Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
SOLAR ENERGY
WŁAŚCICIELE DOMÓW

Wsparcie w zakresie Fronius Solar.web

Informacje ogólne

Informacje ogólne i wskazówki dotyczące portalu Fronius Solar.web.

System jest wyświetlany jako „offline”, jeśli połączenie internetowe z urządzeniem jest wadliwe lub przerwane. 
Poniższe przyczyny mogą wyjaśniać, dlaczego system nie przekazuje żadnych danych do portalu:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O REJESTRACJI PRODUKTÓW, GWARANCJACH, SOLAR.WEB PREMIUM I SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY FRONIUS.

  1. Odłącz falownik najpierw po stronie AC (FI lub wyłącznik automatyczny), a następnie po stronie DC (wyłącznik na falowniku).
  2. Odłącz router lub modem
  3. Poczekaj około 30 sekund. Falownik musi być całkowicie pozbawiony napięcia. Żadna dioda nie może się już świecić.
  4. Uruchom ponownie router lub modem.
  5. Gdy router lub modem ponownie nawiąże połączenie z Internetem, włącz falownik (strona AC i DC).

ZMIANY W SIECI (ZMIANA HASŁA SIECI WI-FI LUB NAZWY SIECI, ZMIANA ROUTERA/MODEMU LUB DOSTAWCY INTERNETU ITP.)

Urządzenie należy ponownie połączyć z siecią. Procedura zależy od typu posiadanego falownika. Instrukcje można znaleźć pod następującymi łączami:

Fronius SnapINverter (Symo, Symo Hybrid, Primo, Eco, Galvo): „Konfiguracja połączenia internetowego falownika (np. po wymianie routera)”

Fronius GEN24: „Konfiguracja połączenia internetowego falownika (np. po wymianie routera)”

POŁĄCZENIE INTERNETOWE FALOWNIKA NIE ZOSTAŁO SKONFIGUROWANE.

Skontaktuj się z instalatorem i zapytaj, czy urządzenie zostało w pełni uruchomione i podłączone do Internetu. Połączenie internetowe jest konfigurowane w lokalnym interfejsie użytkownika falownika. Procedura jest opisana tutaj:

Fronius SnapINverter (Symo, Symo Hybrid, Primo, Eco): „Konfiguracja połączenia internetowego falownika (np. po wymianie routera)”

Fronius GEN24: „Konfiguracja połączenia internetowego falownika (np. po wymianie routera)” 

Aby połączenie było stabilne, falownik powinien wykrywać sieć Wi-Fi przy co najmniej 2 z 4 czarnych kresek. Jeśli sygnał jest za słaby, ustaw router bliżej falownika lub zainstaluj wzmacniacz sygnału Wi-Fi między routerem a falownikiem. Alternatywnie można skonfigurować połączenie internetowe falownika poprzez sieć Ethernet.

WYSYŁANIE DANYCH BIEŻĄCYCH JEST WYŁĄCZONE (TYLKO FALOWNIKI SNAPINVERTER).

W lokalnym interfejsie użytkownika falownika SnapINverter (Data-/Hybridmanager), w obszarze „Settings” (Ustawienia) --> „Fronius Solar.web”, sprawdź, czy opcja „Send current data to Fronius Solar.web” (Wysyłaj dane bieżące do Fronius Solar.web) ma ustawienie „Yes” (Tak)  

POŁĄCZENIE Z SOLAR NET JEST WADLIWE (TYLKO DATAMANAGER).

Komunikacja pomiędzy falownikiem SnapINverter (Symo, Primo, Eco, Galvo) a elementem Datamanager może być wadliwa. Na wyświetlaczu falownika przejdź do sekcji „Setup” (Konfiguracja) --> „Datcom” --> „Datcom Status” (Stan Datcom) i sprawdź, czy wyświetlany jest komunikat „Status OK” (Stan prawidłowy), „Status Error” (Błąd) lub „Interface” (Interfejs).   Jeśli pokazywany jest stan prawidłowy, połączenie z Solar Net jest prawidłowe.

Jeśli wyświetlany jest błąd, występuje problem z połączeniem z Solar Net. Jeśli zainstalowany jest jeden falownik, upewnij się, że obie wtyczki terminujące są podłączone do portów „IN” i „OUT” w obszarze Datcom falownika. W przypadku podłączenia kilku falowników poprzez Solar Net sprawdź ich okablowanie. Połączenie między falownikami musi być zawsze wykonane od portu „OUT” do „IN”. Na pierwszym i ostatnim urządzeniu muszą być podłączone wtyczki terminujące.

Jeśli wyświetlany jest stan „Interface” (Interfejs), przełącz na „Solar Net” w sekcji „Setup” (Konfiguracja) --> „Datcom” --> „Protocol Type” (Typ protokołu).

Poniższe przyczyny mogą wyjaśniać, dlaczego system nie przesyła lub nie rejestruje danych archiwalnych:

ELEMENTY SĄ UKRYTE.

W swoim systemie Solar.web przejdź do sekcji „Settings” (Ustawienia) – „Components” (Elementy) i sprawdź widoczność liczników energii oraz falowników. Aby wyświetlić ukryte elementy, kliknij „Show all” (Pokaż wszystko) obok pozycji „Energy meters” (Liczniki energii) lub „Inverters” (Falowniki). Ukryte elementy zostaną wyświetlone na liście. W obszarze „Visible” (Widoczne) kliknij ikonę przekreślonego oka, aby wyświetlić element.

DATA I GODZINA SĄ USTAWIONE NIEPRAWIDŁOWO (TYLKO FALOWNIKI SNAPINVERTER).

W systemie Solar.web przejdź do sekcji „Analysis” (Analiza) i sprawdź datę i godzinę wyświetlaną dla źródła danych. Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe, należy je poprawić w lokalnym interfejsie użytkownika urządzenia.

WYSYŁANIE DANYCH ARCHIWALNYCH JEST WYŁĄCZONE (TYLKO FALOWNIKI SNAPINVERTER).

W lokalnym interfejsie użytkownika falownika SnapINverter (Data-/Hybridmanager), w obszarze „Settings” (Ustawienia) --> „Fronius Solar.web”, sprawdź, czy zaznaczona jest opcja „Send archive data to Fronius Solar.web” (Wysyłaj dane archiwalne do Fronius Solar.web). Zalecamy ustawienie dla transmisji danych opcji „hourly” (w godzinach) i godziny od 06:00 do 21:00  
ŻADNA Z POWYŻSZYCH PRZYCZYN NIE MA ZASTOSOWANIA:

Jeśli powyższe punkty zostały już sprawdzone, spróbuj zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i ponownie uruchomić falownik.

Jeśli dla Twojego urządzenia dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego, możesz ją uruchomić w portalu Solar.web, w obszarze „Settings” (Ustawienia) --> „Components” (Elementy).

W celu ponownego uruchomienia odłącz falownik najpierw po stronie AC (wyłącznik automatyczny), a następnie po stronie DC (wyłącznik na falowniku) i pozostaw wyłączony na około 30 sekund. Falownik musi być całkowicie pozbawiony napięcia. Żadna dioda nie może się już świecić. Następnie włącz ponownie stronę AC i stronę DC.

