Company
Najčastejšie hľadané výrazy

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Company

Všeobecné dodacie a platobné podmienky spoločnosti Fronius Slovensko S.R.O

Platné pd 01.04.2023

A. Všeobecná časť

1. Platnosť; odchylné ustanovenia; písomná forma

1.1 Tieto dodacie a platobné podmienky sa vzťahujú výlučne na všetky naše dodávky, služby a platby, ktoré nám dlhujete. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na všetky budúce dodávky, služby alebo ponuky pre zákazníka, aj keď nie sú znovu osobitne dohodnuté.

1.2 Pre zmluvné vzťahy s našou materskou spoločnosťou Fronius International GmbH (Rakúsko) a zmluvné vzťahy s inými dcérskymi spoločnosťami Fronius International GmbH platia v každom prípade ich vlastné Všeobecné dodacie a platobné podmienky. Prehľad s odkazmi na obchodné podmienky jednotlivých spoločností skupiny nájdete na https://www.fronius.com/en/overview-terms-and-conditions.

1.3 Naše podmienky sa vzťahujú len na podniky, právnické osoby podľa verejného práva a osobitné fondy podľa verejného práva. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba alebo spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci svojej obchodnej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

1.4 Odlišné alebo dodatočné obchodné podmienky zákazníka sú pre nás záväzné len vtedy, ak ich výslovne písomne uznáme; v takom prípade sa vzťahujú len na príslušnú individuálnu zmluvu.

1.5 Dohody týkajúce sa odchýlok od týchto Všeobecných dodacích a platobných podmienok alebo ich dodatkov sú neplatné, ak neboli dohodnuté písomne. To isté platí pre odchýlky od požiadavky písomnej formy.

1.6 Ak sa v týchto podmienkach vyžaduje písomná forma a ak nie je stanovené inak, je táto požiadavka splnená aj v prípade komunikácie zasielanej faxom alebo e-mailom. Individuálne dohodnuté zmluvy, ktorých obsah tvoria tieto Všeobecné dodacie a platobné podmienky, však musia byť vždy dohodnuté písomne.

2. Ponuky; uzavretie zmluvy

2.1 Naše ponuky sú nezáväzné a môžu sa meniť, pokiaľ v ponuke nie je výslovne uvedené obdobie, na ktoré je ponuka pevne stanovená.

2.2 Informácie, ktoré poskytujeme o predmete dodávky alebo služby (napr. hmotnosť, rozmery, úžitkové hodnoty, nosnosť, tolerancie a technické údaje), ako aj ich zobrazenie (napr. výkresy a ilustrácie) obsahujú len približné údaje, pokiaľ si ich použiteľnosť na zmluvne stanovený účel nevyžaduje presnú zhodu. Nie sú to zaručené kvalitatívne vlastnosti, ale skôr opisy alebo údaje o dodávke alebo službe. Odchýlky, ktoré sú v obchode obvyklé, a odchýlky, ktoré vyplývajú zo zákonných požiadaviek alebo ktoré predstavujú technické vylepšenia, ako aj výmena komponentov za rovnocenné súčasti sú prípustné za predpokladu, že nezhoršujú použiteľnosť na zmluvne stanovený účel.

2.3 Objednávky a zmeny objednávok sú nami akceptované až po tom, ako ich potvrdíme. Potvrdenie zahŕňa buď prijatie dodacieho listu, alebo faktúry a vykonanie dodávky alebo poskytnutie služieb. Ak má zákazník výhrady voči obsahu potvrdenia, musí ich uplatniť bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, inak sa obsah potvrdenia považuje za prijatý. Zmluva sa uzatvára najneskôr po prijatí dodávky v súlade s naším potvrdením.

2.4 Zákazník je povinný skontrolovať objednávku a všetky zmluvné dokumenty, aby sa uistil, že sú úplné, správne a vhodné na zamýšľaný účel.

2.5 V prípade zmlúv s hromadnou objednávkou sa so zákazníkom dohodneme na množstve dodávok, ktoré zákazník v dohodnutej lehote vyžiada. Jednotlivé vyžiadania nám musia byť doručené najneskôr šesť týždňov pred začiatkom príslušného mesiaca dodávky.

3. Cena a platobné podmienky; započítanie; zadržanie

3.1 Naše ceny sú uvedené v EUR plus platná zákonná daň z pridanej hodnoty a bez nákladov na balenie a dopravu zo závodu. Všetky clá, poplatky a iné verejné poplatky znáša zákazník.

3.2 Ceny sa vzťahujú na rozsah služieb a dodávok uvedených v potvrdeniach objednávky. Ďalšie alebo špeciálne služby sa účtujú osobitne.

3.3 Naše pohľadávky sú splatné okamžite v hotovosti alebo bankovým prevodom, bez akýchkoľvek zrážok, bez poplatkov a do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry. Vyhradzujeme si všetky naše zákonné práva v prípade omeškania platby.

3.4 Zákazník má právo na započítanie alebo zadržanie len v prípade, že jeho protipohľadávka bola právoplatne preukázaná alebo je nesporná, alebo sa protipohľadávka zakladá na tom istom zmluvnom vzťahu.

3.5 Sme oprávnení kedykoľvek započítať naše pohľadávky voči pohľadávkam zákazníka.

3.6 Za vykonanie prác (montáž, oprava, údržba a podobne) účtujeme hodinové sadzby a ceny materiálu platné v čase vykonania služieb; v prípade nadčasov a prác vykonávaných v noci, v nedeľu a počas sviatkov uplatňujeme aj príplatky platné v našej spoločnosti; za pracovný čas sa považuje aj čas cesty a čakania. Cestovné výdavky a denné a nočné diéty sa fakturujú osobitne. Cenníky zašleme na požiadanie.

3.7 Akceptovaním týchto dodacích a platobných podmienok súhlasíte s tým, že sme oprávnení zasielať vám elektronickú faktúru (napr. vo formáte PDF) prostredníctvom e-mailu, ak nie je dohodnuté inak. Podľa nášho uváženia môžeme poslať aj papierovú faktúru.

4. Dodanie; prenos rizika; oneskorené dodanie; nedostupnosť služby; oneskorené prevzatie

4.1 Dodávame FCA v našom sídle (Incoterms 2020).

4.2 Aj keď sa v jednotlivých prípadoch zaväzujeme prepraviť tovar na vlastné náklady, preprava je vždy na riziko zákazníka. Poistenie prepravy alebo poškodenia zabezpečíme len v mene a na účet zákazníka. Ak sa odoslanie alebo dodanie oneskorí z dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, riziko prechádza na zákazníka, hneď ako bol zákazník informovaný, že tovar je pripravený na dodanie.

4.3 Dodacia lehota začína plynúť odoslaním potvrdenia objednávky, zatiaľ čo lehota na vykonanie inštalácie, údržby alebo opravy začína plynúť, keď je zariadenie k dispozícii na ich vykonanie.

4.4 Dodržiavanie termínov a lehôt je vždy podmienené tým, že všetky obchodné a technické otázky medzi stranami boli vyjasnené a že zákazník splnil všetky svoje povinnosti týkajúce sa spolupráce a plnenia vrátane zaplatenia dohodnutej zálohy. V opačnom prípade sa termíny a lehoty primerane predĺžia. V omeškaní sme len vtedy, ak dostaneme od zákazníka písomnú upomienku po dátume plnenia.

4.5 Ak nie sme schopní dodržať záväzné dodacie lehoty z dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť (nedostupnosť služby), budeme o tom bezodkladne informovať zákazníka a zároveň mu v rámci možností oznámime očakávaný nový termín dodania. Ak nie je možné predvídať nový termín dodania alebo ak služba nie je dostupná ani v oznámenom novom termíne dodania, bezodkladne o tom informujeme zákazníka a sme oprávnení od zmluvy úplne alebo čiastočne odstúpiť; zákazníkovi bezodkladne vrátime všetky už zaplatené platby. Za prípad nedostupnosti služby sa v tejto súvislosti považuje nesprávne alebo oneskorené dodanie tovaru naším dodávateľom, ak sme uzavreli zhodnú kryciu transakciu, my ani náš dodávateľ nie sme v omeškaní alebo nemáme v konkrétnom prípade povinnosť obstarávať.

4.6 Sme oprávnení realizovať čiastkové dodávky, ak (a) zákazník môže čiastkovú dodávku použiť v rámci zmluvného účelu, (b) je zabezpečená dodávka zvyšného objednaného tovaru a (c) zákazníkovi v dôsledku toho nevznikne žiadne významné dodatočné zaťaženie alebo náklady (pokiaľ sa nedohodneme, že tieto náklady znášame my).

4.7 Môžeme pozastaviť dodávky, kým zákazník neuhradí všetky splatné pohľadávky vyplývajúce zo všetkých obchodných transakcií.

4.8 Zákazník je povinný prevziať predmet dodávky v dohodnutom termíne dodania alebo, ak termín dodania nebol dohodnutý, do jedného týždňa od oznámenia o pripravenosti na odoslanie. Ak bolo dohodnuté, že dodanie tovaru si vyžaduje všeobecnú objednávku zákazníka, zákazník musí tovar vyžiadať a prevziať do troch mesiacov od uzavretia zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.

4.9 Ak sa zákazník omešká pri prevzatí alebo neposkytne súčinnosť, alebo ak sa naša dodávka oneskorí z iných dôvodov, za ktoré je zodpovedný zákazník, sme oprávnení požadovať náhradu vzniknutej škody vrátane dodatočných nákladov (napr. nákladov na skladovanie). Za uskladnenie účtujeme paušálnu sadzbu 50,00 EUR za týždeň alebo jeho časť za každú paletu potrebnú na uskladnenie dodaných položiek, a to od dohodnutého dátumu dodania alebo, ak dátum dodania nebol dohodnutý, po uplynutí jedného týždňa od oznámenia o pripravenosti na odoslanie. Vyhradzujeme si právo požadovať vyššiu náhradu škody a uplatniť naše právne nároky (najmä náhradu dodatočných nákladov, odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy); paušál sa však započíta s ďalšími peňažnými nárokmi. Zákazník je oprávnený preukázať, že nám nevznikla žiadna škoda alebo vznikla podstatne menšia škoda, ako je vyššie uvedený paušál.

4.10 Ak zákazník nesplní svoju povinnosť prevziať tovar ani po stanovenej lehote, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nároky na náhradu škody.

4.11 Na vykonanie prác nám zákazník včas a bezplatne poskytne potrebný pomocný materiál (napr. elektrickú energiu), a to aj v prípade, ak je inštalácia zahrnutá v cene alebo bola dohodnutá paušálna cena. Všetky potrebné opatrenia, ktoré musí zákazník vykonať v súvislosti s inštaláciou, napr. stavebné opatrenia, musia byť dokončené pred príchodom našich inštalatérov. Ak sa akákoľvek preprava požadovaná v tejto súvislosti nemôže uskutočniť na úrovni terénu, zákazník zabezpečí potrebné pomôcky a vybavenie (napr. protizávažie, rampy, koľajnice, navijaky) na vlastné náklady. Okrem toho je zákazník povinný prijať potrebné bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb a majetku.

4.12 Zákazník sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% z hodnoty tovaru v prípade, že po prevzatí tovaru tento bezdôvodne vráti a žiada vystaviť dobropis na vrátený tovar. V prípade, že faktúra za dodaný tovar už bola zaplatená zo strany zákazníka, je zmluvná pokuta započítateľnou položkou s vystaveným dobropisom. Takéto vrátenie tovaru môže zákazník vykonať najneskôr do pätnástich dní odo dňa jeho prevzatia a tovar nesmie byť poškodený ani inak znehodnotený a nesmie javiť žiadne známky opotrebenia. Zákazník je povinný tovar vrátiť v originálnom balení.

