků nebo které představují technická vylepšení, jakož i nahrazení komponent rovnocennými díly, jsou přípustné za předpokladu, že nejsou na újmu použitelnosti pro smluvně zamýšlený účel.

2.3 Objednávky a změny objednávek se považují za přijaté z naší strany až v okamžiku, kdy je potvrdíme. Za takové potvrzení se považuje doručení dodacího listu nebo faktury Zákazníkovi a uskutečnění dodávky nebo služby. Bude-li mít Zákazník námitky proti obsahu potvrzení, musí je vznést neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se obsah potvrzení považuje za přijatý. Smlouva je uzavřena nejpozději v okamžiku převzetí dodávky v souladu s naším potvrzením.

2.4 Zákazník je povinen zkontrolovat objednávku a všechny smluvní dokumenty, aby se ujistil, že jsou úplné, správné a vhodné k zamýšlenému účelu.

2.5 V případě rámcových smluv se vždy se Zákazníkem dohodneme na objemu dodávek, které si Zákazník objedná během sjednaného období. Takové dílčí objednávky musíme vždy obdržet nejpozději šest týdnů před začátkem příslušného měsíce dodání.

3. Cenové a platební podmínky, zápočty, zádržné

3.1 Naše ceny jsou uvedeny v CZK plus příslušná daň z přidané hodnoty, bez nákladů na balení a dopravu ze závodu (ex works). Veškerá cla, poplatky a další veřejné odvody hradí Zákazník.

3.2 Ceny se vztahují na rozsah služeb a dodávek uvedený v jednotlivých potvrzeních objednávek. Další nebo zvláštní služby budou účtovány zvlášť.

3.3 Naše pohledávky jsou splatné okamžitě v hotovosti nebo bankovním převodem, bez jakýchkoli srážek, bez poplatků a do 30 dnů od data vystavení faktury. V případě prodlení s platbou si vyhrazujeme veškerá svá zákonná práva.

3.4 Zákazník má právo provést zápočet či zadržet platbu pouze v případě, že má právně uznaný a nesporný protinárok, nebo takový protinárok vychází ze stejného smluvního vztahu.

3.5 Své pohledávky jsme oprávněni kdykoli započíst proti pohledávkám Zákazníka.

3.6 Za provedení prací (montáž, opravy, údržba a podobně) účtujeme hodinové sazby a ceny materiálu platné v době dokončení služeb; v případě práce přesčas a prací prováděných v noci, v neděli a o svátcích dále účtujeme příplatky, jež jsou uplatňovány v naší organizaci; za pracovní dobu se považuje i doba cesty a čekání. Cestovní výdaje a denní a noční diety se fakturují zvlášť. Na vyžádání zašleme příslušné ceníky.

3.7 Nebude-li dohodnuto jinak, jsme oprávněni vám zasílat elektronické faktury (např. ve formátu PDF) e-mailem. Dle svého uvážení můžeme faktury zasílat také v tištěné podobě.

4. Dodání, přechod nebezpečí škody na věci̇, prodlení s dodáním, nedostupnost služby, prodlení s převzetím

4.1 Dodávky uskutečňujeme FCA v místě našeho sídla (Incoterms 2020).

4.2 I pokud se v jednotlivých případech zavážeme zajistit přepravu na své náklady, nebezpečí škody na věci během přepravy nese vždy Zákazník. Případné pojištění přepravy nebo poškození věci zajistíme pouze jménem a na účet Zákazníka. Dojde-li k prodlení při přepravě nebo s dodáním z důvodů, které nemůžeme ovlivnit, přechází nebezpečí škody na věci na Zákazníka, jakmile je informován, že je zboží připraveno k dodání.

4.3 Dodací lhůta začíná běžet odesláním potvrzení objednávky, zatímco lhůta pro provedení instalace, údržby nebo oprav začíná běžet v okamžiku předání zařízení pro tyto účely.

4.4 Dodržení příslušných termínů a lhůt je vždy podmíněno tím, že mezi stranami byly vyjasněny všechny obchodní a technické otázky a že zákazník splnil všechny své povinnosti ohledně spolupráce a plnění, včetně zaplacení sjednané zálohy. V opačném případě se příslušné termíny a lhůty odpovídajícím způsobem prodlužují. V prodlení jsme pouze tehdy, pokud od Zákazníka obdržíme písemnou upomínku po datu splatnosti.

4.5 Nebudeme-li schopni dodržet závazné termíny dodání z důvodů, které nemůžeme ovlivnit (nedostupnost služby), budeme Zákazníka o této skutečnosti neprodleně informovat a zároveň mu v rámci možností sdělíme předpokládaný nový termín dodání. Není-li možné nový termín dodání stanovit nebo není-li dotyčná služba dostupná ani v oznámeném novém termínu, budeme Zákazníka o této skutečnosti neprodleně informovat a v takovém případě jsme oprávněni od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit; Zákazníkovi neprodleně vrátíme jakoukoli již uhrazenou odměnu. Za případ nedostupnosti služeb se v této souvislosti považuje nesprávné nebo opožděné dodání zboží naším dodavatelem, pokud jsme uzavřeli odpovídající krycí transakci, pokud jsme danou situaci nezavinili my ani náš dodavatel, nebo pokud nemáme v daném případě povinnost zboží obstarat.

4.6 Jsme oprávněni uskutečnit dílčí dodávky, pokud a) má Zákazník možnost takovou dílčí dodávku využít v rámci daného smluvního účelu, b) je zajištěno dodání zbývajícího objednaného zboží a c) Zákazník není v důsledku takové dílčí dodávky nucen vynaložit podstatné dodatečné úsilí či náklady (nesjednáme-li se, že takové náklady uhradíme my).

4.7 Dodávky jsme oprávněni pozastavit do té doby, než Zákazník uhradí všechny naše splatné pohledávky vyplývající ze všech obchodních transakcí.

4.8 Zákazník je povinen převzít předmět dodávky ve sjednaném termínu dodání nebo, pokud nebyl termín dodání sjednán, do jednoho týdne od oznámení o tom, že zásilka je připravena k přepravě. Pokud bylo sjednáno, že dodání zboží je podmíněno rámcovou objednávkou ze strany Zákazníka, je Zákazník povinen zboží objednat a převzít do tří měsíců od uzavření smlouvy, není-li dohodnuto jinak.

4.9 Bude-li Zákazník v prodlení s převzetím nebo neposkytne-li součinnost nebo bude-li naše dodávka zpožděna z jiných důvodů, za něž nese odpovědnost Zákazník, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody včetně dodatečných výdajů (např. nákladů na uskladnění). Za uskladnění účtujeme paušální částku 50,- EUR za každý započatý týden a za každou paletu potřebnou k uskladnění předmětu dodávky, a to od sjednaného data dodání, nebo pokud datum dodání nebylo sjednáno, od okamžiku uplynutí jednoho týdne od oznámení o tom, že zásilka je připravena k přepravě. Vyhrazujeme si právo požadovat vyšší náhradu škody a uplatnit své právní nároky (zejména na náhradu dodatečných nákladů, odstoupení od smlouvy, výpověď); relevantní paušální částka se však započítává na další peněžité nároky. Zákazník může prokázat, že nám nevznikla žádná škoda nebo že nám vznikla podstatně nižší škoda, než činí výše uvedená paušální částka.

4.10 Nesplní-li Zákazník svou povinnost převzít zboží ani po uplynutí stanovené lhůty, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Odstoupením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody.

4.11 Pro účely provedení prací nám Zákazník včas a bezplatně poskytne potřebné materiály (např. elektrickou energii), a to i v případě, že je instalace zahrnuta v ceně nebo je za ni sjednána paušální částka. Veškerá nezbytná opatření, která musí Zákazník učinit pro potřeby instalace, např. stavební úpravy, musí být dokončena před příjezdem našich montážních techniků. Nebude-li možné uskutečnit jakoukoli přepravu, jež bude v této souvislosti nezbytná, na úrovni terénu, zajistí Zákazník na vlastní náklady potřebné pomůcky a vybavení (např. vysokozdvižný vozík s protizávažím, rampy, kolejnice, navijáky) Zákazník kromě toho přijme nezbytná bezpečnostní opatření k ochraně osob a majetku.

5. Vyšší moc

5.1 Budou-li naše dodávky nebo služby znemožněny, ztíženy nebo narušeny vyšší mocí, budeme po dobu trvání takové události vyšší moci a v rozsahu jejího působení zproštěni svých povinností k plnění, a to i v případě, že budeme v prodlení.

5.2 Vyšší mocí se rozumí jakákoli událost, kterou nemůžeme ovlivnit a která narušuje naši schopnost plnit všechny naše povinnosti nebo jejich část; událostí vyšší mocí se rozumí zejména škody způsobené požárem, povodeň, epidemie, zaměstnanecké spory, nepokoje, válečné nebo teroristické činy, jakož i přerušení provozu nebo opatření státních orgánů, za která neneseme odpovědnost. Událostí vyšší moci se rozumí i případ, kdy neobdržíme včas souhlasy třetích osob, které jsou nezbytné pro uskutečnění dodávek, ačkoli jsme o takové souhlasy včas požádali.

5.3 Pokud takové události podstatným způsobem ztíží nebo znemožní dodávku nebo službu a daná překážka nebude jen přechodné povahy, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. V případě přechodných překážek budou příslušné lhůty pro danou dodávku či službu prodlouženy či příslušné termíny posunuty o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu pro opětovné zahájení provozu. Pokud nelze v důsledku prodlení přiměřeně vyžadovat, aby Zákazník danou dodávku nebo službu převzal, je oprávněn od smlouvy okamžitě písemně odstoupit.

6. Výhrada vlastni̇ctví

6.1 Vyhrazujeme si vlastnické právo k našemu zboží („vyhrazené zboží“) do té doby, než budou v plné výši uhrazeny veškeré pohledávky a budoucí pohledávky vyplývající z celého obchodního vztahu, včetně veškerých vedlejších pohledávek. V případě běžných účtů se vyhrazené zboží považuje za zajištění nesplaceného zůstatku.

6.2 Zákazník je oprávněn prodávat zboží podléhající naší výhradě vlastnictví v rámci své běžné obchodní činnosti. Zákazník nám tímto postupuje veškeré pohledávky vyplývající z takového prodeje, včetně veškerých vedlejších práv. Toto postoupení přijímáme.