W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego, wypełniając formularz kontaktowy.


ID elementu Data-/Hybridmanager falownika SnapINverter można znaleźć na wyświetlaczu falownika.
 
Po uruchomieniu funkcji „Wifi Access Point” (Punkt dostępu WiFi) na wyświetlaczu w obszarze „Setup” (Konfiguracja) wyświetlany jest identyfikator SSID zawierający ID elementu Datalogger (240.xxxx lub 239.xxxx).

ID elementu Datalogger można znaleźć również w interfejsie użytkownika falownika SnapINverter (Data-/Hybridmanager), w obszarze „System information” (Informacje o systemie).
W przypadku falownika GEN24 zamiast tego wymagany jest numer seryjny i kod V. Obie te wartości można znaleźć na tabliczce znamionowej falownika. 

Jeśli chcesz utworzyć nową instalację w portalu Fronius Solar.web lub dodać kolejne źródło danych do istniejącej instalacji, w następujących sytuacjach może pojawić się komunikat „Datalogger ID already in use” (ID elementu Datalogger jest już w użyciu):
 

ID ELEMENTU DATALOGGER JEST NIEPRAWIDŁOWY.

Sprawdź poprawność wprowadzonego identyfikatora. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Gdzie mogę znaleźć informacje o urządzeniach dla mojej instalacji PV?”.

ID ELEMENTU DATALOGGER JEST JUŻ UŻYWANY W ISTNIEJĄCYM SYSTEMIE FRONIUS SOLAR.WEB.

Sprawdź, czy ID elementu Datalogger nie został już dodany przez Ciebie lub instalatora przy użyciu innego konta Solar.web lub czy nie jest już przypisany do jednej z Twoich instalacji. Jeśli nie ma to miejsca, skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

Możliwe przyczyny nieudanej próby zdalnej aktualizacji:

POŁĄCZENIE INTERNETOWE FALOWNIKA NIE JEST STABILNE:

Sprawdź, czy nawiązano stabilne połączenie internetowe z falownikiem. W razie potrzeby wykonaj test prędkości połączenia internetowego: https://www.speedtest.net

Aby połączenie było stabilne, falownik powinien wykrywać sieć Wi-Fi przy co najmniej 2 z 4 czarnych kresek. Jeśli sygnał jest za słaby, ustaw router bliżej falownika lub zainstaluj wzmacniacz sygnału Wi-Fi między routerem a falownikiem. Alternatywnie można skonfigurować połączenie internetowe falownika poprzez sieć Ethernet.

PRZECIĄŻENIE SERWERA AKTUALIZACJI SOLAR.WEB:

Jeśli nie ma innych problemów z falownikiem lub połączeniem internetowym, przeciążenie lub awaria serwisu Solar.web również może opóźnić lub zakłócić zdalną aktualizację. Spróbuj ponownie przeprowadzić aktualizację w późniejszym czasie.

ŻADNA Z POWYŻSZYCH PRZYCZYN NIE MA ZASTOSOWANIA:

Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Fronius za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.Tutaj znajdziesz ważne informacje i pomoc dotyczącą uprawnień systemowych w Solar.web.

W Solar.web istnieją trzy rodzaje uprawnień do systemu: właściciel, nadzorca i gość. Właściciel ma pełny dostęp do systemu. Nadzorca może monitorować system i edytować większość ustawień. Gość może monitorować system, ale nie może zmieniać ustawień.

Podczas pierwszego uruchamiania elementu Data-/Hybridmanager lub falownika GEN24 należy wprowadzić konto użytkownika Solar.web, które w Solar.web jest ustawione jako konto właściciela systemu.

Właściciel systemu może określić nowego właściciela systemu w Solar.web, w obszarze „Settings” (Ustawienia) --> „Change owner” (Zmień właściciela), oraz wyznaczyć jednego lub kilku nadzorców i/lub gości w obszarze „Settings” (Ustawienia) --> „Permissions” (Uprawnienia).

Ten film pokazuje, jak przypisać uprawnienia użytkownikowi:

Jeśli wystąpią problemy z przypisywaniem uprawnień, przyczyny mogą być następujące:

REJESTRACJA NIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


Aby nadać użytkownikowi uprawnienia, należy zakończyć rejestrację użytkownika. Aby zarejestrować się w portalu Solar.web, kliknij „Login” (Zaloguj się) --> „Register Now” (Zarejestruj się teraz). Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby otrzymać wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Kliknij łącze w wiadomości e-mail z potwierdzeniem i zaloguj się po raz pierwszy jako nowy użytkownik. Przy pierwszym logowaniu wymagane jest podanie kilku niezbędnych danych użytkownika. Dopiero po wprowadzeniu danych użytkownika rejestracja jest ukończona i można przypisać użytkownikowi uprawnienia do systemu.


NIEWYSTARCZAJĄCE UPRAWNIENIA


Tylko właściciel systemu może przypisać uprawnienia nadzorcy. Nadzorca może przypisywać uprawnienia tylko gościom. Jeśli nie możesz dodać nadzorcy, sprawdź jakie masz uprawnienia do systemu.

Aby bezpośrednio pobierana moc była wyświetlana w portalu Solar.web, musisz zainstalować inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie wypływu energii do sieci.  

Możliwe przyczyny braku elementów w portalu Fronius Solar.web:

NIEDAWNO PRZEPROWADZONO WSTĘPNE URUCHOMIENIE.


Po wstępnym uruchomieniu może minąć od 1 do 2 godzin, zanim wszystkie elementy będą wyświetlane w portalu Fronius Solar.web. Elementy są widoczne dopiero po wysłaniu pierwszego pakietu danych archiwalnych do portalu Fronius Solar.web. Domyślnie dane archiwalne są wysyłane co pełną godzinę.

ELEMENTY SĄ UKRYTE.


W Solar.web przejdź do sekcji „Settings” (Ustawienia) – „Components” (Elementy) i sprawdź widoczność falowników. Aby wyświetlić ukryte elementy, kliknij „Show all” (Pokaż wszystko) obok pozycji „Inverters” (Falowniki). Ukryte elementy zostaną wyświetlone na liście. W obszarze „Visible” (Widoczne) kliknij ikonę przekreślonego oka, aby wyświetlić element.

POŁĄCZENIE Z SOLAR NET JEST WADLIWE (TYLKO DATAMANAGER).


Komunikacja pomiędzy falownikiem SnapINverter (Symo, Primo, Eco, Galvo) a elementem Datamanager może być wadliwa. Na wyświetlaczu falownika przejdź do sekcji „Setup” (Konfiguracja) --> „Datcom” --> „Datcom Status” (Stan Datcom) i sprawdź, czy wyświetlany jest komunikat „Status OK” (Stan prawidłowy), „Status Error” (Błąd) lub „Interface” (Interfejs).

Jeśli pokazywany jest stan prawidłowy, połączenie z Solar Net jest prawidłowe.