5. Yššia moc

5.1 Ak sú naše dodávky alebo služby znemožnené, sťažené alebo narušené vyššou mocou, sme oslobodení od našich povinností plniť záväzky počas trvania a v rozsahu jej účinkov, aj keď sme v omeškaní.

5.2 Vyššia moc je akákoľvek udalosť mimo našej kontroly, ktorá obmedzuje našu schopnosť plniť všetky alebo časť našich záväzkov; zahŕňa najmä škody spôsobené požiarom, povodňami, epidémiami, priemyselnými spormi, nepokojmi, vojnovými alebo teroristickými udalosťami, ako aj prevádzkové poruchy alebo úradné príkazy, za ktoré nie sme zodpovední. Vyššia moc zahŕňa aj všetky prípady, keď včas nedostaneme súhlasy tretích strán potrebné na realizáciu dodávok, hoci sme o tieto súhlasy včas požiadali.

5.3 Ak takéto udalosti výrazne sťažia alebo znemožnia dodanie alebo poskytnutie služby a prekážka nemá len dočasný charakter, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy. V prípade prekážok s dočasným trvaním sa časy dodania alebo poskytnutia služby predĺžia alebo sa časy dodania alebo poskytnutia služby posunú na čas trvania prekážky plus primeraný čas opätovného spustenia. Ak sa nedá odôvodnene očakávať, že zákazník v dôsledku omeškania prijme dodávku alebo službu, môže od zmluvy odstúpiť okamžitým písomným vyhlásením.

6. Výhrada vlastníctva

6.1 Vlastnícke právo k nášmu tovaru („vyhradený tovar“) si ponechávame až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok, ako aj budúcich pohľadávok vyplývajúcich z celého obchodného vzťahu vrátane všetkých vedľajších pohľadávok. V prípade prevádzkových účtov sa rezervovaný majetok považuje za zábezpeku na nesplatený zostatok.

6.2 Zákazník je oprávnený predávať tovar s výhradou nášho vlastníckeho práva v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti. Zákazník nám týmto postupuje všetky pohľadávky vyplývajúce z predaja vrátane všetkých vedľajších práv. Toto postúpenie prijímame.

6.3 Výhrada vlastníckeho práva sa vzťahuje aj na výrobky, ktoré vznikli spracovaním, zmiešaním alebo kombináciou nášho tovaru v plnej hodnote, pričom za výrobcu sa považujeme my. Ak je náš tovar spracovaný, zmiešaný alebo kombinovaný s tovarom tretích strán a tieto tretie strany si ponechali vlastnícke právo, nadobudneme spoluvlastníctvo v pomere k fakturovaným hodnotám spracovaného, zmiešaného alebo kombinovaného tovaru. Vo všetkých ostatných ohľadoch sa na výsledný výrobok vzťahujú rovnaké podmienky ako na vyhradený tovar.

6.4 Zákazník nesmie vyhradený tovar založiť ani postúpiť ako zábezpeku. Zákazník je povinný nás písomne informovať, ak sa k vyhradenému tovaru dostanú tretie osoby, najmä o zabavení tovaru zákazníkovi. Zákazník je povinný okamžite vzniesť námietku proti takémuto zabaveniu s odvolaním sa na naše práva.

6.5 V prípade omeškania s platbou sme oprávnení odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonnými predpismi a požadovať okamžité vrátenie tovaru.

6.6 Zaväzujeme sa uvoľniť vyhradený tovar a postúpené pohľadávky v rozsahu, v akom realizovateľná hodnota predmetov poskytnutých ako zabezpečenie presahuje 110 % zabezpečenej pohľadávky. Uvoľnenie sa uskutoční prevodom vlastníctva alebo jeho opätovným prevodom.

6.7 Náklady na prevzatie a ďalší predaj vyhradeného tovaru znáša zákazník. Náklady predstavujú paušálnu sadzbu 5 % z výnosov z ďalšieho predaja vrátane dane z pridanej hodnoty, pokiaľ nepreukážeme vyššie náklady alebo pokiaľ zákazník nepreukáže, že nevznikli žiadne náklady alebo vznikli nižšie náklady.

7. Záruka

7.1 Rozsah

7.1.1 Ručíme za kvalitu a vlastnosti našich dodávok a služieb v súlade s informáciami uvedenými v našich ponukách alebo v písomne dohodnutých technických špecifikáciách.

7.1.2 Ak sa služba poskytuje na základe špecifikácie a požiadaviek zákazníka, ručíme len za to, že služba bola vykonaná v súlade s údajmi poskytnutými zákazníkom, nie však za správnosť príslušného návrhu, zloženia a konštrukcie.

7.1.3 Odchýlky v rozmeroch, hmotnosti alebo kvalite, ktoré sú v obchode obvyklé alebo ktoré sa majú tolerovať v súlade s rakúskymi normami, normami EN alebo DIN, sa považujú za odchýlky v súlade so zmluvou a nepredstavujú vadu. Nevhodnosť na účel, ktorý si zákazník želá, predstavuje vadu len vtedy, ak sme vhodnosť na tento účel vopred výslovne potvrdili.

7.1.4 Ručíme za správnosť našich pokynov na spracovanie, ako aj našich pokynov na používanie a obsluhu a našich rád pre zákazníka. Zákazník je však sám zodpovedný za dodržiavanie zákonných alebo iných predpisov pri používaní predmetu dodávky a za jeho testovanie na určený účel. Za pokyny, ktoré sa odchyľujú od našich písomných pokynov na spracovanie a od našich pokynov na používanie a obsluhu, ručíme len vtedy, ak sme ich zákazníkovi vopred výslovne potvrdili písomne, faxom alebo e-mailom.

7.1.5 Naše výrobky spĺňajú v potrebnom rozsahu právne požiadavky Európskej únie (EÚ). Za dodržiavanie právnych požiadaviek v štátoch mimo EÚ ručíme len vtedy, ak to bolo výslovne dohodnuté.

7.1.6 V prípade opravných a preventívnych údržbových prác je naša záruka obmedzená na skutočne poskytnuté služby.

7.1.7 Za správne celkové fungovanie inštalácie, stroja, softvéru alebo podobného zariadenia, ktorého všetky komponenty sme nedodali my, ručíme len vtedy, ak sme sa zaviazali – napriek dodaniu určitých komponentov zákazníkom alebo tretími stranami – vyrobiť celkovú inštaláciu, stroj, softvér alebo podobné zariadenie a ak vadné fungovanie nie je spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými informáciami od zákazníka.

7.1.8 V prípade tovaru s digitálnymi prvkami alebo v prípade, že dodávame digitálne produkty, nemáme voči zákazníkovi povinnosť aktualizovať digitálny produkt alebo prvok. Ak však zákazník ďalej predal tovar s digitálnymi prvkami alebo digitálne produkty spotrebiteľovi, postaráme sa o to, aby spotrebiteľovi boli poskytnuté aktualizácie potrebné na zabezpečenie toho, aby digitálny produkt alebo tovar s digitálnymi prvkami spĺňal podmienky zmluvy počas obdobia, ktoré môže spotrebiteľ objektívne očakávať; zákazník je povinný spotrebiteľa o takýchto aktualizáciách vhodným spôsobom informovať.

7.1.9 Na softvér sa okrem toho vzťahujú ustanovenia týkajúce sa softvéru uvedené v osobitnej časti (pozri B. I nižšie).

7.2 Oznámenie o vadách; dôkazné bremeno

7.2.1 Zákazník je povinný dôkladne skontrolovať predmety dodávky alebo služby bezprostredne po ich dodaní alebo pri ich prevzatí; ak nám zákazník bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní (pondelok až piatok okrem štátnych sviatkov v sídle zákazníka) po dodaní, písomne neoznámi zjavné vady, považujú sa za schválené. Pokiaľ ide o iné vady, predmety dodávky alebo služby sa považujú za schválené zákazníkom, ak nám zákazník bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od okamihu, keď sa vada prejavila, túto skutočnosť písomne neoznámi; ak sa vada prejavila už v skoršom čase počas bežného používania, je však pre začiatok plynutia lehoty na oznámenie vád rozhodujúci tento skorší čas. V prípade tovaru určeného na inštaláciu alebo iné ďalšie spracovanie sa kontrola musí v každom prípade uskutočniť bezprostredne pred inštaláciou alebo spracovaním.

7.2.2 Oznámenie o vadách musí obsahovať číslo a dátum potvrdenia objednávky, dodacieho listu alebo faktúry, ako aj sériové a komisionálne čísla. V oznámení musí byť uvedené, ktorých dodaných položiek alebo služieb sa vady týkajú, v čom vady spočívajú a za akých sprievodných okolností k nim došlo. Každá vada musí byť presne opísaná.

7.2.3 Ak je oznámenie o vade neopodstatnené a zákazník o tom vie alebo mal vedieť, alebo to z nedbanlivosti nepoznal, je povinný nahradiť nám náklady vynaložené na kontrolu.

7.2.4 Povinnosti vykonávať kontroly a oznamovať vady podľa obchodného práva zostávajú nedotknuté.

7.2.5 Zákazník musí preukázať, že vady, ktoré sa prejavili počas záručnej lehoty, boli prítomné už v čase prechodu rizika.

7.2.6 Právo zákazníka vyplývajúce z vád tovaru nemožno priznať v súdnom konaní, ak zákazník neoznámi spoločnosti Fronius vady tovaru v lehotách podľa článku 7.2.

7.3 Záručné lehoty

7.3.1 Pokiaľ v časti B. Osobitná časť týchto podmienok nie sú uvedené iné lehoty alebo neboli uzavreté osobitné dohody, nároky zákazníka z dôvodu vady sa premlčia v lehote dvanástich mesiacov od dodania alebo, ak sa vyžaduje prevzatie, od prevzatia; to neplatí pre nároky uvedené v článku 7.3.3.

7.3.2 Počas ďalších dvanástich mesiacov (od začiatku 13. mesiaca do konca 24. mesiaca od dodania alebo prevzatia) poskytneme zákazníkovi dobrovoľne a bezplatne materiál potrebný na odstránenie prípadných vád. Poskytnutím materiálov podľa vety 1 sa nepozastavuje ani znovu nezačína plynúť premlčacia lehota pre nároky, na ktoré sa vzťahuje článok 7.3.1.

7.3.3 Nároky zákazníka na náhradu škody, ktoré vznikli v dôsledku ujmy na živote, zdraví alebo úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia povinností z našej strany alebo zo strany našich zástupcov, ako aj nároky na náhradu škody podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku, najmä podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (zákon č. 294/1999 Z. z.), sa premlčia v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.

7.4 Nároky zo záruky

7.4.1 V prípade vád odstránime podľa nášho uváženia vadu (opravou alebo zlepšením) alebo vykonáme novú dodávku (následnú dodávku alebo výmenu), čo sa spoločne označuje ako následné plnenie. Naše právo odmietnuť následné plnenie v súlade so zákonnými požiadavkami zostáva nedotknuté. Ak následné plnenie zlyhá, je neprimerané alebo odmietnuté, zákazník môže znížiť cenu alebo – v prípade nie nepodstatných vád – odstúpiť od zmluvy; ak za vadu zodpovedáme my, zákazník môže požadovať náhradu škody v medziach článku 9.

7.4.2 Zákazník poskytne čas a príležitosť potrebné na vykonanie následného plnenia. Zákazník nám zašle alebo prepraví odmietnutý tovar na kontrolu a prípadnú nápravu po konzultácii s nami. V prípade náhradnej dodávky nám zákazník vráti vadný predmet v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.

