Corporate

Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
Corporate

Sertifioinnit: Laatu ja kestävä kehitys aina etusijalla 

Certificates of Fronius International

Fronius-tuotanto: Laatua, tehokkuutta ja kestävää kehitystä

Laatu, kestävä kehitys, tietoturva ja työturvallisuus eivät ole Froniukselle pelkkiä iskusanoja, vaan keskeinen osa yrityskulttuuria. Tästä syystä Fronius on sertifioitu seuraavien standardien mukaisesti:

  • ISO 9001  ISO
  • 14001 ISO 45001 (entinen OHSAS 18001)
  • ONR 192500
  • ISO 27001
  • ISO 50001 (sertifiointi suunniteltu vuodelle 2024)

sertifioitu ja on sitoutunut noudattamaan ympäristönsuojelun ja turvallisuuden perusstandardeja.

Tuotantoprosessi ja -organisaatio

  • Tuotantomme perustuu asiakkaiden tilauksiin. Tarjoamme standardoituja toimitusluokkia ja lähetämme tuotteet yleensä kolmen päivän kuluessa tilauksesta.
  • Tuotantologistiikkamme on organisoitu Kanban-periaatteen mukaisesti. Se on ajoitusjärjestelmä, joka varmistaa nopeat toimitusajat ja pitää työmäärän mahdollisimman vähäisenä.
  • Lean-ajattelu ja standardisointi takaavat, että kehitämme tuotantotilojamme koko ajan entistäkin tehokkaammiksi.

Tuotannon kestävä kehitys ja työturvallisuus

  • Kestävä kehitys on keskeinen osa kaikkea, mitä teemme. Se näkyy paitsi tuotteissamme, myös yksittäisten komponenttien tuotannossa. Autamme omalta osaltamme säästämään luonnonvaroja ja parantamaan elämänlaatua.
  • Työntekijöiden ja palveluntarjoajien terveys ja turvallisuus on meille erittäin tärkeää. Sen vuoksi noudatamme tiukimpia turvallisuusstandardeja konsernin kaikissa tuotantotiloissa.

Yleiskatsaus sertifioinneistammeFronius käyttää ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää ja on sitoutunut seuraaviin seikkoihin: 

/ Tavoitteena on sovittaa yhteen ekologia ja talous sekä edistää ympäristönsuojelua kaikilla yrityksen osa-alueilla.

/ Asiaa koskevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan. Lisäksi noudatamme myös sisäisiä määräyksiä ja pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristönsuojelun tasoa ja tarkistamaan sen riittävyyttä.

/ Edistämme uusimman tekniikan käyttöä, otamme huomioon ajankohtaisen kehityksen ja kiinnitämme erityistä huomiota luonnonvarojen säästämiseen ja energiatehokkuuteen.

/ Käytämme tietoisesti raaka-aineita ja resursseja, kuten vettä tai energiaa. Vältämme ja vähennämme jätettä mahdollisuuksien mukaan. Seuraamme kulutusta säännöllisesti tavoitteena huolellinen ja tehokas käyttö.

/ Vähennämme jatkuvasti suoria ja epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä käyttämällä uusiutuvia energialähteitä.

/ Tavoitteenamme on myös parantaa jatkuvasti ympäristömme suorituskykyä vähentämällä ja ehkäisemällä jatkuvasti ympäristön pilaantumista taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa.

/ Johtajamme toimivat roolimalleina ja varmistavat tiedon siirtämisen työntekijöillemme.

/ Ympäristön kannalta merkityksellisiä hätätilanteita varten on olemassa organisatoriset varotoimet.

/ Työskentelemme jatkuvasti ympäristö- ja energianhallintajärjestelmän jatkokehittämiseksi ja hyödynnämme synergiaa nykyisten hallintajärjestelmiemme kanssa.Työterveyden ja -turvallisuuden alalla Fronius on viime vuosina toteuttanut menestyksekkäästi lukuisia toimenpiteitä, jotka on sertifioitu ISO 45001 -standardin mukaisesti. 

