Zváracie procesy Fronius Inovatívne a efektívne

Pre každé zváranie správne riešenie

Energeticky efektívnejší a produktívnejší zvárací proces, pri ktorom sa nemusí privádzať žiaden ochranný plyn. Pritom sa oba diely, ktoré sa idú spájať, umiestnia lícujúc jeden na druhý. Dve elektródy zvarence mechanicky stlačia a zafixujú. Silné napätie vytvára prietok prúdu medzi obomi elektródami. Obrobky pritom predstavujú odpor. Materiál sa pritom bodovo zahreje na vysokú teplotu a začne sa skvapalňovať. Mechanickým tlakom elektródy zatavia oba zvarence a po vychladení sú tieto navzájom neoddeliteľne spojené. Odporové bodové zváranie sa, okrem iného, používa na spájanie plechov vo výrobe karosérií a vozidiel a výrobe na spracovanie plechov. S určitými obmedzeniami je možné spolu spájať materiály nie veľmi vhodné na zváranie.

Hľadáte optimálne riešenie pre svoju úlohu zvárania?

Fronius Slovensko s.r.o

fnyrf.geanin@sebavhf.pbz Ďalšie možnosti kontaktu

Prehľad zváracích procesov Fronius

Elektrický oblúk v dolnom rozsahu výkonu s odtavenou drôtovou elektródou. Krátky elektrický oblúk sa zapáli krátkym kontaktom drôtovej elektródy so zvarencom. Pritom vzniká vyšší, rýchle stúpajúci skratový prúd. Teplom sa drôtová elektróda skvapalní a uvoľní sa zváracia kvapka. Po prerušení premostenia skratu sa opätovne zapáli elektrický oblúk. S krátkym elektrickým oblúkom je možné zvárať v ľubovoľnej polohe.
Pri zváraní impulzným elektrickým oblúkom sa základné napätie pravidelne prelína so zvýšeným impulzným napätím. Na základe toho sa s predpísanou frekvenciou a časom impulzu pozmeňujú základný prúd a impulzný prúd. Základný prúd udržiava elektrický oblúk s nižším výkonom, drôtová elektróda sa roztaví a skvapalní zvarový kúpeľ. Vyšší impulzný prúd skvapalní koniec drôtu a vytvorí veľkú kvapku, ktorá sa uvoľní magnetickými silami. Procesné parametre sa v závislosti od priemeru drôtu a materiálu elektródy zvolia tak, že pri každom impulznom prúde sa uvoľní jedna kvapka. Impulzný elektrický oblúk je tak mimoriadne vhodný na zváranie tenších plechov.
Energeticky efektívnejší a produktívnejší zvárací proces, pri ktorom sa nemusí privádzať žiaden ochranný plyn. Pritom sa oba diely, ktoré sa idú spájať, umiestnia lícujúc jeden na druhý. Dve elektródy zvarence mechanicky stlačia a zafixujú. Silné napätie vytvára prietok prúdu medzi obomi elektródami. Obrobky pritom predstavujú odpor. Materiál sa pritom bodovo zahreje na vysokú teplotu a začne sa skvapalňovať. Mechanickým tlakom elektródy zatavia oba zvarence a po vychladení sú tieto navzájom neoddeliteľne spojené. Odporové bodové zváranie sa, okrem iného, používa na spájanie plechov vo výrobe karosérií a vozidiel a výrobe na spracovanie plechov. S určitými obmedzeniami je možné spolu spájať materiály nie veľmi vhodné na zváranie.
Vysokovýkonné zvárania, pri ktorých sa súčasne odtavujú viaceré drôtové elektródy. Pritom sa spravidla používajú dve drôtové elektródy, avšak môžu sa použiť tri alebo viac drôtových elektród. Tieto sa odtavujú v samostatných elektrických oblúkoch spravidla pod jedným spoločným krytom ochranného plynu a spolu s materiálom zvarenca vytvoria jeden spoločný tavný kúpeľ.
Hybridné procesy kombinujú konvenčné zváracie postupy ako zváranie MIG, MAG alebo TIG s laserovým zváraním. Pritom prívodný laserový lúč zohreje povrch zvarenca na teplotu odparovania a vytvorí hlboký, úzky závar. Po ňom nasleduje elektrický oblúk, ktorý vytvorí širokú škvrnu. Oblasťami použitia sú napríklad zváranie veľkých vzdialeností medzier, ktoré laser nevie sám prekonať. Hybridné procesy umožňujú vysoké rýchlosti zvárania pri dobrej kvalite zvaru a znižujú tak vnášanie tepla a prípadné deformácie.
Energeticky efektívnejší a produktívnejší zvárací proces, pri ktorom sa nemusí privádzať žiaden ochranný plyn. Pritom sa oba diely, ktoré sa idú spájať, umiestnia lícujúc jeden na druhý. Dve elektródy zvarence mechanicky stlačia a zafixujú. Silné napätie vytvára prietok prúdu medzi obomi elektródami. Obrobky pritom predstavujú odpor. Materiál sa pritom bodovo zahreje na vysokú teplotu a začne sa skvapalňovať. Mechanickým tlakom elektródy zatavia oba zvarence a po vychladení sú tieto navzájom neoddeliteľne spojené. Odporové bodové zváranie sa, okrem iného, používa na spájanie plechov vo výrobe karosérií a vozidiel a výrobe na spracovanie plechov. S určitými obmedzeniami je možné spolu spájať materiály nie veľmi vhodné na zváranie.

Plazmový zvárací postup je zo zásady podobný zváraciemu postupu TIG, ponúka však ale aj niektoré rozhodujúce výhody a zaujímavú alternatívu k laserovému zváraniu pri vysokých požiadavkách kvality, obzvlášť pri plechoch a iných konštrukčných dieloch až po hrúbku plechu 8 mm.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?