7.4.3 Sme oprávnení podmieniť následné plnenie zaplatením dlžnej kúpnej ceny zo strany zákazníka. Zákazník je však oprávnený zadržať primeranú časť kúpnej ceny, ktorá je úmerná vade.

7.5 Výnimky zo záruky

7.5.1 Nároky zákazníka na záruku sú vylúčené alebo neplatné, ak neboli dodržané pokyny na inštaláciu alebo návod na používanie a obsluhu, ktoré sme poskytli alebo ktoré si od nás vyžiadal, ak inštalácia nebola vykonaná správne a v súlade s príslušnými normami, najmä ak ju nevykonala špecializovaná firma, ak boli na predmete dodávky alebo servisu vykonané opravy alebo iné práce bez nášho súhlasu, ak bol prevádzkovaný alebo používaný nesprávne, prevádzkovaný napriek vadným ochranným zariadeniam alebo používaný v rozpore s našimi pokynmi alebo na účely, na ktoré nie je určený, a ďalej ak sú vady spôsobené pôsobením cudzích telies, chemickými vplyvmi, prepätím, správaním tretích osôb alebo vyššou mocou.

7.5.2 Na vady tovaru použitého a dodaného po dohode so zákazníkom sa v jednotlivých prípadoch neposkytuje záruka.

7.6 Regresné práva

7.6.1 Zákonné práva zákazníka na regres voči nám zostávajú nedotknuté.

7.6.2 Zákazník môže uplatniť práva na regres len vtedy, ak medzi ním a jeho zákazníkom neboli uzavreté žiadne dohody, ktoré by presahovali rámec zákonných práv vyplývajúcich z vád.

8. Osobitné ustanovenia pre záruku

8.1 Na niektoré z našich dodávok a služieb poskytujeme koncovým zákazníkom záruku alebo sa koncoví zákazníci môžu na ne zaregistrovať alebo získať záruky za úhradu. Tým nie sú dotknuté ani obmedzené naše zákonné záručné povinnosti podľa týchto podmienok.

8.2 Možnosti záruky dostupné v jednotlivých obchodných jednotkách Solar Energy, Perfect Welding (vrátane a bez automatizácie) a Perfect Charging, ako aj súvisiace záručné podmienky sú uvedené v časti B. Osobitná časť týchto podmienok.

9. Zodpovednosť

9.1 Nie sme zodpovední za náhradu škody v prípade drobnej nedbanlivosti.

9.2 Okrem toho je naša zodpovednosť obmedzená na hodnotu objednávky. V prípade nároku na náhradu škody vyplývajúcej zo servisných alebo údržbových prác je naša zodpovednosť obmedzená na ročný poplatok za príslušnú službu. Zodpovednosť za ušlý zisk, nepriame alebo následné škody, poškodenie dobrého mena alebo iné nemateriálne škody je vo všetkých prípadoch vylúčená. Našu zodpovednosť ďalej znižujú existujúce poistné nároky alebo nároky voči tretím stranám, ktoré môže zákazník uplatniť prednostne pred nárokmi zo zodpovednosti voči nám.

9.3 Pri každej objednávke je zákazník povinný nás výslovne a písomne upozorniť na riziko neobvykle vysokých škôd, inak za takéto škody nezodpovedáme. Za neobvykle vysokú škodu sa považuje najmä to, ak sa zákazník zaviazal svojim zákazníkom alebo iným tretím stranám zaplatiť zmluvnú pokutu, paušálnu náhradu škody alebo inú platbu v prípade vady alebo omeškania, ktoré súvisia s našimi službami pre zákazníka.

9.4 Nároky zo zodpovednosti voči nám sa premlčujú, ak nie sú uplatnené na súde v zákonnej lehote.

9.5 Vyššie uvedené ustanovenia o zodpovednosti platia v rovnakom rozsahu aj pre naše výkonné orgány, právnych zástupcov, zamestnancov a iných zástupcov.

10. Práva duševného vlastníctva

10.1 Všetky práva duševného vlastníctva, ako sú autorské práva, práva na ochrannú známku, práva na dizajn, patentové práva, práva na úžitkový vzor a know-how, ako aj nechránené vynálezy, priemyselné skúsenosti, obchodné tajomstvá, na naše dodávky a služby, ako aj na výrobné procesy a všetky procesy s nimi súvisiace, ich aplikáciu, na komponenty, na softvér (vrátane zdrojového a objektového kódu, ako aj používateľskej dokumentácie, algoritmov, používateľského rozhrania atď.), k procesom, plánom, náčrtom, opisom, výkresom, manuálom, návodom a pokynom na inštaláciu, výpočtom, ponukám, cenovým ponukám, iným technickým dokumentom, ako aj vzorkám, prototypom, katalógom, brožúram, ilustráciám a podobne – bez ohľadu na čas, kedy boli sprístupnené zákazníkovi – patria výlučne nám alebo našim poskytovateľom licencie. Zákazníkovi sa udeľuje právo používať predmet zmluvy len na určený účel.

10.2 Vyhradzujeme si neobmedzené vlastnícke a autorské práva k ponukám, cenovým ponukám, výkresom a všetkým ostatným dokumentom a podkladom; nesmú byť sprístupnené tretím stranám ani použité na ich alebo iné účely. Ak sa objednávka neuskutoční, uvedené dokumenty a podklady sa na našu žiadosť bezodkladne vrátia alebo zničia.

10.3 Sme výlučne a v plnom rozsahu oprávnení nárokovať si práva na služby, vývoj, poznatky, vynálezy a podobne, ktoré vznikli v rámci nami poskytovaných služieb, a to aj v prípade, ak sa dodávka alebo služba uskutočnila na základe špecifikácie zákazníka alebo k nej zákazník prispel iným spôsobom. Všetky práva, ktoré vzniknú na strane zákazníka, sa automaticky prenášajú na nás, keď vzniknú, takže sa stávame jediným vlastníkom práv a stranou oprávnenou na ich výkon.

11. Dôvernosť

11.1 Obsah našich ponúk musí byť dôverný. Akákoľvek forma aktívneho alebo pasívneho zverejnenia celého obsahu alebo jeho časti si vyžaduje náš predchádzajúci výslovný písomný súhlas. To isté platí pre celý obsah zmluvného vzťahu s nami.

11.2 Zákazník nám udeľuje súhlas na uvedenie zákazníka ako referenčného zákazníka vo verejne prístupných médiách (najmä na internete), a to až do odvolania tohto súhlasu.

12. Zdravie a bezpečnosť

12.1 Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné a iné právne alebo zmluvne stanovené predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých osôb nasadených v rámci realizácie zákazky. Okrem toho je zákazník povinný odstrániť nebezpečenstvo pre našich zamestnancov a zamestnancov všetkých subdodávateľov alebo dodávateľov, ktorých využíva počas celého trvania poskytovania služieb u zákazníka alebo v oblasti zodpovednosti zákazníka.

12.2 Výslovne si vyhradzujeme právo v prípade potreby v krátkom čase stiahnuť našich zamestnancov a/alebo zamestnancov našich subdodávateľov/dodávateľov z miest poskytovania príslušných služieb, ak sa vyššie uvedené požiadavky prestanú plniť alebo v prípade predvídateľného priameho alebo nepriameho nebezpečenstva. Akékoľvek formy takéhoto nebezpečenstva predstavujú prekážku a/alebo prerušenie, ktoré možno pripísať zákazníkovi. Počas trvania prekážky/prerušenia budeme oslobodení od našich zmluvných záväzkov a budeme plne odškodnení a zbavení zodpovednosti.

13. Ochrana údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov (https://www.fronius.com/sk-sk/slovakia/ochrana-osobnych-udajov).

14. Rozhodné právo; riešenie sporov; jazyk

14.1 Uplatňuje sa slovenské právo s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji (CISG) tovaru.

14.2 Ak má zákazník sídlo v Európskej únii, Nórsku, na Islande alebo vo Švajčiarsku, platia tieto ustanovenia: Ak je Zákazník podnikateľom, právnickou osobou verejného práva alebo špeciálnym fondom verejného práva, alebo ak zákazník nemá všeobecnú miestnu príslušnosť na Slovensku, miestom príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu a v súvislosti s ním je naše sídlo alebo podľa nášho uváženia sídlo zákazníka.

14.3 Ak má zákazník sídlo mimo Európskej únie, Nórska, Islandu alebo Švajčiarska, platia nasledujúce ustanovenia: Všetky spory alebo nároky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu a v súvislosti s ním, vrátane sporov o jeho platnosť, porušenie, zrušenie alebo neplatnosť, budú s konečnou platnosťou riešené podľa Pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodného rozhodcovského súdu Rakúskej hospodárskej komory (Viedenské pravidlá) tromi rozhodcami vymenovanými v súlade s týmito pravidlami, s vylúčením bežného súdneho konania. Pravidlá o zrýchlenom konaní sa neuplatňujú. Miestom rozhodcovského konania je Viedeň. Jazykom rozhodcovského konania je angličtina.

15. Salvátorská klauzula

Ak sú jednotlivé ustanovenia týchto dodacích a platobných podmienok právne neúčinné, neplatné alebo nevykonateľné, účinnosť, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá. V takom prípade sa zmluvné strany dohodnú, že príslušné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktoré sa mu čo najviac približuje z hľadiska hospodárskeho výsledku a ktoré nie je neúčinné, neplatné alebo nevykonateľné a ktoré sa čo najviac približuje úmyslu zmluvných strán v čase uzavretia zmluvy. To isté sa vzťahuje na všetky medzery v zmluve.

B. Osobitná časť

Táto osobitná časť týchto dodacích a platobných podmienok sa okrem všeobecnej časti vzťahuje aj na osobitné oblasti v nej obsiahnuté.

I. Osobitné ustanovenia pre softvér

16. Rozsah služieb; systémové požiadavky; spracovanie zmluvy

16.1 Funkčný rozsah softvéru je jednoznačne definovaný v príslušnom opise služby a/alebo v používateľskej dokumentácii.

16.2 Zákazníkovi poskytujeme softvér výlučne v objektovom kóde. Podľa nášho uváženia môžeme zákazníkovi poskytnúť aj súvisiacu používateľskú dokumentáciu v čisto digitálnej forme (napr. ako dokument PDF alebo online pomocník). Ak nie je dohodnuté inak, softvér a používateľskú dokumentáciu poskytujeme len v angličtine.

16.3 Softvér je štandardný softvér. Osobitným požiadavkám zákazníka sa prispôsobí len vo výnimočných prípadoch a len po výslovnej písomnej dohode.

16.4 Služby inštalácie a konfigurácie poskytujeme len vo výnimočných prípadoch a len na základe samostatnej dohody.

16.5 Systémové požiadavky na používanie softvéru vyplývajú z opisu príslušnej služby a/alebo z používateľskej dokumentácie. Zákazník je zodpovedný za zabezpečenie vhodného a primeraného hardvérového a softvérového prostredia v súlade so systémovými požiadavkami.

16.6 Ak spracúvame osobné údaje v mene zákazníka v súvislosti s nami poskytovaným softvérom, uzatvoríme so zákazníkom v tejto súvislosti samostatnú zmluvu o spracúvaní údajov.

17. Oznámenia o autorských právach; ochrana softvéru

17.1 Z programu sa nesmú odstraňovať ani meniť upozornenia na autorské práva, sériové čísla ani iné prvky určené na identifikáciu programu.