/ Työntekijöidemme ja palveluntarjoajiemme turvallisuus ja terveys ovat meille tärkeitä, ja ne vaikuttavat merkittävästi Froniuksen menestykseen yrityksenä.

/ Edistämme turvallisia ja terveellisiä työoloja, suunnittelemme ne uusimpien tutkimustulosten mukaan ja näin minimoimme työtapaturmat ja sairaudet ja lisäämme työntekijöidemme hyvinvointia.

/ Omalla vastuulla toimiminen on olennainen osa yrityskulttuuriamme, ja se edistää asiaankuuluvien terveys- ja turvallisuustavoitteiden saavuttamista.

/ SGA-johtamisjärjestelmää seurataan ja valvotaan jatkuvasti tunnuslukujen avulla. Kehitymme edelleen tarkastelemalla toimenpiteiden tehokkuutta. Hyödynnämme johdonmukaisesti synergioita olemassa olevien johtamisjärjestelmien kanssa.

/ Sisällytämme asiaa koskevat lait ja turvallisuutta ja terveyttä koskevat oikeudelliset velvoitteet ajoissa teknisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin näkökohtiin. Lisäksi noudatamme sisäisiä ohjeita ja edistämme siten merkittävästi toimivaa johtamisjärjestelmää.

/ Johtajamme toimivat roolimalleina ja varmistavat tiedon siirtämisen työntekijöille. Työntekijät otetaan mukaan asiaankuuluviin päätöksentekoprosesseihin.Sitoutuminen laatuun on ollut keskeinen osa yrityspolitiikkaamme jo useiden vuosien ajan. Laadunhallintajärjestelmämme sertifioitiin ISO 9001 -standardin mukaisesti jo vuonna 1993 ulkoisen auditoinnin yhteydessä.

/ Varmistamme jatkuvasti, että tuotteidemme ja palveluidemme laatu vastaa maailmanlaajuisesti asianmukaisia tarpeita ja että se on asianmukaisesti validoitu. Näin luomme optimaalista hyötyä asiakkaillemme ja edistämme tehokkaasti pitkän aikavälin hyvinvointia. 

/ Laadunvarmistus kulkee mukana myös yhteistyössämme ulkoisten kumppaneiden kanssa. Tältä osin toteutamme toimenpiteitä, joilla varmistamme palvelujen vaatimustenmukaisuuden ja innostamme edelleen asiakkaitamme.

/ Johtoryhmämme toimii roolimallina ja varmistaa tiedonsiirron henkilöstöllemme. Saavutamme osaamisen kasvun ja pysyvyyden jatkuvalla koulutuksella ja oppimisella.

/ Jokainen työntekijä on täysin tietoinen henkilökohtaisesta vastuustaan laadusta ja toimii sen mukaisesti. Näin edistetään erinomaista tuote-, prosessi- ja palvelulaatua sekä kovien että ohjelmistokomponenttien osalta.

/ Tietoisuus monialaisen yhteistyön merkityksestä ohjaa meitä prosessiemme suunnittelussa. Ajattelemme ja toimimme prosessilähtöisesti saavuttaaksemme erinomaisia kokonaistuloksia.

/ Laatutavoitteet perustuvat tuotteillemme, prosesseillemme ja palveluillemme asetettuihin vaatimuksiin. Suoritusindikaattoreiden avulla voimme järjestelmällisesti havaita puutteet.

/ Kun laatu-, rahoitus- tai aikataulutavoitteiden välillä on ristiriitoja, teemme tasapainoisia päätöksiä, jotka perustuvat yrityksen kokonaisnäkemykseen ja riskien tietoiseen huomioon ottamiseen.

/ Hyödynnämme koettuja puutteita rakentavasti. Käytämme niitä oppiaksemme, kehittääksemme itseämme ja parantaaksemme edelleen tuotteitamme, prosessejamme ja palveluitamme.

/ Kehitämme jatkuvasti laadunhallintajärjestelmäämme ja hyödynnämme synergiaetuja muiden olemassa olevien hallintajärjestelmien kanssa.

