Company

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

Company

Všeobecné obchodní podmínky Fronius Česká republika s.r.o.

Platnost od 1.5.2022

1. Platnost

1.1. Pro naše objednávky (zakázky), resp. odběr zboží nebo služeb, platí výhradně tyto všeobecné nákupní podmínky. Pokud aplikovatelná ustanovení chybí, platí výhradně platné zákony. Odlišné prodejní a dodací podmínky příjemce zakázky jsou pro nás závazné pouze tehdy, pokud s nimi výslovně písemně nebo faxem vyjádříme souhlas.

1.2. Přijetím a/nebo provedením našich objednávek (zakázek) příjemce zakázky vyjadřuje souhlas s výhradní platností našich všeobecných nákupních podmínek.

1.3. Tyto nákupní podmínky platí neomezeně i pro všechny dodatečné zakázky.

2. Nabídky

2.1. Příjemce zakázky musí přesně přizpůsobit množství a kvalitu naší poptávce. Odchylky je třeba jednoznačně zdůraznit. Pokud jsou v poptávce uvedena přibližná množství (např.„cca“), příjemce zakázky souhlasí s překročením a nevyčerpáním v našich objednávkách v rozsahu, který je vzhledem k celkovému objemu zakázky relativně zanedbatelný.

2.2. Nabídky, rozpočty nákladů, plány, protokoly o zkouškách technických přístrojů a všechny ostatní podklady se vždy vyhotovují bezplatně.

3. Objednávka a potvrzení zakázky

3.1. Bez ohledu na případné nabídky dodavatele se smlouvy uzavírají výhradně s obsahem našich písemných objednávek podaných prostřednictvím faxu nebo doručených e-mailem. Naše objednávky jsou platné pouze tehdy, pokud je v nich uvedeno číslo objednávky společnosti Fronius. Ústní nebo telefonické objednávky a dodatky, změny a odchylky jakéhokoli druhu jsou pro nás závazné pouze v případě, že s nimi písemně nebo prostřednictvím faxu či e-mailu vyjádříme souhlas. Dnem objednání je datum naší objednávky, v případě ústní nebo telefonické objednávky však datum našeho písemného potvrzení.

3.2. Příjemce zakázky musí naše objednávky během námi stanovené lhůty nebo nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne objednání písemně potvrdit s uvedením našeho čísla objednávky. V případě změn v potvrzení objednávky se smlouva uzavře, pouze pokud dodavatel v potvrzení zakázky jednoznačně zdůrazní odchylky od naší objednávky a my tyto odchylky výslovně písemně nebo prostřednictvím faxu nebo e-mailu potvrdíme. Bezvýhradné přijetí zboží nezakládá souhlas s odchylkami. Pokud potvrzení zakázky není dodáno ve stanovené lhůtě, avšak příjemce zakázky zboží dodá, je smlouva zahrnující naše nákupní podmínky a obsahující objednávku uzavřena.

3.3. Převzetím naší objednávky příjemce zakázky garantuje její odborné provedení. Každé zhotovení musí přesně odpovídat příslušnému výkresu, který je připojen k objednávce.

4. Dodací lhůta nebo lhůta k plnění

4.1. Dodací lhůta nebo lhůta k plnění začíná plynout dnem objednání. Pokud není lhůta dohodnuta, je třeba plnit neprodleně.

4.2. Pokud lze očekávat zpoždění dodávky nebo plnění, musíme o tom být neprodleně písemně, prostřednictvímfaxu nebo e-mailu informováni s uvedením důvodů a pravděpodobné doby zpoždění.

4.3. Dodávka nebo plnění více než jeden den před dohodnutým termínem jsou povoleny pouze s naším souhlasem. Z takovéto dodávky nebo plnění nám nesmí vzniknout žádná škoda; zejména platební lhůta a lhůta pro poskytnutí skonta (15.2) nezačnou plynout před původně dohodnutým termínem.

4.4. Vyhrazujeme si odložení termínu dodávky nebo plnění. Nejpozději tři týdny před dohodnutým termínem o tom budeme příjemce zakázky písemně nebo prostřednictvím e-mailu nebo digitálního toku dat informovat.


5. Dodávka, převzetí a pojištění


5.1. Příjemce zakázky nám dodá objednané zboží (dílo) v souladu s objednávkou a na vlastní náklady a riziko do skladu, na místo montáže nebo použití podle našeho určení („DDP“ dle dodacích podmínek Incoterms 2020); toto platí neomezeně také pro nebezpečné zboží ve smyslu aktuálně platného českého zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Zásilky na dobírku nepřijímáme. K zásilce je třeba přiložit seznam zboží a pro každé číslo objednávky samostatný dodací lístek s uvedeným číslem objednávky a číslem položky a případně kopií výkresu připojeného k objednávce. Za škody, které nám vzniknou ze zanedbání této povinnosti, ručí příjemce zakázky.

5.2. Dodané předměty budou předány našim oprávněným zaměstnancům na místě určení. Předměty se přebírají kvantitativně, když dorazí na místo určení, ale kvalitativně až při zpracování nebo použití. Naši zaměstnanci nejsou při převzetí oprávněni ověřit, zda předměty nevykazují kvalitativní nedostatky. Pokud zaměstnanec přesto potvrdí, že předměty převzal v pořádku, jeho prohlášení se v žádném případě netýká toho, že předměty nevykazují kvalitativní nedostatky.

5.3. Příjemce zakázky je povinen na své náklady dostatečně pojistit dodávané zboží proti škodám všeho druhu. Uzavření tohoto pojištění je nám povinen prokázat a v případě, že nastane pojistná událost, nám na naši žádost postoupit nároky z tohoto pojištění. Pokud příjemce zakázky neprodleně neprokáže uzavření takového pojištění, jsme oprávněni po bezvýsledném uplynutí jednoměsíční dodatečné lhůty uzavřít toto pojištění na účet příjemce zakázky.

5.4. Výrobky, které podléhají zvláštním právním předpisům, například českému zákonu č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a souvisejícím předpisům, se musí podle příslušných předpisů zařadit, zabalit a označit.

5.5. Při dodání technických zařízení a přístrojů bude náš obsluhující personál zaškolen bez nároku na další odměnu (tedy v rámci již dohodnuté odměny). Při dodání zařízení, přístrojů a ostatních dílů, které montuje třetí strana nebo jsou dále zpracovávány zadavatelem zakázky, musí být zadavateli zakázky nejpozději při dodání bezplatně poskytnuty veškeré montážní plány (včetně všech dodatků, případného ztvárnění podstavce apod.), výkresy a technické dokumentace, které jsou k tomuto účelu potřebné, a to v německém jazyce.

5.6. V případě dodávek ze zahraničí musí být nápisy v němčině; předpisy pro obsluhu a návody k obsluze musí být vyhotoveny v němčině.


6. Obal, označení a zaslání; prohlášení o zbavení povinnosti; problematické látky

6.1. Příjemce zakázky je povinen objednané zboží (dílo) bez ohledu na sjednanou podmínku Incoterm na své náklady a riziko vhodným způsobem zabalit, označit a zaslat; to platí neomezeně také pro nebezpečné zboží (5.1). Vždy je nutno dodržovat aktuálně platné právní předpisy EU a České republiky. Pokud bychom měli výjimečně převzít náklady na zabalení, je třeba nám příslušné režijní náklady vyúčtovat a ve faktuře je vykázat samostatně. Také v tomto případě nese riziko za následky nedostatečného nebo nepředpisového obalu, resp. označení příjemce zakázky. Pokud by vůči nám třetí strana uplatňovala nároky kvůli nedostatečnému nebo nepředpisovému obalu, označení a/nebo zaslání zboží (díla), příjemce zakázky nás zcela zbaví zodpovědnosti za škody.

