Künye / Açýklama

www.fronius.com web sitesi Fronius International GmbH tarafýndan sunulmaktadýr.

Medyanýn temel amacý:

Web portali, satýþa sunduðumuz ürünlerin ve hizmetlerin reklamý ve þirketimizin tanýtýmý amacýyla sunulmaktadýr.

Medya sahibi ve yayýmcý:

Fronius International GmbH

Medya sahibinin kuruluþ konusu:

Perfect Charging, Perfect Welding ve Solar Energy bölümlerine ait ürünlerin üretim ve pazarlamasý.

Medya sahibinin adresi:

Froniusstraße 1

A-4643 Pettenbach

Þirket yönetimi:

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß

Ýletiþim:

E-posta: contact@fronius.com

Tel.: +43 7242 241-0

Tedarik adresi / Lojistik merkezi:

Fronius Straße 5

A-4642 Sattledt

Firma ticaret sicil numarasý ve firma ticaret sicil mahkemesi:

Firma ticaret sicil numarasý: 149888z

Firma ticaret sicil mahkemesi: Steyr Eyalet Mahkemesi

Kurum taným numarasý (KTN): ATU52614407

Online uyuþmazlýk çözümüyle ilgili bilgi:

Avrupa Komisyonu, uyuþmazlýklarýn mahkeme dýþýnda çözülmesi için (OS platformu) bir platform hizmete sunmuþtur: http://ec.europa.eu/odr.