6.3 Výhrada vlastnictví se vztahuje na výrobky vzniklé zpracováním, smícháním nebo kombinací našeho zboží v jeho plné hodnotě, přičemž se považujeme za výrobce. Pokud je naše zboží zpracováváno, mícháno nebo kombinováno se zbožím třetích osob a takové třetí osoby si vyhradily vlastnictví, nabýváme spoluvlastnické právo v poměru k fakturačním hodnotám zpracovaného, smíchaného nebo kombinovaného zboží. Ve všech ostatních ohledech platí pro výsledný produkt stejné podmínky jako pro vyhrazené zboží.

6.4 Zákazník není oprávněn zřídit zástavní právo k vyhrazenému zboží ani je postoupit jako zajištění. Zákazník je povinen nás písemně informovat o jakémkoli přístupu třetích osob k vyhrazenému zboží, zejména o jeho zabavení. Zákazník je povinen proti takovému zabavení okamžitě vznést námitku s odvoláním na naše práva.

6.5 V případě prodlení s platbou jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s právními předpisy a požadovat okamžité vrácení zboží.

6.6 Vyhrazené zboží a postoupené pohledávky se zavazujeme uvolnit v rozsahu, v jakém realizovatelná hodnota položek poskytnutých jako zajištění přesahuje 110 % zajištěné pohledávky. Takové uvolnění bude uskutečněno ve formě převodu vlastnického práva nebo zpětného postoupení.

6.7 Náklady na opětovné převzetí a další prodej vyhrazeného zboží nese Zákazník. Náklady činí paušálně 5 % z výnosů z dalšího prodeje včetně daně z přidané hodnoty, neprokážeme-li vyšší úroveň nákladů nebo neprokáže-li Zákazník, že nám žádné náklady nevznikly, nebo že nám vznikly v nižší částce.

7. Záruka

7.1 Rozsah

7.1.1 Poskytujeme záruku za jakost a vlastnosti našich dodávek a služeb v souladu s informacemi uvedenými v našich nabídkách nebo v písemně sjednaných technických specifikacích.

7.1.2 Pokud je služba poskytována na základě specifikace a požadavků Zákazníka, zaručujeme pouze, že je služba poskytnuta v souladu s údaji předloženými Zákazníkem, nikoli však správnost příslušného návrhu, složení a konstrukce.

7.1.3 Odchylky v rozměrech, hmotnosti nebo jakosti, které jsou v obchodním styku obvyklé nebo které je třeba tolerovat podle rakouských norem, norem EN nebo norem DIN, se považují za odchylky, které jsou v souladu se smlouvou a nepředstavují vadu. Nevhodnost k účelu požadovanému Zákazníkem se považuje za vadu pouze tehdy, pokud jsme vhodnost k tomuto účelu předem výslovně potvrdili.

7.1.4 Zaručujeme správnost našich pokynů ke zpracování, jakož i našich návodů k použití a obsluze a našich konzultací pro Zákazníka. Zákazník však nese výhradní odpovědnost za dodržení právních nebo jiných předpisů při používání předmětu dodávky a za jeho testování pro daný účel. Za pokyny, které se odchylují od našich písemných pokynů pro zpracování a od našich návodů k použití a obsluze, odpovídáme pouze tehdy, pokud jsme je Zákazníkovi předem výslovně potvrdili písemně, faxem či e-mailem.

7.1.5 Naše výrobky splňují v nezbytném rozsahu právní požadavky Evropské unie (EU). Dodržení právních požadavků ve státech mimo EU zaručujeme pouze tehdy, bylo-li to výslovně sjednáno.

7.1.6 V případě oprav a preventivní údržby je naše záruka omezena na skutečně poskytnuté služby.

7.1.7 Správnou celkovou funkčnost instalace, stroje, softwaru nebo podobného zařízení, jehož všechny komponenty jsme nedodali my, zaručujeme pouze tehdy, pokud jsme se zavázali – navzdory dodání určitých komponent Zákazníkem nebo třetími stranami – provést celkovou instalaci či vyrobit stroj, software nebo podobné zařízení a chybná funkčnost není způsobena nesprávnými nebo neúplnými informacemi od Zákazníka.

7.1.8 V případě zboží s digitálními prvky nebo v případě, že dodáváme digitální produkty, nemáme vůči Zákazníkovi povinnost takový digitální produkt nebo prvek aktualizovat. Pokud však Zákazník dále prodal zboží s digitálními prvky nebo digitální produkty spotřebiteli, jsme povinni zajistit, že budou spotřebiteli poskytnuty aktualizace nezbytné k tomu, aby daný digitální produkt nebo zboží s digitálními prvky odpovídaly smlouvě po dobu, kdy to může spotřebitel objektivně očekávat; Zákazník je povinen spotřebitele o těchto aktualizacích vhodným způsobem informovat.

7.1.9 Na software se dále vztahují ustanovení týkající se softwaru obsažená ve zvláštní části (viz B. I níže).

7.2 Oznámení vad, důkazní břemeno

7.2.1 Zákazník je povinen provést pečlivou prohlídku předmětu dodávky či služby ihned po dodání nebo po převzetí, přičemž se má za to, že byly Zákazníkem schváleny z hlediska existence zjevných vad, pokud nám Zákazník takové vady písemně neprodleně neoznámí, nejpozději do pěti pracovních dnů (od pondělí do pátku mimo státní svátky v místě sídla Zákazníka). Pokud jde o jiné vady, má se za to, že předmět dodávky či služby byl Zákazníkem schválen, pokud nám Zákazník takové vady písemně neprodleně neoznámí, nejpozději do pěti pracovních dnů od okamžiku, kdy se taková vada projevila; pokud se vada projevila již dříve při běžném užívání, je však pro počátek běhu lhůty pro oznámení vad rozhodující tento dřívější okamžik. V případě zboží určeného k instalaci nebo jinému dalšímu zpracování musí proběhnout prohlídka vždy bezprostředně před instalací nebo zpracováním.

7.2.2 Součástí oznámení vad musí být číslo a datum potvrzení objednávky, dodací list nebo faktura, a také sériové a komisní číslo. V oznámení musí být uvedeno, jakého předmětu dodání či služby se vady týkají, v čem vady spočívají a za jakých okolností k nim došlo. Každá jednotlivá vada musí být přesně popsána.

7.2.3 Je-li oznámení vady neopodstatněné a Zákazník o této skutečnosti ví nebo měl vědět, nebo tuto skutečnost z nedbalosti nerozpoznal, je povinen nám nahradit náklady vynaložené na prohlídku.

7.2.4 Tím není dotčena povinnost provádět prohlídky a oznamovat vady podle obchodního práva.

7.2.5 Zákazník je povinen prokázat, že vady, které se projevily během záruční doby, existovaly již v době přechodu nebezpečí škody na věci.

7.3 Záruční lhůty

7.3.1 Nejsou-li v části B. Zvláštní část těchto podmínek uvedeny jiné lhůty nebo pokud nebyla uzavřena zvláštní ujednání, činí promlčecí lhůta pro nároky Zákazníka z vad dvanáct měsíců od okamžiku dodání nebo, pokud je nutné převzetí, od okamžiku převzetí; to neplatí pro nároky uvedené v článku 7.3.3.

7.3.2 Po dobu dalších dvanácti měsíců (od začátku 13. měsíce do konce 24. měsíce od dodání nebo převzetí) poskytneme Zákazníkovi dobrovolně a bezplatně materiály potřebné k bezplatnému odstranění jakýchkoli vad. Poskytnutím materiálů podle věty první se nestaví ani nepřerušuje promlčecí lhůta pro nároky, na které se vztahuje článek 7.3.1.

7.3.3 Nároky Zákazníka na náhradu škody vzniklé v důsledku úmrtí, újmy na zdraví nebo úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností ze strany naší společnosti nebo našich zástupců, jakož i nároky na náhradu škody podle právních předpisů o odpovědnosti za vadu výrobku, a zejména podle zákona o odpovědnosti za vadu výrobku (Produkthaftungsgesetz), se promlčují v souladu s platnými právními předpisy.

7.4 Záruční nároky

7.4.1 V případě vzniku vady podle svého uvážení buď vadu odstraníme (opravou nebo úpravou), nebo uskutečníme novou dodávku (následnou dodávku nebo výměnu), jež se společně označuje jako následné plnění. Tím není dotčeno naše právo odmítnout následné plnění v souladu s právními předpisy. Bude-li následné plnění neúspěšné, nepřiměřené nebo odmítnuto, je Zákazník oprávněn požadovat slevu nebo – v případě nikoli nepodstatných vad – odstoupit od smlouvy; pokud odpovědnost za vadu neseme my, je Zákazník oprávněn požadovat náhradu škody v mezích článku 9.

7.4.2 Zákazník zajistí potřebný čas a možnosti nezbytné k uskutečnění následného plnění. Zákazník nám po projednání s námi zašle nebo přepraví odmítnuté zboží k prohlídce a případné nápravě. V případě náhradní dodávky nám Zákazník vrátí vadnou položku v souladu s platnými právními předpisy.

7.4.3 Následné plnění jsme oprávněni podmínit tím, že Zákazník uhradí dlužnou kupní cenu. Zákazník je však oprávněn zadržet přiměřenou část kupní ceny odpovídající dané vadě.

7.5 Výji̇mky ze záruky

7.5.1 Nároky Zákazníka ze záruky se vylučují nebo jsou neplatné, pokud nebyl dodržen námi poskytnutý nebo od nás vyžádaný návod k instalaci nebo k užívání a obsluze, pokud instalace nebyla provedena správně a v souladu s příslušnými normami, zejména pokud nebyla provedena odbornou firmou, pokud byly na předmětu dodávky nebo služby provedeny opravy nebo jiné práce bez našeho souhlasu, pokud byl předmět dodávky nebo služby nesprávně provozován nebo používán, byl provozován navzdory vadným ochranným prostředkům nebo byl používán v rozporu s našimi pokyny nebo k účelům, pro které není určen, a dále pokud jsou vady způsobeny působením cizích těles, chemickými vlivy, přepětím, jednáním třetích osob nebo vyšší mocí.

7.5.2 Záruka se nevztahuje na vady materiálu v použitém zboží, které bylo v jednotlivých případech dodáno po dohodě se Zákazníkem.

7.6 Regresní práva

7.6.1 Výše uvedeným nejsou dotčena zákonná regresní práva Zákazníka vůči nám.

7.6.2 Zákazník je oprávněn uplatnit regresní práva pouze v případě, že neuzavřel se svým zákazníkem žádnou dohodu nad rámec zákonných práv z vad.