6.2. Pokud je příjemce zakázky zapojen do celoplošného systému likvidace odpadu v České republice (jako je např. společnost EKO-KOM, a.s.), je nutné již do nabídky a do každého dodacího listu a na každou fakturu zahrnout následující právně závazné prohlášení: „Za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů všech uvedených výrobků byl zaplacen poplatek pod identifikačním číslem ....... “. Dodatečné finanční úhrady nebo náklady, například depozita nebo náklady na likvidaci, nebudou z naší strany uznány. Pokud příjemce zakázky takovéto prohlášení o osvobození od povinnosti opomene, je povinen obalový materiál vyzvednout nebo zpětně odebrat a vystavit na něj dobropis. Jestliže příjemce zakázky tuto povinnost nesplní, jsme oprávněni nechat likvidaci provést třetí stranou na riziko a náklady příjemce zakázky.

6.3. Příjemce zakázky je povinen všechny předměty dodávky, popř. zbytky těchto předmětů dodávky, které byly vyhodnoceny jako „nebezpečný odpad“, po použití k určenému účelu vždy na vlastní riziko a náklady buď sám zlikvidovat, nebo zpětně odebrat k likvidaci. Jestliže příjemce zakázky tuto povinnost nesplní, jsme oprávněni nechat likvidaci provést třetí stranou na riziko a náklady příjemce zakázky.

6.4.  Při zasílání na paletách je příjemce zakázky povinen použít vlastní výměnné palety EUR, které budou při předání vyměněny.

6.5. Při balení se používá dřevo, které musí odpovídat aktuálně platným fytosanitárním požadavkům zákonů Evropské unie (EU).

6.6. Při balení příjemce zakázky nesmí překročit délku 1230 mm, šířku 850 mm a výšku 1300 mm na obalovou jednotku. Pokud to není možné, je třeba zřídit další obalové jednotky.

6.7. Pro všechny dodávky do společnosti Fronius platí požadavky Material Compliance, shrnuté ve směrnici Fronius Material Compliance a uvedené na webu https://www.fronius.com/de/ueber-fronius/procurement, jako definované vlastnosti výrobku. Všechny výrobky dodané do společnosti Fronius musí v době plnění smlouvy odpovídat požadavkům stanoveným směrnicí Fronius Material Compliance. Při nedodržení této směrnice se  dotčený výrobek, který byl dodán do společnosti Fronius, považuje za neúplný. Dodavatel je dále povinen bezplatně předat společnosti Fronius údaje o materiálu potřebné pro kontrolu souladu s právními požadavky a se směrnicí Fronius Material Compliance a kompletně a správně uložit požadované informace o údajích o materiálu (deklarace) v online platformě určené pro tento účel. Dodavatel dále kontroluje nejméně každých 6 měsíců, zda má směrnici Fronius Material Compliance v aktualizované podobě. Novelizovaná směrnice Fronius Material Compliance nahrazuje předchozí verzi s okamžitou platností.

7. Předání objednávky

7.1. Objednávka nesmí být bez našeho písemného souhlasu jako celek ani částečně předána k provedení jiným osobám.

8. Výkresy, nástroje, formy, modely apod.

8.1. Vzory, modely, výkresy, skici, nástroje, formy a ostatní pomůcky svěřené příjemci zakázky pro vytvoření nabídek nebo provedení objednávek zadavatele zakázky zůstávají vlastnictvím zadavatele zakázky; na tyto předměty přísluší zadavateli zakázky autorské právo. Pokud příjemce zakázky musí zhotovit podobné předměty na účet zadavatele zakázky, nakoupí k tomu potřebný materiál v zastoupení zadavatele zakázky a nechá si jej také dodat; kupní cenu připočtenou k ceně (15), v prvé řadě k případné záloze, musí dodavatel vyfakturovat přímo zadavateli zakázky. Zaplacením materiálu přechází vlastnictví vyráběných předmětů, a to i nedokončených, na zadavatele zakázky, kterému také náleží výhradní právo na užívání díla. 

8.2. S takovými předměty musí být nakládáno důvěrně a nesmí být zpřístupněny třetím stranám ani použity pro jiné účely, např. za účelem reklamy. Příjemce zakázky je v souladu s ustanovením má k dispozici jen po dobu potřebnou ke splnění zakázky. Při dodávce (plnění), popř. při zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy) a také na vyžádání musejí být neprodleně vydány zadavateli zakázky.


9. Uchování dat a obchodních tajemství v tajnosti

9.1. Příjemce zakázky za sebe a za všechny osoby, které pro něho pracují, přebírá povinnost uchovat v tajnosti všechna data a obchodních tajemství, která jsou mu, popř. těmto osobám známa v souvislosti s uzavřením a uskutečněním tohoto smluvního vztahu. Pro splnění svých smluvních povinností, závazků a ostatních úkolů smí přizvat pouze osoby, kterým před zahájením jejich činnosti prokazatelně výslovně uložil povinnost uchovávat data a obchodní tajemství v tajnosti. Tiskové poznámky nebo jiná sdělení související se zakázkou se smějí předávat pouze po schválení zadavatelem zakázky.

9.2. Povinnost uchovávat všechna data a obchodní tajemství v tajnosti a uložení této povinnosti trvá i po ukončení smluvního vztahu bez omezení. Povinnost zahrnuje také data a obchodní tajemství, která byla příjemci zakázky, resp. osobám zmíněným v bodě 9.1 svěřena nebo jakkoli jinak zpřístupněna při příležitosti dalších vedených jednání o smlouvě, a to i když by tato jednání k uzavření smlouvy vést neměla.

9.3.  Zadavatel zakázky uděluje pro objednávku souhlas s tím, že data z této obchodní transakce budou předána třetím osobám – nakolik to vyžaduje realizace smlouvy. Přijetím objednávky se tento souhlas považuje za udělený a jeho platnost končí splněním smlouvy. Příjemce zakázky současně uděluje souhlas s tím, že data z tohoto obchodního případu budou předána také podnikům, které jsou spojené se zadavatelem zakázky.


10. Práva k duševnímu vlastnictví

10.1. Dohodnutou cenou je nabytí průmyslových práv, zejména patentů, splaceno, nakolik je jejich nabytí k volnému užívání, k částečnému nebo plnému obnovení a k dalšímu prodeji předmětu dodání pro nás potřebné.

10.2. Pokud jsou zapotřebí licence, je povinen opatřit je příjemce zakázky. Vynálezy příjemce zakázky vymyšlené při provádění naší zakázky smíme bezplatně využívat.

10.3. V případě porušení cizích ochranných práv v souvislosti s objednanou dodávkou nebo plněním je příjemce zakázky povinen zbavit nás zodpovědnosti za škody.

11. Zpoždění, odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta

11.1. Při zpoždění dodávky nebo plnění nebo při dodávce nebo plnění v rozporu se smlouvou jsme, aniž jsou dotčeny dále předané nároky, oprávněni od smlouvy odstoupit nebo na splnění smlouvy trvat. Stejná práva nám přísluší, pokud byla zamítnuta žádost příjemce zakázky na zahájení konkurzního řízení pro nedostatek aktiv pokrývajících náklady nebo pokud věřitel podá insolvenční návrh.