Jeśli wyświetlany jest błąd, występuje problem z połączeniem z Solar Net. Jeśli zainstalowany jest jeden falownik, upewnij się, że obie wtyczki terminujące są podłączone do portów „IN” i „OUT” w obszarze Datcom falownika. W przypadku podłączenia kilku falowników poprzez Solar Net sprawdź ich okablowanie. Połączenie między falownikami musi być zawsze wykonane od portu „OUT” do „IN”. Na pierwszym i ostatnim urządzeniu muszą być podłączone wtyczki terminujące. Jeśli wyświetlany jest stan „Interface” (Interfejs), przełącz na „Solar Net” w sekcji „Setup” (Konfiguracja) --> „Datcom” --> „Protocol Type” (Typ protokołu). 

Możliwe przyczyny braku lub nieprawidłowego obliczenia zarobków lub zwrotu z inwestycji / wydatków:

W SOLAR.WEB NIE SĄ USTAWIONE ŻADNE TARYFY LUB USTAWIONE TARYFY SĄ NIEPRAWIDŁOWE.

Wyświetlana wartość zarobków uwzględnia wynagrodzenie za energię wprowadzoną do sieci oraz oszczędności uzyskane dzięki instalacji PV w danym okresie.

Wynagrodzenie za energię wprowadzoną do sieci = energia wprowadzona do sieci pomnożona przez dofinansowanie energii odnawialnej
Oszczędności = bezpośrednio zużyta energia pomnożona przez taryfę referencyjną.

Aby zobaczyć obliczenie uzysku, należy wprowadzić taryfy w portalu Solar.web, w obszarze „Settings” (Ustawienia) --> „Tariffs” (Taryfy). Po zaakceptowaniu ustawień taryfy obliczenie jest wykonywane automatycznie przez Solar.web. Przy ustawianiu taryfy należy zapisać datę początkową i końcową jej obowiązywania. Upewnij się, że zostało to wykonane prawidłowo.

Ponadto dla każdej taryfy należy sprawdzić licznik lub liczniki energii, z których dane mają być wykorzystane do obliczania uzysku. Z reguły wszystkie liczniki energii można sprawdzić tutaj. W każdej chwili można zmienić ustawienia taryfy, klikając taryfę, a następnie przycisk „Edit” (Edytuj). Należy pamiętać, że obliczanie danych uzysku może zająć trochę czasu po przeniesieniu lub przeliczeniu taryfy.

INTELIGENTNY LICZNIK FRONIUS SMART METER JEST UKRYTY LUB NIE DZIAŁA (WIDOCZNA JEST TYLKO PRODUKCJA)

Brak danych inteligentnego licznika Fronius Smart Meter prowadzi do tego, że taryfy „with Fronius Smart Meter” (z inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter) nie są wykorzystywane w obliczeniach. W portalu Solar.web, w obszarze „Settings” (Ustawienia) --> „Components” (Elementy) sprawdź, czy inteligentny licznik Fronius Smart Meter jest wyświetlany w obszarze „Energy Meters” (Liczniki energii). Jeśli w obszarze „Components” (Elementy) brakuje jakichkolwiek inteligentnych liczników Fronius Smart Meter, sprawdź, czy po prawej stronie napisu „Energy meters” (Liczniki energii) widnieje niebieski napis „Show all” (Pokaż wszystkie). Jeśli tak, kliknij ten napis. Ukryte elementy powinny zostać wyświetlone na liście. Następnie kliknij ikonę przekreślonego oka w obszarze „Visible” (Widoczne), aby ponownie wyświetlić elementy. Jeśli komunikacja między inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter a falownikiem w ogóle nie działa, skontaktuj się z instalatorem.

Możliwe przyczyny stałego zużycia w godzinach nocnych lub braku danych zużycia (tylko falowniki SnapINverter):


REJESTRACJA DANYCH W GODZINACH NOCNYCH JEST WYŁĄCZONA

Ustawienie „Logging during night-time hours” (Rejestracja danych w godzinach nocnych) określa się w interfejsie użytkownika falownika SnapINverter (Data-/Hybridmanager). Aby włączyć funkcję:

1. Nawiąż połączenie z interfejsem użytkownika falownika SnapINverter (Data-/Hybridmanager)
2. Przejdź do sekcji „Settings” (Ustawienia) --> „Fronius Solar.web”.
3. Dla opcji „Logging during night-time hours” (Rejestracja danych w godzinach nocnych) wybierz ustawienie „Yes” (Tak).
4. Zapisz zmiany, zaznaczając pole wyboru w prawym górnym rogu.

NIEPRAWIDŁOWE USTAWIENIE „NIGHT MODE” (TRYB NOCNY) NA WYŚWIETLACZU FALOWNIKA

Jeśli chcesz, aby komunikacja danych pozostawała aktywna w godzinach nocnych, sprawdź ustawienia na wyświetlaczu falownika w sekcji „Setup” (Konfiguracja) --> „Display Settings” (Ustawienia wyświetlacza) „Night Mode” (Tryb nocny).

Ustawienie „Off” (Wył.) oznacza, że wyświetlacz jest wyłączony i żadne dane nie są rejestrowane.

Ustawienie „Auto” oznacza, że wyświetlacz jest wyłączony, ale dane są rejestrowane.

Ustawienie „On” (Wł.) oznacza, że wyświetlacz jest włączony i dane są rejestrowane.Kody stanu portalu Solar.web

Przyczyny i rozwiązania:

Kod stanu 994 jest rejestrowany, jeżeli dla funkcji „Earnings comparison” (Porównanie zarobków) nie ma dostępnych danych, które można porównać.

Sprawdź w portalu Solar.web, w obszarze „Settings” (Ustawienia) --> „Components” (Elementy), czy moc DC falowników została prawidłowo określona. Sprawdź ustawienia funkcji „Earnings comparison” (Porównanie zarobków) w obszarze „Settings” (Ustawienia) --> „Service Messages” (Komunikaty serwisowe). Sprawdź, czy ustawienia rozbieżności, progu i wyboru falownika (kanały DC) zostały prawidłowo zapisane. Instalator może podać Ci prawidłowe wartości i ustawienia.

Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problemu lub nie masz pewności co do punktu, skontaktuj się z instalatorem.

Przyczyny i rozwiązania:

Kod stanu 995 jest rejestrowany w portalu Fronius Solar.web, jeśli przez określony czas nie są odbierane żadne dane z systemu magazynowania energii.


Czas odbioru tego komunikatu serwisowego można ustawić ręcznie w portalu Fronius Solar.web, w obszarze „Settings” (Ustawienia) --> „Service messages” (Komunikaty serwisowe) --> „Battery blackout detection” (Wykrywanie braku danych z akumulatora). Należy pamiętać, że dane na żywo (wykres bąbelkowy) nie są brane pod uwagę. Sprawdź, czy system magazynowania energii nie został przestawiony w tryb „Standby” (Gotowość). Sprawdź, czy system Fronius Solar.web nie jest „offline” i czy w obszarze „Service messages” (Komunikaty serwisowe) zarejestrowano inne kody stanu. Jeśli system jest „offline”, przejdź do obszaru „Solar.web offline”. Jeśli system jest „online”, a stan systemu magazynowania energii jest inny niż tryb „Standby” (Gotowość), natychmiast skontaktuj się z instalatorem.

