Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Optimalizace procesů a Prevence proti chybám obsluhy

Čas jsou peníze – zvláště v intralogistice. Proto je důležité zajistit co nejoptimálnější nabíjecí procesy. Cílem je maximalizovat dostupnost manipulačních vozíků, životnost často velmi drahých akumulátorů a bezpečnost zaměstnanců.

Optimalizace procesů

Chceme-li dosáhnout optimální životnosti trakčního akumulátoru, je třeba zajistit maximálně šetrné a pravidelné nabíjecí cykly. U olověných akumulátorů může částečné nabíjení a mezinabíjení snižovat kapacitu a zkracovat průměrnou životnost. Přesto je toto v mnoha závodech na denním pořádku. Pokud jízdní doba elektricky poháněného manipulačního vozíku nevystačí na celou směnu, provede se krátké mezinabití a rychle se jede dál. Dlouhodobě však hrozí klesající dostupnost systému manipulačního vozíku a vysoké náklady na pořízení nových akumulátorů.

Nabíjecí přístroje Fronius jsou vybaveny funkcí kalendáře, díky které provozovatelé mohou na přístroji nastavit volně definovatelnou fázi zastavení. V tomto časovém intervalu, např. mezi začátkem a koncem směny, není možné zahájit nabíjení. Tím se eliminuje nežádoucí mezinabíjení a prodlužuje se životnost trakčních akumulátorů.

Žádoucí mezinabíjení

Přesčasové hodiny před svátky, špičky ve vyřizování objednávek nebo zvláště těžké náklady? Elektricky poháněné manipulační vozíky musejí v některých dnech podávat mimořádně vysoký výkon. Ale co se stane, pokud kapacita trakčního akumulátoru ˜– a tím také jízdní doba – nestačí? Bez možnosti rychlého a hladkého mezinabíjení systém manipulačního vozíku rychle ztrácí efektivnost a výkon intralogistiky klesá.

Nabíjecí přístroje Fronius nabízejí provozovatelům možnost provádět mezinabíjení snadno a cíleně. Přístroje jsou proto vybaveny intuitivním nastavením charakteristik. Stisknutím tlačítka může uživatel snadno a flexibilně přecházet mezi jednotlivými režimy nabíjení – a zvolit například speciální charakteristiku pro mezinabíjení. Tím se prodlouží jízdní doba a zvýší efektivita.

Vánoční obchodování, žně, výrobní špičky: Sezónní výkyvy ve vytížení intralogistiky se týkají všech oblastí. Nestejnoměrně vytížené jsou proto také trakční akumulátory manipulačních vozíků. Mnohé nabíjecí systémy akumulátorů se těmto změnám nedokážou přizpůsobit, což má pro akumulátory závažné následky.

Pokud je nabíjecí technika dimenzována na maximální nasazení, znamená to zátěž pro trakční akumulátor. Doby nabíjení jsou zbytečně krátké, teplota akumulátoru se nebezpečně zvyšuje a životnost klesá. Pokud však nabíjecí přístroj předpokládá normální provoz, jsou ve výrobních špičkách doby nabíjení příliš dlouhé a akumulátor se plně nenabije. Pak je nutná časově náročná výměna akumulátorů a dostupnost systému manipulačního vozíku klesá.

Nabíjecí přístroje Fronius je možné pomocí displeje a klávesnice snadno přizpůsobit různým použitím. Tak je vždy zajištěno optimální a hospodárné nabíjení akumulátoru. Pokud jsou při výkyvech ve výrobě nutné zvláště krátké doby nabíjení nebo je třeba provádět mezinabíjení, lze přístroje při konfiguraci volitelně vybavit také cirkulací elektrolytu. Tato funkce zaručuje rovnoměrné zatížení desek a tím také maximální využití kapacity akumulátoru.

Cirkulace elektrolytu

V případě mimořádně vysokých požadavků na elektricky poháněné manipulační vozíky se při nabíjení trakčních akumulátorů často využívá cirkulace elektrolytu. Ta zajišťuje zvláště šetrné a studené nabíjení a minimalizuje přebití – tím se prodlužuje životnost akumulátoru, zejména při pravidelném mezinabíjení. Také lze podstatně zkrátit dobu nabíjení a akumulátor je dříve připraven k dalšímu použití. Vzhledem k menším ztrátám vody při nabíjení navíc cirkulace elektrolytu umožňuje prodloužit intervaly údržby.