11.2. Při zpoždění dodávky nebo plnění nebo při dodávce nebo plnění v rozporu se smlouvou jsme dále oprávněni požadovat kromě splnění smlouvy smluvní pokutu ve výši maximálně 10 % celkové hodnoty zakázky nebo kromě opožděného plnění za každý započatý týden, o který byla dodací lhůta nebo lhůta k plnění překročena, smluvní pokutu ve výši od 1 % do 10 % celkové hodnoty zakázky. Vymáhání smluvní pokuty a náhrada škody přesahující výši smluvní pokuty nám v každém případě zůstávají vyhrazeny nehledě na výši zakázky, a to i tehdy, když jsme opožděnou dodávku nebo plnění přijali.

11.3. Smluvní pokuta nám náleží také tehdy, když příjemce zakázky na překročení dodací lhůty a lhůty k plnění nenese žádnou vinu. Pokud však k prodlení došlo z důvodu vyšší moci nebo vzhledem k okolnostem v rizikové oblasti zadavatele zakázky (např. jeho zpožděné součinnosti apod.), zůstává sice povinnost k platbě smluvní pokuty zachována, ale pokud příjemce zakázky tyto okolnosti neprodleně oznámí a na vyžádání zadavatele zakázky jen prokáže, potom se dodací lhůta nebo lhůta k plnění, resp. termín dodávky nebo plnění prodlouží o dobu trvání těchto okolností; dohodnutá smluvní pokuta pak zajišťuje – kromě neočekávaných případů – dodržení prodloužené lhůty, resp. posunutého termínu. Za zásah vyšší moci se nepovažují stávky ani okolnost, že materiály, svařence nebo hotové zboží byly realizovány pouze jako vadné.

11.4. Výše uvedené ustanovení o smluvních pokutách při opožděném plnění platí bez omezení také pro smluvní pokuty, které byly dohodnuty z jiných důvodů (například pro zajištění zvláštních vlastností).

11.5. Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy nejpozději do dvou měsíců před dohodnutým termínem dodání nebo plnění (před koncem dodací lhůty nebo lhůty k plnění) s ohledem na předměty dodání nebo plnění nebo části takových předmětů, které kvůli technickým změnám, změnám kusovníků, změnám plánování prognózy nebo z jiných srovnatelných příčin již nebudou používány. V takovém případě jsou nároky na náhradu škody ze strany příjemce zakázky vyloučeny.

 

12. Přechod rizika

12.1. Riziko na nás vždy přechází až poté, co příjemce zakázky předal dodávku (plnění) našim oprávněným zaměstnancům (5.2), ti dodávku (plnění) na místě určení prohlédli a jako řádnou převzali a příjemce zakázky splnil všechny vedlejší povinnosti, jako je poskytnutí potřebných protokolů o zkoušce, popisů, návodů k obsluze nebo použití, kopií výkresů přiložených k objednávce a ostatních nezbytných podkladů, a provedl montáž, uvedení do provozu, zaškolení a další nezbytná opatření konkrétního případu.

13. Záruka a záruční lhůta


13.1. Dodávky a výkony příjemce zakázky musejí vždy odpovídat obecným i zvláštním normám platným v České republice, např. na ochranu zaměstnanců, životního prostředí a v oblasti bezpečnostní techniky, ale také obecně uznávaným technologickým pravidlům a kvalitě stanovené zadavatelem zakázky, i když příjemce zakázky nebyl seznámen s účelem použití. Je nutno přesně dodržovat předpisy pro přepravu nebezpečného zboží, předpisy týkající se nebezpečného odpadu a zvláštní předpisy pro skladování a provoz a požadavky směrnice Fronius Material Compliance (uvedené na webu https://www.fronius.com/de/ueber-fronius/procurement). V tomto ohledu zadavatel zakázky zavazuje příjemce zakázky také ke svědomitosti a informovanosti.

13.2. Záruční lhůta je – aniž jsou dotčeny delší zákonné nebo smluvní lhůty – dva roky. Tato lhůta nezačne plynout před kvantitativním převzetím (5.2), nejpozději však začíná běžet po uplynutí tří let od přechodu rizika (12).

13.3. Je na našem uvážení, zda budeme požadovat zlepšení, výměnu věci, snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, pokud se nejedná o zanedbatelnou závadu. Pokud budeme požadovat zlepšení, příjemce zakázky je v záruční lhůtě povinen na vlastní riziko a náklady závady neprodleně odstranit. Na naši žádost příjemce zakázky musí na své riziko a náklady neprodleně vyměnit vadné části dodávky nebo plnění za bezvadné. V naléhavých případech jsme také oprávněni po vyrozumění příjemce zakázky odstranit závady sami nebo je můžeme nechat odstranit třetí stranou bez dodatečné lhůty a na náklady příjemce zakázky, aniž by tím byly dotčeny naše nároky ohledně těchto závad. Pokud hrozí prodlení, můžeme takto postupovat i bez vyrozumění příjemce zakázky. Pokud je třeba dodržet nebo stanovit dodatečnou lhůtu, za přiměřenou se považuje 14 denní lhůta.

13.4. Příjemce zakázky ručí za nezávadnost během záruční lhůty.

13.5. Platby se nepovažují za zřeknutí se záručních nároků.


14. Náhrada škody a ručení za výrobek

14.1. Náhrada škody a regresní nároky včetně všech požadavků podle českého občanského zákoníku nám přísluší v nezmenšené míře. Je na našem uvážení, zda kvůli nedostatkům v dodávce nebo plnění budeme požadovat nejprve vylepšení či výměnu věci, nebo ihned finanční náhradu (snížení kupní ceny). Pokud požadujeme vylepšení, příjemce zakázky je povinen závady na vlastní riziko a náklady neprodleně odstranit. Na naši žádost musí příjemce zakázky vadné části dodávky nebo plnění na své riziko a náklady neprodleně vyměnit za bezvadné části. V případě jakéhokoli druhu škody nese příjemce zakázky po celou dobu trvání promlčecí lhůty důkazní břemeno ohledně toho, že za vzniklou škodu nenese odpovědnost. Vyloučení odpovědnosti nebo její omezení a povinnost k jejímu převedení na náš vrub nejsou dohodnuté. Příjemce zakázky ručí za zavinění svých dodavatelů jako za vlastní.

14.2. Pokud vůči nám třetí strana uplatní nároky kvůli závadnému materiálu ve smyslu předpisů o ručení za výrobek, příjemce zakázky nás zcela zbaví zodpovědnosti za škody.

14.3. Příjemce zakázky je povinen poskytnout nám úplný, snadno srozumitelný návod k obsluze v německém a českém jazyce, uchovávat všechny potřebné podklady, pečlivě sledovat výrobek a v případě potřeby na své náklady stáhnout závadné zboží, neprodleně vydat výrobní podklady, poskytnout veškerou nárokovatelnou pomoc a během 14 dnů uvést výrobce, popř. dovozce.

14.4. Příjemce zakázky ručí za to, že při pověření případných subdodavatelů dodávka proběhne za dohodnutých podmínek. Příjemce zakázky ručí za jednání subdodavatelů jako za vlastní.