17.2 Zákazník prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie softvéru a prípadne prístupových údajov pre online prístup pred prístupom neoprávnených tretích strán. Najmä všetky kópie softvéru, ako aj prístupové údaje sa uchovávajú na chránenom mieste.

18. Nákup softvéru

Ak je dohodnuté, že zákazník získa softvér natrvalo, platí aj toto ustanovenie 18.

18.1 Udelenie práv

18.1.1 Po zaplatení dohodnutého poplatku poskytujeme zákazníkovi jednoduché, nevýhradné právo používať softvér na určený účel na neobmedzený čas. Právo na používanie je obmedzené na dohodnutý počet používateľov alebo počet zariadení. V závislosti od typu dohodnutej licencie môže softvér používať len maximálny počet fyzických osôb alebo maximálny počet zariadení zodpovedajúci počtu licencií zakúpených zákazníkom. Povolené používanie zahŕňa inštaláciu softvéru, načítanie do operačnej pamäte a zamýšľané používanie zákazníkom. Počet licencií a druh a rozsah použitia sa v prípade potreby určia na základe dosiahnutej dohody.

18.1.2 Zákazník je oprávnený vytvoriť záložnú kópiu, ak je to potrebné na zabezpečenie budúceho použitia. Zákazník na vytvorenú záložnú kópiu viditeľne umiestni poznámku „Záložná kópia“, ako aj upozornenie na autorské práva zhotoviteľa. Ak je softvér vybavený technickou ochranou proti kopírovaniu, v prípade poškodenia dodaného dátového média alebo prenášaných súborov dostane zákazník na požiadanie v krátkom čase náhradnú kópiu.

18.1.3 Zákazník môže natrvalo previesť získanú kópiu softvéru na tretiu stranu a odovzdať jej používateľskú dokumentáciu, ak úplne prestane používať softvér, odstráni všetky nainštalované kópie zo svojich počítačov a vymaže všetky kópie na iných nosičoch údajov alebo nám ich odovzdá, pokiaľ nie je zo zákona povinný ich uchovávať dlhšie obdobie. Na požiadanie nám kupujúci písomne potvrdí, že vyššie uvedené opatrenia boli vykonané v plnom rozsahu, prípadne vysvetlí dôvody dlhšieho uchovávania. Kupujúci sa výslovne dohodne s treťou stranou na dodržiavaní rozsahu práv na používanie v súlade s ustanoveniami tohto článku 18 a na požiadanie nám o tom poskytne dôkaz.

18.1.4 Zákazník je oprávnený inak kopírovať alebo dekompilovať softvér len v rozsahu, ktorý je stanovený zákonom. V prípade dekompilácie to však platí len za predpokladu, že sme zákazníkovi na požiadanie neposkytli potrebné informácie v primeranej lehote.

18.1.5 Okrem toho zákazník nie je oprávnený softvér reprodukovať, distribuovať, prenajímať (najmä nie ako softvér ako službu), sprístupňovať verejnosti (napr. prostredníctvom internetu), udeľovať sublicencie alebo softvér úplne alebo čiastočne upravovať, prekladať, upravovať alebo inak prepracovávať. Právo zákazníka previesť používanie softvéru na obmedzený čas na priame ani nepriame ziskové účely (požičiavanie) zostáva nedotknuté.

18.1.6 Ak zákazníkovi poskytneme aktualizácie, upgrady a/alebo nové verzie softvéru v rámci záruky alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, platí nasledovné: Prevod práv na zákazníka je podmienený prevodom novšej, samostatne spustiteľnej verzie softvéru. Zákazník získava práva na používanie tejto novšej verzie softvéru v rovnakom rozsahu ako na predchádzajúcu verziu softvéru; práva na predchádzajúcu verziu softvéru zaniknú v rovnakom čase; umožníme však používanie predchádzajúcej verzie až do nainštalovania poskytnutého softvéru alebo v prípade vád naposledy poskytnutého softvéru až do odstránenia týchto vád.

18.2 Záruka

18.2.1 Naša záruka pri predaji softvéru sa riadi – s výhradou odchýlok a doplnení v tomto článku 18.2 – článkom 7. Uplatňujú sa najmä články 7.1.5 (súlad s právnymi požiadavkami), 7.1.8 (aktualizácie) a 7.2 (oznamovanie vád).

18.2.2 Ručíme za dohodnutú kvalitu a zaručujeme, že zákazník môže softvér používať bez porušenia práv tretích strán.

18.2.3 Naša záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré sú spôsobené používaním softvéru v hardvérovom a softvérovom prostredí, ktoré nespĺňa nami stanovené požiadavky, alebo na skutočnosť, že kupujúci vykonal zmeny a úpravy softvéru bez toho, aby na to mal zákonné oprávnenie, alebo inak ako na základe predchádzajúceho súhlasu, ktorý sme deklarovali aspoň v textovej forme.

18.2.4 V prípade aktualizácií, upgradov a dodávok nových verzií sa nároky z vád obmedzujú na nové funkcie, ktoré poskytuje aktualizácia, upgrade alebo nová verzia v porovnaní s predchádzajúcou verziou. Ak zákazníkovi poskytneme aktualizácie, upgrady alebo nové verzie bezplatne bez toho, aby sme k tomu boli zo zákona povinní, záruka a zodpovednosť sa riadi článkom 21. V takom prípade môže zákazník používať predchádzajúcu verziu (downgrade); v prípade potreby mu ju opäť sprístupníme. Nároky zákazníka z dôvodu vád predchádzajúcej verzie sú vylúčené v rozsahu, v akom by sa tieto vady odstránili inštaláciou aktuálnej verzie, ktorú sme poskytli.

18.2.5 Svoju povinnosť odstrániť vady splníme aj poskytnutím primeraných a prijateľných riešení, poskytnutím aktualizácií s automatickou inštaláciou, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky, informovaním zákazníka o týchto aktualizáciách a poskytnutím telefonickej podpory zákazníkovi na riešenie problémov s inštaláciou. V prípade následného dodania bude zákazník akceptovať akúkoľvek novú verziu softvéru, pokiaľ to nebude mať neprimerané negatívne účinky. V prípade vád vlastníckeho práva umožníme zákazníkovi podľa vlastného uváženia používať zmluvný softvér právne nenapadnuteľným spôsobom alebo upravíme softvér tak, aby nedochádzalo k porušovaniu práv tretích strán.

18.2.6 Záručné nároky zákazníka sa premlčujú po dvanástich mesiacoch. Ak sa poskytuje nosič údajov, premlčacia lehota začína plynúť v čase jeho doručenia. Ak sa údaje poskytujú prostredníctvom sťahovania z internetu, začína plynúť po oznámení a aktivácii prístupových údajov pre oblasť sťahovania. Ak sa dodávajú aktualizácie, upgrady a nové verzie, premlčacia lehota pre tieto položky začína plynúť v čase ich poskytnutia. Uvedené sa nedotýka článku 7.3.3.

18.2.7 Ak sme so zákazníkom uzavreli zmluvu o údržbe softvéru, lehota na odstránenie vád sa riadi obdobím platnosti zmluvy o údržbe softvéru.

19. Údržba softvéru

Ak je dohodnuté, že budeme zákazníkovi poskytovať aktualizácie, upgrady a/alebo nové verzie predaného softvéru počas určitého obdobia, platí aj tento článok 19, pokiaľ nie je uzavretá samostatná zmluva o údržbe softvéru.

19.1 Rozsah služieb; udelenie práv; záruka

19.1.1 Softvér neustále vyvíjame a počas platnosti zmluvy o údržbe softvéru poskytujeme zákazníkovi na stiahnutie prostredníctvom internetu jeho najnovšiu verziu.

19.1.2 Ak je to technicky možné, v primeranom čase odstránime všetky vady softvéru poskytnutím aktualizácií, upgradov a/alebo nových verzií na stiahnutie prostredníctvom internetu. Za vadu sa považuje, ak softvér neplní funkcie uvedené v opise služby, poskytuje vadné výsledky alebo nefunguje správne v akomkoľvek inom ohľade, takže používanie softvéru je nemožné alebo obmedzené. Naše služby poskytujeme na základe najnovších a bezprostredne predchádzajúcich verzií softvéru a záujmov všetkých používateľov softvéru. Neposkytujeme riešenie problémov pre staršie verzie softvéru.

19.1.3 Pokiaľ ide o udelenie práv a záruky na aktualizácie, upgrady a/alebo nové verzie, články 18.1 a 18.2 sa uplatňujú primerane. Ak sme zákazníkovi udelili práva na používanie softvéru, ktorý je predmetom zmluvy o údržbe softvéru, v rozsahu, ktorý sa líši od rozsahu uvedeného v článku 18.1, udelíme zákazníkovi práva na používanie aktualizácií, upgradov a/alebo nových verzií, ktoré zákazníkovi poskytujeme na základe zmluvy o údržbe softvéru, v takomto odlišnom dohodnutom rozsahu.

19.2 Poplatky; trvanie; ukončenie

19.2.1 Výška a dátum splatnosti poplatkov sa určuje v príslušnej dohode.

19.2.2 Ak je zmluva uzavretá na dobu určitú, končí sa uplynutím tejto doby bez toho, aby sa vyžadovala výpoveď.

19.2.3 Ak je zmluva uzavretá na dobu neurčitú, môže ju ktorákoľvek zo strán vypovedať s výpovednou lehotou šesť (6) týždňov ku koncu ktoréhokoľvek kalendárneho štvrťroka.

19.2.4 Vyššie uvedené sa nedotýka práva ktorejkoľvek strany vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou z oprávneného dôvodu.

19.2.5 Výpoveď musí byť doručená písomne.

20. Lízing softvéru

Ak je dohodnuté, že zákazník môže používať softvér počas obmedzeného obdobia, tento článok 20 sa uplatňuje dodatočne.

20.1 Udelenie práv

20.1.1 Po zaplatení dohodnutého poplatku poskytneme zákazníkovi jednoduché, nevýhradné, neprevoditeľné a nesublicencovateľné právo na obmedzené časové obdobie používať softvér podľa určenia. Vo všetkých ostatných ohľadoch sa článok 18.1.1 uplatňuje primerane.

20.1.2 Články 18.1.2 a 18.1.4 sa uplatňujú primerane. Okrem toho zákazník nie je oprávnený softvér reprodukovať, distribuovať, požičiavať, prenajímať (najmä nie ako softvér ako službu), sprístupňovať verejnosti (napr. prostredníctvom internetu), udeľovať sublicencie alebo softvér úplne alebo čiastočne upravovať, prekladať, alebo inak prepracovávať.

20.1.3 Článok 18.1.6 sa uplatňuje primerane.

20.2 Rozsah služby

20.2.1 Softvér neustále vyvíjame a počas dohodnutého obdobia poskytujeme zákazníkovi najnovšiu verziu softvéru.

20.2.2 Ak je to technicky možné, všetky vady softvéru odstránime v primeranej lehote. Za vadu sa považuje, ak softvér neplní funkcie uvedené v opise služby, poskytuje vadné výsledky alebo nefunguje správne v akomkoľvek inom ohľade, takže používanie softvéru je nemožné alebo obmedzené.

20.3 Osobitné podmienky poskytovania prostredníctvom internetu

20.3.1 V prípade, že je softvér poskytovaný prostredníctvom servera, ktorý prevádzkujeme my alebo v našom mene (softvér ako služba, SaaS), tento článok 20.3 sa uplatňuje dodatočne.

20.3.2 Zákazník potrebuje na používanie softvéru internetové pripojenie. Ďalšie požiadavky vyplývajú z opisu služby, používateľskej dokumentácie a systémových požiadaviek.