Cirkulace elektrolytu je pro nabíjecí přístroje Fronius k dispozici jako volitelné vybavení. Zaručuje rovnoměrné zatížení desek a tím také optimální využití kapacity akumulátoru. Díky volitelné funkci Air-Puls lze dosáhnout úspory času až dvě hodiny: Cirkulace elektrolytu je zde zajištěna pomocí pneumatických čerpadel. Toto řešení je optimální pro použití, kdy jsou nutná mezinabíjení akumulátoru. Ve většině případů je tak možné uspořit výměnné akumulátory.

Čas jsou peníze – zvláště v intralogistice. Prázdné trakční akumulátory pro elektrické manipulační vozíky musejí být znovu rychle připraveny k použití, často během několika hodin. Standardní doba nabíjení je asi osm až dvanáct hodin, což je pro mnoho provozovatelů příliš pomalé. Na to reagují výrobci akumulátorů a vyvíjejí technologie, které jsou určeny speciálně pro rychlé nabíjení během méně než sedmi hodin. Zatížení při procesu nabíjení je však mimořádně vysoké. Rychlé nabíjení znamená výrazné zahřátí a zátěž pro akumulátor. Tím se zkracuje doba jeho použitelnosti.

Nabíjecí přístroje Fronius s novým nabíjecím procesem Ri zaručují mimořádně šetrné nabíjení a tím prodlužují dobu použitelnosti akumulátoru. S těmito nabíjecími přístroji lze bez problémů zkrátit dobu nabíjení na pouhých pět až šest hodin. Kromě toho uživatelé mohou pomocí displeje a tlačítek ukládat různé charakteristiky. Je tedy možné například naplánovat rychlé nabíjení během týdne a pomalejší, šetrnější nabíjení přes víkend.

Pro rychlé nabíjení společnost Fronius doporučuje využívat cirkulaci elektrolytu, která je k dostání pro všechny nabíjecí přístroje Selectiva. Cirkulace elektrolytu zajišťuje rovnoměrné zatížení desek a tím také optimální využití kapacity akumulátoru. Nabíjecí přístroje Fronius jsou navíc vybaveny volitelnou funkcí „teplotně řízeného nabíjení“. Pomocí této funkce uživatelé mohou nastavit mezní hodnoty pro maximální a minimální teplotu akumulátoru. Pokud se teplota přiblíží k jedné z těchto mezních hodnot, nabíjecí přístroj vydá varovné upozornění. Pokud dojde k překročení kritické teploty, nabíjení se zastaví, aby se akumulátor nepoškodil. Tím se zvyšuje bezpečnost při rychlém nabíjení, prodlužuje se doba použitelnosti akumulátoru a celý systém manipulačního vozíku je výrazně hospodárnější.

Provozovatelé často používají více typů elektricky poháněných manipulačních vozíků a také různé typy akumulátorů s rozdílným napětím a kapacitou. Pro jejich nabíjení jsou obvykle zapotřebí různé nabíjecí přístroje, což může znamenat i různé nabíjecí zástrčky. Zajištění plynulého provozu tak vyžaduje určité náklady. Uživatelé musejí vozíky, akumulátory a nabíjecí přístroje přesně označit, aby je zaměstnanci dokázali správně přiřadit. Kromě toho je třeba adekvátně školit řidiče manipulačních vozíků, aby bez problémů zvládli obsluhu různých přístrojových a konektorových systémů. Chyby obsluhy mohou vést mimo jiné ke zkrácení životnosti akumulátorů a k menší dostupnosti systému manipulačního vozíku.

Zde může pomoci standardizace nabíjecích přístrojů. Nabíjecí přístroje Selectiva od společnosti Fronius flexibilně nabíjejí akumulátory s napětím 24, 48 a 80 V. Díky automatickému rozpoznání napětí se nabíjecí charakteristika vždy přizpůsobí připojenému akumulátoru. Nabíjecí přístroje je navíc možné kombinovat se všemi běžnými konektory. Proces nabíjení je pak mnohem jednodušší. Zaměstnanci mohou každý akumulátor připojit ke kterémukoli nabíjecímu přístroji. Zdlouhavé popisování a nákladná školení jsou nadbytečná a chyby obsluhy způsobené nesprávným přiřazením akumulátoru a nabíjecího přístroje patří minulosti.