8. Zvláštní ustanovení o speci̇ální záruce

8.1 U některých našich dodávek a služeb poskytujeme koncovým zákazníkům speciální záruku nebo se pro účely těchto dodávek či služeb mohou koncoví zákazníci zaregistrovat či získat speciální záruku za úplatu. Tím nejsou dotčeny ani omezeny naše povinnosti ze zákonné záruky podle těchto smluvních podmínek.

8.2 Možnosti speciální záruky v jednotlivých obchodních jednotkách Solar Energy, Perfect Welding (včetně oblasti Automation a vyjma oblasti Automation) a Perfect Charging a související záruční podmínky jsou uvedeny v části B. Zvláštní část těchto obchodních podmínek.

9. Odpovědnost

9.1 Neodpovídáme za škodu způsobenou běžnou nedbalostí.

9.2 Kromě toho je naše odpovědnost omezena hodnotou objednávky. V případě nároku na náhradu škody vyplývající ze servisních nebo údržbových prací je naše odpovědnost omezena výší roční odměny za danou službu. Odpovědnost za ušlý zisk, nepřímé či následné škody, poškození pověsti nebo jinou nehmotnou újmu je ve všech případech vyloučena. Naše odpovědnost se dále snižuje o pojistné nároky nebo nároky vůči třetím stranám, které je Zákazník případně povinen uplatnit přednostně před nároky z odpovědnosti vůči nám.

9.3 Zákazník je povinen nás při každé objednávce výslovně a písemně upozornit na nebezpečí vzniku neobvykle vysoké škody, jinak za takovou škodu neodpovídáme. Za neobvykle vysokou škodu se považuje zejména případ, kdy se Zákazník zavázal svým zákazníkům nebo jiným třetím stranám zaplatit smluvní pokutu, paušální náhradu nebo jinou platbu v případě vady nebo prodlení, které souvisí s naší službou pro Zákazníka.

9.4 Nároky z odpovědnosti vůči nám se promlčují, pokud nejsou uplatněny u soudu do šesti měsíců od okamžiku, kdy se příslušná osoba dozvěděla o vzniku škody, avšak vždy nejpozději do tří let od poslední dílčí dodávky nebo – v případě servisních nebo údržbových prací – do tří let od provedení servisních nebo údržbových prací, které vedly ke vzniku nároku z odpovědnosti.

9.5 Výše uvedená ustanovení o odpovědnosti platí ve stejném rozsahu i pro naše orgány, zákonné zástupce, zaměstnance a další zástupce.

10. Práva duševního vlastni̇ctví

10.1 Veškerá práva duševního vlastnictví, jako jsou autorská práva, práva k ochranným známkám, práva k průmyslovým vzorům, patentová práva, práva k užitným vzorům a know-how, jakož i nechráněné vynálezy, odborné zkušenosti či obchodní tajemství, ve vztahu k předmětu našich dodávek a služeb, jakož i k výrobním procesům a veškerým procesům s nimi souvisejícím, k jejich použití, ke komponentům, k softwaru (včetně zdrojového a objektového kódu, jakož i uživatelské dokumentace, algoritmů, uživatelského rozhraní atd.), k procesům, plánům, náčrtům, popisům, výkresům, manuálům, návodům a montážním pokynům, výpočtům, nabídkám, cenovým nabídkám, jiné technické dokumentaci, jakož i ke vzorkům, prototypům, katalogům, brožurám, vyobrazením a podobně – bez ohledu na okamžik jejich zpřístupnění Zákazníkovi – náleží výhradně nám nebo subjektům, které nám poskytly příslušnou licenci. Zákazník je oprávněn užívat předmět smlouvy pouze k zamýšlenému účelu.

10.2 Vyhrazujeme si neomezené vlastnické a autorské právo k nabídkám, cenovým nabídkám, výkresům a všem ostatním dokumentům a podkladům; tyto nesmí být zpřístupněny třetím stranám ani použity pro jejich nebo jiné účely. Nebude-li zadána objednávka, budou výše uvedené dokumenty a podklady na naši žádost neprodleně vráceny nebo zničeny.

10.3 Jsme výhradně a plně oprávněni uplatňovat práva ke službám, výsledkům vývoje, poznatkům, vynálezům a podobně, které vzniknou v rámci námi poskytovaných služeb, a to i v případě, že je dodávka nebo služba provedena na základě specifikace Zákazníka nebo k ní Zákazník jinak přispěje. Veškerá práva vznikající na straně Zákazníka na nás automaticky přecházejí v okamžiku jejich vzniku, a stáváme se tak jediným majitelem těchto práv a osobou oprávněnou je vykonávat.

11. Důvěrnost i̇nformací

11.1 Obsah našich nabídek je důvěrný. Jakákoli forma aktivního nebo pasivního sdělení veškerého obsahu nebo jeho části vyžaduje náš předchozí výslovný písemný souhlas. Totéž platí pro veškerý obsah smluvního vztahu s námi.

11.2 Zákazník nám uděluje souhlas s uvedením své osoby jako reference na veřejně přístupných médiích (zejména na internetu), a to až do odvolání takového souhlasu.

12. Zdraví a bezpečnost

12.1 Zákazník se zavazuje dodržovat veškerá zákonná a jiná právní či smluvně zakotvená pravidla týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti všech osob zapojených do plnění objednávky. Zákazník je dále povinen vyloučit nebezpečí pro naše pracovníky a pracovníky jakýchkoli subdodavatelů nebo dodavatelů využívaných po celou dobu poskytování služeb u Zákazníka nebo v oblasti jeho odpovědnosti.

12.2 Výslovně si vyhrazujeme právo v případě potřeby okamžitě odvolat naše pracovníky a/nebo pracovníky našich subdodavatelů/dodavatelů z míst poskytování příslušných služeb, pokud výše uvedené požadavky nebudou nadále plněny, nebo v případě předvídatelného, přímého či nepřímého nebezpečí. Jakékoli formy takového nebezpečí představují překážku a/nebo přerušení služeb, které lze přičítat Zákazníkovi. Po dobu trvání takové překážky/přerušení jsme zproštěni svých smluvních povinností a budeme v plném rozsahu odškodněni a ochráněni vůči jakékoli újmě.

13. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů https://www.fronius.com/cs-cz/czech-republic/data-privacy-statement

14. Rozhodné právo, řešení sporů

14.1 Použije se výhradně české právo s vyloučením Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

14.2 Má-li Zákazník sídlo v Evropské unii, v Norsku, na Islandu nebo ve Švýcarsku, platí následující: Je-li Zákazník podnikem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním veřejnoprávním fondem, nebo nepodléhá-li Zákazník obecné příslušnosti soudů v České republice, bude příslušnost soudů pro všechny spory vzniklé ze smluvního vztahu a v souvislosti s ním určena podle místa naší provozovny nebo, podle našeho uvážení, podle sídla Zákazníka.

14.3 Má-li Zákazník sídlo mimo Evropskou unii, Norsko, Island nebo Švýcarsko, platí následující: Veškeré spory či nároky vyplývající z daného smluvního vztahu či s ním související, včetně sporů týkajících se jeho platnosti, porušení, zrušení nebo neplatnosti, budou s konečnou platností rozhodnuty podle Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze třemi rozhodci jmenovanými v souladu s tímto řádem, s vyloučením běžného soudního řízení. Pravidla pro zrychlené řízení se nepoužijí. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce.

15. Odděli̇telnost

Jsou-li jednotlivá ustanovení těchto dodacích a platebních podmínek právně neúčinná, neplatná nebo nevymahatelná, není tím dotčena účinnost, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že dotčené ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které bude co nejvíce odpovídat jeho hospodářskému výsledku a které není neúčinné, neplatné nebo nevykonatelné a které se co nejvíce blíží úmyslu smluvních stran v době uzavření smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě.

B. Zvláštní část

Tato zvláštní část těchto dodacích a platebních podmínek se použije na zvláštní oblasti v ní uvedené společně s Obecnou částí.

I. Zvláštní ustanovení pro software

16. Rozsah služeb, systémové požadavky, smluvní zpracování

16.1 Funkční rozsah softwaru je s konečnou platností vymezen v příslušném popisu služeb a/nebo uživatelské dokumentaci.

16.2 Software poskytujeme Zákazníkovi výhradně ve formě objektového kódu. Dle našeho uvážení jsme rovněž oprávněni poskytnout Zákazníkovi související uživatelskou dokumentaci v čistě digitální podobě (např. jako dokument PDF nebo online nápovědu). Nebude-li sjednáno jinak, software a uživatelskou dokumentaci poskytujeme pouze v anglickém jazyce.

16.3 Jedná se o standardní software. Zvláštním požadavkům Zákazníka se přizpůsobíme pouze ve výjimečných případech a pouze na základě výslovného písemného ujednání.

16.4 Instalační a konfigurační služby poskytujeme pouze ve výjimečných případech a pouze na základě samostatné dohody.

16.5 Systémové požadavky na používání softwaru vyplývají z příslušného popisu služeb a/nebo uživatelské dokumentace. Zákazník je povinen zajistit, že bude mít k dispozici vhodné a přiměřené hardwarové a softwarové prostředí v souladu se systémovými požadavky.

16.6 Pokud v souvislosti se softwarem, který poskytujeme, zpracováváme osobní údaje jménem Zákazníka, uzavřeme se Zákazníkem v tomto ohledu samostatnou dohodu o zpracování údajů.

17. Oznámení o autorských právech, ochrana softwaru

17.1 Ze softwaru nesmí být odstraněna ani nesmí být upravena žádná oznámení o autorských právech, sériová čísla či jiné prvky určené k identifikaci programu.

17.2 Zákazník přijme vhodná opatření k zabezpečení softwaru a případně i online přístupových údajů proti zneužití ze strany neoprávněných třetích osob. Veškeré kopie softwaru a přístupové údaje budou zejména uchovávány na chráněném místě.

18. Koupě softwaru

Je-li sjednáno, že software přechází na Zákazníka s trvalou platností, použije se také tento článek 18.

18.1 Udělení práv

18.1.1 Po uhrazení sjednaného poplatku udělíme Zákazníkovi jednoduché, nevýhradní právo užívat software k zamýšlenému účelu, a to na dobu neurčitou. Užívací právo je omezeno na sjednaný počet uživatelů či počet zařízení. Software může být v závislosti na sjednaném druhu licence užíván pouze maximálním počtem fyzických osob nebo na maximálním počtu zařízení odpovídajícím počtu licencí zakoupených Zákazníkem. Přípustné užívání zahrnuje instalaci softwaru, načtení do hlavní paměti a zamýšlené užívání Zákazníkem. Počet licencí a druh a rozsah užívání se jinak případně určí na základě vzájemné dohody.