Przyczyny i rozwiązania:

Kod stanu 996 jest wysyłany przez Solar.web, jeśli źródło danych systemu nie ma połączenia z Solar.web przez określony przez użytkownika czas.

Czas odbioru tego komunikatu serwisowego można ustawić ręcznie w portalu Solar.web, w obszarze „Settings” (Ustawienia) --> „Service Messages” (Komunikaty serwisowe) --> „Blackout timespan” (Limit czasu braku danych). Przyczyną może być utrata połączenia internetowego.

Przyczyny i rozwiązania:

Kod stanu 997 jest wywoływany w portalu Fronius Solar.web przez funkcję „Earnings comparison” (Porównanie zarobków).

Ten kod stanu otrzymasz, jeśli po stronie generatora fotowoltaicznego wystąpi usterka lub moduły fotowoltaiczne będą pokryte śniegiem. Sprawdź w portalu Fronius Solar.web, w obszarze „Settings” (Ustawienia) --> „Components” (Elementy), czy moc DC falowników została prawidłowo określona. W razie wątpliwości, czy wartości są wyświetlane prawidłowo, skontaktuj się z instalatorem.

Przyczyny i rozwiązania:

Kod stanu 999 jest wysyłany przez Solar.web, jeżeli falownik systemu nie przesłał danych do Solar.web przez czas określony przez użytkownika.

Czas odbioru tego komunikatu serwisowego można ustawić ręcznie w portalu Solar.web, w obszarze „Settings” (Ustawienia) --> „Service Messages” (Komunikaty serwisowe) --> „Inverter blackout time span” (Limit czasu braku danych z falownika).


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

Ogólne warunki handlowe

1. ZASTOSOWANIE

1.1 Niniejsze Ogólne warunki dostawy i płatności mają zastosowanie wyłącznie do naszych dostaw i innych usług, jak również do płatności dokonywanych na naszą rzecz. O ile nie podano jakichkolwiek warunków mających zastosowanie, w ich miejsce obowiązują OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY PRODUKTÓW MECHANICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH opracowane przez ORGALIME (The European Engineering Industries Association z siedzibą w Brukseli); we wszystkich pozostałych przypadkach obowiązują przepisy prawa polskiego. Stanowiące odstępstwo warunki ogólne klienta są dla nas wiążące jedynie wówczas, gdy jednoznacznie zaakceptujemy je listownie lub faksem. 

1.2 Uważa się, że przyjmując towary lub świadczone usługi klient akceptuje wyłączną moc obowiązującą naszych Warunków dostawy i płatności.

2. OFERTY

2.1 Nasze oferty są ważne z zastrzeżeniem dostępności towaru oraz niewiążące, o ile w danej ofercie nie określono wyraźnie okresu jej obowiązywania. Dokumenty związane z naszymi ofertami, jak rysunki, ilustracje, testy i próbki, jak również informacje dotyczące wymiarów, masy, wydajności i zużycia, zawierają lub stanowią dane wyłącznie przybliżone, których nie należy ich uważać za konkretne uzgodnione właściwości, o ile w dokumentacji nie stwierdzono inaczej. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

2.2 Zastrzegamy wszystkie prawa majątkowe i autorskie do ofert, rysunków oraz innych dokumentów i materiałów pomocniczych; zakazuje się ich udostępniania stronom trzecim lub wykorzystywania do innych celów.

3. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA

Przyjęcie zamówienia oraz potwierdzenia lub uzgodnienia dotyczące zabezpieczenia, dokonane przez naszych pracowników, a także wszelkiego rodzaju załączniki i zmiany, są dla nas prawnie wiążące dopiero po ich potwierdzeniu przez nas listownie, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI; PRAWO DO POTRĄCENIA

4.1 W każdym przypadku stosuje się ceny zgodne z cennikiem obowiązującym w dniu dostawy. Ceny dotyczą dostawy loco fabryka (EXW [Zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami Incoterms]), lecz nie obejmują opakowania, ubezpieczenia, załadunku w fabryce oraz VAT; opakowanie nie podlega zwrotowi.

4.2 Płatności dokonuje się w gotówce, bez jakichkolwiek potrąceń i kosztów, w ciągu 30 dni od daty podanej na fakturze. Zastrzegamy sobie prawo podjęcia decyzji co do tego, które roszczenia lub roszczenia częściowe klienta można potrącić z takich płatności.

4.3 W przypadku konieczności wprowadzenia zmian podczas realizacji zamówienia z uwagi na okoliczności związane z ryzykiem, na jakie narażony jest klient, dodatkowe poniesione z tego tytułu koszty pokrywa klient.

4.4 W przypadku zaległości w płatnościach przysługuje nam prawo naliczenia odsetek za zwłokę za okres opóźnienia w wysokości 13 % w stosunku rocznym. Pozostaje to bez uszczerbku dla jakichkolwiek dalszych konsekwencji zwłoki.

4.5 Niedopuszczalne jest wstrzymywanie płatności przez klienta bądź też ich kompensowanie kwestionowanymi przez nas rozliczeniami wzajemnymi. 

4.6 Jeśli klient wystąpi z roszczeniem wobec nas, możemy w dowolnej chwili skompensować to roszczenie naszymi własnymi roszczeniami wobec klienta.

4.7 Pobieramy stawki godzinowe oraz ceny materiałów w wysokości obowiązującej na chwilę zakończenia prac (instalacji, napraw, konserwacji itp.), a należność za pracę w nadgodzinach oraz w nocy, w niedziele i święta – w postaci dopłat w obowiązującej wysokości; czas podróży i oczekiwania traktowany jest jak czas pracy. Koszty podróży, diety i koszty zakwaterowania wykazuje się oddzielnie na fakturze.

5. WYKONANIE, WYSYŁKA I OPÓŹNIENIE

5.1 Okres dostawy biegnie od nadania potwierdzenia zamówienia, natomiast okresy wykonania prac instalacyjnych, konserwacyjnych lub naprawczych biegną od chwili przekazania sprzętu. Jednakże bieg okresu realizacji dostawy lub świadczenia usług nie może w żadnym przypadku rozpocząć się przed upływem 14 dni od chwili przedstawienia przez klienta dokumentów (na przykład rysunków konstrukcyjnych, planów itp.), aprobat lub zezwoleń bądź też od chwili wniesienia uzgodnionej przedpłaty. Termin dostawy lub wykonania uważa się za dotrzymany, jeśli przed upływem tego terminu powiadomimy klienta i gotowości do realizacji danej dostawy bądź usługi; o ile nie obowiązują nas szczególne uzgodnienia dotyczące wysyłki lub świadczenia usług, termin dostawy lub wykonania uważa się za dotrzymany, jeśli przedmiot danej dostawy lub usługi opuści naszą fabrykę przed takim terminem.