Při správě akumulátorů a nabíjecích přístrojů pro vozový park elektrických manipulačních vozíků jim provozovatel většinou přiřazuje inventární číslo. Toto číslo se zpravidla přilepí na zařízení, ale má to několik nevýhod: Pokud je nabíjecí přístroj nevhodně namontován, mohou mít zaměstnanci problém číslo bez námahy přečíst. Pokud se lepicí štítek ztratí, poškodí nebo časem vybledne, není identifikace nabíjecího přístroje možná, nebo je velmi obtížná. V případě poruchy nebo při pravidelné údržbě to stojí drahocenný čas.

Nabíjecí přístroje Fronius nabízejí uživatelům možnost uložit inventární číslo do přístroje. V případě potřeby lze stisknutím tlačítka toto číslo snadno a rychle zobrazit na displeji. To usnadňuje identifikaci a zkracuje dobu potřebnou pro údržbu a opravu. Na přání může společnost Fronius uložit inventární číslo již před expedicí, aby uživatelům usnadnila uvedení do provozu.

Prevence proti chybám obsluhy

Provozovatelé často používají více typů elektricky poháněných manipulačních vozíků a také různé typy akumulátorů s rozdílným napětím a kapacitou. Pro jejich nabíjení jsou obvykle zapotřebí různé nabíjecí přístroje, protože ne každý nabíjecí přístroj je kompatibilní s každým akumulátorem. Pokud zaměstnanec připojí akumulátor k nesprávnému nabíjecímu přístroji, dojde k problémům. Nabíjecí proud může být v takovém případě příliš velký nebo se použije nesprávná nabíjecí charakteristika. Důsledkem je kratší životnost akumulátoru a menší dostupnost manipulačních vozíků.

Proto mnozí provozovatelé, aby předcházeli chybám, důsledně dbají na označení manipulačních vozíků, akumulátorů a nabíjecích přístrojů. To je však spojeno se značnými náklady. Zaměstnanci také musejí být pravidelně školeni, aby různé nabíjecí přístroje dokázali bez obtíží obsluhovat.

Nabíjecí přístroje Selectiva od společnosti Fronius flexibilně nabíjejí akumulátory s napětím 12 až 80 V. Díky volitelně nastavitelnému automatickému rozpoznání napětí pro 24V, 48V a 80V akumulátory se nabíjecí charakteristika vždy přizpůsobí připojenému akumulátoru. Chyby obsluhy v důsledku nesprávného přiřazení akumulátoru a nabíjecího přístroje díky tomu patří minulosti.

Další možnosti optimalizace souvisejí se standardizací nabíjecí zástrčky. Nabíjecí přístroje Fronius je možné kombinovat se všemi běžnými konektory. Jednotný systém konektorů usnadňuje manipulaci, protože zaměstnanci mohou každý akumulátor připojit ke kterémukoli nabíjecímu přístroji. Tak jsou zajištěny štíhlé procesy a zároveň se předchází poškození drahých trakčních akumulátorů. Současně odpadá nákladné popisování manipulačních vozíků, akumulátorů a nabíjecích přístrojů.

Pokud uživatel neukončí proces nabíjení před odpojením trakčního akumulátoru od nabíjecího přístroje, může při odpojování dojít k silné tvorbě jisker. To může vést ke spálení, tedy k poškození nabíjecí zástrčky. Důsledkem pak jsou značné náklady na údržbu a přechodný výpadek akumulátoru nebo nabíjecího přístroje z důvodu vadné nabíjecí zástrčky, které snižují výkon a dostupnost systému manipulačního vozíku.

Nabíjecí přístroje Selectiva od společnosti Fronius jsou volitelně k dostání s externí funkcí Start/Stop. Tato funkce přeruší proces nabíjení před odpojením nabíjecí zástrčky, a zabrání tak nebezpečné tvorbě jisker. Výsledkem je, že zástrčka se již nemůže poškodit. Tím se zvyšuje bezpečnost při nabíjení akumulátorů a dostupnost celého systému manipulačního vozíku.
U většiny nabíjecích přístrojů musí uživatel nabíjecí proces spustit ručně – např. stisknutím tlačítka. Proto by měl být nabíjecí přístroj pro zaměstnance dobře přístupný, což nebývá ve stísněných prostorách jednoduché. Také se stává, že zaměstnanec sice akumulátor připojí, ale zapomene nabíjení spustit. Výsledkem je, že v následující směně není akumulátor připraven k použití a dostupnost a výkon systému manipulačního vozíku klesá.