20.3.3 Nezodpovedáme za trvalú dostupnosť aplikácie a sme oprávnení v prípade potreby s ohľadom na kapacitné obmedzenia, bezpečnosť alebo integritu úplne alebo čiastočne obmedziť alebo ukončiť jej používanie. Okrem toho je aplikácia úplne alebo čiastočne nedostupná počas obdobia údržby (napr. pri inštalácii nového softvéru); ak to bude možné, budeme sa snažiť naplánovať plánované obdobia údržby na časy s nízkym používaním.

20.3.4 Zákazníkovi poskytneme úložný priestor na serveri potrebný na zamýšľané používanie softvéru. Zákazník nie je oprávnený sprístupniť tento úložný priestor tretej strane. Zákazník sa zaväzuje, že na poskytnutom úložnom priestore nebude ukladať žiadny nezákonný obsah alebo obsah, ktorý porušuje zákony, úradné požiadavky alebo práva tretích strán.

20.3.5 Zákazník je sám zodpovedný za zadávanie a udržiavanie svojich údajov a informácií potrebných na používanie služieb SaaS. Zákazník je povinný skontrolovať svoje údaje a informácie na prítomnosť vírusov alebo iných škodlivých komponentov pred ich vložením a používať na tento účel najmodernejšie antivírusové programy.

20.3.6 Zákazník je zodpovedný za pravidelné zálohovanie svojich údajov. Nenesieme zodpovednosť za stratu údajov, ak je táto strata spôsobená tým, že zákazník nevykonáva pravidelné zálohovanie údajov tak, aby bolo možné s primeraným úsilím obnoviť stratené údaje. Uvedené sa nedotýka článku 9.

20.4 Poplatky; trvanie; ukončenie

20.4.1 Výška a dátum splatnosti poplatkov sa určuje v príslušnej dohode.

20.4.2 Ak je zmluva uzavretá na dobu určitú, končí sa uplynutím tejto doby bez toho, aby sa vyžadovala výpoveď.

20.4.3 Ak je zmluva uzavretá na dobu neurčitú, môže ju ktorákoľvek zo strán vypovedať s výpovednou lehotou šesť (6) týždňov ku koncu ktoréhokoľvek kalendárneho štvrťroka.

20.4.4 Vyššie uvedené sa nedotýka práva ktorejkoľvek strany vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou z oprávneného dôvodu.

20.4.5 Výpoveď musí byť doručená písomne.

20.4.6 V prípade ukončenia zákazník prestane používať softvér a odstráni všetky nainštalované kópie softvéru zo svojich počítačov a zničí všetky vytvorené záložné kópie softvéru.

20.5 Záruka (údržba)

20.5.1 Ak je softvér prenajatý, naša záruka sa riadi – s výhradou odchýlok a doplnení v tomto článku 20.5 – článkom 7.

20.5.2 Bez ohľadu na článok 7.1.8 zaručujeme, že softvér zostane v súlade so zmluvou (prostredníctvom aktualizácie) počas trvania zmluvy a že žiadne práva tretích strán nebudú brániť používaniu softvéru v súlade so zmluvou.

20.5.3 V prípade vád, ktoré existovali už v čase uzavretia zmluvy, sme zodpovední za náhradu škody len vtedy, ak sa v rámci rozhodcovského konania zistí, že sme na vine. Uvedené sa nedotýka článku 9.

20.5.4 Článok 18.2.3 sa uplatňuje primerane.

21.  Bezplatné poskytovanie softvéru

Ak poskytneme zákazníkovi softvér bezplatne, či už na neobmedzený čas (darovaný) alebo na obmedzený čas (zapožičaný), tento článok 21 sa uplatňuje dodatočne.

21.1 Udelenie práv

Na udeľovanie práv sa primerane vzťahujú ustanovenia v článku 18.1 a/alebo v článku 20.1.

21.2 Záruka; zodpovednosť

21.2.1 V prípade vecných vád sme zodpovední za priame škody spôsobené zákazníkovi z dôvodu, že vada softvéru bola zákazníkovi podvodne zatajená, a za následné škody spôsobené vadami z dôvodu úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti z našej strany. Akákoľvek ďalšia záruka na vecné vady je vylúčená. Zákazník nemá nárok na opravu vád.

21.2.2 V prípade vady vlastníckeho práva sme zodpovední len za škody, ktoré vznikli zákazníkovi z dôvodu, že vada vlastníckeho práva k softvéru bola zákazníkovi podvodne zatajená. Akákoľvek ďalšia záruka na vady vlastníctva je vylúčená.

21.2.3 Zodpovedáme len za úmysel a hrubú nedbanlivosť, akákoľvek ďalšia zodpovednosť je vylúčená. Zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (zákon č. 294/1999 Z. z.) však zostáva nedotknutá.

II. Osobitné ustanovenia pre našu obchodnú jednotku Solar Energy

22.  Záruka

Záruka na dodávky a služby našej obchodnej jednotky SOLAR ENERGY sa riadi ustanoveniami všeobecnej časti (článok 7).

23.  Záruka

Koncoví zákazníci (spotrebitelia aj podniky) môžu mať nárok na záruku na výrobky našej obchodnej jednotky SOLAR ENERGY na základe osobitnej dohody. Platia príslušné záručné podmienky Fronius, ktoré sú k dispozícii na www.fronius.com/solar/garantie. Záručnú lehotu môže koncový zákazník predĺžiť za úhradu v súlade so záručnými podmienkami spoločnosti Fronius.

III. Osobitné ustanovenia pre našu obchodnú jednotku perfect welding (okrem automatizácie)

24. Záruka

24.1 Záruka na dodávky a služby našej obchodnej jednotky PERFECT WELDING (okrem AUTOMATIZÁCIE) sa riadi – s výhradou odchýlok a dodatkov v tomto článku 24 – ustanoveniami všeobecnej časti (článok 7).

24.2 Článok 7.3.2 sa vzťahuje len na:

a. Zváracie systémy a komponenty, ktoré sú označené sériovým číslom a nie sú vyrobené na zákazku;

b. Virtuálne zváranie a periférne zariadenia;

c. Príslušenstvo: zváracie zariadenia (napr. prilby, AirSystems, mobilné odsávacie jednotky).

24.3 Bez ohľadu na článok 7.3.1 sa na zváracie horáky a telesá horákov (napr. robotické horáky TIG, Mig/Mag, MMA, Push & Push/Pull, LaserHybrid a špeciálne verzie, horáky Twin, CMT Twin, CMT Hand, Push/Pull & Pull MIG, hadice) s plynovým alebo vodným chladením, ako aj na spotrebný materiál a opotrebiteľné diely (napr. poistky, vnútorné vložky, podávacie valce, kontaktné hroty) vzťahuje záručná lehota 6 mesiacov. To sa netýka pohonu CMT Robacta Drive s plynovým alebo vodným chladením, na ktorý sa vzťahuje A.7.3.1.

24.4 Bez ohľadu na článok 7.5.2 sa na použitý tovar vzťahuje záručná lehota 6 mesiacov.

25. Záruka

V prípade výrobkov našej obchodnej jednotky PERFECT WELDING (okrem AUTOMATIZÁCIE) môžu koncoví zákazníci (spotrebitelia aj podniky) získať záruky za úhradu alebo ich aktivovať registráciou na základe osobitnej zmluvy. Platia príslušné záručné podmienky spoločnosti Fronius, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.fronius.com/en/welding-technology/products/services/support/extended-warranty/extended-warranty

IV. Osobitné ustanovenia pre automatizáciu v obchodnej jednotke Perfect Welding

Na naše dodávky a služby a platby v oblasti automatizácie (obchodná jednotka PERFECT WELDING) sa okrem ustanovení vo všeobecnej časti vzťahujú aj nasledujúce ustanovenia:

26. Dodanie

26.1 V prípade dohody o inom termíne dodania dodáme tovar najskôr 20 týždňov po uzavretí zmluvy.

26.2 Dodávame FCA v našom sídle (Incoterms 2020). Článok 4 zostáva vo všetkých ostatných ohľadoch nedotknutý.

27. Prijatie; odovzdanie do prevádzky

27.1 Hneď ako je predmet predaja pripravený na prevzatie, oznámime to zákazníkovi. V prípade súhlasu sa predbežná preberacia skúška (Factory Acceptance Test, FAT) uskutoční v našom závode do dvoch týždňov od oznámenia o pripravenosti na odber.

27.2 Zákazník je povinný vyzdvihnúť si predmet predaja alebo zabezpečiť jeho vyzdvihnutie do dvoch týždňov od oznámenia o pripravenosti na vyzdvihnutie alebo do jedného týždňa od úspešného predbežného prevzatia.

27.3 Do 45 dní od prevzatia alebo iného dodania sa uskutoční konečná preberacia skúška (Site Acceptance Test, SAT) v mieste podnikania zákazníka alebo na inom dohodnutom mieste používania predmetu predaja.

27.4 Zákazník nemôže odmietnuť predbežnú ani konečnú akceptáciu z dôvodu nepodstatných vád.

27.5 Predmet predaja sa považuje za prevzatý aj vtedy, ak sa konečné prevzatie neuskutočnilo v lehote uvedenej v článku 27.3, pričom za to nezodpovedáme a zákazník v tejto lehote neodmietol prevzatie s uvedením aspoň jednej závažnej vady.

27.6 Predmet kúpy sa uvedie do prevádzky v rámci konečného prevzatia. Strany spíšu spoločný záznam o konečnom prijatí. Konečné odovzdanie zákazníkovi do prevádzky sa uskutoční len vtedy, ak je predmet kúpy v úplne bezpečnom stave; v takom prípade odovzdáme zákazníkovi podpísané vyhlásenie o zhode. Zákazník nesmie prevádzkovať predmet kúpy bez príslušného odovzdania do prevádzky a nami vydaného vyhlásenia o zhode. Zákazník umožní, aby predmet kúpy obsluhoval len vyškolený personál.

27.7 Ak nedôjde ku konečnému prevzatiu bez nášho zavinenia okamžite, záverečná čiastková platba sa stane splatnou po použití predmetu dodávky zákazníkom, ale predmet sa považuje za prevzatý najneskôr do 45 dní od dodania.

28. Cenové a platobné podmienky; právo na zadržanie

28.1 Ak nie je dohodnuté inak a podľa článku 28.2, platia tieto platobné podmienky:

28.1.1 50 % dohodnutej kúpnej ceny uhradí zákazník ako zálohu ihneď po uzavretí zmluvy do 14 dní od doručenia zálohovej faktúry.

28.1.2 40 % dohodnutej kúpnej ceny zaplatí zákazník do 14 dní po oznámení o pripravenosti na prevzatie alebo – ak bola dohodnutá predbežná akceptácia – do 14 dní po úspešnej predbežnej akceptácii, najneskôr však pred uvedením predmetu kúpy do prevádzky v závode zákazníka. Ak po predbežnom prevzatí musíme vykonať nepodstatné prepracovanie, neoprávňuje to zákazníka zadržať túto splátku kúpnej ceny. Prepracovanie nie je významné, ak zamýšľané použitie predmetu predaja nezávisí od vykonania tohto prepracovania.

28.1.3 10 % dohodnutej kúpnej ceny zaplatí zákazník do 14 dní po konečnom prevzatí alebo predpokladanom konečnom prevzatí podľa článku 27.5.

28.2 Platobné podmienky sa uplatňujú na základe pozitívnej kontroly krytia zo strany nášho poisťovateľa úverov, v opačnom prípade sa platba vopred v plnej výške považuje za dohodnutú ihneď po uzavretí zmluvy.