15. Cenové a platební podmínky; vzájemný zápočet

15.1.Všechny ceny jsou pevné a netto. Ceny platí v souladu s bodem 5 nezávisle na místě montáže, resp. dodání (Incoterms 2020 – „DDP“).

15.2. Při zaplacení – také každé jednotlivé dílčí faktury – do 30 dnů máme nárok na slevu z ceny ve výši 3 %; jinak jsou fakturované částky splatné do 60 dnů. Platební lhůty se počítají – s výhradou našich práv podle bodu 4.3 – ode dne doručení faktury odpovídající našim podmínkám (zejména bod 16), pokud však na nás přechází riziko (12) až později, ode dne přechodu rizika. Platební lhůty začínají běžet, když smluvní dodávky a plnění byly poskytnuty bez závad. Pokud faktury odporují podmínkám, platební lhůty nezačínají běžet. Platby nepředstavují zřeknutí se nároků na odstranění závad a náhradu škody.

15.3. Jako základ pro dohodnutou cenu použil příjemce zakázky fundovanou kalkulaci nákladů, proto se pro následné zakázky neočekává zvyšování cen. Pozitivní výsledky úspor dosažených díky vzájemné spolupráci budou odpovídajícím způsobem zohledněny při tvorbě cen pro následné zakázky.

15.4. Pohledávky, které evidujeme za příjemcem zakázky, jsme oprávněni kdykoli vzájemně započíst proti jeho pohledávkám. Započitatelné jsou výhradně ceny dohodnuté mezi stranami ve smlouvě. Vedlejší ujednání neexistují. Jsme oprávněni všechny naše pohledávky bez dalšího postoupit kterékoli společnosti v rámci skupiny FRONIUS.

15.5. Pokud je příjemcem zakázky sdružení, je toto sdružení při udělení zakázky povinno uvést bankovní účet, na který budou poukazovány všechny platby vyplývající z této zakázky.

15.6. Jsme oprávněni podle naší volby platit převodem, šekem nebo prostřednictvím tříměsíčního akceptu směnky. Platební lhůta je dodržena, když je dlužná částka v den splatnosti k dispozici na účtu uvedeném dodavatelem.

15.7. Pokud nejsou platby prováděny včas, přiznávají se za nezaplacenou částku od konce platební lhůty úroky z prodlení podle § 1970 zákoníku BGB. Případné nároky na náhradu škody jsou vyloučeny, pokud nám není prokázána hrubá nedbalost.


16. Fakturace – poznámka o odstoupení

16.1.Faktury se vždy zasílají s uvedeným číslem objednávky. Ve fakturách za dodávky zboží je nutno uvést způsob odeslání, k fakturám za výkony je navíc třeba přiložit kopie potvrzených výplatních lístků nebo výkazů hodin.

16.2. Při koupi v rámci Evropské unie příjemce zakázky z jiného členského státu EU neuvádí na fakturu daň z přidané hodnoty, ale své daňové identifikační číslo (DIČ) a DIČ společnosti FRONIUS Česká republika s.r.o. (DIČ: CZ15887022).

16.3. Příjemce zakázky je odpovědný za splnění svých daňových povinností, v opačném případě je povinen zbavit nás zodpovědnosti za škody. Příjemce zakázky není oprávněn zcela ani zčásti postoupit nebo zastavit pohledávky vůči společnosti FRONIUS Česká republika s.r.o.

17. Rozhodné právo, soudní příslušnost, rozhodčí doložka

17.1. Rozhodné právo je právo toho státu, ve kterém má společnost FRONIUS sídlo (v případě společnosti FRONIUS Česká republika s.r.o. české právo), a příslušné zvyklosti platné v místě plnění, s vyloučením kolizního práva a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

17.2. Pro objednávky od jiných společností skupiny FRONIUS se za rozhodné považuje právo toho státu, ve kterém má příslušná společnost skupiny FRONIUS sídlo, a příslušné zvyklosti platné v místě plnění, s vyloučením kolizního práva a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

17.3. Pro právní spory plynoucí z této smlouvy nebo s ní související, včetně sporů o její platnost, porušení, rozvázání nebo neplatnost, je výhradním věcně a místně příslušným soudem soud v Českém Krumlově, pokud zákon nestanoví jinou výlučnou příslušnost.

17.4. Společnost FRONIUS a všechny společnosti skupiny FRONIUS jsou však oprávněné projednávat právní spory proti příjemci zakázky, včetně sporů o platnost, porušení, rozvázání nebo neplatnost této smlouvy, také u soudu podle jiné (zákonné) právní příslušnosti.

17.5. Společnost FRONIUS a všechny společnosti skupiny FRONIUS jsou navíc oprávněné soudně projednat právní spory proti příjemci zakázky, včetně sporů o platnost, porušení, rozvázání nebo neplatnost smlouvy, v souladu s jednacím řádem rozhodčího soudu Hospodářské komory a Agrární komory České republiky dle vlastního uvážení jedním nebo třemi rozhodci ustanovenými podle těchto pravidel a s konečnou platností je nechat rozhodnout. Přitom se použijí pravidla o zrychleném postupu. Jazykem rozhodčího řízení je čeština. Místem rozhodčího řízení je Praha.

17.6. Existence sporů nepředstavuje pro příjemce zakázky důvod k tomu, aby smluvní plnění zadržoval, nebo je dokonce ukončil.

18. Certifikace / kodex chování

18.1. Příjemci zakázky je známo, že máme certifikaci podle ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 9001, a podle toho se zavazuje, že on i jeho dodavatelé budou při všech činnostech souvisejících s plněním smlouvy jednat v souladu s těmito certifikacemi a že budou dodržovat všechna platná zákonná ustanovení. Příjemce zakázky v rámci svých možností zavede odpovídající systémy řízení.

18.2. Příjemce zakázky se zavazuje dodržovat Kodex chování společnosti Fronius (www.fronius.com) a ustanovení o moderním otroctví a lidských právech, která jsou definovaná různými zeměmi (např. Německem, EU, Velkou Británií, Austrálií atd.), včetně případné podpory při auditech.

19. Závěrečná ustanovení

19.1. Veškerá sdělení adresovaná společnosti FRONIUS Česká republika s.r.o. musí být v písemné formě, a prostřednictvím e-mailu.

19.2. Obchodní korespondence se musí vyřizovat výhradně s naším nákupním oddělením.

19.3. Na všech dokladech, např. nákladních listech, nalepovacích štítcích na vagonech, bednách pro železniční dopravu, kartách poštovních balíků, oznámeních o vyexpedování, dodacích listech, seznamech zboží, fakturách, oznámeních o změnách apod., které jsou určeny pro nás, a při veškeré korespondenci je nutno uvádět číslo objednávky, popř. zajistit, aby bylo uvedeno. Za škody způsobené nedodržením této povinnosti nám ručí příjemce zakázky.

19.4. Při písemném styku, zejména v průvodních textech, popisech výrobků, předpisech k užívání a návodech k obsluze atd., příjemce zakázky vždy používá německý a český jazyk.

19.5. Příjemce zakázky smí, pokud jde o spolupráci, použít obchodní styk pro reklamu jen po předchozím písemném souhlasu zadavatele zakázky. Tento souhlas může být kdykoli a bez uvedení důvodu odvolán a má za následek okamžitý výmaz a upuštění od dalšího použití (pro reklamní účely, referenční seznamy, tisková sdělení atd.) bez nároku na finanční náhradu.