Nabíjecí přístroje Fronius je možné nastavit tak, aby se nabíjení spustilo automaticky, jakmile zaměstnanec připojí akumulátor k přístroji. Stisknutí spouštěcího tlačítka není nutné. Tím se zajistí, že akumulátor se skutečně nabije. Zároveň je vyloučeno, aby akumulátory nebyly připraveny k použití z důvodu chyby obsluhy. Dostupnost a výkon systému manipulačního vozíku jsou zaručeny.

Pokud nabíjecí přístroj hlásí chybu, kterou zaměstnanec nedokáže opravit sám, je důležité obrátit se na kompetentního kontaktního partnera, který poruchu rychle a spolehlivě odstraní. Najít ho však není vždycky snadné – právě ve velkých podnicích často existují zdlouhavé postupy a ne každý zaměstnanec je obeznámen s tím, koho má v případě potřeby servisu informovat. Důsledkem jsou drahé odstávky a menší dostupnost celého systému manipulačního vozíku.

Nabíjecí systémy akumulátorů Fronius poskytují proaktivní informace o nabíjecím přístroji, elektrické síti a připojeném akumulátoru. Uživatelé mají možnost uložit text, který se zobrazí v případě poruchy. Mohou to být kontaktní údaje interního kontaktního partnera nebo servisního odborníka. Provozovatel může všechna data zadat sám nebo může využít předem nakonfigurovaný text. Pokud se na přístroji vyskytne porucha, zaměstnanci se zobrazí například telefonní číslo nebo e-mailová adresa kontaktní osoby. Tak se mu dostane rychlé pomoci a odstávka bude podstatně kratší.

Globalizace pokračuje a intralogistika je jejím významným hnacím motorem. Stále více podniků organizuje svůj tok informací a materiálu přes hranice závodu i země. To však vyžaduje hardwarová a softwarová řešení, která jsou srozumitelná po celém světě, bez ohledu na to, zda se uživatelé nacházejí v Evropě, Číně, Brazílii nebo USA. Technika nabíjení akumulátorů pro elektricky poháněné manipulační vozíky není výjimkou. Návody a upozornění v příslušném jazyce pomáhají předcházet chybám obsluhy, a zajišťují tak větší bezpečnost, spolehlivost a dostupnost celého systému manipulačního vozíku.

Nabíjecí přístroje Fronius jsou standardně dodávány s texty na displeji v různých jazycích, mezi kterými může uživatel snadno a flexibilně přecházet. To usnadňuje obsluhu. Nabíjecí přístroje Fronius jsou proto vhodné také jako standardní řešení pro společnosti s mezinárodní působností. Jednotný, celofiremní systém nabíjení zajišťuje vyšší transparentnost a snižuje chybovost. Výsledkem je bezpečná a efektivní intralogistika.

Provozovatelé velkých vozových parků manipulačních vozíků často stojí při uvedení nabíjecích přístrojů do provozu před náročným úkolem pracně nakonfigurovat každý jednotlivý přístroj. Jednotný, celopodnikový systém nabíjení zajišťuje vyšší transparentnost a snižuje chybovost. Výsledkem je bezpečná a efektivní intralogistika. Tento postup ale plýtvá drahocenným časem a skrývá riziko chyb při nastavení.

Nabíjecí přístroje Fronius jsou vybaveny rozhraním USB, jehož prostřednictvím lze nastavení snadno přenášet z přístroje do přístroje. Konfiguraci nastavení provedou specialisté společnosti Fronius za asistence uživatele při uvedení přístroje do provozu. Mohou také zaslat potřebná data e-mailem. Data pak lze velmi rychle prostřednictvím USB flash disku zkopírovat do všech ostatních přístrojů. Tímto způsobem lze při uvedení do provozu nebo při změně požadavků zákazníka pohodlně a jednotně naprogramovat všechny přístroje a uspořit mnoho času. Zároveň je minimalizováno riziko chyb obsluhy a zajištěno bezpečné a spolehlivé nabíjení.

Na přání dodává Fronius také nabíjecí přístroje s továrním nastavením podle individuálních požadavků zákazníka. Nastavení parametrů je v takovém případě provedeno již ve výrobním závodě. Uživatel obdrží kompletní předkonfigurovaný přístroj, který je ihned připraven k použití, bez dalších nákladů na uvedení do provozu.