Fronius on sitoutunut noudattamaan seuraavia kestävän kehityksen periaatteita (kestävän kehityksen politiikka) ONR 192500:n mukaisesti:

/ Henkemme, innostuksemme uusia asioita kohtaan ja energiamuuntamisen osaamisemme avulla luomme kestäviä innovatiivisia ratkaisuja.

/ Vastuumme on tehdä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti tasapainoisia päätöksiä. Annamme merkittävän panoksen elämisen arvoiseen maailmaan.

/ Noudatamme strategioissamme, rakenteissamme, prosesseissamme ja työnkulkuissamme seuraavia periaatteita:

/ Otamme vastuun päätöstemme ja toimintamme vaikutuksista yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön ja raportoimme siitä säännöllisin väliajoin.

/ Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme ja toimissamme YK:n ihmisoikeuksia.

/ Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus ovat toimintamme perusta. Kunnioitamme sidosryhmiemme odotuksia.

/ Käytännesääntömme ja sisäiset sääntömme ovat sitovia ja antavat suuntaviivat kaikille työntekijöille tehtävien ja toimintojen itsenäistä suorittamista varten.

/ Erityisesti yhteiskuntaan tai ympäristöön vaikuttavien päätösten ja toimintojen osalta raportoimme avoimesti toimintamme tarkoituksesta, luonteesta ja sijainnista.

/ Asiaa koskevia lakeja ja asetuksia noudatetaan.

/ Lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan kestävään kehitykseen liittyvää toimintaamme ja tarkistamaan sen asianmukaisuutta.

Fronius käyttää ISO 27001 -standardin mukaista tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää ja määrittelee seuraavat tavoitteet, joilla pyritään saavuttamaan luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden tietoturvatavoitteet:        

/ Tietoturvavaatimusten sisällyttäminen valmistus- ja kehitysprosessiin sekä tuotteiden ja palveluiden elinkaareen, jolloin tuotetaan turvallisia tuotteita ja palveluita.

/ asiakasvaatimusten noudattaminen ja luottamussuhteen varmistaminen asiakkaisiin.        

/ Tehtäväkriittisten tietotekniikkapalvelujen saatavuuden ja eheyden varmistaminen.        

/ Lainsäädännöstä, sääntelystä ja sisäisistä ohjeista johtuvien tietoturva- ja tietosuojavaatimusten noudattaminen.        

/ liikesalaisuuksien suojaaminen        

/ Asiakkaiden, työntekijöiden, toimittajien ja muiden rekisteröityjen henkilötietojen suojaaminen.        

/ Kaikkien työntekijöiden turvallisuustietoisuuden lisääminen

Fronius käyttää ISO 50001 -standardin mukaista energianhallintajärjestelmää ja on sitoutunut seuraaviin seikkoihin osana tätä:

/ Olemme sitoutuneet parantamaan energianhallintajärjestelmää ja energiatehokkuutta jatkuvasti. Tuemme energia- ja ilmastonsuojelutavoitteiden saavuttamista tehokkailla ja hiilidioksidipäästöjä vähentävillä tuotanto- ja infrastruktuurilaitoksilla. Tavoitteemme perustuvat Euroopan unionin ja Itävallan ilmastonsuojelutavoitteisiin sekä energiaan liittyvän kilpailukyvyn vahvistamiseen pitkällä aikavälillä.

/ Tämän sitoumuksen täyttämiseksi tarjoamme tarvittavat tiedot ja resurssit.

/ Noudatamme asiaankuuluvia lakeja ja asetuksia. Lisäksi noudatamme sisäisiä prosessimäärittelyjämme energian tehokkaan käytön varmistamiseksi.

/ Otamme huomioon energiatehokkaat tuotteet, teknologiat ja palvelut, jotka edistävät energiatehokkuuden parantamista suunnittelussa, hankinnoissa ja toteutuksessa, ja otamme huomioon koko elinkaaren.

/ Työskentelemme jatkuvasti energianhallintajärjestelmän jatkokehittämiseksi ja hyödynnämme synergiaetuja muiden johtamisjärjestelmiemme ja sisäisten prosessiemme kanssa.