18.1.2 Zákazník je oprávněn pořídit záložní kopii, pokud je to nezbytné pro zajištění budoucího použití. Zákazník na vytvořené záložní kopii viditelně vyznačí poznámku „Záloha“ a oznámení o autorských právech zhotovitele. Pokud je software vybaven technickou ochranou proti kopírování, obdrží Zákazník v případě poškození dodaného datového média nebo přenášených souborů na vyžádání urychleně náhradní kopii.

18.1.3 Zákazník je oprávněn trvale převést získanou kopii softwaru na třetí osobu a předat uživatelskou dokumentaci, pokud zcela přestane software užívat, odstraní veškeré nainstalované kopie ze svých počítačů a vymaže veškeré kopie na jiných datových nosičích nebo nám je předá, ledaže je ze zákona povinen je uchovávat po delší dobu. Kupující nám na vyžádání písemně potvrdí, že výše uvedená opatření byla provedena v plném rozsahu, nebo případně vysvětlí důvody delšího uchovávání. Kupující se výslovně dohodne se třetí osobou, že bude dodržován rozsah užívacích práv v souladu s ustanoveními tohoto článku18, a na vyžádání nám tuto skutečnost doloží.

18.1.4 Zákazník je oprávněn software jinak kopírovat nebo dekompilovat pouze v rozsahu, který je stanoven zákonem. V případě dekompilace to však platí pouze za předpokladu, že jsme Zákazníkovi na jeho žádost neposkytli potřebné informace v přiměřené lhůtě.

18.1.5 Zákazník dále není oprávněn software reprodukovat, distribuovat, pronajímat (zejména ne jako software jako službu), zpřístupňovat veřejnosti (např. prostřednictvím internetu), poskytovat sublicence nebo software zcela či zčásti upravovat, překládat, editovat či jinak přepracovávat. Právo Zákazníka převést užívání softwaru na omezenou dobu jinak než za účelem dosažení přímého nebo nepřímého zisku (půjčování) tím není dotčeno.

18.1.6 Poskytneme-li Zákazníkovi aktualizace, upgrade a/nebo nové verze softwaru v rámci záruky nebo z jakéhokoli jiného důvodu, použijí se následující ustanovení: Převod práv na Zákazníka je podmíněn převodem nové, samostatně spustitelné verze softwaru. Zákazník získá užívací práva k této novější verzi softwaru ve stejném rozsahu jako k předchozí verzi softwaru, přičemž práva k předchozí verzi softwaru současně zaniknou; užívání předchozí verze však umožníme až do instalace nově poskytnutého softwaru nebo, v případě vad nejnovějšího softwaru, do odstranění těchto vad.

18.2 Záruka

18.2.1 Naše záruka při prodeji softwaru se řídí – s výhradou odchylek a doplňků uvedených v tomto článku 18.2 – článkem 7. Použijí se zejména ustanovení článku 7.1.5 (dodržování právních požadavků), článku 7.1.8 (aktualizace) a článek 7.2 (oznámení vad).

18.2.2 Zaručujeme sjednanou kvalitu a ručíme za to, že Zákazník bude moci software používat bez újmy na právech třetích osob.

18.2.3 Naše záruka se nevztahuje na chyby vzniklé v důsledku používání softwaru v hardwarovém a softwarovém prostředí, které nesplňuje námi stanovené požadavky, ani na skutečnost, že kupující provedl změny a úpravy softwaru, aniž by k tomu byl ze zákona oprávněn, nebo jinak než na základě předchozího souhlasu, který jsme vyjádřili alespoň v textové podobě.

18.2.4 V případě aktualizací, upgradů a dodání nových verzí je možnost reklamace vad omezena na nové funkce poskytované danou aktualizací, upgradem nebo novou verzí oproti předchozí verzi. Pokud Zákazníkovi bezplatně poskytneme aktualizace, upgrady nebo nové verze, aniž bychom k tomu byli ze zákona povinni, řídí se záruka a odpovědnost článkem21. V takovém případě má Zákazník možnost používat předchozí verzi (downgrade), kterou mu v případě potřeby opět zpřístupníme. Nároky Zákazníka z vad předchozí verze jsou vyloučeny v rozsahu, v jakém by tyto vady byly odstraněny instalací námi poskytnuté aktuální verze.

18.2.5 Svou povinnost odstranit vady splníme také tím, že poskytneme přiměřená a přijatelná náhradní řešení (workaround), poskytneme aktualizace s automatickou instalací, které jsou k dispozici ke stažení z webové stránky, informujeme o nich Zákazníka a nabídneme mu telefonickou podporu při řešení problémů s instalací. V případě následného dodání přijme Zákazník jakoukoli novou verzi softwaru, ledaže by to mělo nepřiměřené nepříznivé dopady. V případě vad právního titulu umožníme Zákazníkovi dle svého vlastního uvážení používat smluvní software právně nezávadným způsobem nebo software upravíme tak, aby již nedocházelo k porušování práv třetích osob.

18.2.6 Záruční nároky Zákazníka se promlčují po uplynutí dvanácti měsíců. V případě poskytnutí datového nosiče začíná promlčecí lhůta běžet okamžikem jeho dodání. Pokud jsou data poskytována formou stažení z internetu, začíná tato lhůta běžet oznámením a aktivací přístupových údajů pro oblast stahování. V případě dodání aktualizací, upgradů a nových verzí začíná promlčecí doba pro tyto položky běžet v okamžiku poskytnutí každé z těchto položek. Výše uvedeným ustanovením není dotčen článek 7.3.3.

18.2.7 Pokud jsme se Zákazníkem uzavřeli smlouvu o údržbě softwaru, lhůta pro odstranění vad se odvíjí od doby trvání dané smlouvy.

19. Údržba softwaru

Bude-li dohodnuto, že budeme Zákazníkovi po určitou dobu poskytovat aktualizace, upgrady a/nebo nové verze prodaného softwaru, použijí se rovněž ustanovení tohoto článku 19, nebude-li uzavřena samostatná smlouva o údržbě softwaru.

19.1 Rozsah služeb, udělení práv, záruka

19.1.1 Software průběžně vyvíjíme a po dobu trvání smlouvy o údržbě softwaru poskytujeme Zákazníkovi vždy nejnovější verzi softwaru ke stažení prostřednictvím internetu.

19.1.2 Kdykoli to bude technicky možné, odstraníme jakékoli chyby softwaru v přiměřené lhůtě tím, že poskytneme aktualizace, upgrady a/nebo nové verze ke stažení prostřednictvím internetu. Za chybu se považuje, pokud software neplní funkce uvedené v popisu služby, poskytuje chybné výsledky nebo nefunguje správně v jakémkoli jiném ohledu, a v důsledku této skutečnosti je znemožněno nebo omezeno používání softwaru. Své služby poskytujeme na základě nejnovějších a bezprostředně předcházejících verzí softwaru a s ohledem na zájmy všech uživatelů softwaru. Pro starší verze softwaru neposkytujeme službu řešení problémů (troubleshooting).

19.1.3 Pokud jde o udělení práv a záruku pro aktualizace, upgrady a/nebo nové verze, použijí se přiměřeně ustanovení článků18.1 a 18.2. Pokud jsme Zákazníkovi udělili užívací práva k softwaru, který je předmětem smlouvy o údržbě softwaru, v jiném rozsahu, než je uvedeno v článku 18.1, poskytneme Zákazníkovi užívací práva k aktualizacím, upgradům a/nebo novým verzím, které Zákazníkovi poskytujeme v rámci smlouvy o údržbě softwaru, a to v takovém jiném dohodnutém rozsahu.

19.2 Poplatky, doba trvání, ukončení smlouvy

19.2.1 Výše a splatnost poplatků bude stanovena v příslušné smlouvě.

19.2.2 Je-li smlouva uzavřena na dobu určitou, končí uplynutím stanovené doby, aniž by bylo nutné ji vypovědět.

19.2.3 Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna ji ukončit výpovědí s výpovědní lhůtou šest (6) týdnů ke konci kalendářního čtvrtletí.

19.2.4 Výše uvedeným není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran ukončit smlouvu s okamžitou účinností ze závažného důvodu.

19.2.5 Výpověď musí být doručena písemně.

20. Pronájem softwaru

Je-li sjednáno, že Zákazník je oprávněn software používat po omezenou dobu, použijí se dále ustanovení tohoto článku 20.

20.1 Udělení práv

20.1.1 Po uhrazení sjednaného poplatku udělíme Objednateli na omezenou dobu jednoduché, nevýhradní, nepřevoditelné právo k zamýšlenému užívání softwaru, bez práva udělovat podlicence. Ve všech ostatních ohledech se použijí přiměřeně ustanovení článku 18.1.1.

20.1.2 Články18.1.2 a 18.1.4 se použijí přiměřeně. Zákazník dále není oprávněn software reprodukovat, distribuovat, půjčovat, pronajímat (zejména ne jako software jako službu), zpřístupňovat veřejnosti (např. prostřednictvím internetu), poskytovat sublicence nebo software zcela či zčásti upravovat, překládat, editovat či jinak přepracovávat.

20.1.3 Článek 18.1.6 se použije přiměřeně.

20.2 Rozsah služby

20.2.1 Software průběžně vyvíjíme a po sjednanou dobu poskytujeme Zákazníkovi vždy nejnovější verzi softwaru.

20.2.2 Kdykoli to bude technicky možné, odstraníme jakékoli chyby softwaru v přiměřené lhůtě. Za chybu se považuje, pokud software neplní funkce uvedené v popisu služby, poskytuje chybné výsledky nebo nefunguje správně v jakémkoli jiném ohledu, a v důsledku této skutečnosti je znemožněno nebo omezeno používání softwaru.

20.3 Zvláštní podmínky poskytování prostředni̇ctvím i̇nternetu

20.3.1 V případě, že je software poskytován prostřednictvím serveru, který provozujeme my nebo je provozován naším jménem (software jako služba, SaaS), použijí se dále ustanovení tohoto článku 20.3.

20.3.2 Zákazník potřebuje k užívání softwaru připojení k internetu. Další požadavky vyplývají z popisu služby, uživatelské dokumentace a systémových požadavků.