Sídlo společnosti – správa 
FRONIUS Česká republika s.r.o., České Budějovice (CZE) 

IČO 15887022, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod značkou AZ C 3553, DIČ: CZ15887022 

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

Všeobecné obchodní podmínky

1. platnost

1.1 Veškeré námi poskytované dodávky a další služby a všechny přijaté platby se budou řídit výhradně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a ve věcech, které tyto podmínky neupravují, zákony České republiky. Pokud se budou jakékoli obchodní podmínky objednávající strany lišit od těchto Všeobecných obchodních podmínek, budou pro nás tyto odlišné podmínky závazné jen tehdy, uznáme-li je výslovně dopisem nebo faxem.

1.2 Objednávající strana po přečtení potvrzuje výhradní platnost našich Všeobecných obchodních podmínek.

2. nabídky

2.1 Naše nabídky jsou nezávazné a podléhají změnám, pokud v nabídce nebude výslovně uvedena doba platnosti. Dokumenty přiložené k našim nabídkám (jako jsou výkresy, ilustrace, vzorky a vzory a data o rozměrech, hmotnosti, výkonu a spotřebě) obsahují, nebo samy tvoří pouze přibližná data a nejsou, pokud nebude stanoveno jinak, považována za speciálně schválené charakteristiky. Ponecháváme si právo provést změny z technických důvodů.

2.2 Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva na všechny cenové odhady, výkresy a další dokumenty. Tyto nesmějí být sděleny žádné třetí straně, ani využity pro účely jakékoli třetí strany.

3. příjem objednávky

Přijetí objednávky či jakéhokoli závazku nebo doplňující dohody uzavřené našimi zaměstnanci, stejně jako doplňky či změny jakéhokoli druhu nebudou pro nás závazné, dokud tyto nebudou písemně potvrzeny dopisem, faxem nebo e-mailem.

4. cenové a platební podmínky

4.1 Ceny budou vždy v souladu s ceníkem platným v den dodávky. Jedná se o ceny ex-works (EXW [V souladu s aktuálne platnými pravidlami Incoterms]), ale nezahrnující balné, pojištění, naložení v továrně ani daň z přidané hodnoty. Obaly nejsou vratné.

4.2 Vyžádají-li si okolnosti, v situaci, kdy riziko nese objednávající strana, jakékoli změny ve vyřizování objednávky, ponese objednávající strana vzniklé vícenáklady.

4.3 Dojde-li k překročení doby splatnosti, budeme mít právo účtovat si úrok z prodlení o deset procentních bodů vyšší, než je příslušná základní sazba vyhlášená Českou národní bankou, plus náklady na vymáhání, přičemž celková tato částka bude činit nejméně 12 % p. a. Toto platí bez ohledu na jakékoli další důsledky prodlení.

4.4 Není přípustné, aby objednávající strana snižovala platby nebo je kompenzovala vůči jejím pohledávkám k nám, proti kterým vzneseme námitku.  

4.5 V případě, kdy objednávající strana vůči nám uplatní své pohledávky, máme právo kdykoli kompenzovat její pohledávky proti našim pohledávkám vůči objednávající straně.

4.6 Za služby poskytované na základě smluv o dílo včetně použitého materiálu (instalace, opravy, údržbu a další takovéto práce) budeme účtovat hodinové sazby a ceny materiálu platné v době dokončení.

5. Realizace, přeprava a neplnění

5.1 Dodací lhůta začíná dnem odeslání potvrzené objednávky, přičemž dodací lhůta pro realizaci služeb (instalace, údržba, oprava) začíná dnem předání zařízení zákazníkem. V žádném případě však nezačne lhůta pro dodání zboží nebo služeb běžet dříve, než 14 dnů od doby, kdy nám objednávající strana předá všechny dokumenty (tj. technické výkresy, plány, povolení, schválení atd.), za jejichž zajištění odpovídá, nebo kdy zaplatí na náš účet dohodnutou zálohu. Termín dodávky zboží nebo služeb se považuje za splněný, když oznámíme objednávající straně před takovýmto termínem, že jsme připraveni uskutečnit dodávku zboží nebo služby. V případech, kdy jsme k dodávce zboží nebo služby zavázáni zvláštní smlouvou, se bude termín považovat za splněný, pokud dodávka zboží nebo služby bude splněna před tímto termínem.

5.2 Lhůty pro dodávky zboží a služeb se prodlužují o dobu trvání jakýchkoli nepředvídatelných překážek, které jsou mimo sféru vlivů, jako jsou stávky, významné personální výpadky, nezákonné stávky, zpožděné dodávky důležitých surovin, komponentů a podobně, dále okolnosti, při nichž nese riziko objednávající strana, v míře, v níž se tyto překážky nebo okolnosti materiálně podílejí na nesplnění termínu. Překážky nebo okolnosti této povahy také mohou anulovat důsledky neplnění, za něž bychom jinak byli odpovědní, po dobu trvání takovýchto překážek. Znamená to, že jakékoliv naše ujednání týkající se smluvních pokut, dohodnuté pro konkrétní obchodní případy, nebude platné. O začátku i ukončení takovýchto překážek se musí podat okamžité oznámení. Pokud by takovéto překážky nastaly, máme právo dotčenou smlouvu zcela nebo částečně ukončit. Pokud bude naše neplnění způsobeno výhradně shora uvedenými okolnostmi, nebude mít objednávající strana právo na žádné odškodnění.

5.3 Budou-li dohodnuté lhůty pro dodávky zboží a služeb, nebo lhůty prodloužené v souladu s odstavcem 5.2 výše překročeny o více, než čtyři týdny, bude mít objednávající strana právo ukončit tuto smlouvu formou výpovědi podané doporučeným dopisem s tím, že nám přidá ještě alespoň 14 dnů navíc. Bude-li naše neplnění způsobeno výhradně okolnostmi podle odstavce 5.2, nebude mít objednávající strana právo na žádné odškodnění. 

5.4 Jestliže objednávající strana utrpí v důsledku zpoždění, za něž budeme odpovědni, ztrátu, bude mít nárok na kompenzaci ve výši 0,5 % za celý týden – až do maximální výše 5% – z hodnoty té části dodávky zboží, která nemohla být v důsledku zpoždění používána včas nebo k požadovanému účelu. U služeb bude kompenzace 5% z konečné ceny. Jakékoli nároky na odškodnění překračující tuto mez budou nepřípustné, stejně jako nároky na odškodnění v důsledku zpoždění ze strany našich dodavatelů, nebude-li prokázán úmysl z naší strany. Takováto dohoda o omezení rozsahu kompenzace škod představuje předvídatelnou a přiměřenou míru kompenzace škod, způsobených naším zpožděním, které v den uzavření smlouvy, řízené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, v souvislosti s níž ke zpoždění došlo, strany očekávaly, jako možný důsledek takovéhoto zpoždění, a které se daly očekávat v souvislosti s danými skutečnostmi a cíli takovéto smlouvy. 

5.5 V případech, kdy se zavážeme zajistit přepravu, bude rozhodnutí o způsobu a trase pře-pravy na nás. Zboží se vždy přepravuje na náklady a riziko objednávající strany. Naše odpo-vědnost za škody bude jen v případě, bude-li prokázán úmysl z naší strany. Pojištění přepravy proti poškození budeme zajišťovat jen na pokyn objednávající strany a na její účet. 