5.2 Okresy dostawy lub wykonania przedłuża się o czas trwania wszelkich nieprzewidzianych przeszkód pozostających poza naszym wpływem, jak przestoje, utrata dużej liczby personelu, bezprawne strajki, opóźnienia w dostawie zasadniczych surowców lub komponentów lub innych podobnych przedmiotów, a także w okolicznościach stanowiących ryzyko dla klienta, o ile takie przeszkody lub okoliczności mogą prowadzić do niedotrzymania terminu, a tym samym uzasadniają jego przedłużenie. Powyższe przeszkody lub okoliczności powodują zawieszenie ich konsekwencji na okres ich trwania, także w przypadku opóźnienia z naszej strony; uzgodnione w poszczególnych przypadkach zobowiązania z tytułu kar umownych całkowicie tracą moc obowiązującą. O zaistnieniu oraz ustaniu takich nieprzewidzianych przeszkód powiadamia się niezwłocznie. W przypadku zaistnienia takich przeszkód przysługuje nam prawo anulowania kontraktu w całości lub części; w takim przypadku wyklucza się występowanie przez klienta z roszczeniami odszkodowawczymi, o ile przeszkody zaistniały bez winy umyślnej z naszej strony. 

5.3 W przypadku przekroczenia terminu dostawy lub wykonania, bądź też terminów przedłużonych zgodnie z klauzulą 5.2, o ponad cztery tygodnie, klientowi przysługuje prawo anulowania kontraktu po udzieleniu nam przedłużenia terminu realizacji o co najmniej 14 dni, za powiadomieniem przekazanym listem poleconym; wynoszą w takim przypadku wyklucza się występowanie przez klienta z roszczeniami odszkodowawczymi, o ile przeszkody zaistniały bez winy umyślnej z naszej strony.

5.4 W przypadku poniesienia przez klienta zawinionej przez nas straty, klientowi przysługuje odszkodowanie według stawki 0,5% za każdy pełny tydzień, lecz nie więcej niż 5% wartości tej części dostawy, której wykorzystanie w terminie lub zgodnie z przeznaczeniem jest niemożliwe z uwagi na opóźnienie. Odszkodowanie wynosi 5% należności ogółem w przypadku innych usług. Podobnie wyklucza się dalsze roszczenia odszkodowawcze, w tymi między innymi roszczenia odszkodowawcze spowodowane przez opóźnienia ze strony naszych dostawców, o ile opóźnienia te nie wynikły z naszej winy umyślnej. 

5.5 W każdym przypadku, gdy odpowiadamy za zorganizowanie wysyłki, wybór środka transportu i trasy należy do nas. Wysyłka dokonywana jest zawsze na ryzyko i koszt klienta. Odpowiedzialność za szkody lub straty ponosimy jedynie w przypadku umyślnego działania z naszej strony. Polisy ubezpieczenia transportu oraz ubezpieczenia od uszkodzeń w transporcie możemy wykupić wyłącznie na życzenie i rachunek klienta.

5.6 Przysługuje nam prawo dokonywania dostaw częściowych.

5.7 Dotrzymanie przez nas terminu dostawy uzależnione jest od spełnienia przez klienta ciążących na nim zobowiązań umownych we wszystkich toczących się sprawach handlowych.

5.8 W przypadku opóźnienia wysyłki z uwagi na okoliczności stwarzające ryzyko dla klienta, klient pokrywa wszelkie faktycznie poniesione koszty dodatkowe, jak koszty magazynowania towarów w naszej fabryce, w wysokości co najmniej 0,5% kwoty faktury miesięcznie. W takim przypadku możemy również udzielić klientowi przedłużenia terminu płatności o nie więcej niż 14 dni, a w przypadku bezskutecznego upływu takiego terminu przysługuje nam prawo podjęcia, według naszego własnego uznania, alternatywnych ustaleń dotyczących artykułu lub artykułów objętych dostawą oraz realizacji dostawy do klienta w odpowiednio przedłużonym terminie bądź też anulowania kontraktu i dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia jego warunków. W tym ostatnim przypadku przysługuje nam prawo domagania się 10% należności tytułem odszkodowania bez obowiązku przedstawiania jakichkolwiek dowodów. Możemy także dochodzić odszkodowania z tytułu wszelkich dalszych strat lub szkód (zarówno szkód faktycznie poniesionych, jak i utraty zysku) z zastrzeżeniem stosownej weryfikacji.

5.9 W przypadku zamówienia towarów na żądanie lub na potrzeby produkcji bez instrukcji wysyłki, przejęcie dostawy musi nastąpić w ciągu trzech miesięcy. Po bezskutecznym upływie tego terminu stosuje się odpowiednio postanowienia klauzuli.

5.10 W przypadku kontraktów na robociznę i materiały (4.7) klient zobowiązany jest zapewnić nam niezbędny sprzęt i materiały pomocnicze (jak na przykład wciągarki, tory, energię elektryczną) terminowo i nieodpłatnie, nawet wówczas, gdy cena obejmuje instalację (4.1) lub uzgodniono zapłatę typu „wszystko w cenie”. Wszelkie roboty przewidziane do wykonania przez klienta przed instalacją, jak na przykład roboty budowlane, należy ukończyć przed przybyciem naszych instalatorów. Ponadto klient zobowiązany jest podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia ochrony ludzi i majątku. Nie ponosimy odpowiedzialności za przekazanych nam pomocników, sprzęt i materiały pomocnicze, o ile nie wystąpiła wina umyślna z naszej strony.

6. PRZENIESIENIE RYZYKA

6.1 Ryzyko przechodzi na klienta z chwilą opuszczenia naszej fabryki przez objęty dostawą lub inny przedmiot, którego dotyczyły przeprowadzone przez nas prace konserwacyjne, naprawcze lub inne. To samo dotyczy także dostaw częściowych oraz przypadków, w których przejmujemy koszty wysyłki lub podejmujemy się dostawy, ustawienia, montażu, instalacji lub innych tego rodzaju usług. W przypadku świadczenia usługi konserwacji, naprawy lub innej usługi u klienta, ryzyko przechodzi na klienta z chwilą poinformowania go o fakcie zakończenia prac.

6.2 W przypadku opóźnienia wysyłki lub dostawy z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na klienta z chwilą otrzymania przezeń powiadomienia o naszej gotowości do realizacji dostawy.

7. ZASTRZEŻENIE TYTUŁU; UNIEWAŻNIENIE

7.1 Zastrzegamy sobie tytuł własności pozycji objętych dostawą do chwili pełnego rozliczenia naszych roszczeń dotyczących ceny kupna tych pozycji. 