20.3.3 Neneseme odpovědnost za trvalou dostupnost aplikace a v případě potřeby jsme oprávněni omezit nebo částečně ukončit její používání s ohledem na kapacitní omezení, bezpečnost nebo integritu. Kromě toho je aplikace vždy zcela nebo částečně nedostupná po dobu údržby (např. při instalaci nového softwaru); bude-li to možné, budeme vždy usilovat o to, aby doba údržby byla naplánována na období s nízkou mírou užívání.

20.3.4 Zákazníkovi poskytneme úložný prostor na serveru potřebný pro zamýšlené používání softwaru. Zákazník není oprávněn tento úložný prostor poskytnout třetí osobě. Zákazník se zavazuje, že v poskytnutém úložném prostoru nebude ukládat žádný nezákonný obsah nebo obsah, který je v rozporu s právními předpisy, požadavky státních orgánů nebo právy třetích osob.

20.3.5 Zákazník je sám odpovědný za vkládání a údržbu svých dat a informací nezbytných k využívání služeb SaaS. Zákazník je povinen před vložením svých dat a informací zkontrolovat, zda neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty, a používat k tomuto účelu nejmodernější antivirové programy.

20.3.6 Zákazník je povinen provádět pravidelně zálohování svých dat. Neodpovídáme za ztrátu dat způsobenou tím, že Zákazník neprovádí pravidelné zálohování dat tak, aby zajistil možnost obnovy ztracených data s vynaložením přiměřeného úsilí. Výše uvedeným ustanovením není dotčen článek9.

20.4 Poplatky, doba trvání, ukončení smlouvy

20.4.1 Výše a splatnost poplatků bude stanovena v příslušné smlouvě.

20.4.2 Je-li smlouva uzavřena na dobu určitou, končí uplynutím stanovené doby, aniž by bylo nutné ji vypovědět.

20.4.3 Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna ji ukončit výpovědí s výpovědní lhůtou šest (6) týdnů ke konci kalendářního čtvrtletí.

20.4.4 Výše uvedeným není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran ukončit smlouvu s okamžitou účinností ze závažného důvodu.

20.4.5 Výpověď musí být doručena písemně.

20.4.6 V případě ukončení smlouvy je Zákazník povinen přestat software užívat, odstranit všechny nainstalované kopie softwaru ze svých počítačů a zničit všechny vytvořené záložní kopie softwaru.

20.5 Záruka (údržba)

20.5.1 V případě pronájmu softwaru se naše záruka řídí – s výhradou odchylek a doplňků uvedených v tomto článku 20.5 – článkem 7.

20.5.2 Bez ohledu na ustanovení článku 7.1.8 zaručujeme, že software bude po dobu trvání smlouvy i nadále v souladu se smlouvou (formou aktualizací) a že užívání softwaru v souladu se smlouvou nebudou bránit žádná práva třetích osob.

20.5.3 Za škodu vyplývající z vad, které existovaly již v době uzavření smlouvy, odpovídáme pouze v případě našeho zavinění. Výše uvedeným ustanovením není dotčen článek 9.

20.5.4 Článek 18.2.3 se použije přiměřeně.

21. Bezplatné poskytnutí softwaru

Pokud Zákazníkovi poskytneme software bezplatně, ať už na dobu neurčitou (dar), nebo na dobu určitou (výpůjčka), použijí se dále ustanovení tohoto článku 21.

21.1 Udělení práv

Na udělení práv se použijí přiměřeně ustanovení článku 18.1 a/nebo článku 20.1.

21.2 Záruka, odpovědnost

21.2.1 V případě vad materiálu odpovídáme za přímé škody způsobené Zákazníkovi podvodným zatajením takové vady softwaru a za následné škody způsobené vadami, které byly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí z naší strany. Jakákoli další záruka za vady materiálu je vyloučena. Zákazník nemá nárok na opravu chyb.

21.2.2 V případě vad právního titulu odpovídáme pouze za škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku podvodného zatajení vady právního titulu k softwaru. Jakákoli další záruka za vady právního titulu je vyloučena.

21.2.3 Odpovídáme pouze za úmyslné jednání a hrubou nedbalost; jakákoli další odpovědnost je vyloučena. Tím však není dotčena odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za vadu výrobku (Produkthaftungsgesetz).

II. Zvláštní ustanovení pro naši̇ obchodní jednotku Solar Energy

22. Záruka

Záruka na dodávky a služby naší obchodní jednotky SOLAR ENERGY se řídí ustanoveními Obecné části (článek 7).

23. Zvláštní záruka

Koncoví zákazníci (spotřebitelé i podniky) mohou mít na základě samostatné smlouvy nárok na zvláštní záruku za výrobky naší obchodní jednotky SOLAR ENERGY. V takovém případě se použijí příslušné záruční podmínky společnosti Fronius, které jsou k dispozici na adrese https://www.fronius.com/solar/warranty. Záruční dobu může koncový zákazník prodloužit za úplatu v souladu se záručními podmínkami společnosti Fronius.

III. Zvláštní ustanovení pro naši̇ obchodní jednotku Perfect Welding (vyjma automation)

24. Záruka

24.1 Záruka na dodávky a služby naší obchodní jednotky PERFECT WELDING (vyjma AUTOMATION) se řídí – s výhradou odchylek a doplňků uvedených v tomto článku 24 – ustanoveními Obecné části (článek 7).

24.2 Článek 7.3.2 se vztahuje pouze na:

a. svařovací systémy a komponenty, které jsou označeny sériovým číslem a nejsou vyrobeny na zakázku;
b. svařovací a periferní zařízení Virtual Welding;
c. příslušenství: ochranné pomůcky (např. přilby, vzduchové systémy, mobilní odsávací jednotky).

24.3 Bez ohledu na ustanovení článku 7.3.1 se na plynem nebo vodou chlazené svařovací hořáky a tělesa hořáků (např. hořáky TIG, Mig/Mag, MMA, robotové hořáky Push & Push/Pull, LaserHybrid a speciální verze, hořáky Twin, CMT Twin, CMT Hand, Push/Pull & Pull MIG, hadice), jakož i na spotřební materiál a opotřebitelné díly (např. pojistky, vnitřní vložky, podávací válce, kontaktní hroty) vztahuje záruční doba 6 měsíců. To se netýká zařízení CMT Robacta Drive s plynovým nebo vodním chlazením, na které se vztahuje A.7.3.1.

24.4 Nehledě na ustanovení článku 7.5.2 se na použité zboží vztahuje záruční doba v délce 6 měsíců.

25. Zvláštní záruka

U výrobků naší obchodní jednotky PERFECT WELDING (vyjma AUTOMATION) mohou koncoví zákazníci (spotřebitelé i podniky) získat zvláštní záruky za úplatu nebo je aktivovat registrací na základě zvláštní smlouvy. V takovém případě se použijí příslušné záruční podmínky společnosti Fronius, které jsou k dispozici na adrese https://www.fronius.com/en/welding-technology/products/services/support/extended-warranty/extended-warranty

IV. Zvláštní ustanovení pro oblast automation naší obchodní jednotky Perfect Welding

Pro naše dodávky a služby, a pro platby hrazené v náš prospěch v oblasti Automation (obchodní jednotka PERFECT WELDING) platí kromě ustanovení Obecné části také následující ustanovení:

26. Dodání

26.1 S výhradou dohody o jiném termínu dodání dodáme zboží nejdříve 20 týdnů po uzavření smlouvy.

26.2 Dodávky uskutečňujeme FCA v místě našeho sídla (Incoterms 2020). Ustanovení článku 4 zůstává ve všech ostatních ohledech nedotčeno.

27. Převzetí; předání do provozu

27.1 Jakmile bude předmět koupě připraven k odběru, oznámíme tuto skutečnost Zákazníkovi. Na základě vzájemné dohody proběhne předběžná přejímka (Factory Acceptance Test, FAT) v našem závodě do dvou týdnů od oznámení o připravenosti k odběru.

27.2 Zákazník předmět koupě odebere nebo zajistí jeho odběr do dvou týdnů od oznámení o připravenosti k odběru nebo do jednoho týdne od úspěšné předběžné přejímky.

27.3 Do 45 dnů od odběru nebo jiného dodání se uskuteční konečné převzetí (Site Acceptance Test, SAT) v místě podnikání Zákazníka nebo na jiném sjednaném místě užívání předmětu koupě.

27.4 Zákazník není oprávněn odmítnout předběžnou přejímku ani konečné převzetí z důvodu nepodstatných vad.

27.5 Předmět koupě se považuje za převzatý také tehdy, pokud nedojde ke konečnému převzetí ve lhůtě uvedené v článku 27.3, aniž bychom za to nesli odpovědnost a aniž by Zákazník v této lhůtě odmítl převzetí s uvedením alespoň jedné podstatné vady.

27.6 Předmět koupě bude uveden do provozu v rámci konečného převzetí. O konečném převzetí sepíší smluvní strany společně protokol. Konečné provozní předání předmětu koupě Zákazníkovi se uskuteční pouze v případě, že je předmět koupě v naprosto bezpečném stavu; v takovém případě předáme Zákazníkovi podepsané prohlášení o shodě. Zákazník není oprávněn předmět koupě provozovat bez odpovídajícího provozního předání a námi vystaveného prohlášení o shodě. Zákazník umožní obsluhu předmětu koupě pouze proškoleným pracovníkům.

27.7 Nedojde-li ke konečnému převzetí ihned bez našeho zavinění, je závěrečná splátka splatná po použití předmětu dodávky ze strany Zákazníka, ale jednotka se považuje za převzatou nejpozději 45 dnů od dodání.

28. Cena a platební podmínky; zadržovací právo

28.1 Nebude-li dohodnuto jinak a s výhradou ustanovení článku 28.2 platí následující platební podmínky:

28.1.1 50 % sjednané kupní ceny uhradí Zákazník jako zálohu bezprostředně po uzavření smlouvy, do 14 dnů od obdržení zálohové faktury.

28.1.2 40 % sjednané kupní ceny uhradí Zákazník do 14 dnů od oznámení o připravenosti k odběru nebo – pokud byla sjednána předběžná přejímka – do 14 dnů od úspěšné předběžné přejímky, nejpozději však před uvedením předmětu koupě do provozu u Zákazníka. Bude-li po předběžné přejímce nutné, abychom výrobek v nepodstatném rozsahu přepracovali, nevzniká tím Zákazníkovi právo zadržet příslušnou splátku kupní ceny. Přepracování se považuje za nepodstatné, pokud na tomto přepracování nezávisí zamýšlené použití předmětu koupě.