29. Záruka

29.1 Záruka na dodávky a služby v oblasti AUTOMATIZÁCIE našej obchodnej jednotky PERFECT WELDING vychádza z ustanovení všeobecnej časti (článok 7) s nasledujúcimi odchýlkami a doplnkami v tomto článku 29.

29.2 Na

a. automatizačné a mechanizačné komponenty,

b. orbitálne zváracie systémy a orbitálne náhradné diely a

c. orbitálne jednotky (najmä FCH, FOH, FPH 3020, FPH 3030)

sa vzťahuje výlučne záručná lehota stanovená v článku 7.3.1. Článok A.7.3.2 sa neuplatňuje.

29.3 V prípade predaja výrobkov obchodnej jednotky PERFECT WELDING (okrem AUTOMATIZÁCIE) platia obmedzenia uvedené v článku 24.

29.4 Premlčacia lehota na nároky zo záruky začína plynúť po konečnom prevzatí alebo predpokladanom konečnom prevzatí podľa článku 27.5.

V. Osobitné ustanovenia pre našu obchodnú jednotku Perfect Charging

30. Záruka

Záruka na dodávky a služby našej obchodnej jednotky PERFECT CHARGING sa riadi ustanoveniami všeobecnej časti (článok 7).

31. Záruka

V prípade výrobkov našej obchodnej jednotky PERFECT CHARGING, môžu koncoví zákazníci (spotrebitelia aj podniky) získať záruky za úhradu alebo ich aktivovať registráciou na základe osobitnej zmluvy. Platia príslušné záručné podmienky spoločnosti Fronius, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.fronius.com/en/battery-charging-technology/warranty-extension.Základné podmienky dodania tovaru

1. POUŽITEĽNOSŤ

1.1 Všetky nami vykonávané dodávky a ďalšie služby (to znamená firmou FRONIUS Slovensko s.r.o. podpísanou nižšie) a všetky platby nám uskutočnené, musia byť upravené výhradne týmito Dodacími a platobnými podmienkami. V prípade, že chýbajú príslušné ustanovenia, sa uplatňuje právo Slovenskej republiky. Ak sú obchodné podmienky Objednávateľa v rozpore s týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, sú tieto rozdielne podmienky pre nás záväzné iba vtedy, ak sme ich jednoznačne uznali formou listu alebo faxu.

1.2 Pri dodaní tovaru a/alebo služby objednávateľ uznáva výhradnú použiteľnosť našich Dodacích a platobných podmienok.

2. PONUKY

2.1 Naše ponuky sú nezáväzné a môžu byť zmenené, ak ponuka nezahŕňa výslovnú zmienku o trvaní záväzku. Dokumenty týkajúce sa našej ponuky - ako sú výkresy, ilustrácie, ukážky a vzory, ako aj údaje o rozmeroch, hmotnosti, výkone a o spotrebe - obsahujú, alebo samy o sebe predstavujú len približné údaje a nie sú považované za špeciálne schválené charakteristiky, ak nie je ustanovené inak. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny z technických dôvodov.

2.2 Vyhradzujeme si vlastnícke a autorské práva na všetky odhady nákladov, výkresy a iné dokumenty, tieto nesmú byť sprístupnené žiadnej tretej strane ani použité na účely akejkoľvek tretej strany.

3. PRISTÚPENIE NA SMERNICE, DODATOČNÉ DOHODY

Pristúpenie na smernice a záväzky alebo dodatočné dohody zo strany našich zamestnancov, ako aj dodatky a zmeny akéhokoľvek druhu, nie sú pre nás záväzné, kým sme nevydali písomné potvrdenie listom, faxom alebo e-mailom.

4. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VYROVNANIE

4.1 Ceny sú vždy katalógové ceny platné v deň dodania. Jedná sa o ceny „zo závodu“ (EXW [ V súlade s akutálne platnými pravidlami Incoterms]), nezahŕňajú balenie, poistenie, nakládku v závode a daň z pridanej hodnoty; balenie nebude vzaté späť.

4.2 Ak si okolnosti vyžadujú akékoľvek zmeny vo vybavovaní objednávky, pričom riziko nesie Objednávateľ, potom tento znáša všetky dodatočné z tohto vyplývajúce náklady.

4.3 Ak je prekročená doba splatnosti, sme oprávnení účtovať úrok z omeškania vo výške desať percentných bodov nad základnú úrokovú sadzbu vyhlásenú Národnou bankou Slovenska (NBS), plus inkasné náklady, čo činí celkovo prinajmenšom 12 % ročne z celkovej pohľadávky. Tým sú ošetrené akékoľvek ďalšie následky omeškania platby.

4.4 Je neprípustné, aby Objednávateľ pozastavil platby alebo ich zúčtoval s pohľadávkami voči nám, ktoré nie sú z našej strany uznané.

4.5 V prípade, že Objednávateľ má pohľadávky voči nám, sme oprávnení kedykoľvek tieto zúčtovať s našimi vlastnými pohľadávkami voči Objednávateľovi.

4.6 Za služby vykonané na základe zmluvy na dodávku diela a materiálov (inštalácia, opravy, údržba a iné podobné práce) budeme účtovať hodinovú sadzbu a ceny materiálov platné v čase dokončenia, plus naše platné príplatky za nadčasy, za prácu v noci, v nedeľu a vo sviatok; cestovné a čakacie doby sa počítajú ako pracovný čas. Cestovné náklady, diéty a nocľažné budú fakturované samostatne.

5. PLNENIE, DODANIE A ONESKORENIE

5.1 Dodacia lehota začína plynúť zaslaním potvrdenia objednávky, zatiaľ čo lehota pre výkon inštalácie, údržby alebo opravy začína plynúť, keď je zariadenie odovzdané. V žiadnom prípade však nemôže dodacia lehota alebo lehota plnenia začať plynúť tak, že uplynie skôr ako 14 dní po tom, čo nám Objednávateľ poskytne dokumenty (napr. technické výkresy, plány atď.), povolenia alebo oprávnenia, za obstaranie ktorých je zodpovedný alebo po tom, čo Objednávateľ vykonal dohodnutú platbu vopred. Dodanie alebo plnenie k určitému termínu sa považuje za splnené, ak sme upovedomili Objednávateľa pred týmto termínom o našej pripravenosti dodať alebo vykonať predmet plnenia; v prípadoch, keď nás osobitná dohoda zaväzuje k odoslaniu alebo dodaniu, dodanie alebo plnenie k určitému termínu sa považuje za splnené, ak predmet dodania alebo plnenia opustil náš závod pred týmto termínom.

5.2 Dodacie lehoty alebo lehoty plnenia sa predlžujú na dobu trvania akýchkoľvek nepredvídaných prekážok vyskytujúcich sa mimo našej sféry vplyvu, ako sú prerušenia, významné personálne výpadky, nezákonné štrajky, oneskorenia v dodávkach základných surovín alebo komponentov alebo podobne, ako aj za okolností, že riziko nesie Objednávateľ a že tieto prekážky a/alebo okolnosti sú podstatnou príčinou pre nedodržanie lehoty dodania. Prekážky a/alebo okolnosti tohto druhu tiež rušia následky oneskorenia, za ktoré by sme inak niesli zodpovednosť po dobu trvania týchto prekážok; všetky zmluvné pokuty, ktoré boli dohodnuté pre špecifické prípady, úplne prestávajú platiť. Je potrebné okamžité oznámenie na začiatku a na konci výskytu týchto prekážok. Sme oprávnení úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy, ak by sa mali vyskytnúť takéto prekážky. Ak naše oneskorenie bolo spôsobené výlučne za vyššie uvedených okolností, nemá Objednávateľ právo na náhradu škody. 

5.3 Ak dohodnuté lehoty dodania alebo plnenia alebo lehoty, ktoré boli rozšírené v súlade s 5.2, ako je uvedené vyššie, sú prekročené o viac ako štyri týždne, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy po tom, čo nám poskytol minimálne 14 dní času navyše prostredníctvom oznámenia, ktoré nám doručil v doporučenom liste. Ak naše oneskorenie bolo spôsobené výhradne za okolností vyššie uvedených v 5.2, nemá Objednávateľ právo na náhradu škody.

5.4 Ak Objednávateľovi vznikajú straty z omeškania, za ktoré sme zodpovední, potom má nárok na náhradu škody vo výške 0,5% za celý týždeň - maximálne do výšky 5% - z hodnoty tej časti dodávky, ktorú v dôsledku oneskorenia nemožno použiť načas alebo na svoj zamýšľaný účel. Za ďalšie služby bude odškodnenie predstavovať 5% úhrady za službu. Akékoľvek žiadosti o náhradu škody nad rámec vyššie uvedeného sú neprípustné, rovnako ako nároky na náhradu škody v dôsledku oneskorenia zo strany našich dodávateľov, ak nie je preukázaný úmysel z našej strany. Takáto dohoda o obmedzení rozsahu náhrady škody predstavuje predvídateľnú a primeranú sadzbu náhrad za škody spôsobené naším meškaním, ktorá bola ku dňu vzniku zmluvy upravované týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, na základe ktorých omeškanie nastalo a ktorú zmluvné strany navrhli ako možný následok takéhoto omeškania a ktorú možno očakávať v súvislosti s danými skutočnosťami a cieľmi takejto zmluvy.

5.5 V prípadoch, keď sme sa zaviazali, že tovar dopravíme, rozhodujeme o spôsobe a trase dopravy. Tovar je vždy dopravený na riziko a náklady Objednávateľa. My sme zodpovední za škodu len v prípade, že sa preukáže úmysel z našej strany. Dopravné poistenie / poistenie proti poškodeniu uzatvárame len na žiadosť a účet Objednávateľa.

5.6 Sme oprávnení vykonať čiastkové dodávky.

5.7 Dodržanie dodacej lehoty z našej strany je podmienené tým, že objednávateľ splnil svoje zmluvné povinnosti týkajúce sa všetkých nevybavených, stále neuzatvorených obchodných transakcií. 

5.8 Ak sa dodávka omešká za okolností, kedy riziko nesie Objednávateľ, potom tento znáša všetky dodatočné náklady z tohto vyplývajúce, ako sú náklady zo skladovania v našom závode, ale vo forme minimálneho mesačného poplatku vo výške 0,5% z fakturovanej sumy. V takom prípade budeme tiež oprávnení poskytnúť Objednávateľovi tolerančnú lehotu najviac 14 dní a ak by toto obdobie malo skončiť bezvýsledne, potom budeme oprávnení, podľa vlastného uváženia buď prijať náhradné opatrenia týkajúce sa tovaru (tovarov), ktorý má byť doručený, a vykonať dodávku tovaru Objednávateľovi v rámci primerane dlhej lehoty alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody za porušenie zmluvy. V tomto druhom prípade máme právo, bez predloženia konkrétnych dôkazov požadovať 10% z hodnoty plánovanej dodávky ako zmluvnú pokutu. Ak je to primerane odôvodnené, môžeme tiež požadovať náhradu škody nad túto sumu. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% z hodnoty objednaného tovaru v prípade, že po prevzatí tovaru tento bezdôvodne vráti a žiada vystaviť dobropis na vrátený tovar . V prípade, že faktúra za dodaný tovar už bola zaplatená zo strany objednávateľa, je zmluvná pokuta započítateľnou položkou s vystaveným dobropisom.

5.9 Tovar objednaný s tým, že bude odovzdaný na požiadanie, alebo má byť vyrobený bez akýchkoľvek inštrukcií týkajúcich sa jeho dodávky, musí byť expedovaný do troch mesiacov. Ak sa tak v tejto lehote nestane, uplatňuje sa postup podľa 5.8.