5.6 Máme právo uskutečnit částečné dodávky.

5.7 Plnění dodací lhůty bude podmíněno splněním všech smluvních povinností objednávají-cí stranou.

5.8 Dojde-li ke zpoždění přepravy způsobenému okolnostmi, za něž nese riziko objednávající strana, ponese tato všechny vzniklé vícenáklady. Za skladování v našich prostorách, budeme účtovat v těchto případech minimální měsíční poplatek 0,5 % fakturované částky. V takovémto případě budeme mít též právo dát objednávající straně odklad dodávky zboží a služeb až 14 dnů, a pokud by tento odklad nebyl využit, budeme se moci sami rozhodnout zajistit alternativní přepravu dotyčného zboží objednávající straně v přiměřeně prodloužené době, nebo ukončit smlouvu a nárokovat odškodné pro porušení smlouvy. V tomto druhém případě budeme mít nárok, aniž bychom museli předkládat jakýkoli konkrétní důkaz, požadovat jako pokutu částku ve výši 10 % z ceny dodávky. Tam, kde bude vina objednávající strany za zpoždění přepravy řádně prokázána, budeme moci nárokovat také náhradu jakékoli škody nad tuto částku.

5.9 Zboží objednané bez pokynů k přepravě musí být odebráno do tří měsíců. Pokud tato lhůta uběhne bez využití, bude platit analogicky odstavec 5.8.

5.10 U služeb poskytovaných na základě smluv o dílo, nám objednávající strana poskytne v potřebném čase a zdarma nutné zařízení a energie (např. zdvihací zařízení, elektřinu atd.) k jejich uskutečnění, i když je instalace v ceně (4.1) nebo na ni byla dohodnuta paušální cena. Veškeré přípravné práce, které musí udělat před instalací objednávající strana, např. stavební práce, musejí být dokončeny před příjezdem našich techniků. Kromě toho musí objednávají-cí strana učinit všechna bezpečnostní opatření, nutná k ochraně osob i majetku. Nebudeme přebírat odpovědnost za pomocný personál, zařízení a pomocné materiály, které nám budou dány k dispozici, pokud nebude prokázán úmysl z naší strany.

6. převedení Rizika

6.1 Riziko přejde na objednávající stranu, jakmile bude zboží doručeno, nebo jakmile zboží, na němž provedeme údržbu, opravu nebo jiné práce, opustí objekt naši provozovny. Totéž bude platit pro částečné dodávky nebo pro případy, kdy se zavážeme, že poneseme náklady na přepravu, nebo že provedeme údržbu, opravu, nastavení, montáž, instalaci nebo jiné podobné služby. Bude-li se údržba, opravy nebo jiné práce provádět v objektu objednávající strany, přejde na tuto riziko, jakmile obdrží oznámení, že byla příslušná práce dokončena.

6.2 Dojde-li k jakémukoli zpoždění vypravení nebo doručení zásilky z důvodu, za nějž neneseme odpovědnost, přejde riziko na objednávající stranu, jakmile jí bude oznámeno, že je zásilka připravena k dodání.

7. Výhrada Vlastnického práva

7.1 Vlastnické právo k dodanému zboží si podržíme, dokud nebudou zcela uspokojeny naše nároky na úhradu kupní ceny, a všechny další nároky, které budeme mít – z jakéhokoli zákonného titulu – vůči objednávající straně.

7.2 Objednávající strana bude moci dodané zboží dále prodat – i tehdy, bude-li součástí jiných položek nebo bude zpracováno – pouze v rámci obvyklých podnikatelských operací své firmy. Toto svolení však bude vyloučeno, budou-li výsledné nároky postoupeny na třetí strany nebo budou podléhat zákazu postoupení nebo bude objednávající strana v platební neschopnosti nebo nebudou splněny její smluvní závazky. Žádné jiné dispoziční právo objednávající strana nebude mít. Dojde-li k exekuci, konfiskaci nebo jiné dispozice třetími stranami musí nás o tom objednávající strana okamžitě informovat. Naše zákonné výdaje vzniklé v souvislosti s vymáháním našeho nároku ponese objednávající strana.  

7.3 Objednávající strana na nás převádí k prvnímu dni, kdy její platební povinnost související s dodaným zbožím bude po splatnosti, své nároky a další práva z dalšího prodeje, nájmu či pronájmu dotyčného zboží, i když toto bylo spojené s jinými položkami nebo bylo zpracováno; objednávající strana o tomto udělá zápis do svých účetních knih. Bude-li dodané zboží prodáno nebo předáno do rukou třetí strany, aby je tato strana používala společně s dalšími položkami (bez ohledu na to, zda bylo spojeno s jakýmikoli takovýmito položkami nebo prošlo zpracováním) budou nároky na pohledávky postoupeny pouze do výše nám dlužené kupní ceny. Toto nikterak neovlivňuje naše nároky na další odškodnění. K opětovnému převedení shora uvedených nároků a dalších práv zpět na objednávající stranu dojde dnem plného uhrazení platebních povinností objednávající strany v souvislosti s daným objednaným zbožím.

7.4 Objednávající strana na naši žádost bez zbytečného prodlení po obdržení této žádosti informuje příslušné dlužníky o tomto převedení podle odstavce 7.3, což však nemá vliv na naše právo prokázat takovýmto dlužníkům toto převedení sami.

Objednávající strana má nárok na vymáhání pohledávek a na uplatňování dalších práv pouze tehdy, splnila-li své platební závazky vůči nám a není v platební neschopnosti.

7.5 Pokud by objednávající strana jednala v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami – zejména pokud bude ve zpoždění s platbou nebo s jiným smluvním závazkem, nebo bude v platební neschopnosti – budeme mít právo dle vlastního rozhodnutí buďto odstoupit od smlouvy, aniž bychom poskytovali prodloužení, nebo nechat smlouvu v právní moci a odebrat zboží zpět nebo zakázat jeho použití. Také budeme mít právo prodat odebrané zboží na otevřeném trhu. Po odečtení manipulačního poplatku 10 % z částky takto realizované bude zbytek odečten od naší celkové pohledávky vůči objednávající straně. Do navrácení zboží v případě ukončení smlouvy z naší strany budeme objednávající straně účtovat uživatelský poplatek 5 % původní ceny zboží, pokud nebude skutečné snížení jeho hodnoty ještě vyšší.

8. záruka

8.1 Neposkytujeme žádnou záruku na běžné odchylky ve velikosti, hmotnosti ani jakosti (nebo jak povolují normy ÖNORM, EN nebo DIN), ani žádnou záruku na poskytnuté informace v souvislosti s vhodností zboží, které má být dodáno, k účelům uvažovaným objednávající stra-nou, ani k žádným jiným konkrétním účelům. 

8.2 Ručíme za správnost našich pokynů pro zpracování, návodů k obsluze a používání a rad poskytnutých zákazníkům, za dodržení legislativních a jiných předpisů při použití dodaného zařízení a ověření jeho předpokládaného účelu použití však odpovídá výhradně zákazník. Za informace odchylující se od našich písemných pokynů pro zpracování a našich návodů k obsluze a používání však ručíme pouze tehdy, jestliže jsme je zákazníkovi předem výslovně a písemně faxem nebo e-mailem potvrdili.