7.2 Klient może odsprzedać dostarczoną pozycję wyłącznie w ramach swej zwykłej działalności nawet wówczas, gdy pozycja ta wiąże się lub została dostarczona razem z innymi pozycjami. Zezwolenie to wyklucza się jednakże w przypadku cesji istniejących roszczeń na stronę trzecią lub objęcia takich roszczeń zakazem cesji, albo też wówczas, gdy klient nie jest w stanie dokonać zapłaty lub zalega z wypełnianiem swych zobowiązań umownych. Jakiekolwiek innego rodzaju rozdysponowanie przedmiotów dostawy przez klienta jest niedozwolone. W przypadku zajęcia pozycji objętych dostawą przez komornika lub ich podobnego rozdysponowania przez stronę trzecią, klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie. Koszty poniesione przez nas w celu wykazania naszego tytułu własności pokrywa klient.

7.2.1 Klient niniejszym przenosi na nas swe roszczenia i inne prawa z tytułu odsprzedaży, wynajmu lub dzierżawy, a także z tytułu wszelkiej działalności leasingowej – w ciągu siedmiu (słownie: siedmiu) dni od podpisania takiej umowy – także wówczas, gdy dana pozycja objęta dostawą wiązała się uprzednio lub została dostarczona wraz z innymi pozycjami („Przyszła umowa”). W tym celu Klient powiadomi też niezwłocznie Dostawcę w formie pisemnej o fakcie zawarcia jakiejkolwiek Przyszłej umowy pozwalającej na cesję roszczeń z tej umowy. 7.3.2 Przysługuje nam prawo domagania się, by Klient podjął i/lub potwierdził wszelkie racjonalne działania, jakie mogą okazać się konieczne dla nadania pełnej mocy prawnej cesji wspomnianej w punkcie 7.3.1.

7.2.3 Klient dokona odpowiedniego wpisu w swych księgach. W przypadku sprzedaży dostarczonej pozycji wraz z innymi pozycjami, czy to związanymi i dostarczonymi z ta pozycją, czy też innymi, bądź też jej przekazania do użytkowania, cesja obejmuje roszczenie dotyczące wyłącznie kwoty równej należnej nam cenie kupna. Nie stanowi to wykluczenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

7.3 W tym zakresie klient może pobrać kwoty roszczenia i dochodzić innych praw jedynie wówczas, gdy wypełnia swe zobowiązania płatnicze wobec nas oraz jest wypłacalny.

7.4 W przypadku naruszenia warunków kontraktu przez klienta, w tym zwłaszcza zwłoki w płatnościach lub innych świadczeniach bądź też niemożności dokonania zapłaty, przysługuje nam prawo pojęcia – według własnego uznania – decyzji o unieważnieniu kontraktu bez dotrzymywania terminu, bądź też - przy utrzymaniu w mocy kontraktu - o wycofaniu dostarczonej pozycji w dowolnej chwili lub o zakazaniu jej użytkowania. Ponadto przysługuje nam prawo dowolnej sprzedaży wycofanej pozycji; po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% otrzymanego zysku, pozostałą część zysku potrąca się z kwoty należnej od klienta. W przypadku unieważnienia kontraktu przed wycofaniem pozycji, obciążymy klienta opłatą za użytkowanie tej pozycji w kwocie równej 5% nowej wartości, o ile do tej chwili nie nastąpiło większe zużycie tej pozycji.

8. GWARANCJA

8.1 Nie udzielamy gwarancji z tytułu normalnych odchyleń w zakresie wymiarów, masy lub jakości, ani też z tytułu odchyleń dopuszczanych przez austriacki standard ÖNORM bądź też przez standardy EN lub DIN; podobnie, nie udzielamy też gwarancji na jakiekolwiek informacje dotyczące przyszłej przydatności dla klienta dostarczonej pozycji bądź też jej przydatności do jakiegokolwiek innego konkretnego celu. Ustawową rękojmię za wady fizyczne wyklucza się niniejszym zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego. 

8.2. Udzielamy wprawdzie gwarancji za prawidłowość naszych instrukcji przetwarzania i za nasze instrukcje użytkowe i obsługi oraz doradztwo klienta, jednakże za dotrzymywanie przepisów prawnych i innych przy stosowaniu przedmiotu dostawy oraz za jego sprawdzenie do przewidywanego celu odpowiada wyłącznie sam zleceniodawca. Za informacje odbiegające od naszych pisemnych instrukcji przetwarzania oraz instrukcji użytkowych i obsługi ponosimy odpowiedzialność tylko wówczas, gdy wobec zleceniodawcy wcześniej potwierdziliśmy je wyraźnie pisemnie lub poprzez faks lub e-mail.

8.3 Klient powinien sprawdzić dostarczone pozycje i usługi bezpośrednio po dokonaniu ich odbioru; o wykrytych wadach należy niezwłocznie nas powiadomić, podając w piśmie, faksie lub wiadomości e-mail numer i datę potwierdzenia zamówienia, dokumentu dostawy lub faktury, bądź też numer wyrobu i potwierdzenia oddania go do eksploatacji. Nie przedstawienie przez klienta takiego zgłoszenia niezwłocznie po wykryciu jakiejkolwiek wady pozycji dostarczonej w ciągu całego okresu raportu, powoduje utratę prawa dochodzenia odszkodowania gwarancyjnego z tytułu samej wady oraz z tytułu błędnego stwierdzenia braku wad danej pozycji lub usługi. W zgłoszeniu należy wskazać, które dostarczone pozycje lub usługi są wadliwe, oraz podać szczegółowy opis wady i okoliczności, w których została ona ujawniona. Każdą wadę należy dokładnie opisać. Koszty wynikłe ze zgłoszeń niedokładnych lub w inny sposób sprzecznych z niniejszymi warunkami pokrywa klient.

8.4 W przypadku prac remontowych i utrzymania ruchu nasza gwarancja ogranicza się do wykonanych świadczeń. Za niezawodne działanie urządzenia, maszyny, oprogramowania itp., których komponenty nie zostały dostarczone wyłącznie przez nas, udzielamy gwarancji tylko wówczas, jeśli pomimo komponentów dołączonych przez zleceniodawcę lub przez podmioty trzecie w sposób udokumentowany zobowiązaliśmy się do wyprodukowania całego urządzenia (maszyny itp.) i jeśli nieprawidłowe działanie nie wynika ani z niewłaściwych ani z niekompletnych danych zleceniodawcy.

8.5 Jeśli nie uzgodniono inaczej, okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące. Jednakże od początku 13. miesiąca tego okresu, udzielana przez nas gwarancja obejmuje wyłącznie nieodpłatne przekazanie materiałów niezbędnych dla usunięcia wady; poczynając od tej daty wyklucza się roszczenia gwarancyjne zgłoszone poza tym okresem. Okres ten obowiązuje także w odniesieniu do dostawy pozycji uznanych za niematerialne oraz do prac dotyczących pozycji niematerialnych lub uznanych za niematerialne. Okres gwarancyjny rozpoczyna się wraz z przeniesieniem ryzyka (6). Klient powinien w każdym przypadku wykazać, że wady pojawiające się w okresie gwarancji istniały już w chwili przeniesienia ryzyka.