5.10 Za služby vykonané na základe zmluvy na dodávku diela a materiálov (4.7), má nám Objednávateľ poskytnúť potrebné vybavenie a pomocné materiály (napr. navijaky, koľajnice, elektrickú energiu atď.) načas a bez poplatku, aj keď je inštalácia zahrnutá v cene (4.1) alebo ak bola pre toto dohodnutá paušálna cena. Všetky práce, ktoré potrebuje Objednávateľ vykonať ako prípravu na inštaláciu, napr. stavebné práce, musia byť dokončené pred príchodom našich inštalačných technikov. Okrem toho musí objednávateľ podniknúť všetky bezpečnostné opatrenia, potrebné na ochranu osôb a majetku. Nepreberáme zodpovednosť za pomocný personál, vybavenie a pomocné materiály, ktoré sú nám poskytnuté k dispozícii, pokiaľ sa nepreukáže úmyselné konanie z našej strany.

6. PRECHOD RIZÍK

6.1 Riziko prechádza na Objednávateľa, ako náhle má byť tovar dodaný, alebo tovar, na ktorom sme vykonali údržbu, opravu alebo iné práce, opustil náš závod. To isté sa vzťahuje aj na čiastkové dodávky alebo na prípady, keď sme sa zaviazali, že budeme znášať prepravné náklady alebo vykonáme dodávku, nastavenie, montáž, inštaláciu alebo iné podobné služby. Ak sa údržba, oprava alebo iné práce vykonávali v sídle Objednávateľa, potom riziko prechádza na neho v momente, keď sa mu oznámi, že práca, o ktorú sa jednalo, bola dokončená. 6.2 Ak sa vyskytne nejaké omeškanie v odoslaní alebo doručení zásielky z dôvodov, za ktoré nie sme zodpovední, riziko prechádza na Objednávateľa v momente, keď sa mu oznámi, že zásielka je pripravená na odoslanie.

 

7. VÝHRADA VLASTNÍCTVA, ODSTÚPENIE

7.1 Vlastnícke práva na dodaný tovar(y) zostávajú u nás, pokým nebudú úplne vyrovnané naše pohľadávky vyplývajúce z kúpnej ceny a všetky iné pohľadávky, ktoré máme – z akýchkoľvek právnych dôvodov – voči Objednávateľovi.

7.2 Objednávateľovi je iba umožnené znovu predať dodaný tovar - aj keď bol pripojený k iným položkám alebo bol spracovaný - v rámci bežnej obchodnej činnosti spoločnosti. Avšak, toto oprávnenie je vylúčené, pokiaľ sú vyplývajúce pohľadávky postúpené tretej strane alebo podliehajú zákazu postúpenia alebo v prípade, že Objednávateľ je v konkurze alebo v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností. Žiadny iný spôsob disponovania nie je objednávateľovi dovolený. V prípade exekúcie, zabavenia alebo iného použitia treťou stranou je Objednávateľ povinný okamžite nás upovedomiť. Naše právne výdavky, vzniknuté v súvislosti s presadením našich vlastníckych práv, nesie Objednávateľ.

7.3 V prvý deň po uplynutí lehoty splatnosti, keď sa objednávateľ oneskorí s vyrovnaním jeho platobných záväzkov za príslušný dodaný tovar, nám postúpi svoje pohľadávky alebo iné práva z ďalšieho predaja, prenájmu alebo leasingu tohto tovaru, aj keď bol tento neskoršie spojený s inými položkami alebo bol sprwacovaný; Objednávateľ vykoná zápis o takomto konaní v jeho knihách. Ak je dodaný tovar predaný alebo umiestnený do rúk tretej strany na použitie spolu s inými položkami (bez ohľadu na to, či bol spojený s inými položkami alebo sa podrobil spracovaniu), potom budú nevyrovnané pohľadávky postúpené v hodnote kúpnej ceny, ktorú nám Objednávateľ dlží. Tým sú ošetrené akékoľvek ďalšie žiadosti o náhradu škody. Opätovné prevedenie vyššie uvedených pohľadávok a iných práv späť na Objednávateľa prebehne ku dňu úplného vyrovnania platobných záväzkov za príslušný dodaný tovar.

7.4 Na našu žiadosť musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu po prijatí takejto žiadosti upovedomiť príslušných dlžníkov o postúpení pohľadávky podľa 7.3, to však neovplyvní naše právo na preukázanie postúpenia týmto dlžníkom.

7.5 Ak by mal Objednávateľ konať v rozpore s podmienkami zmluvy - najmä tým, že je v omeškaní s platbou alebo s inou zmluvnou povinnosťou, a/alebo tým, že je v platobnej neschopnosti - sme oprávnení na základe nášho vlastného uváženia, buď zrušiť zmluvu bez udelenia tolerančnej lehoty alebo ponechať platnosť zmluvy nedotknutú, avšak vziať späť dodaný tovar alebo zakázať jeho používanie. Sme tiež oprávnení predať odobratý tovar na voľnom trhu. Po odpočítaní manipulačného poplatku vo výške 10% z výnosov takto uskutočnených, bude zvyšok odpísaný z celkovej hodnoty našich neuspokojených pohľadávok voči Objednávateľovi. Až do vrátenia výrobku v prípade nášho odstúpenia od zmluvy, budeme účtovať Objednávateľovi poplatok za používanie vo výške 5% z pôvodnej hodnoty predmetu, iba ak by skutočné zníženie jeho hodnoty nebolo ešte väčšie.

8. ZÁRUKA

8.1 Neposkytujeme žiadnu záruku pre bežné odchýlky veľkosti, hmotnosti alebo kvality (alebo tolerované normami ÖNORM, EN alebo DIN) a tiež žiadnu záruku za uvedené informácie týkajúce sa vhodnosti tovaru(-ov), ktorý má byť dodaný pre zámer zamýšľaný zo strany Objednávateľa, alebo pre akýkoľvek iný účel.

8.2 Ručíme za správnosť našich pokynov pre spracovanie, návodov k obsluhe a používaniu a rád poskytnutých zákazníkom, za dodržanie legislatívnych a iných predpisov pri použití dodaného zariadenia a overení jeho predpokladaného účelu použitia však odpovedá výhradne zákazník. Za informácie ktoré nie sú v súlade s našimi písomnými pokynmi pre spracovanie a našimi návodmi na obsluhu a používanie však ručíme len vtedy, ak sme ich zákazníkovi dopredu výslovne a písomne faxom alebo e-mailom potvrdili.

8.3 Dodané tovary alebo služby musia byť skontrolované Objednávateľom ihneď po dodaní. Prípadné nedostatky nám musia byť oznámené ihneď, ako boli objavené, písomným oznámením zaslaným listom, faxom alebo e-mailom s uvedením čísla a dátumu vyhotovenia záznamu o potvrdení objednávky, dodacieho listu alebo faktúry a sériového čísla a čísla objednávok. Ak Objednávateľ nevykoná toto okamžité oznámenie, nemôže si už uplatňovať žiadne záručné nároky alebo nároky na náhradu škody z titulu chýb alebo nevyjasnenia, či dodávka alebo služba bola bez závad. Toto oznámenie musí popisovať, ktorý dodaný tovar alebo poskytované služby sú chybné, v čom chyby detailne spočívajú, a za akých sprievodných okolností k týmto chybám došlo. Každá jednotlivá porucha musí byť presne opísaná. Prípadné náklady, ktoré nám vzniknú v dôsledku neoprávneného oznámenia alebo oznámení, ktoré sú inak v rozpore s podmienkami používania, nám musia byť nahradené zo strany Objednávateľa.

8.4 Pri prevádzaní opráv a údržby sa naša záruka obmedzuje len na prevedené práce. Za bezchybnú funkciu zariadení, strojov, počítačových programov, ich komponentov apod., ktoré neboli súčasťou nášho dodania, ručíme len vtedy, ak sme sa v prípade komponentov zaistených zákazníkom alebo inou osobou, preukázateľne zaviazali k zhotoveniu celého zariadenia (stroja apod.) alebo pokiaľ nesprávna funkcia nebola spôsobená nesprávnymi alebo neúplnými údajmi poskytnutými dodávateľom. 

8.5 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je záručná doba 24 mesiacov. Avšak od začiatku 13. mesiaca tohto obdobia je naša záruka obmedzená na poskytnutie bez poplatkov častí, potrebných k náprave nedostatkov, od tohto času sú akékoľvek záručné nároky nad rámec vyššie uvedeného neprípustné. Toto obmedzenie záručnej lehoty platí aj pre dodávky častí, považovaných za nehnuteľné a na prácu na častiach, ktoré sú alebo sa považujú za nehnuteľné. Záručná lehota začína plynúť po prechode rizík (6.). Objednávateľ musí vždy preukázať, že chyby, ktoré sa objavia počas záručnej doby, boli prítomné už v čase prechodu rizík.

8.6 V prípadoch, keď udeľujeme záruku, podľa vlastného uváženia a v primeranej lehote v trvaní najmenej 4 týždne buď vymeníme samotný chybný tovar alebo jeho chybné súčasti za bezchybný tovar alebo bezchybné súčasti alebo odstránime chybu(-y) alebo poskytneme Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny, alebo (ak nie je daná chyba len nepatrná) možnosť od zmluvy odstúpiť. Záručná doba sa nepredlžuje výmenou časti alebo dielov alebo komponentov, ktoré patria k danej časti. Ak však zvyšok záručnej doby - vrátane tej časti obdobia, počas ktorého je naša záruka obmedzená na bezplatné poskytnutie potrebných materiálov (8.5) - trvá menej ako dvanásť mesiacov, potom bude záručná lehota na vymenené časti, diely alebo komponenty predĺžená na dvanásť mesiacov. Časti, diely alebo komponenty takto vymenené sa stávajú naším majetkom. Nenahrádzame náklady na skutočné napravenie alebo pokus o nápravu chyby zo strany Objednávateľa alebo akoukoľvek treťou stranou.

8.7 Nakoľko je to nevyhnutné a môže to byť odôvodnene očakávané zo strany Obstarávateľa, musia byť predmet dodania alebo plnenia alebo jeho chybná časť(-ti) odoslané alebo prepravené k nám ihneď na našu žiadosť, na riziko a náklady objednávateľa, v opačnom prípade zanikajú všetky záručné povinnosti z našej strany.

8.8 Objednávateľ nie je oprávnený zadržiavať platby z titulu reklamačných nárokov alebo iných protipohľadávok, ktoré nie sú nami uznané.

8.9 Reklamačné nároky zo strany Objednávateľa sú vylúčené v prípadoch, keď pre zariadenie neboli dodržané nami poskytnuté užívateľské a prevádzkové príručky alebo vyžiadané od nás zo strany Objednávateľa, alebo ak sa používateľ (úplne) nezaväzuje dodržiavať tieto pokyny, v prípade, že inštalácia nebola vykonaná riadne a v súlade s príslušnými predpismi a najmä ak nebola vykonaná oprávneným dodávateľom, v prípade akýchkoľvek opravných prác alebo iných prác vykonaných na predmete dodávky alebo výkon bez nášho súhlasu, ak bolo zariadenie nesprávne prevádzkované alebo používané alebo prevádzkované napriek tomu, že jeho ochranné vlastnosti boli chybné alebo premiestnené zo zmluvného územia bez nášho súhlasu alebo použité v rozpore s našimi pokynmi alebo na účely, pre ktoré nie je určené a navyše, ak chyby sú spôsobené poškodením pomocou cudzieho predmetu, chemickými vplyvmi, prepätím, správaním tretích osôb alebo zásahu vyššej moci, to isté platí, pokiaľ ide o prirodzené fyzické opotrebovanie.