8.3 Objednávající strana musí zkontrolovat dodané zboží nebo služby ihned po převzetí. Jakékoli závady nám musejí být písemně oznámeny hned po jejich zjištění dopisem, faxem nebo e-mailem s udáním čísla a data potvrzení objednávky, dodacího listu nebo faktury, a výrobních a komisních čísel. Jestliže objednávající strana opomine provést toto okamžité oznámení, nebude již moci uplatňovat žádné záruční nároky, ani nároky na kompenzaci škod ze samotné závady, ani z jakéhokoli nedorozumění, zda byla dodávka nebo služba bez závad. V oznámení musí být uvedeno, které doručené položky nebo poskytnuté služby jsou závadami dotčeny, detailní popis, z čeho závady sestávají, a za jakých průvodních okolností se závady vyskytly. Každá jednotlivá závada musí být podrobně popsána. Jakékoli náklady, které nám vyvstanou v důsledku neoprávněných ohlášení nebo ohlášení lišících se od podmínek použití, nám budou objednávající stranou refundovány.

8.4 Při provádění oprav a údržby se naše záruka omezuje pouze na provedené práce. Za bezvadnou funkci zařízení, strojů, počítačových programů, jejich komponentů apod., které nebyly součástí naší dodávky, ručíme pouze tehdy, jestliže jsme se u v případě komponentů zajištěných zákazníkem nebo jinou osobou prokazatelně zavázali ke zhotovení celého zaříze-ní (stroje apod.) nebo pokud nesprávná funkce nebyla způsobena nesprávnými nebo neplnými údaji poskytnutými dodavatelem.

8.5 Nebude-li dohodnuto jinak, bude záruční lhůta 24 měsíců. Od začátku 13. měsíce této lhůty však bude naše záruka omezena na bezplatné poskytování součástí potřebných k nápravě závad; od této doby budou jakékoli záruční nároky překračující shora uvedené podmínky nepřijatelné. Toto omezení záruční lhůty se vztahuje i na dodávku položek považovaných za nemovité a na práci na položkách, které jsou nemovité, nebo jsou za ně považovány. Záruční lhůta začne běžet přechodem rizik (6.) Objednávající strana musí vždy prokázat, že závady zjištěné během záruční lhůty již existovaly v době přechodu rizik.

8.6 V případech, kdy poskytujeme záruku – dle našeho uvážení a v přiměřené lhůtě nejméně 4 týdnů – buďto vyměníme vadné zboží nebo jeho vadné součásti za bezvadné zboží či bezvadné součásti, nebo závadu (závady) opravíme nebo poskytneme objednávající straně přiměřenou slevu nebo (bude-li se jednat o drobnou závadu) zrušíme smlouvu. Výměna položky nebo výměna dílů nebo částí položky nebude mít za důsledek prodloužení záruční lhůty. Po-kud však bude zbytek záruční lhůty – včetně části lhůty, kdy je naše záruka omezena na poskytnutí nezbytných materiálů zdarma (8.5) – kratší, než dvanáct měsíců, bude záruční lhůta na vyměněné díly nebo součásti prodloužena na dvanáct měsíců. Položky, díly nebo součásti takto vyměněné se stanou naším vlastnictvím. Nebudeme hradit žádné náklady na opravy závad nebo pokusy o ně prováděné objednávající stranou nebo jakoukoli třetí stranou.

8.7 Předmět dodávky nebo plnění, nebo jejich vadné části nám budou v nutném rozsahu, nebo v rozsahu, který lze od objednávající strany přiměřeně očekávat, na naše přání okamžitě odeslány nebo dopraveny na riziko a náklady objednávající strany. Nesplnění bude mít za důsledek neplatnost veškerých záručních povinností z naší strany.

8.8 Objednávající strana nemá právo pozastavit platby z důvodu záručních nároku, ani jiných protinároků námi neuznaných.

8.9 Záruční nároky objednávající strany budou vyloučeny v případech, kdy nebudou dodrženy návody k obsluze námi dodané objednávající straně nebo objednávající stranou od nás vyžádané nebo kdy nebyla uživateli (plně) sdělena povinnost tyto pokyny dodržovat; jestliže nebyly instalační práce provedeny řádně a v souladu s příslušnými normami, a zejména když nebyly provedeny autorizovanými dodavateli; jestliže byly provedeny jakékoli opravy a údržby předmětu dodávky nebo realizace bez našeho souhlasu; jestliže byl nesprávně provozován nebo používán, nebo provozován přes závadu ochranných prvků nebo přemístěn bez našeho souhlasu ze smluvně dohodnutého místa; nebo používán v rozporu s našimi pokyny nebo pro účely, k nimž není určen; a dále, kde bylo poškození způsobeno cizím předmětem, působením chemikálie, přepětím, chováním třetí strany nebo vyšší mocí. Totéž se vztahuje na přirozené opotřebení.

8.10 Naše záruka je dále vyloučena v případech, kdy jsme byly smluvně najati na provedení oprav, změn či úprav použitých položek nebo k dodání takovýchto položek.

8.11. Nepřebíráme žádnou záruku ani v případě, pokud zákazník použije námi dodané zařízení nebo námi provedené práce spolu s komponenty jiných výrobců nebo neoriginálními díly, pokud jsme toto jejich použití předem výslovně nedoporučili.

8.12. Při dodávce střídačů pro fotovoltaické zařízení zákazník navíc ke svým právům podle bodu 8.6. získává také záruku podle záručních podmínek společnosti Fronius, které si lze stáhnout na adrese https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. škody a odpovědnost za Výrobek

9.1 Neomezenou odpovědnost za škodu jakéhokoli druhu uznáme pouze v rozsahu, v němž objednávající strana prokáže, že jsme způsobili tuto škodu úmyslně. Jestliže objednávající strana prokáže, že jsme způsobili škodu nedbalostí, bude naše povinnost škodu nahradit omezena na škodu, k níž skutečně došlo, a navíc pouze do maximální výše, která nepřekročí celkovou hodnotu objednávky. Takováto dohoda o omezení rozsahu kompenzace škody představuje předvídatelnou a přiměřenou míru kompenzace škod způsobených naším porušením těchto Všeobecných obchodních podmínek, jakékoli smlouvy uzavřené na jejich základě a/ nebo jakýchkoli zákonných povinností, které k datu uzavření smlouvy řízené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami strany ve vztahu k vzniklé škodě očekávaly jako možný důsledek takovéhoto porušení, a které mohly být očekávány v souvislosti s danými skutečnostmi a cíly takovéto smlouvy. Kromě toho platí, že nároky tohoto typu mohou být uplatňovány do šesti měsíců od chvíle, kdy byla dotyčná škoda zjištěna. 

9.2 Budeme-li právně napadeni třetí stranou, v případě, kdy jsme vyrobili a dodali zařízení dle výkresů, konstrukcí, modelů či jiných dokumentů dodaných nám objednávající stranou, nás objednávající strana ochrání před odpovědností a odškodní.

9.3 Při používání instalací, strojů a dalšího námi dodaného zboží je objednávající strana povinna přísně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, technická pravidla, předpisy pro instalace, návody k obsluze a uživatelské příručky, a zejména veškeré předpisy ptané v oblasti elektrotechniky, a dovolit obsluhu zařízení pouze kvalifikovanému personálu.

9.4 Pokud zákazník v námi dodaném zařízení použije komponenty jiných výrobců nebo neoriginální díly, které námi nebyly prokazatelně a výslovně doporučeny, ztrácí nárok na náhradu případné škody.

10. ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, že společnost Fronius International GmbH, její dceřiné společnosti, a případně také pověřený poskytovatel služeb mohou získávat, zpracovávat a používat jeho osobní údaje (jméno adresa, e-mailová adresa) za účelem předávání informací o produktech a službách (např. poštou, e-mailem, prostřednictvím služby newsletter apod.). Tyto údaje nebudou předávány dalším externím subjektům, s výjimkou zákonem stanovené povinnosti poskytnutí informací. Tento souhlas může být kdykoli písemně zrušen a v každém newsletteru je také uveden link umožňující odhlášení odběru.

11. závěrečná ustanovení

11.1 Řídící právo pro tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo jakoukoli smlouvu jimi řízenou je stanoveno v odstavci 1.1 výše. Dohoda EU o smlouvách v mezinárodním obchodu zbožím se na ně nebude vztahovat.

11.2 Má se za to, že si je kupující vědom, že v souladu s obchodními praktikami v zahraničním obchodu, může platit dohoda o místě ve formě písemného oznámení obsaženého v potvrzujících obchodních dopisech jako je potvrzení objednávky, i když se zákazník neozve, nebo na ně nereaguje. Kupující tímto potvrzuje, že jsou mu tyto obchodní praktiky známy a souhlasí, že je bude řádně dodržovat i v rámci obchodní vztahů se společností Fronius Česká republika s.r.o.

11.3 Jakékoli spory vzniklé z těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo z jakékoli smlouvy jimi řízené nebo v souvislosti s nimi budou řešit české soudy, konkrétně Okresní soud v Českém Krumlově.

12. zvláštní ustanovení týkající se softwaru dodaného spolu se zařízením nebo zvlášť

Pro software dodaný spolu se zařízením nebo zvlášť (dále jen „software“) platí tyto dodací a platební podmínky pouze tehdy, jestliže nejsou v rozporu s dále uvedenými podmínkami nebo s podmínkami dohodnutými s konkrétním zákazníkem.

12.1 Rozsah používání

12.1.1 Všechna práva týkající se duševního vlastnictví, jako autorské právo, práva k ochranným známkám, registrovaným vzorům, patentům, průmyslovým vzorům a know-how a také neochráněné vynálezy, řemeslné dovednosti a obchodní tajemství apod. bez ohledu na to, kdy byly zákazníkovi zpřístupněny, zůstávají vyhrazena naší společnosti, případně osobám, které nám udělily licenci k jejich využívání. Zaplacením dohodnuté ceny získává zákazník oprávnění k používání softwaru, avšak výhradně pro vlastní účely a v rozsahu podle počtu získaných licencí. Uzavřením předmětné smlouvy získává zákazník pouze právo na jejich využití při své provozní činnosti. Rozšiřování zákazníkem je podle zákona o autorském právu vyloučeno. Zákazník ani poskytnutím své součinnosti při vytvoření softwaru nezískává žádná další práva kromě práva užívání podle tohoto článku 12. Zákazník smí software současně používat pouze na jednom přístroji dle svého uvážení. Za používání softwaru bude považováno jakékoli dlouhodobé nebo pouze přechodné, zcela nebo částečně prováděné rozmnožování (kopírování) softwaru jeho ukládáním, nahráváním, přehráváním nebo jeho zobrazováním za účelem použití a také zpracování údajů, které jsou v něm obsaženy, prostřednictvím příslušného technického zařízení. Zákazník není oprávněn pořizovat kopie uživatelské příručky.

12.1.2 Zákazník smí pořizovat kopie softwaru pro archivaci nebo zálohování dat pouze tehdy, jestliže software a jeho doprovodné materiály (provozní příručka, obal apod.) neobsahuje výslovný zákaz této činnosti a v nově pořízených kopiích zůstanou zachovány veškeré informace týkající se autorského práva a vlastnictví. Zpětný překlad programového kódu (dekompilace) je povolen pouze v rámci stanoveném příslušnými zákony.

12.1.3. Je-li software vybaven technickou ochranou proti kopírování, bude zákazníkovi v případě poškození softwaru předána jeho náhradní kopie, avšak až po vrácení datového nosiče.

12.2 Rozšířená práva

Po vytvoření nové softwarové verze může zákazník vyměnit původně předaný balík softwaru za novou verzi a zaplatí námi stanovenou cenu aktualizace. Podmínkou je vrácení celého ba-líku softwaru, který byl zákazníkovi předán. Výměnou softwaru zaniká právo na užívání pů-vodního softwaru. V tomto případě musí zákazník okamžitě zničit všechny kopie, dílčí kopie i zálohovací kopie a také změněné a zpracované podoby softwaru a z nich pořízené kopie, dílčí kopie a zálohovací kopie.

12.3 záruka

12.3.1 Zákazník bere na vědomí, že vývoj softwaru nelze provést tak, aby software naprosto bezchybně fungoval v jakýchkoli podmínkách použití.

12.3.2 Naše společnost ručí za to, že dodaný software bude plnit dohodnuté funkce a bude mít výslovně zaručené parametry. Předpokladem záruky je používání podle smlouvy. Naše odpovědnost se týká pouze případů, kdy se software chová jinak, než je uvedeno v nejnovější verzi jeho popisu nebo dokumentace, a toto odchylné chování může zákazník reprodukovat. Pro přesnější zjištění případných chyb je zákazník povinen poskytnout pomoc při odstraňování závad.

12.3.3 Naše společnost dále ručí za to, že originální software bude řádně zaznamenán na ověřeném datovém nosiči. Toto se netýká předem instalovaného softwaru a softwarových produktů jiných firem.

12.3.4 Závady softwaru musí uživatel dokumentovat a ihned nás o nich písemně informovat. V ostatních ohledech platí ustanovení bodu 8.3 

12.3.5 Záruční doba činí dvanáct měsíců a začíná plynout okamžikem dodání softwarového balíku.

12.3.6 Je-li softwarový balík nepoužitelný nebo závadný (12.3.2), vyměníme ho za jiný balík se stejným označením nebo provedeme přiměřenou výměnu. Jestliže se i vyměněný balík ukáže jako nepoužitelný nebo závadný a nám se nepodaří zajistit jeho použitelnost během přiměřené lhůty (alespoň čtyři týdny), může zákazník požadovat slevu nebo vrácení ceny. Náklady v souvislosti s pokusem zákazníka nebo jiné osoby odstranit závadu naše společnost nehradí.

12.3.7 Naše společnost neposkytuje žádné další záruky nad rámec bodu 12.3.6. Zejména nepřebíráme záruku za to, že dodaný software bude plnit zvláštní požadavky zákazníka nebo uživatele, ani za změněnou a přepracovanou verzi softwaru (bod 12.1.2), pokud závada prokazatelně nesouvisí se změnou nebo přepracováním softwaru. Zákazník sám odpovídá za volbu, instalaci a používání softwaru i za výsledek, kterého tím chtěl dosáhnout.

12.3.8 V případě neoprávněné reklamace v souvislosti se softwarem můžeme vzniklé náklady podle platných sazeb vyúčtovat zákazníkovi.

12.3.9 V případě změny vlastnického práva finálního uživatele veškerá záruka zaniká.

12.4 náhrada škody

12.4.1 Veškeré další nároky zákazníka nebo jiné osoby, zejména nároky na jakoukoli náhradu škody jsou vyloučeny, s výjimkou škody prokazatelně způsobené naším úmyslným nebo ne-dbalým postupem.

12.4.2 V ostatních případech platí ustanovení bodu 9.

13. ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB

13.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.