28.1.3 10 % sjednané kupní ceny uhradí Zákazník do 14 dnů od konečného převzetí nebo konkludentního konečného převzetí podle článku 27.5.

28.2 Tyto platební podmínky se uplatní s výhradou pozitivního výsledku kontroly krytí ze strany našeho úvěrového pojistitele; v opačném případě se má za to, že je sjednána platba v plné výši bezprostředně po uzavření smlouvy.

29. Záruka

29.1 Záruka na dodávky a služby v oblasti AUTOMATION v rámci naší obchodní jednotky PERFECT WELDING vychází z ustanovení Obecné části (článek 7) s následujícími odchylkami a doplňky uvedenými v tomto článku 29.

29.2 V případě

a. komponent automatizace a mechanizace,
b. orbitálních svařovacích systémů a orbitálních náhradních dílů, a
c. orbitálních jednotek (zejména FCH, FOH, FPH 3020, FPH 3030)se uplatní výhradně záruční doba uvedená v článku 7.3.1. Článek A.7.3.2 se nepoužije.

29.3 V případě prodeje výrobků obchodní jednotky PERFECT WELDING (vyjma AUTOMATION) se uplatní omezení uvedená v článku 24.

29.4 Promlčecí lhůta pro záruční nároky začíná běžet okamžikem konečného převzetí nebo konkludentního konečného převzetí podle článku27.5.

V. Zvláštní ustanovení pro naši̇ obchodní jednotku Perfect Charging

30. Záruka

Záruka na dodávky a služby naší obchodní jednotky PERFECT CHARGING se řídí ustanoveními Obecné části (článek 7).

31. Zvláštní záruka

U výrobků naší obchodní jednotky PERFECT CHARGING mohou koncoví zákazníci (spotřebitelé i podniky) získat zvláštní záruky za úplatu nebo je aktivovat registrací na základě zvláštní smlouvy. V takovém případě se použijí příslušné záruční podmínky společnosti Fronius, které jsou k dispozici na adrese https://www.fronius.com/en/battery-charging-technology/warranty-extension.Všeobecné obchodní podmínky

1. platnost

1.1 Veškeré námi poskytované dodávky a další služby a všechny přijaté platby se budou řídit výhradně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a ve věcech, které tyto podmínky neupravují, zákony České republiky. Pokud se budou jakékoli obchodní podmínky objednávající strany lišit od těchto Všeobecných obchodních podmínek, budou pro nás tyto odlišné podmínky závazné jen tehdy, uznáme-li je výslovně dopisem nebo faxem.

1.2 Objednávající strana po přečtení potvrzuje výhradní platnost našich Všeobecných obchodních podmínek.

2. nabídky

2.1 Naše nabídky jsou nezávazné a podléhají změnám, pokud v nabídce nebude výslovně uvedena doba platnosti. Dokumenty přiložené k našim nabídkám (jako jsou výkresy, ilustrace, vzorky a vzory a data o rozměrech, hmotnosti, výkonu a spotřebě) obsahují, nebo samy tvoří pouze přibližná data a nejsou, pokud nebude stanoveno jinak, považována za speciálně schválené charakteristiky. Ponecháváme si právo provést změny z technických důvodů.

2.2 Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva na všechny cenové odhady, výkresy a další dokumenty. Tyto nesmějí být sděleny žádné třetí straně, ani využity pro účely jakékoli třetí strany.

3. příjem objednávky

Přijetí objednávky či jakéhokoli závazku nebo doplňující dohody uzavřené našimi zaměstnanci, stejně jako doplňky či změny jakéhokoli druhu nebudou pro nás závazné, dokud tyto nebudou písemně potvrzeny dopisem, faxem nebo e-mailem.

4. cenové a platební podmínky

4.1 Ceny budou vždy v souladu s ceníkem platným v den dodávky. Jedná se o ceny ex-works (EXW [V souladu s aktuálne platnými pravidlami Incoterms]), ale nezahrnující balné, pojištění, naložení v továrně ani daň z přidané hodnoty. Obaly nejsou vratné.

4.2 Vyžádají-li si okolnosti, v situaci, kdy riziko nese objednávající strana, jakékoli změny ve vyřizování objednávky, ponese objednávající strana vzniklé vícenáklady.

4.3 Dojde-li k překročení doby splatnosti, budeme mít právo účtovat si úrok z prodlení o deset procentních bodů vyšší, než je příslušná základní sazba vyhlášená Českou národní bankou, plus náklady na vymáhání, přičemž celková tato částka bude činit nejméně 12 % p. a. Toto platí bez ohledu na jakékoli další důsledky prodlení.

4.4 Není přípustné, aby objednávající strana snižovala platby nebo je kompenzovala vůči jejím pohledávkám k nám, proti kterým vzneseme námitku.  

4.5 V případě, kdy objednávající strana vůči nám uplatní své pohledávky, máme právo kdykoli kompenzovat její pohledávky proti našim pohledávkám vůči objednávající straně.

4.6 Za služby poskytované na základě smluv o dílo včetně použitého materiálu (instalace, opravy, údržbu a další takovéto práce) budeme účtovat hodinové sazby a ceny materiálu platné v době dokončení.

5. Realizace, přeprava a neplnění

5.1 Dodací lhůta začíná dnem odeslání potvrzené objednávky, přičemž dodací lhůta pro realizaci služeb (instalace, údržba, oprava) začíná dnem předání zařízení zákazníkem. V žádném případě však nezačne lhůta pro dodání zboží nebo služeb běžet dříve, než 14 dnů od doby, kdy nám objednávající strana předá všechny dokumenty (tj. technické výkresy, plány, povolení, schválení atd.), za jejichž zajištění odpovídá, nebo kdy zaplatí na náš účet dohodnutou zálohu. Termín dodávky zboží nebo služeb se považuje za splněný, když oznámíme objednávající straně před takovýmto termínem, že jsme připraveni uskutečnit dodávku zboží nebo služby. V případech, kdy jsme k dodávce zboží nebo služby zavázáni zvláštní smlouvou, se bude termín považovat za splněný, pokud dodávka zboží nebo služby bude splněna před tímto termínem.

5.2 Lhůty pro dodávky zboží a služeb se prodlužují o dobu trvání jakýchkoli nepředvídatelných překážek, které jsou mimo sféru vlivů, jako jsou stávky, významné personální výpadky, nezákonné stávky, zpožděné dodávky důležitých surovin, komponentů a podobně, dále okolnosti, při nichž nese riziko objednávající strana, v míře, v níž se tyto překážky nebo okolnosti materiálně podílejí na nesplnění termínu. Překážky nebo okolnosti této povahy také mohou anulovat důsledky neplnění, za něž bychom jinak byli odpovědní, po dobu trvání takovýchto překážek. Znamená to, že jakékoliv naše ujednání týkající se smluvních pokut, dohodnuté pro konkrétní obchodní případy, nebude platné. O začátku i ukončení takovýchto překážek se musí podat okamžité oznámení. Pokud by takovéto překážky nastaly, máme právo dotčenou smlouvu zcela nebo částečně ukončit. Pokud bude naše neplnění způsobeno výhradně shora uvedenými okolnostmi, nebude mít objednávající strana právo na žádné odškodnění.

5.3 Budou-li dohodnuté lhůty pro dodávky zboží a služeb, nebo lhůty prodloužené v souladu s odstavcem 5.2 výše překročeny o více, než čtyři týdny, bude mít objednávající strana právo ukončit tuto smlouvu formou výpovědi podané doporučeným dopisem s tím, že nám přidá ještě alespoň 14 dnů navíc. Bude-li naše neplnění způsobeno výhradně okolnostmi podle odstavce 5.2, nebude mít objednávající strana právo na žádné odškodnění. 

5.4 Jestliže objednávající strana utrpí v důsledku zpoždění, za něž budeme odpovědni, ztrátu, bude mít nárok na kompenzaci ve výši 0,5 % za celý týden – až do maximální výše 5% – z hodnoty té části dodávky zboží, která nemohla být v důsledku zpoždění používána včas nebo k požadovanému účelu. U služeb bude kompenzace 5% z konečné ceny. Jakékoli nároky na odškodnění překračující tuto mez budou nepřípustné, stejně jako nároky na odškodnění v důsledku zpoždění ze strany našich dodavatelů, nebude-li prokázán úmysl z naší strany. Takováto dohoda o omezení rozsahu kompenzace škod představuje předvídatelnou a přiměřenou míru kompenzace škod, způsobených naším zpožděním, které v den uzavření smlouvy, řízené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, v souvislosti s níž ke zpoždění došlo, strany očekávaly, jako možný důsledek takovéhoto zpoždění, a které se daly očekávat v souvislosti s danými skutečnostmi a cíli takovéto smlouvy. 

5.5 V případech, kdy se zavážeme zajistit přepravu, bude rozhodnutí o způsobu a trase pře-pravy na nás. Zboží se vždy přepravuje na náklady a riziko objednávající strany. Naše odpo-vědnost za škody bude jen v případě, bude-li prokázán úmysl z naší strany. Pojištění přepravy proti poškození budeme zajišťovat jen na pokyn objednávající strany a na její účet. 

5.6 Máme právo uskutečnit částečné dodávky.

5.7 Plnění dodací lhůty bude podmíněno splněním všech smluvních povinností objednávají-cí stranou.

5.8 Dojde-li ke zpoždění přepravy způsobenému okolnostmi, za něž nese riziko objednávající strana, ponese tato všechny vzniklé vícenáklady. Za skladování v našich prostorách, budeme účtovat v těchto případech minimální měsíční poplatek 0,5 % fakturované částky. V takovémto případě budeme mít též právo dát objednávající straně odklad dodávky zboží a služeb až 14 dnů, a pokud by tento odklad nebyl využit, budeme se moci sami rozhodnout zajistit alternativní přepravu dotyčného zboží objednávající straně v přiměřeně prodloužené době, nebo ukončit smlouvu a nárokovat odškodné pro porušení smlouvy. V tomto druhém případě budeme mít nárok, aniž bychom museli předkládat jakýkoli konkrétní důkaz, požadovat jako pokutu částku ve výši 10 % z ceny dodávky. Tam, kde bude vina objednávající strany za zpoždění přepravy řádně prokázána, budeme moci nárokovat také náhradu jakékoli škody nad tuto částku.