8.6 W okresie obowiązywania udzielonej przez nas gwarancji jesteśmy zobowiązani – według własnego uznania – naprawić wadliwą pozycję lub jej wadliwe części albo zastąpić je pozycją lub częściami wolnymi od wad, udzielić klientowi stosownego rabatu, lub – o ile nie chodzi o wadę nieistotną - unieważnić kontrakt. Wymiana pozycji, jej części lub komponentów nie powoduje wydłużenia okresu gwarancji. Jeśli jednakże pozostały okres gwarancyjny, wraz z częścią tego okresu, kiedy to udzielona przez nas gwarancja ogranicza się wyłącznie do nieodpłatnego przekazania niezbędnych materiałów, wynosi mniej niż dwanaście miesięcy, okres gwarancji na pozycje, części lub komponenty wymienione wydłuża się do dwunastu miesięcy. Tytuł własności wymienionych pozycji, części lub komponentów przechodzi na nas. Nie zwracamy kosztów usunięcia wady dokonanej lub zamierzonej przez klienta bądź stronę trzecią. 

8.7 W razie konieczności, a także wówczas, gdy rozwiązanie takie jest racjonalne dla klienta, dostarczoną pozycję lub usługę bądź też jej wadliwą część przesyła się do nas niezwłocznie na koszt klienta; w przeciwnym przypadku udzielona gwarancja traci ważność.

8.8 Klientowi nie przysługuje prawo do wstrzymania płatności w związku z roszczeniami gwarancyjnymi lub innymi, które nie zostały przez nas uznane.

8.9 Wyklucza się roszczenia gwarancyjne ze strony klienta, jeśli przekazane przez nas lub zamówione przez klienta instrukcje instalacji, użytkowania i obsługi nie były przestrzegane bądź też nie zostały lub zostały jedynie częściowo przekazane użytkownikowi; jeśli instalacja nie została przeprowadzona w sposób profesjonalny i zgodnie z odnośnymi standardami, w tym zwłaszcza jeśli przeprowadziły ją osoby nie posiadające kwalifikacji; jeśli dostarczona pozycja lub usługa została poddana naprawom lub innym pracom bez naszej zgody; jeśli była niewłaściwie użytkowana lub obsługiwana; jeśli była eksploatowana pomimo wadliwych zabezpieczeń; jeśli została bez naszej zgody wywieziona z terytorium objętego umową lub użyta wbrew naszym instrukcjom do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem; oraz jeśli wady powstały w wyniku działania ciał obcych, substancji chemicznych, przepięcia, zachowania stron trzecich lub - w każdym przypadku - siły wyższej; to samo dotyczy również naturalnego zużycia.

8.10 Naszą gwarancję wyklucza się ponadto w przypadku zlecenia nam dokonania naprawy, przeróbki lub rekonstrukcji pozycji używanych lub dostawy takich pozycji.

8.11. Wszelka gwarancja jest przez nas także wykluczona, o ile zleceniodawca zastosuje nasze przedmioty dostawy lub wykonane przez nas świadczenia razem z obcymi lub dołożonymi później elementami, których zastosowanie nie zostało przez nas wcześniej wyraźnie zalecone.

8.12. Dodatkowo do praw zleceniodawcy zgodnie z punktem 8.6., przy dostawach falowników dla urządzeń PV, obowiązuje gwarancja zgodnie z warunkami gwarancji Fronius, do pobrania z https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SKUTKI WAD WYROBU

9.1 Ponosimy odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju straty lub szkody, lecz jedynie pod warunkiem przedstawienia przez klienta dowodów na to, iż wynikły one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania z naszej strony. Jeśli klient przedstawi dowody wskazujące, że dana szkoda wynikła z umiarkowanego zaniedbania z naszej strony, ciążący na nas obowiązek zapłaty odszkodowania ogranicza się - w zakresie dozwolonym przez prawo - do wysokości faktycznej straty lub szkody oraz do wysokości uzgodnionej ceny kupna ogółem. Ponadto sądowne dochodzenie takich roszczeń możliwe jest wyłącznie w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia wiadomości o danej stracie lub szkodzie.

9.2 W przypadku wystąpienia przeciwko nam przez strony trzecie z roszczeniami dotyczącymi rysunków, próbek, modeli lub innych dokumentów dostarczonych przez klienta na potrzeby konstrukcji lub dostawy, klient zabezpieczy nas w pełni przed takimi roszczeniami.

9.3 Użytkując dostarczone przez nas systemy, maszyny i inne pozycje, klient zobowiązany jest ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących wymogów, regulacji technicznych, wymogów konstrukcyjnych oraz instrukcji obsługi i użytkowania, w tym zwłaszcza wszystkich regulacji z dziedziny elektrotechniki; obsługę takich systemów, maszyn i pozycji klient zobowiązany jest powierzyć wyłącznie upoważnionym i wykwalifikowanym pracownikom.

9.4 Wykluczona jest wszelka odpowiedzialność za szkody, które zostaną spowodowane przez zastosowanie lub użycie elementów obcych i później dobudowanych, wyraźnie i w sposób udokumentowanych przez nas wcześniej nie zalecanych, razem z naszymi przedmiotami dostawy.

10. ZGODA PRAWNA ODNOŚNIE CHRONIONYCH DANYCH

Zleceniodawca deklaruje zgodę, by Fronius International GmbH i jej spółkicórki pobierały, przetwarzały i wykorzystywały jego dane w odniesieniu do osób (jak nazwisko, adres, adres mailowy), ewentualnie także z włączeniem zaangażowanych usługodawców, do celów przekazywania informacji o produktach i usługach wszelkiego rodzaju (np. poprzez pocztę, mail, newsletter itp.). Nie następuje wykraczające ponadto przekazywanie do podmiotów zewnętrznych (za wyjątkiem ustawowego lub sądowego obowiązku informowania). Zgodę tą można w każdym momencie uchylić pisemnie, również w każdym newsletter znajduje się link z odwołaniem zgody.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Miejscem realizacji dostaw, świadczenia innych usług oraz dokonywania płatności są Gliwice; sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich roszczeń wynikłych z niniejszych Ogólnych warunków dostawy i płatności jest sąd posiadający właściwość terytorialną dla miejsca dokonywania dostaw przez dostawcę. Możemy jednakże wszcząć postępowanie przeciwko klientowi zgodnie z przepisami miejscowymi przed odpowiednim sądem właściwym dla oficjalnej siedziby lub miejsca zamieszkania danego klienta.

11.2 Przyjmuje się, iż kupujący zdaje sobie sprawę z faktu, że zgodnie z praktykami panującymi w handlu międzynarodowym, umowa co do miejsca jurysdykcji w postaci drukowanego powiadomienia zawartego w pisemnych potwierdzeniach handlowych, jak potwierdzenie zamówienia, może posiadać moc obowiązującą nawet w przypadku milczenia lub braku reakcji ze strony klienta. Kupujący niniejszym potwierdza, iż zdaje sobie sprawę z tej praktyki handlowej oraz zgadza się nieustannie jej przestrzegać także w kontaktach z działem handlowym Fronius International GmbH.