8.10 Naša záruka je tiež vylúčená v prípadoch, keď sme boli zmluvne zaviazaní vykonávať opravy na zákazky, meniť alebo upravovať použité predmety, alebo dodávať takýto tovar.

8.11. Nepreberáme žiadnu záruku ani v prípade, pokiaľ zákazník použije nami dodané zariadenie alebo nami prevedené práce spolu s komponentmi iných výrobcov alebo neoriginálnymi dielmi, pokiaľ sme toto ich použitie dopredu výslovne neodporučili.

8.12. Pri dodaní striedačov pre fotovoltaické zariadenia zákazník navyše k svojim právam podľa bodu 8.6. získava tiež záruku podľa záručných podmienok spoločnosti Fronius, ktoré sa dajú stiahnuť na adrese https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENIA A VÝROBOK

9.1 Prijmeme neobmedzenú zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu v prípade, že Objednávateľ preukáže, že sme túto škodu úmyselne my sami zapríčinili. Ak Objednávateľ preukáže, že sme spôsobili škodu z nedbanlivosti, bude naša povinnosť nahradiť škodu obmedzená na škody skutočne vzniknuté a navyše na celkovú maximálnu sumu nepresahujúcu celkovú hodnotu objednávky. Takáto dohoda o obmedzení rozsahu náhrady škody predstavuje predvídateľnú a primeranú mieru kompenzácie za škody, spôsobené naším porušením týchto Všeobecných dodacích a platobných podmienok, akejkoľvek zmluvy uzavretej na ich základe a/ alebo akýchkoľvek súvisiacich zákonných povinností, ktoré sú ku dňu vzniku zmluvy upravované týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, vo vzťahu ku ktorým škoda vznikla, táto miera kompenzácie by mala byť očakávaná od zmluvných strán vzhľadom na náležitosti a ciele takejto zmluvy. Okrem toho môžu byť nároky tohto typu právne vymáhané, ak sú uplatňované v rámci šiestich mesiacov od toho, čo bola daná škoda zistená. 9.2 V prípade, že sme zatiahnutí do právneho procesu treťou osobou, ak sme vyrobili a dodali produkt v súlade s výkresmi, návrhmi, modelmi alebo inými dokumentmi poskytnutými Objednávateľom, Objednávateľ nás odškodní a zabezpečí pre tento prípad našu právnu nedotknuteľnosť.

9.3 Pri použití zariadení, strojov a ďalších, nami dodaných predmetov, je Objednávateľ povinný starostlivo dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technické predpisy, predpisy pre inštaláciu, návod na obsluhu a užívateľské príručky a najmä všetky predpisy vzťahujúce sa na oblasť elektrotechniky, a je povinný povoliť obsluhu zariadenia len oprávnenému kvalifikovanému personálu.

9.4 Pokiaľ zákazník v nami dodanom zariadení použije komponenty iných výrobcov alebo neoriginálne diely, ktoré nami neboli preukázateľne a výslovne odporučené, stráca nárok na náhradu prípadnej škody.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Fronius International GmbH, jej dcérske spoločnosti a prípadne tiež poverený poskytovateľ služieb môžu získavať, spracovávať a používať jeho osobné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa) za účelom predávania informácií o produktoch a službách (napr. poštou, e-mailom, prostredníctvom služby newsletter apod.). Tieto údaje nebudú predávané ďalším externým subjektom, s výnimkou zákonom stanovenej povinnosti poskytnutia informácií. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne zrušený a v každom newsletteru je tiež uvedený odkaz, umožňujúci odhlásenie odberu.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Právne spory vyplývajúce zo zmluvy sa riadia zákonmi SR a súdy mesta TRNAVA majú nevýlučnú právomoc. Na druhej strane Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje.

11.2 Kupujúci sa považuje za vedomého toho, že na základe obchodných zvyklostí v medzinárodnom obchode bude dohoda, týkajúca sa právomoci, vo forme tlačeného oznámenia, obsiahnutého v obchodných potvrdzovacích listoch, ako napr. potvrdenie objednávky, platná aj v prípade, že zákazník mlčal alebo na ňu nereagoval. Kupujúci týmto potvrdzuje, že on/ona si je vedomý/á týchto obchodných zvyklostí a súhlasí s tým, že bude sledovať pravidelne aj zvyklosti v rámci obchodnej sekcie spoločnosti Fronius International GmbH. 

11.3 Všetky spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti s týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami a/alebo akákoľvek zmluva nimi upravená majú byť rozhodované slovenskými súdmi.

12. ZVLÁŠTNE USTANOVENIE TÝKAJÚCE SA SOFTWARU DODANÉHO SPOLU SO ZARIADENÍM ALEBO ZVLÁŠŤ

Pre software dodaný spolu so zariadením alebo zvlášť (ďalej len „software“) platia tieto dodacie a platobné podmienky len vtedy, keď nie sú v rozpore s nižšie uvedenými podmienkami alebo s podmienkami dohodnutými s konkrétnym zákazníkom. 

12.1 ROZSAH POUŽÍVANIA

12.1.1 Všetky práva týkajúce sa duševného vlastníctva, ako je autorské právo, práva k ochranným známkam, registrovaným vzorom, patentom, priemyslovým vzorom a know-how a tiež neochránené vynálezy, remeselné zručnosti a obchodné tajomstvo apod. bez ohľadu na to, kedy boli zákazníkovi sprístupnené, zostávajú vyhradené našej spoločnosti, prípadne osobám, ktoré nám udelili licenciu k ich využívaniu. Zaplatením dohodnutej ceny získava zákazník oprávnenie k používaniu softwaru avšak výhradne pre vlastné účely a v rozsahu podľa počtu získaných licencií. Uzatvorením predmetnej zmluvy získava zákazník len právo na ich využitie pri svojej bežnej činnosti. Šírenie zákazníkom je podľa zákona o autorskom práve vylúčené. Zákazník ani poskytnutím svojej súčinnosti pri vytvorení softwaru nezískava žiadne ďalšie práva okrem práva užívania podľa tohto článku 12. Zákazník smie software súčasne používať len na jednom prístroje podľa svojho uváženia. Za používanie softwaru bude považované akékoľvek dlhodobé alebo len prechodné, úplné alebo len čiastočné rozmnožovanie (kopírovanie) softwaru jeho ukladaním, nahrávaním, prehrávaním alebo jeho zobrazovaním za účelom použitia a tiež spracovanie údajov, ktoré sú v ňom obsiahnuté, prostredníctvom príslušného technického zariadenia. Zákazník nemá oprávnenie robiť si kópie užívateľskej príručky.

12.1.2 Zákazník si smie robiť kópie softwaru pre archiváciu alebo zálohovanie dát len vtedy, ak software a jeho sprievodné materiály (príručka pre prevádzku, obal apod.) neobsahujú výslovný zákaz tejto činnosti a v získaných kópiách zostanú zachované všetky informácie týkajúce sa autorského práva a vlastníctva. Spätný preklad programového kódu (dekompilácia), je povolený len v rámci stanovenom príslušnými zákonmi. 

12.1.3. Pokiaľ je software vybavený technickou ochranou proti kopírovaniu, bude zákazníkovi v prípade poškodenia softwaru predaná náhradná kópia, avšak po vrátení dátového nosiča.

12.2 ROZŠÍRENÉ PRÁVA

Po vytvorení novej softwarovej verzie môže zákazník vymeniť pôvodne predaný balík softwaru za novú verziu a zaplatí nami stanovenú cenu aktualizácie. Podmienkou je vrátenie celého balíku softwaru, ktorý bol zákazníkovi poskytnutý. Výmenou softwaru zaniká právo na používanie pôvodného softwaru. V tomto prípade musí zákazník okamžite zničiť všetky kópie, čiastočné kópie i zálohovacie kópie a tiež spracované podoby softwaru a z nich vyrobené kópie, čiastočné kópie a zálohovacie kópie. 

12.3 ZÁRUKA

12.3.1 Zákazník berie na vedomie, že vývoj softwaru sa nedá uskutočniť tak, aby software úplne bezchybne fungoval v akýchkoľvek podmienkach používania. 

12.3.2 Naša spoločnosť ručí za to, že dodaný software bude plniť dohodnuté funkcie a bude mať výslovne zaručené parametre. Predpokladom záruky je používanie podľa zmluvy. Naša zodpovednosť sa týka len prípadov, kedy sa software chová inak, než je uvedené v najnovšej verzii jeho popisu alebo dokumentácie a toto odlišné chovanie môže zákazník popísať. Pre presnejšie zistenie prípadných chýb je zákazník povinný poskytnúť pomoc pri odstraňovaní chýb. 

12.3.3 Naša spoločnosť ďalej ručí za to, že originálny software bude riadne zaznamenaný na overenom dátovom nosiči. Toto sa netýka dopredu inštalovaného softwaru a softwarových produktov iných firiem.

12.3.4 Závady softwaru musí užívateľ dokumentovať a ihneď nás o nich písomne informovať. V ostatných ohľadoch platí ustanovenie bodu 8.3. 

12.3.5 Záručná doba je dvanásť mesiacov a začína plynúť okamžikom dodania softwarového balíku. 

12.3.6 Pokiaľ je softwarový balík nepoužiteľný alebo vadný (12.3.2), vymeníme ho za iný balík s rovnakým označením alebo uskutočníme primeranú výmenu. Ak sa aj vymenený balík preukáže ako nepoužiteľný alebo vadný, ale nám sa nepodarí zaistiť jeho použiteľnosť v priebehu primeranej lehoty (minimálne štyri týždne), môže zákazník požadovať zľavu alebo vrátenie ceny. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s pokusom zákazníka prípadne inej osoby odstrániť závadu, naša spoločnosť nehradí. 

12.3.6 Pokiaľ je softwarový balík nepoužiteľný alebo vadný (12.3.2), vymeníme ho za iný balík s rovnakým označením alebo uskutočníme primeranú výmenu. Ak sa aj vymenený balík preukáže ako nepoužiteľný alebo vadný, ale nám sa nepodarí zaistiť jeho použiteľnosť v priebehu primeranej lehoty (minimálne štyri týždne), môže zákazník požadovať zľavu alebo vrátenie ceny. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s pokusom zákazníka prípadne inej osoby odstrániť závadu, naša spoločnosť nehradí.

12.3.7 Naša spoločnosť neposkytuje žiadne ďalšie záruky nad rámec bodu 12.3.6. Hlavne nepreberáme záruku za to, že dodaný software bude plniť zvláštne požiadavky zákazníka alebo užívateľa, ani za zmenenú alebo prepracovanú verziu softwaru (bod 12.1.2), pokiaľ vada preukázateľne nesúvisí so zmenou alebo prepracovaním softwaru. Zákazník sám zodpovedá za voľbu, inštaláciu a používanie softwaru, aj za výsledok, ktorý chcel týmto dosiahnuť. 

12.3.8 V prípade neoprávnenej reklamácie v súvislosti so softwarom môžeme vzniknuté náklady podľa platných sadzieb preúčtovať zákazníkovi. 

12.3.9 V prípade zmeny vlastníckeho práva finálneho užívateľa, všetky záruky zanikajú.

 

12.4 NÁHRADA ŠKODY

12.4.1 Akékoľvek ďalšie nároky zákazníka alebo inej osoby, hlavne nároky na náhradu škody sú vylúčené, s výnimkou škody preukázateľne spôsobenej našim úmyselným alebo nedbalým postupom.

12.4.2 V ostatných prípadoch platí ustanovenie bodu 9.