5.9 Zboží objednané bez pokynů k přepravě musí být odebráno do tří měsíců. Pokud tato lhůta uběhne bez využití, bude platit analogicky odstavec 5.8.

5.10 U služeb poskytovaných na základě smluv o dílo, nám objednávající strana poskytne v potřebném čase a zdarma nutné zařízení a energie (např. zdvihací zařízení, elektřinu atd.) k jejich uskutečnění, i když je instalace v ceně (4.1) nebo na ni byla dohodnuta paušální cena. Veškeré přípravné práce, které musí udělat před instalací objednávající strana, např. stavební práce, musejí být dokončeny před příjezdem našich techniků. Kromě toho musí objednávají-cí strana učinit všechna bezpečnostní opatření, nutná k ochraně osob i majetku. Nebudeme přebírat odpovědnost za pomocný personál, zařízení a pomocné materiály, které nám budou dány k dispozici, pokud nebude prokázán úmysl z naší strany.

6. převedení Rizika

6.1 Riziko přejde na objednávající stranu, jakmile bude zboží doručeno, nebo jakmile zboží, na němž provedeme údržbu, opravu nebo jiné práce, opustí objekt naši provozovny. Totéž bude platit pro částečné dodávky nebo pro případy, kdy se zavážeme, že poneseme náklady na přepravu, nebo že provedeme údržbu, opravu, nastavení, montáž, instalaci nebo jiné podobné služby. Bude-li se údržba, opravy nebo jiné práce provádět v objektu objednávající strany, přejde na tuto riziko, jakmile obdrží oznámení, že byla příslušná práce dokončena.

6.2 Dojde-li k jakémukoli zpoždění vypravení nebo doručení zásilky z důvodu, za nějž neneseme odpovědnost, přejde riziko na objednávající stranu, jakmile jí bude oznámeno, že je zásilka připravena k dodání.

7. Výhrada Vlastnického práva

7.1 Vlastnické právo k dodanému zboží si podržíme, dokud nebudou zcela uspokojeny naše nároky na úhradu kupní ceny, a všechny další nároky, které budeme mít – z jakéhokoli zákonného titulu – vůči objednávající straně.

7.2 Objednávající strana bude moci dodané zboží dále prodat – i tehdy, bude-li součástí jiných položek nebo bude zpracováno – pouze v rámci obvyklých podnikatelských operací své firmy. Toto svolení však bude vyloučeno, budou-li výsledné nároky postoupeny na třetí strany nebo budou podléhat zákazu postoupení nebo bude objednávající strana v platební neschopnosti nebo nebudou splněny její smluvní závazky. Žádné jiné dispoziční právo objednávající strana nebude mít. Dojde-li k exekuci, konfiskaci nebo jiné dispozice třetími stranami musí nás o tom objednávající strana okamžitě informovat. Naše zákonné výdaje vzniklé v souvislosti s vymáháním našeho nároku ponese objednávající strana.  

7.3 Objednávající strana na nás převádí k prvnímu dni, kdy její platební povinnost související s dodaným zbožím bude po splatnosti, své nároky a další práva z dalšího prodeje, nájmu či pronájmu dotyčného zboží, i když toto bylo spojené s jinými položkami nebo bylo zpracováno; objednávající strana o tomto udělá zápis do svých účetních knih. Bude-li dodané zboží prodáno nebo předáno do rukou třetí strany, aby je tato strana používala společně s dalšími položkami (bez ohledu na to, zda bylo spojeno s jakýmikoli takovýmito položkami nebo prošlo zpracováním) budou nároky na pohledávky postoupeny pouze do výše nám dlužené kupní ceny. Toto nikterak neovlivňuje naše nároky na další odškodnění. K opětovnému převedení shora uvedených nároků a dalších práv zpět na objednávající stranu dojde dnem plného uhrazení platebních povinností objednávající strany v souvislosti s daným objednaným zbožím.

7.4 Objednávající strana na naši žádost bez zbytečného prodlení po obdržení této žádosti informuje příslušné dlužníky o tomto převedení podle odstavce 7.3, což však nemá vliv na naše právo prokázat takovýmto dlužníkům toto převedení sami.

Objednávající strana má nárok na vymáhání pohledávek a na uplatňování dalších práv pouze tehdy, splnila-li své platební závazky vůči nám a není v platební neschopnosti.

7.5 Pokud by objednávající strana jednala v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami – zejména pokud bude ve zpoždění s platbou nebo s jiným smluvním závazkem, nebo bude v platební neschopnosti – budeme mít právo dle vlastního rozhodnutí buďto odstoupit od smlouvy, aniž bychom poskytovali prodloužení, nebo nechat smlouvu v právní moci a odebrat zboží zpět nebo zakázat jeho použití. Také budeme mít právo prodat odebrané zboží na otevřeném trhu. Po odečtení manipulačního poplatku 10 % z částky takto realizované bude zbytek odečten od naší celkové pohledávky vůči objednávající straně. Do navrácení zboží v případě ukončení smlouvy z naší strany budeme objednávající straně účtovat uživatelský poplatek 5 % původní ceny zboží, pokud nebude skutečné snížení jeho hodnoty ještě vyšší.

8. záruka

8.1 Neposkytujeme žádnou záruku na běžné odchylky ve velikosti, hmotnosti ani jakosti (nebo jak povolují normy ÖNORM, EN nebo DIN), ani žádnou záruku na poskytnuté informace v souvislosti s vhodností zboží, které má být dodáno, k účelům uvažovaným objednávající stra-nou, ani k žádným jiným konkrétním účelům. 

8.2 Ručíme za správnost našich pokynů pro zpracování, návodů k obsluze a používání a rad poskytnutých zákazníkům, za dodržení legislativních a jiných předpisů při použití dodaného zařízení a ověření jeho předpokládaného účelu použití však odpovídá výhradně zákazník. Za informace odchylující se od našich písemných pokynů pro zpracování a našich návodů k obsluze a používání však ručíme pouze tehdy, jestliže jsme je zákazníkovi předem výslovně a písemně faxem nebo e-mailem potvrdili.

8.3 Objednávající strana musí zkontrolovat dodané zboží nebo služby ihned po převzetí. Jakékoli závady nám musejí být písemně oznámeny hned po jejich zjištění dopisem, faxem nebo e-mailem s udáním čísla a data potvrzení objednávky, dodacího listu nebo faktury, a výrobních a komisních čísel. Jestliže objednávající strana opomine provést toto okamžité oznámení, nebude již moci uplatňovat žádné záruční nároky, ani nároky na kompenzaci škod ze samotné závady, ani z jakéhokoli nedorozumění, zda byla dodávka nebo služba bez závad. V oznámení musí být uvedeno, které doručené položky nebo poskytnuté služby jsou závadami dotčeny, detailní popis, z čeho závady sestávají, a za jakých průvodních okolností se závady vyskytly. Každá jednotlivá závada musí být podrobně popsána. Jakékoli náklady, které nám vyvstanou v důsledku neoprávněných ohlášení nebo ohlášení lišících se od podmínek použití, nám budou objednávající stranou refundovány.

8.4 Při provádění oprav a údržby se naše záruka omezuje pouze na provedené práce. Za bezvadnou funkci zařízení, strojů, počítačových programů, jejich komponentů apod., které nebyly součástí naší dodávky, ručíme pouze tehdy, jestliže jsme se u v případě komponentů zajištěných zákazníkem nebo jinou osobou prokazatelně zavázali ke zhotovení celého zaříze-ní (stroje apod.) nebo pokud nesprávná funkce nebyla způsobena nesprávnými nebo neplnými údaji poskytnutými dodavatelem.

8.5 Nebude-li dohodnuto jinak, bude záruční lhůta 24 měsíců. Od začátku 13. měsíce této lhůty však bude naše záruka omezena na bezplatné poskytování součástí potřebných k nápravě závad; od této doby budou jakékoli záruční nároky překračující shora uvedené podmínky nepřijatelné. Toto omezení záruční lhůty se vztahuje i na dodávku položek považovaných za nemovité a na práci na položkách, které jsou nemovité, nebo jsou za ně považovány. Záruční lhůta začne běžet přechodem rizik (6.) Objednávající strana musí vždy prokázat, že závady zjištěné během záruční lhůty již existovaly v době přechodu rizik.

8.6 V případech, kdy poskytujeme záruku – dle našeho uvážení a v přiměřené lhůtě nejméně 4 týdnů – buďto vyměníme vadné zboží nebo jeho vadné součásti za bezvadné zboží či bezvadné součásti, nebo závadu (závady) opravíme nebo poskytneme objednávající straně přiměřenou slevu nebo (bude-li se jednat o drobnou závadu) zrušíme smlouvu. Výměna položky nebo výměna dílů nebo částí položky nebude mít za důsledek prodloužení záruční lhůty. Po-kud však bude zbytek záruční lhůty – včetně části lhůty, kdy je naše záruka omezena na poskytnutí nezbytných materiálů zdarma (8.5) – kratší, než dvanáct měsíců, bude záruční lhůta na vyměněné díly nebo součásti prodloužena na dvanáct měsíců. Položky, díly nebo součásti takto vyměněné se stanou naším vlastnictvím. Nebudeme hradit žádné náklady na opravy závad nebo pokusy o ně prováděné objednávající stranou nebo jakoukoli třetí stranou.

8.7 Předmět dodávky nebo plnění, nebo jejich vadné části nám budou v nutném rozsahu, nebo v rozsahu, který lze od objednávající strany přiměřeně očekávat, na naše přání okamžitě odeslány nebo dopraveny na riziko a náklady objednávající strany. Nesplnění bude mít za důsledek neplatnost veškerých záručních povinností z naší strany.

8.8 Objednávající strana nemá právo pozastavit platby z důvodu záručních nároku, ani jiných protinároků námi neuznaných.

8.9 Záruční nároky objednávající strany budou vyloučeny v případech, kdy nebudou dodrženy návody k obsluze námi dodané objednávající straně nebo objednávající stranou od nás vyžádané nebo kdy nebyla uživateli (plně) sdělena povinnost tyto pokyny dodržovat; jestliže nebyly instalační práce provedeny řádně a v souladu s příslušnými normami, a zejména když nebyly provedeny autorizovanými dodavateli; jestliže byly provedeny jakékoli opravy a údržby předmětu dodávky nebo realizace bez našeho souhlasu; jestliže byl nesprávně provozován nebo používán, nebo provozován přes závadu ochranných prvků nebo přemístěn bez našeho souhlasu ze smluvně dohodnutého místa; nebo používán v rozporu s našimi pokyny nebo pro účely, k nimž není určen; a dále, kde bylo poškození způsobeno cizím předmětem, působením chemikálie, přepětím, chováním třetí strany nebo vyšší mocí. Totéž se vztahuje na přirozené opotřebení.