11.3 Przepisy prawa polskiego i praktyki z zakresu transakcji handlowych obowiązujące w miejscu wykonania kontraktu stosują się do sporów prawnych wynikłych z tego kontraktu; wyklucza się natomiast zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

12. UREGULOWANIA SPECJALNE ODNOŚNIE OPROGRAMOWANIA DOSTARCZANEGO ŁĄCZNIE LUB OSOBNO

Dla oprogramowania dostarczanego razem z innymi dostawami lub oddzielnie (poniżej skrótowo „software“) niniejsze warunki dostaw i płatności obowiązują tylko na tyle, o ile nie odbiegają od nich zapisy poniższe lub uregulowania specjalne podjęte ze zleceniodawcą.

12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA

12.1.1 Wszelkie prawa do własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do marki, wzorów, patentów, wzorów użytkowych i know-how, a zwłaszcza nie chronione wynalazki, doświadczenia z działalności, tajemnice zakładowe itp., niezależnie od tego, w jakim momencie ujawnione zostały zleceniodawcy, w każdym przypadku przysługują nam lub naszym licencjodawcom. Zleceniodawca otrzymuje prawo stosowania software, po zapłaceniu ustalonego wynagrodzenia, wyłącznie do własnych celów, w wymiarze nabytej liczby licencji. poprzez przedmiotową umowę nabyta zostaje jedynie zgoda na wykorzystywanie dzieła. Rozpowszechnianie przez zleceniodawcę, zgodnie z ustawą o prawach autorskich, jest wykluczone. Poprzez ewentualne współdziałanie zleceniodawcy przy wytworzeniu software nie są nabywane żadne prawa ponad wykorzystywanie ustalone w punkcie 12. Zleceniodawca może wykorzystywać software jednocześnie tylko na jednym urządzeniu; na jakim urządzeniu następuje to wykorzystywanie pozostaje zastrzeżone dla niego. Jako wykorzystywanie uznaje się każde zaplanowane na stałe lub tymczasowe, w całości lub dokonane tylko częściowo, powielenie (kopiowanie) software poprzez zapis, ładowanie, przegrywanie lub wyświetlanie do celów realizacji przez software przetwarzania zawartych w nim danych przez hardware. Nie jest on uprawniony do powielania podręcznika użytkownika. 

12.1.2 Sporządzanie kopii software dla celów archiwizacji i zabezpieczania danych zezwala się zleceniodawcy tylko pod warunkiem, że w software lub ewentualnych materiałach towarzyszących (instrukcja obsługi, opakowanie itd.) nie jest zawarty wyraźny zakaz i że wszelkie zapisy copyright i własności bez zmian zostaną w tych kopiach przejęte razem. Zwrotne przełożenia kodu programowego (dekompilacja), wykraczające poza uregulowania ustawowe, są niedozwolone.

12.1.3. Jeśli software wyposażone jest w techniczną ochronę kopiowania, to zleceniodawcy, w przypadku uszkodzenia, dostarczona zostanie zastępcza kopia za zwrotem nośnika.

12.2 PRAWA POZOSTAŁE

W przypadku dostępności nowej wersji software zleceniodawca uprawniony jest dokonać wymiany dostarczonego pakietu software na odpowiedni pakiet software nowej wersji za podaną w naszych cennikach cenę aktualizacji; wymianie podlega pakiet software jako całość, tak jak został nabyty przez zleceniodawcę. Wraz z wymianą wygasa uprawnienie zleceniodawcy do wykorzystywania wymienionego pakietu software. W takim przypadku zleceniodawca winien niezwłocznie i całkowicie zniszczyć wszystkie kopie, kopie częściowe, a także kopie zabezpieczające oraz zmienione czy opracowane wersje oprogramowania i ich stworzone kopie, kopie częściowe i kopie zabezpieczające.

12.3 GWARANCJA

12.3.1 Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że nie jest możliwe stworzenie programów software tego rodzaju, że we wszelkich warunkach ich aplikacji będą one bezbłędne.

12.3.2 Udzielamy gwarancji na to, że dostarczone software spełnia ustalone funkcje i wykazuje wyraźnie przyrzeczone właściwości. Warunkiem wszelkich świadczeń gwarancyjnych jest wykorzystywanie zgodne z umową. Wada przez nas zawiniona ma miejsce tylko wówczas, gdy software wykazuje działanie różne od podanego w odpowiednim opisie działania/dokumentacji w aktualnie, ostatnio obowiązującej wersji i zleceniodawca może takie działanie odtworzyć. W celu dokładnego zbadanie ewentualnie występujących błędów zleceniodawca jest zobowiązany wspierać nas przy usuwaniu wady.

12.3.3 Ponadto udzielamy gwarancji, że oryginalne software zapisane jest prawidłowo na sprawdzonym nośniku danych. Wyjątek od tego stanowią wstępnie zainstalowane software i produkty software’owe podmiotów trzecich.

12.3.4 Wady w software winny być przez użytkownika udokumentowane i niezwłocznie przekazane nam do wiadomości pisemnie; poza tym zastosowanie ma punkt 8.3.

12.3.5 Termin gwarancji zawsze wynosi dwanaście miesięcy; termin ten rozpoczyna się wraz z dostarczeniem pakietu software.

12.3.6 Jeśli dostarczony pakiet software jest bezużyteczny lub wadliwy (12.3.2), to w pierwszym rzędzie wymienimy go na nowy identyczny tytuł lub na stosowne rozwiązanie równorzędne. Jeśli także to okaże się bezużyteczne lub wadliwe, i nie będziemy w stanie przywrócić użyteczności stosownym nakładem w ciągu stosownego, przynajmniej czterotygodniowego terminu, to zleceniodawca będzie mógł zażądać albo umniejszenia ceny lub wymiana. Nie zwracamy kosztów usuwania wad podjętych przez zleceniodawcę lub podmiot trzeci.

12.3.7 Nie dajemy gwarancji ponad ten zakres (12.3.6), w szczególności nie na to, że dostarczone software odpowiada specjalnym potrzebom zleceniodawcy lub użytkownika, a dalej także nie na zmienioną lub przerobiona wersję software (punkt 12.1.2), chyba że zleceniodawca udowodni, że wady nie mają nic wspólnego ze zmianami lub przeróbkami. Zleceniodawca samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wybór, instalację i korzystanie z software oraz za planowane za jego pomocą rezultaty.

12.3.8 W przypadku nieuprawnionego egzekwowania wad w software jesteśmy uprawnieni do wystawienia zleceniodawcy w rachunku powstałych kosztów po stawce aktualnie obowiązującej.

12.3.9 Zmiana właściciela w obrębie użytkowników końcowych wyklucza ewentualne roszczenia gwarancyjne.

 

12.4 ODSZKODOWANIE

12.4.1 Wszelkie dalsze roszczenia zleceniodawcy lub osób trzecich, przede wszystkim prawo do zadośćuczynienia za szkody wszelkiego rodzaju, są wykluczone, chyba że poszkodowany udowodni, że szkody spowodowane zostały przez nas umyślnie lub przez rażące zaniedbanie.

12.4.2 W pozostałych przypadkach odpowiednio obowiązuje punkt 9.