8.10 Naše záruka je dále vyloučena v případech, kdy jsme byly smluvně najati na provedení oprav, změn či úprav použitých položek nebo k dodání takovýchto položek.

8.11. Nepřebíráme žádnou záruku ani v případě, pokud zákazník použije námi dodané zařízení nebo námi provedené práce spolu s komponenty jiných výrobců nebo neoriginálními díly, pokud jsme toto jejich použití předem výslovně nedoporučili.

8.12. Při dodávce střídačů pro fotovoltaické zařízení zákazník navíc ke svým právům podle bodu 8.6. získává také záruku podle záručních podmínek společnosti Fronius, které si lze stáhnout na adrese https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. škody a odpovědnost za Výrobek

9.1 Neomezenou odpovědnost za škodu jakéhokoli druhu uznáme pouze v rozsahu, v němž objednávající strana prokáže, že jsme způsobili tuto škodu úmyslně. Jestliže objednávající strana prokáže, že jsme způsobili škodu nedbalostí, bude naše povinnost škodu nahradit omezena na škodu, k níž skutečně došlo, a navíc pouze do maximální výše, která nepřekročí celkovou hodnotu objednávky. Takováto dohoda o omezení rozsahu kompenzace škody představuje předvídatelnou a přiměřenou míru kompenzace škod způsobených naším porušením těchto Všeobecných obchodních podmínek, jakékoli smlouvy uzavřené na jejich základě a/ nebo jakýchkoli zákonných povinností, které k datu uzavření smlouvy řízené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami strany ve vztahu k vzniklé škodě očekávaly jako možný důsledek takovéhoto porušení, a které mohly být očekávány v souvislosti s danými skutečnostmi a cíly takovéto smlouvy. Kromě toho platí, že nároky tohoto typu mohou být uplatňovány do šesti měsíců od chvíle, kdy byla dotyčná škoda zjištěna. 

9.2 Budeme-li právně napadeni třetí stranou, v případě, kdy jsme vyrobili a dodali zařízení dle výkresů, konstrukcí, modelů či jiných dokumentů dodaných nám objednávající stranou, nás objednávající strana ochrání před odpovědností a odškodní.

9.3 Při používání instalací, strojů a dalšího námi dodaného zboží je objednávající strana povinna přísně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, technická pravidla, předpisy pro instalace, návody k obsluze a uživatelské příručky, a zejména veškeré předpisy ptané v oblasti elektrotechniky, a dovolit obsluhu zařízení pouze kvalifikovanému personálu.

9.4 Pokud zákazník v námi dodaném zařízení použije komponenty jiných výrobců nebo neoriginální díly, které námi nebyly prokazatelně a výslovně doporučeny, ztrácí nárok na náhradu případné škody.

10. ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, že společnost Fronius International GmbH, její dceřiné společnosti, a případně také pověřený poskytovatel služeb mohou získávat, zpracovávat a používat jeho osobní údaje (jméno adresa, e-mailová adresa) za účelem předávání informací o produktech a službách (např. poštou, e-mailem, prostřednictvím služby newsletter apod.). Tyto údaje nebudou předávány dalším externím subjektům, s výjimkou zákonem stanovené povinnosti poskytnutí informací. Tento souhlas může být kdykoli písemně zrušen a v každém newsletteru je také uveden link umožňující odhlášení odběru.

11. závěrečná ustanovení

11.1 Řídící právo pro tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo jakoukoli smlouvu jimi řízenou je stanoveno v odstavci 1.1 výše. Dohoda EU o smlouvách v mezinárodním obchodu zbožím se na ně nebude vztahovat.

11.2 Má se za to, že si je kupující vědom, že v souladu s obchodními praktikami v zahraničním obchodu, může platit dohoda o místě ve formě písemného oznámení obsaženého v potvrzujících obchodních dopisech jako je potvrzení objednávky, i když se zákazník neozve, nebo na ně nereaguje. Kupující tímto potvrzuje, že jsou mu tyto obchodní praktiky známy a souhlasí, že je bude řádně dodržovat i v rámci obchodní vztahů se společností Fronius Česká republika s.r.o.

11.3 Jakékoli spory vzniklé z těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo z jakékoli smlouvy jimi řízené nebo v souvislosti s nimi budou řešit české soudy, konkrétně Okresní soud v Českém Krumlově.

12. zvláštní ustanovení týkající se softwaru dodaného spolu se zařízením nebo zvlášť

Pro software dodaný spolu se zařízením nebo zvlášť (dále jen „software“) platí tyto dodací a platební podmínky pouze tehdy, jestliže nejsou v rozporu s dále uvedenými podmínkami nebo s podmínkami dohodnutými s konkrétním zákazníkem.

12.1 Rozsah používání

12.1.1 Všechna práva týkající se duševního vlastnictví, jako autorské právo, práva k ochranným známkám, registrovaným vzorům, patentům, průmyslovým vzorům a know-how a také neochráněné vynálezy, řemeslné dovednosti a obchodní tajemství apod. bez ohledu na to, kdy byly zákazníkovi zpřístupněny, zůstávají vyhrazena naší společnosti, případně osobám, které nám udělily licenci k jejich využívání. Zaplacením dohodnuté ceny získává zákazník oprávnění k používání softwaru, avšak výhradně pro vlastní účely a v rozsahu podle počtu získaných licencí. Uzavřením předmětné smlouvy získává zákazník pouze právo na jejich využití při své provozní činnosti. Rozšiřování zákazníkem je podle zákona o autorském právu vyloučeno. Zákazník ani poskytnutím své součinnosti při vytvoření softwaru nezískává žádná další práva kromě práva užívání podle tohoto článku 12. Zákazník smí software současně používat pouze na jednom přístroji dle svého uvážení. Za používání softwaru bude považováno jakékoli dlouhodobé nebo pouze přechodné, zcela nebo částečně prováděné rozmnožování (kopírování) softwaru jeho ukládáním, nahráváním, přehráváním nebo jeho zobrazováním za účelem použití a také zpracování údajů, které jsou v něm obsaženy, prostřednictvím příslušného technického zařízení. Zákazník není oprávněn pořizovat kopie uživatelské příručky.

12.1.2 Zákazník smí pořizovat kopie softwaru pro archivaci nebo zálohování dat pouze tehdy, jestliže software a jeho doprovodné materiály (provozní příručka, obal apod.) neobsahuje výslovný zákaz této činnosti a v nově pořízených kopiích zůstanou zachovány veškeré informace týkající se autorského práva a vlastnictví. Zpětný překlad programového kódu (dekompilace) je povolen pouze v rámci stanoveném příslušnými zákony.

12.1.3. Je-li software vybaven technickou ochranou proti kopírování, bude zákazníkovi v případě poškození softwaru předána jeho náhradní kopie, avšak až po vrácení datového nosiče.

12.2 Rozšířená práva

Po vytvoření nové softwarové verze může zákazník vyměnit původně předaný balík softwaru za novou verzi a zaplatí námi stanovenou cenu aktualizace. Podmínkou je vrácení celého ba-líku softwaru, který byl zákazníkovi předán. Výměnou softwaru zaniká právo na užívání pů-vodního softwaru. V tomto případě musí zákazník okamžitě zničit všechny kopie, dílčí kopie i zálohovací kopie a také změněné a zpracované podoby softwaru a z nich pořízené kopie, dílčí kopie a zálohovací kopie.

12.3 záruka

12.3.1 Zákazník bere na vědomí, že vývoj softwaru nelze provést tak, aby software naprosto bezchybně fungoval v jakýchkoli podmínkách použití.

12.3.2 Naše společnost ručí za to, že dodaný software bude plnit dohodnuté funkce a bude mít výslovně zaručené parametry. Předpokladem záruky je používání podle smlouvy. Naše odpovědnost se týká pouze případů, kdy se software chová jinak, než je uvedeno v nejnovější verzi jeho popisu nebo dokumentace, a toto odchylné chování může zákazník reprodukovat. Pro přesnější zjištění případných chyb je zákazník povinen poskytnout pomoc při odstraňování závad.

12.3.3 Naše společnost dále ručí za to, že originální software bude řádně zaznamenán na ověřeném datovém nosiči. Toto se netýká předem instalovaného softwaru a softwarových produktů jiných firem.

12.3.4 Závady softwaru musí uživatel dokumentovat a ihned nás o nich písemně informovat. V ostatních ohledech platí ustanovení bodu 8.3 

12.3.5 Záruční doba činí dvanáct měsíců a začíná plynout okamžikem dodání softwarového balíku.

12.3.6 Je-li softwarový balík nepoužitelný nebo závadný (12.3.2), vyměníme ho za jiný balík se stejným označením nebo provedeme přiměřenou výměnu. Jestliže se i vyměněný balík ukáže jako nepoužitelný nebo závadný a nám se nepodaří zajistit jeho použitelnost během přiměřené lhůty (alespoň čtyři týdny), může zákazník požadovat slevu nebo vrácení ceny. Náklady v souvislosti s pokusem zákazníka nebo jiné osoby odstranit závadu naše společnost nehradí.

12.3.7 Naše společnost neposkytuje žádné další záruky nad rámec bodu 12.3.6. Zejména nepřebíráme záruku za to, že dodaný software bude plnit zvláštní požadavky zákazníka nebo uživatele, ani za změněnou a přepracovanou verzi softwaru (bod 12.1.2), pokud závada prokazatelně nesouvisí se změnou nebo přepracováním softwaru. Zákazník sám odpovídá za volbu, instalaci a používání softwaru i za výsledek, kterého tím chtěl dosáhnout.

12.3.8 V případě neoprávněné reklamace v souvislosti se softwarem můžeme vzniklé náklady podle platných sazeb vyúčtovat zákazníkovi.

12.3.9 V případě změny vlastnického práva finálního uživatele veškerá záruka zaniká.

12.4 náhrada škody

12.4.1 Veškeré další nároky zákazníka nebo jiné osoby, zejména nároky na jakoukoli náhradu škody jsou vyloučeny, s výjimkou škody prokazatelně způsobené naším úmyslným nebo ne-dbalým postupem.

12.4.2 V ostatních případech platí ustanovení bodu 9.

13. ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB

13.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.